Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora inovací Agentura CzechInvest Mgr. Lucie Kuljovská I ředitelka regionální kanceláře Brno, 21. 11. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora inovací Agentura CzechInvest Mgr. Lucie Kuljovská I ředitelka regionální kanceláře Brno, 21. 11. 2013."— Transkript prezentace:

1 Podpora inovací Agentura CzechInvest Mgr. Lucie Kuljovská I ředitelka regionální kanceláře Brno, 21. 11. 2013

2 Podpora inovací Nástroje: -- FINANČNÍ: dotace EU, státní podpora (pobídky) -- NEFINANČNÍ: rozvojové projekty CI, poradenství, semináře, další služby Cíl: podpořit inovace ve firemním sektoru v celém „životním cyklu“ firmy Začínající podnikatelProdukční firmaInovativní firmaProexportní firma

3 Rozvojové projekty

4 Projekt CzechAccelerator 2011-2014 podpora rozvoje inovativních českých firem na vyspělých zahraničních trzích pomocí poradenských služeb, zaměřených především na rozvoj manažerských zkušeností a posílení marketingových schopností Žadatel musí: být MSP vlastnit inovativní produkt mít vysoký zájem a motivaci o průnik na mezinárodní trhy Nová výzva v plánu 2015.

5 Co získáte účastí v projektu CzechAccelerator? CzechInvest, 2013.

6 Úspěšný projekt - system4u s. r. o. -- destinace: Singapur -- dynamická firma (20 zaměstnanců) zaměřená na nové technologie v oblasti mobilní komunikace Cíle -- prozkoumat a vyhodnotit obchodní příležitosti v SEA regionu -- připravit podmínky pro otevření kanceláře v Singapuru Realizace -- 2 pobyty v délce 5 týdnů -- prezentace potenciálním zákazníkům -- schůzky s mobilními operátory a potenciálními partnery -- plánování vzdělávacích seminářů pro firmy -- networking (Eurocham, Mobile Friday) -- účast na konferencích (CommunicAsia, Echelon) Vyhodnocení -- obchodní příležitosti v regionu jsou, ale jejich využití vyžaduje poměrně velkou časovou a finanční investici -- kancelář lze otevřít velice snadno a s relativně běžnou výší nákladů (300 SGD za jedno pracoviště za měsíc) v prostorách Expary Závěr -- na základě networkingu jsme zahájili nový projekt v oboru mobilního zdraví společně s inovativní Švýcarskou firmou QUENTIQ Zkušenosti Pozitivní Negativní Možnost získání státní podpory na vzdělávání zaměstnanců Vysoké náklady na život a pracovní sílu „Sillicon Valley Asie“, ohromná energie rozvoje a růstu Rozjezd byznysu vyžaduje cca 12 měsíců Výborné podmínky pro podnikání Osobní vazby - chyba ve vyslání jiného člověka na druhý pobyt Možnost oslovení trhu v okolních zemích SEA regionu Nízká aktivita zahraničního partnera

7 Projekt CzechEkoSystem zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních MSP jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti získání praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu či služby, praktické uplatnění podnikatelského záměru a posílení marketingových a manažerských schopností příjemců podpory náklady na externí poradenské služby a kouče Výzva ukončena Nová výzva: únor/březen 2014

8 CzechEkoSystem Do projektu se může přihlásit -- malý a střední podnik s inovativními podnikatelskými záměry -- podnik, ve kterém od zahájení podnikatelských aktivit neuběhlo více než 5 let -- místo realizace v ČR mimo hl. m. Prahu Výše podpory -- podpora 0,2 - 3 mil. Kč v rámci de minimis PodporaMíra podporyVýše podpory Koučink100%1 000 000 Kč Poradenství80%2 000 000 Kč

9 CzechEkoSystem I. Výzva (1.5.2012 - 29.6.2012) -- alokace: 60 mil. Kč -- počet podaných žádostí: 46 -- počet schválených žádostí: 34 -- 41% projektů z oblasti IT -- nejvíce žádostí podáno v Jihomoravském a Středočeském kraji II. Výzva (2.4.2013. - 31.10.2013) -- alokace: 128 mil. Kč -- počet podaných žádostí: 35 -- počet žádostí v Jihomoravském kraji: 8 -- data jsou uvedeny ke dni 19.11.2013

10 Semináře

11 Práva duševního vlastnictví „Jak využívat práva duševního vlastnictví pro rozvoj své firmy“ -- ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví ve všech krajským městech Cíl -- představit možnosti ochrany duševních práv v ČR i ve světě -- poskytnout informace o podání přihlášky, průběhu řízení a vyhledávání v databázích průmyslově právních informací -- poskytnout informace, která práva je nutné zvlášť chránit či jaká je role advokátů a patentových zástupců -- sdělit praktické tipy pro ochranu práv duševního a průmyslového vlastnictví Nejbližší semináře -- 4.12.2013 v Liberci Počet účastníků na dosud realizovaných seminářích -- 90 -- účast na semináři je bezplatná

