Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.socialni-zaclenovani.cz Aktuální vývoj v oblasti sociálního bydlení a příklady možného fungování 10/2013 Jan Snopek, Karel A. Novák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.socialni-zaclenovani.cz Aktuální vývoj v oblasti sociálního bydlení a příklady možného fungování 10/2013 Jan Snopek, Karel A. Novák."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Aktuální vývoj v oblasti sociálního bydlení a příklady možného fungování 10/2013 Jan Snopek, Karel A. Novák

2 www.socialni-zaclenovani.cz Premisy Zvyšuje se počet osob a celých skupin, které nemají přístup k adekvátnímu bydlení, musí při jeho získávání překonávat enormní bariéry nebo jsou ohroženy jeho ztrátou Adekvátní bydlení je předpokladem pro zapojení do dalších sociálních aktivit – zaměstnání, podpora vzdělání dětí … Každý má mít nárok na přístup k adekvátnímu bydlení a na podporu při jeho udržení Přístup k adekvátnímu bydlení může zajistit pouze spolupráce všech zainteresovaných aktérů – nájemníků, obcí, majitelů bytů a státu

3 www.socialni-zaclenovani.cz Co se aktuálně děje ve vztahu k sociálnímu bydlení na centrální úrovni? Vládou schváleny tři důležité koncepční dokumenty vztahující se k bydlení: Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (MMR, 2011) Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 až 2015 (Agentura, 2011). Koncepce řešení bezdomovectví (MPSV, 2013) → První dokument – rámec pro dva další.

4 www.socialni-zaclenovani.cz Koncepce bydlení ČR do roku 2020 – úkoly: návrh úpravy stávajících podpor poskytovaných státem, případně jejich úplné zrušení, nahrazení či doplnění podporami novými (MMR, SFRB; termín: průběžně, nejpozději do 30. 6. 2012 – úkol nebyl dosud splněn) analýza stávajícího legislativ. prostředí v oblasti péče o sociálně ohrožené skupiny obyvatel s vyšším prahem dostupnosti kvalitního bydlení a návrh jeho úpravy s cílem zvýšení dostupnosti podpory bydlení v této oblasti (MPSV společně s MMR, SFRB a ZLP; termín: 31. 12. 2012 – úkol splněn) v rámci novely zákona o soc. službách rozšířit nabídku pobyt. soc. služeb (odpovědnost: MPSV ve spolupráci s MMR; termín: 30. 6. 2012 – úkol nebyl dosud splněn)

5 www.socialni-zaclenovani.cz Koncepce bydlení ČR do roku 2020 – úkoly: zahrnutí podpory bydlení mezi intervence v rámci přípravy rozvojových priorit ČR pro budoucí programové období 2014-2020. (MMR, SFRB; termín splnění: průběžně, kontrolní termín vždy zároveň s předkládáním informace vládě o stavu přípravy na čerpání evropských fondů v období 2014 – 2020, 30. 7. 2011 – úkol je plněn) pilotní prověření možného využití finančního nástroje JESSICA v oblasti bydlení, kde SFRB bude vystupovat jako fond rozvoje měst nebo holdingový fond na národní úrovni (SFRB, MMR; termín splnění: 31. 12. 2012 – úkol byl dosud splněn pouze částečně) návrh legislativních změn směřujících k vyššímu zapojení obcí do zajišťování bytových potřeb (MMR ve spolupráci s MV; termín: 31. 12. 2012 – úkol nebyl dosud splněn)

6 www.socialni-zaclenovani.cz Koncepce bydlení ČR do roku 2020 – úkoly: analýza a případná revize soc. dávek v oblasti bydlení, analýza možného převodu fin. prostředků spolu se zakotvením komplexní kompetence obcí v otázkách bydlení (odpovědnost: MPSV ve spolupráci s MMR; termín splnění: 30. 6. 2012 – v rámci plnění úkolu byly připraveny novely zákonů o státní sociální podpoře a o pomoci v hmotné nouzi, jež však nebyly poslaneckou sněmovnou schváleny.) návrh Komplex. řešení soc. bydlení s využitím institutu tzv. bytové nouze (soc. situace, ve které se osoby nacházejí ve spojení s neuspokojenou byt. potřebou). (MPSV, MMR; termín: 30. 6. 2012 – termín zčásti posunut na 31. 12. 2012, ve kterém MPSV předložilo svůj návrh vymezení osob v bytové nouzi, zčásti na 31. 12. 2013, do kdy má MMR předložit samotný návrh komplex. řešení soc. bydlení s využitím institutu tzv. bytové nouze)

