Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti využití ROP SZ k rozvoji regionálních pólů růstu na příkladu města Ústí nad Labem Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti využití ROP SZ k rozvoji regionálních pólů růstu na příkladu města Ústí nad Labem Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane."— Transkript prezentace:

1 Možnosti využití ROP SZ k rozvoji regionálních pólů růstu na příkladu města Ústí nad Labem Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane být snem“

2 Zkušenosti 2004 - 2006  22 projektů za 692 mil. Kč  z toho dotace činily 453 mil. Kč  65%  Z 9 největších měst ČR se Ústí n. L. umístilo v čerpaní dotací ze strukturálních fondů na 1. místě  Město intenzivně využívalo dotace, zejména na:  cestovní ruch  revitalizace urbanizovaných částí města  dopravní obslužnost ve městě  informační technologie  rozvoj sociálních služeb  životní prostředí  Nejvyužívanější dotační zdroje:  Společný regionální operační program (SROP)  INTERREG  OP Infrastruktura

3 Možnosti 2007 - 2013 Nejvhodnější dotační zdroje pro město: některé z 8 tématických operačních programů (např. IOP, OPŽP, OPVK) Regionální operační program NUTS II Severozápad  nejdůležitější zdroj pro města  Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) je nástrojem a nezbytnou podmínkou k čerpání z ROP

4 Pro město jsou prakticky využitelné pouze 2 oblasti ROP: ROP NUTS II SZ Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst Prioritní osa 4 Udržitelný rozvoj CR Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - Centrum Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum

5 Rekonstrukce Muzea významná novorenesanční kulturní památka z 19. století obsah projektu: →rekonstrukce budovy Muzea →zřízení stálé, specializované, neziskové a veřejně prospěšné instituce nadregionálního významu →v budově bude umístěno: −muzeum −archiv −knihovna −vědecké a vzdělávací pracoviště

6 Rekonstrukce Muzea projekt je rozdělen na 3 etapy realizace projektu bude probíhat v letech 2009 – 2011 celkový rozpočet projektu: 365 016 876,- Kč financování projektu strukturální fondy 310 264 344, 60 Kč85 % státní rozpočet 27 376 265,70 Kč7,5 % rozpočet města 27 376 265,70 Kč7,5 %

7 Rekonstrukce Muzea Partneři projektu: Collegium Bohemicum, o.p.s. Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace Společnost pro dějiny Němců v Čechách Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

8 město Ústí nad Labem je jedním z rozvojových pólů regionu => investicemi do rozvoje Ústí nad Labem dojde k podpoře rozvoje celého regionu pro získání prostředků z ROP 1.1 bylo nezbytné zpracovat Integrovaný plán rozvoje města na základě analýz vybrána zóna – centrum města = zóna s rozvojovým potenciálem (jeho rozvoj bude mít vliv na celé město) IPRM Centrum

9 ROP NUTSII SZ celkový objem IPRM Centrum = 1.188 mil. Kč z čehož dotace činí 917 mil. Kč 5. 9. 2008 byl IPRM centrum schválen Výborem Regionální rady NUTS II SZ IPRM Ústí nad Labem – Centrum byl v konečném hodnocení nejúspěšnější – skončil na 1. místě 3. 11. 2008 byla podepsána Smlouva o realizaci IPRM (spolu se smlouvou o poskytnutí dotace na rekonstrukci Muzea)

10 ROP NUTSII SZ v rámci 1. výzvy pro předkládání IPRM byla uvolněna částka ve výši 2 701 904 479 Kč IPRM Centrum získalo z těchto prostředků podíl ve výši 31 %

11 Analytická část IPRM Analýza ekonomické a sociální situace města charakteristika města ekonomický rozvoj sociální integrace životní prostředí fyzické prostředí města dostupnost a mobilita správa věcí veřejných SWOT analýza Zdůvodnění výběru zóny Analýza vybrané zóny

12 Struktura IPRM VizeGlobální cílSpecifický cíl A Opatření A.1 Aktivita A.1.1 Aktivita A.1.2 Opatření A.2 Aktivita A.2.1 Specifický cíl B Opatření B.1 Aktivita B.1.1 Opatření B.2 Aktivita B.1.2 Specifický cíl C Opatření C.1 Aktivita C.1.1 Aktivita C.1.2 Opatření C.2 Aktivita C.2.1