12 Finanční fórum -- série seminářů ve všech krajských městech -- pořádáno Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou spořitelnou, a. s., Deloitte Advisory, s. r. o., Genesis Capital s. r. o. a SwissCzech Technology Transfer, s. r. o. Cíl -- pomoct českým podnikům při odstraňování finančních bariér ve fázi jejich založení a rozvoje -- představit podnikatelům a malým a středním firmám možnosti, jak aktivně vyhledávat finanční zdroje -- pomoct se zdokonalit v prezentaci projektů -- ukázat, jak přesvědčit finanční partnery o reálnosti podnikatelských záměrů Počet účastníků na dosud realizovaných seminářích -- 179 -- účast na semináři je bezplatná

13 Finanční nástroje

14 Investiční pobídky dle zákona Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění zákona č. 192/2012 Sb., účinnost od 12. července 2012. CzechInvest – jediný příjemce žádostí v ČR Podporované oblasti -- Zpracovatelský průmysl - zavedení nebo rozšíření výroby -- Technologická centra - vybudování nebo rozšíření V a V centra -- Centra strategických služeb - zahájení nebo rozšíření činnosti centra sdílených služeb, centra pro tvorbu software či high-tech opravárenského centra

15 OP Podnikání a Inovace 2007-2013 Zdroj: CzechInvest, data k 20.10.2013. -- Základní podmínky: Zpracovatelský průmysl, IT, strategické služby, VaV Výše podpory pro JMK dle velikosti malý/střední/velký podnik – 60/50/40 Min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období v ČR (mimo Prahu) Udržitelnost projektu po dobu 3/5 let dle velikosti podniku Platba dotací probíhá po úspěšné realizaci zpětně CzechInvest - jediný příjemce žádosti o dotaci. -- Celková alokace: 91,5 mld. Kč, 6 prioritních os – 17 programů -- Aktuální stav programu k 20.10.2013: Počet projektůPřiznaná dotace (v mld. Kč) Proplaceno (v mld. Kč) ČRJMKČRJMKČRJMK 21 3643 39580,312,342,56,5

16 Výše podpory v krajích Zdroj: CzechInvest, data k 20.10.2013. Celkem 80 mld. Kč Celkem 43 mld. Kč

17 Počet podaných žádostí v OP PI Celkem 21 364 Celkem 15 800 Zdroj: MPO, data k 30.9.2013.

18 Čerpání programů Inovační Projekty, Potenciál v mil. Kč Zdroj: CzechInvest, data k 30.10.2013.

19 Aktuální výzvy v OP PI Rozvoj podání RŽ: 4.11. – 16.12.2013 podání PŽ: 4.11. – 20. 1. 2014 -- Inovace podání RŽ: 11. 11. – 22. 11. 2013 podání PŽ: 11. 11. – 31.1. 2014 -- ICT a strategické služby podání RŽ: 6. 11. – 17. 12. 2013 podání PŽ: 6. 11. – 7.2. 2014

20 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPP 2004 - 2006 OPPP 2004 - 2006 OPPI 2007 - 2013 OPPI 2007 - 2013 OP PIK 2014 - 2020 Důraz na inovační podpory + podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

21 Programovací období 2014 - 2020: OP PIK Důraz na znalostní ekonomiku, transfery technologií a spolupráci VaV s inovačními firmami Klíčová skupina příjemců: zejména malé a střední podniky (zvláště inovativní), míra podpory velkých podniků v jednání Zohlednění zejména strukturálně postižených regionů Vyšší využití finančních nástrojů Změny  snížení procentní výše veřejné podpory

22 Prioritní osy OP PIK

23 Priotitní osa 1 OP PIK: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace Specifický cíl 1: Zvýšit inovační výkonnost podniků Podporované aktivity Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii firmy, zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh (např. up-scaling, pilotní výrobní linky apod.), zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací, ochrana duševního vlastnictví v podnicích průmyslový výzkum a vývoj, pre-commercial public procurement. Zdroj: CzechInvest 2013.

24 Priotitní osa 1 OP PIK: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace Specifický cíl 2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Podporované aktivity Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury, tj. vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem (zejména kolektivní výzkum, založený na potřebách většího počtu MSP i větších firem, rozvoj mezisektorové spolupráce a internacionalizace), vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami za účasti kvalifikovaných absolventů, při kterých dochází k přímé aplikaci výzkumných poznatků v podniku, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj (KTP / mobilita podniková sféra - akademická sféra), podpořit komunikaci a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou, výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum, proof – of – concept. Zdroj: CzechInvest 2013

25 Děkuji za pozornost. Lucie.kuljovska@czechinvest.org www.czechinvest.org

26 Agentura pro podporu podnikání a investic Státní příspěvková organizace založena v roce 1992 Regionální kancelář pro JMK Spielberk Office Centre, Vila K Holandská 3 639 00 Brno


Stáhnout ppt "Podpora inovací Agentura CzechInvest Mgr. Lucie Kuljovská I ředitelka regionální kanceláře Brno, 21. 11. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google