7 www.socialni-zaclenovani.cz Komplexní řešení sociálního bydlení s využitím institutu tzv. bytové nouze Jaro 2013 – MPSV připravilo vymezení domácností v bytové nouze (cílové skupiny, jež by měla mít nárok na pomoc ze strany státu). Z vymezení de facto byli vyloučeni mnozí sociálně vyloučení (či sociálním vyloučením ohrožení) obyvatelé. Definice rovněž legitimizovala ubytovny jako adekvátní formu řešení bytové nouze. → Rozsáhlá kritika ze strany odborníků. → MPSV návrh stáhlo, aniž jej nahradilo. Podzim 2013 – MPSV s MMR připravily návrh Komplexní řešení sociálního bydlení. Aktuálně návrh konzultují s různými zainteresovanými aktéry. → Dle Agentury nemá návrh potenciál změnit negativní trendy v oblasti bezdomovectví a vyloučení z bydlení (viz dále).

8 www.socialni-zaclenovani.cz Komplexní řešení sociálního bydlení s využitím institutu tzv. bytové nouze – připomínky ASZ k návrhu Chybí vymezení cílové skupina, které má být sociální bydlení určeno. Chybí stanovení kompetencí/povinností – dokument neurčuje, kdo by měl sociální bydlení plánovat, garantovat, poskytovat. Řešení počítá s podporou ubytoven (rekonstrukcí stávajících a výstavbou nových). Návrhová část v některých částech pouze opět odsouvá řešení do budoucna. Materiál nepočítá s přijetím zákona o sociálním bydlení.

9 www.socialni-zaclenovani.cz Asistované bydlení pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením – o.s. Ester, Javorník

10 www.socialni-zaclenovani.cz Cíl programu: odstranění bariér při získávání bydlení a jeho udržení - Nedůvěra majitelů bytů k určité cílové skupině – vícečetné rodiny, Romové …. - Nutnost placení kaucí - Přelidnění bytů (solidární sítě) - Neplacení poplatků - Nevhodné užívání bytů (ničení bytů a společných prostor) Částečně řešené problémy: - Lokalizace bytů - Nestabilita bydlení (krátkodobé smlouvy) - Předlužení (především energie)

11 www.socialni-zaclenovani.cz Způsob eliminace bariér v programu Podpora a asistence zájemcům o bydlení tři druhy sociálních služeb (běžné agendy podpory – hospodaření, řízení dluhů, zvyšování dalších kompetencí atp.) – ve vztahu k udržení bydlení velmi podobná témata spolupráce Podpora majitelů bytů prevence vzniku dluhů, nadměrného opotřebení bytů a prevence konfliktů „Komunitní práce“ mediace problémů, posílení rozhodovacích mechanismů sousedství, obhajoba práv nájemníků, rozšíření pocitu odpovědnosti mimo vlastní byt

12 www.socialni-zaclenovani.cz Realizace programu Historie - dohoda s několika majiteli bytového fondu v regionu (4 obce) - nejasný statut bydlení, nesystémová podpora nájemníků – docházelo k (nikoli masivním) selháním a ztrátě bydlení -od 2009 postupně podpora v rámci registrovaných sociálních služeb, vytvoření systému 3 forem Asistované bydlení – 3 návazné formy -AD v bytech pro celé rodiny (cíl udržení bytu) -Podnájemní bydlení (spoření na kauci) -Garantované nájemní bydlení (problém s příspěvkem na bydlení) cca 30 bytů (z toho 2 ve vlastnictví obce), selhávání nyní výjimečné (vesměs u uživatelů, kteří nastoupili ve starých poměrech)

13 www.socialni-zaclenovani.cz Specifika asistence v jednotlivých formách bydlení I. Azylové domy - nejvyšší míra podpory a nejvyšší omezení, kontakt s pracovníkem vícekrát za týden – cíl – zajištění základních předpokladů pro udržení bydlení -podpora – možnost získat vybavení bytů, opravy a údržba bytů s asistencí, asistence při zvyšování kompetencí užívání bytů, ve službě zahrnuty i aktivity běžné pro jiné s.s. -kontrola – povinnost řešit dluhy (s důrazem na energie), povinnost účastnit se programů na podporu zaměstnanosti, šetření na kauci, povinnost podílet se na údržbě bytu a domu, společná kontrola spotřeb energií (ladění záloh) -restrikce – náklady na bydlení přímo na účet poskytovatele, závazek k nezadlužování, významné omezení návštěv, povinnost vpustit vždy pracovníka poskytovatele do bytu, nemožnost samostatných úprav v bytech