13 Vize a globální cíl IPRM Vize: „Atraktivní centrum základem prosperujícího a bezpečného města“ Vize: „Atraktivní centrum základem prosperujícího a bezpečného města“ Globální cíl: „zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti centra města a zlepšení kvality života obyvatel“ Globální cíl: „zvýšení urbanistické hodnoty a přitažlivosti centra města a zlepšení kvality života obyvatel“

14 Opatření a aktivity IPRM Specifický cíl A: Urbanisticky hodnotné centrum města Specifický cíl A: Urbanisticky hodnotné centrum města Opatření A.1: Regenerace a revitalizace území ve městě Opatření A.1: Regenerace a revitalizace území ve městě Aktivita A.2.1: Regenerace a revitalizace brownfields ve městě Aktivita A.2.1: Regenerace a revitalizace brownfields ve městě Opatření A.2: Řešení problematiky brownfields Opatření A.2: Řešení problematiky brownfields Aktivita A.1.1: Regenerace a revitalizace území ve městě Aktivita A.1.1: Regenerace a revitalizace území ve městě Aktivita A.1.2: Městská zeleň Aktivita A.1.2: Městská zeleň

15 Opatření a aktivity IPRM Specifický cíl B: Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru Specifický cíl B: Kvalitní infrastruktura pro volnočasové aktivity a sociální sféru Opatření B.1: Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb Opatření B.1: Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb Aktivita B.2.1: Modernizace zařízení pro seniory a zdravotně postižené občany Aktivita B.2.1: Modernizace zařízení pro seniory a zdravotně postižené občany Opatření B.2: Modernizace sociální infrastruktury Opatření B.2: Modernizace sociální infrastruktury Aktivita B.1.1: Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení Aktivita B.1.1: Dostavba a rekonstrukce kulturních a volnočasových zařízení

16 Opatření a aktivity IPRM Specifický cíl C: „Smart governance“ – kvalitní výkon samosprávy města (lepší služby obyvatelům) Specifický cíl C: „Smart governance“ – kvalitní výkon samosprávy města (lepší služby obyvatelům) Opatření C.1: Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb Opatření C.1: Regenerace a revitalizace zařízení veřejných služeb Aktivita C.2.1: Personální a technické zajištění IPRM Aktivita C.2.1: Personální a technické zajištění IPRM Opatření C.1: Vytvoření organizační struktury managementu IPRM Opatření C.1: Vytvoření organizační struktury managementu IPRM Aktivita C.1.1: Stavební úpravy a modernizace budovy magistrátu Aktivita C.1.1: Stavební úpravy a modernizace budovy magistrátu Aktivita C.1.2: Modernizace technického a technologického vybavení Aktivita C.1.2: Modernizace technického a technologického vybavení

17 Doplňkové projekty IPRM Spolupráce s partnerskými subjekty a veřejností  vydefinování oblastí, které je v centru města potřeba rozvíjet (jiné OP)  sběr projektových námětů 10% bonifikace projektů do tématických OP (pokud jsou součástí IPRM) tím nejen město přispívá k naplňování IPRM a celkovému rozvoji města

18 Realizace IPRM nejdůležitější fáze celého IPRM výběr projektů, které budou v souladu s podmínkami ROP a s opatřeními a aktivitami IPRM Centrum v souladu s harmonogramem pak budou předkládány žádosti o dotace na jednotlivé projekty nové pracovní skupiny na jednotlivé projekty města, které již byly schváleny RM a ZM jako součást IPRM

19 Realizace IPRM Město v první vlně připravuje projekty: Revitalizace městského centra – II. etapa, 2. stavba Lanovka na Větruši Domov pro seniory Bukov – dostavba penzionu s byty pro důchodce Stavební úpravy budovy magistrátu Management IPRM Dále bude realizovat: Městské sady Sektorové centrum – revitalizace Revitalizace Domu kultury

20 Zkušenosti z přípravy IPRM IPRM byl nový nástroj, z čehož vyplývaly problémy na všech stupních samotné vytvoření metodiky procházelo dlouhým a složitým procesem na českém trhu neexistovaly zkušené konzultantské firmy, které by IPRM pro města mohly kvalitně zpracovat => dlouhý proces zpracování dokumentu, který musel odpovídat všem podmínkám (byrokraticky náročný proces)

21 Děkuji za pozornost Bc. Jan Řeřicha náměstek primátora


Stáhnout ppt "Možnosti využití ROP SZ k rozvoji regionálních pólů růstu na příkladu města Ústí nad Labem Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Vize přestane."

Podobné prezentace


Reklamy Google