14 www.socialni-zaclenovani.cz Specifika asistence v jednotlivých formách bydlení II. Podnájemní byty – menší míra omezení, zůstává intenzivní podpora – kontakt s pracovníkem 1-2x v týdnu – cíl – upevnění dovedností a stabilizace podmínek pro samostatné bydlení -podpora – asistence, nácviky, oddlužování, zaměření na další kompetence uživatelů (chybí již možnosti bezplatné údržby bytů a zajištění vybavení) -kontrola – společná kontrola spotřeb energií, šetření na kauci, ostatní body předešlého motivační formou (dostávají se do kapitoly podpory) -restrikce – omezení návštěv (poplatek na hlavu), omezení úprav bytech Nájemní bydlení – nejmenší míra omezení (běžná pro všechny nájemníky), podpora v bydlení jako jedno z možných témat spolupráce – cíl – prevence ztráty bydlení

15 www.socialni-zaclenovani.cz Rezervy, limity a rizika spolupráce Rezervy a problémy současné spolupráce -Nerovné postavení ve vztahu pronajímatel – nájemník – poskytovatel služby -Převod odpovědnosti majitelů na poskytovatele služeb -Malá ingerence obcí do vztahu uvedené triády Problémy sociální služby -Vyvážení prvků pomoci a kontroly -Nebezpečí manipulace s uživateli/nájemníky Obecné limity spolupráce -Přetrvávající předsudky a další bariéry (odpor veřejného mínění) -Nedostatečná nabídka bytů, typů bytů a bydlení a režimů bydlení -Limity komunitního organizování

16 www.socialni-zaclenovani.cz Prostupné bydlení ve městě Jeseník Spolupráce města a poskytovatele sociálních služeb

17 www.socialni-zaclenovani.cz Motivace a podmínky k zahájení programu Cíle komunitního plánu regionu Jesenicko Systém víceúrovňového prostupného bydlení – zajištění technické (investiční) a podpůrné Provázanost poskytovatelů všech typů uvedeného systému na poskytovatele sociálních služeb – realizace adekvátní sociální služby Podpora principu PPP při výstavbě a užívání jednotlivých forem bydlení s požadavkem standardní kvality a finanční dostupnosti Zaštítění regionálním informačně poradenským tělesem pro provozování integrovaného systému bydlení Realizace IPO Jeseník (vytvoření kapacit pro realizaci) Zájem města předcházet ztrátě bydlení (především z důvodu neplacení nájmu) Pečlivá příprava – příprava programu trvala cca 1,5 roku

18 www.socialni-zaclenovani.cz Základní kameny programu Cíle: -Pomoc při získání a udržení standardního bydlení -Zvýšit kompetence cílové skupiny v oblasti rodinného hospodaření -Chránit pronajímatele (platby, stav bytů a zařízení) -Bránit rozdělování rodin Princip: Partnerská spolupráce s města Jeseník a o.s. Boetheia (na základě smlouvy o spolupráci) Nástroj: Prostupný třístupňový systém bydlení

19 www.socialni-zaclenovani.cz 3 stupně prostupného bydlení I. Stupeň - Azylové domy o.s. Boétheia – AD pro muže a ženy a AD pro osamělé rodiče s dětmi II. Stupeň – Startovací bydlení – 2 formy a) Nájemní forma s doprovodnou sociální službou (smlouva s majitelem + smlouva o poskytování doprovodné sociální služby – povinnost jejího čerpání je upravena v doložce k nájemní smlouvě) b) Podnájemní forma (ubytovací smlouva s o.s. Boétheia + smlouva o poskytování sociální služby) III. Stupeň - Bydlení bez asistence Sytém je prostupný na obě strany. (Kompletní metodika z dílny o.s. Boetheia bude poskytnuta)

20 www.socialni-zaclenovani.cz Praktická realizace programu -Spolupráce s městem nebyla naplno rozvinuta (důvodem bylo rozhodnutí města o prodeji bytového fondu, aby byly získány finanční prostředky na stavbu aquaparku) – v režimu startovacího bydlení se jednalo o 3 byty – ve dvou byla intervence úspěšná a vrátily se již do režimu běžného bydlení. -Daří se spolupráce se soukromými majiteli bytů – bylo zprostředkováno (nájemníkům z režimu azylového domu) 5 bytů (za zvýhodněných podmínek), dočasně v režimu startovacího bytu, z toho 4 již převedeny do režimu samostatného bydlení -O spolupráci projevila zájem obec Česká Ves (souměstí s městem Jeseník) – v současnosti 1 obecní byt v režimu startovacího bydlení (tedy s podporou sociální služby) -Probíhá jednání s obcí Bělá pod Pradědem, prozatím metodická spolupráce při řešení krizových situací v bydlení

21 www.socialni-zaclenovani.cz Děkuji za pozornost! Více informací: snopek.jan@vlada.czsnopek.jan@vlada.cz novak.karel1@vlada.cz


Stáhnout ppt "Www.socialni-zaclenovani.cz Aktuální vývoj v oblasti sociálního bydlení a příklady možného fungování 10/2013 Jan Snopek, Karel A. Novák."

Podobné prezentace


Reklamy Google