Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management tvorby a realizace projektu Martin Dolný Euredis, a.s. Seminář Internetizace knihoven, Havlíčkův Brod, 18.-20.2.2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management tvorby a realizace projektu Martin Dolný Euredis, a.s. Seminář Internetizace knihoven, Havlíčkův Brod, 18.-20.2.2004."— Transkript prezentace:

1 Management tvorby a realizace projektu Martin Dolný Euredis, a.s. Seminář Internetizace knihoven, Havlíčkův Brod, 18.-20.2.2004

2 1.Principy projektového řízení 1.1. Co je projekt 1.2. Matice projektov é ho ř í zen í 1.3. Typy projektů 2.Základní pojmy PM 2.1. Všeobecné pojmy 2.2. Lidé v projektu 2.3. Struktura projektu Obsah

3 3.Projektové plánování orientované na cyklus 3.1. Analýza problémové situace 3.2. Určení cílů, výstupů, přínosů 3.3. Specifikace cílů 3.4. Tvorba projektu 3.5. Tvorba rozpočtu 3.6. Management rizik 3.7. Kontrola a hodnocení Obsah

4 Projekt = jedinečný, unikátní soubor činností 1. limitovaný zdroji a časem 2. neopakovatelný 3. dočasný 4. neurčitý 5. odlišný od rutiny 6. orientovaný na cíl Principy projektového řízení

5  project management = izolované iniciativy  program management = skupina souvisících projektů  portfolio management = různorodé projekty Projektový management Know –how Efektivita řízení zdrojů Sledování cílů

6 Matice projektov é ho ř í zen í před samotnou přípravoupříprava projekturealizace projektu teorie-co je projekt -hmotná část (vstupy, výstupy) -logická část (cíle, přínosy) - projektový trojúhelník (náklady, čas, rozsah) -změna faktorů -neplánované činnosti východiska-potenciální potřeby -potenciální příležitosti -vím, co chci dělat -vím, co by to mohlo přinést -vím, co by mohlo být produktem -monitoring a vyhodnocování času, nákladů, rozsahu cíle-proč do toho jít -co to přinese -jaké budou asi výstupy -deklarovat cíl, přínosy, činnosti, výstupy -vyvážit čas, náklady, rozsah -vytvořit plán projektu -realizace -výstupy, produkty

7 Matice projektov é ho ř í zen í 1. ch á pání projektu jako černé skř í nky na složit é probl é my: Hmotn á č á st: a) Zdroje - materi á lov é, lidsk é, fin. b) Výstupy – hmotn é, nehmotn é Logick á č á st: c) c í l – strategický, nestrategický b) Př í nos – finančn í, nefinančn í

8 Matice projektov é ho ř í zen í 2. projektový troj ú heln í k ! Kritériem jsou přínosy = Stojí přínosy za to?

9 Matice projektov é ho ř í zen í 3. SWOT analýza SW OT pozitivněnegativně interní analýza externí analýza

10 Matice projektov é ho ř í zen í 4. projektov é pl á nov á n í orientovan é na cyklus analýzy počáteční situace transformace probl é mů na c í le stanoven í c í lů a jejich specifikace vytvoření projektu analýza rizik kontrola a hodnocen í * Náplní 3. kapitoly

11 Typy projektů 4 základní typy Vím jakNevím jak Vím co malování čísly (painting by numbers) výprava (quest) Nevím co film (movie) mlha (fog)

12 Základní pojmy PM Všeobecné pojmy cíl = účel projektu (proč to děláme) Výstup = výsledek dosažení cíle (co děláme) Přínos = změna stavu (co nám to přinese), měří ho indikátory Dopad = důsledek dosažení cíle (jak to ovlivní okolí)

13 Základné pojmy PM Lidé v projektu project manager = osoba odpovědná za řízení projektu Zadavatel = vlastník výsledků projektu Stakeholders = osoby nebo skupiny zainteresované na projektu Projektový tým = osoby řešící projekt týmovým způsobem cílová skupina = uživatelé výstupů

14 Základní pojmy PM Struktura projektu fáze projektu = přirozený nejvyšší úsek projektu Workpackage = segmenty práce v rámci etapy Činnosti = časti práce v rámci pracovního balíku milník = důležitá událost na monitoring Výsledky = výsledky činností v každém pracovním balíku Průzkumy = monitoring v klíčových místech projektu

15 Projektové plánování orientované na cyklus cíle, výstupy, přínosy 2 Vytvoření projektu 3 Odhad rizik 5 Kontrola a hodnocení 6 Rozpočet a finance 1 Problém 4

16 Projektové plánování orientované na cyklus Realizace Ztráta image, dodatečné práce, náklady na obsluhu zákazníka, zpětné platby V mnoha projektech jsou silně zanedbávány fáze definování (hledání problémů) a plánování, jelikož na začátku projektu většinou nejsou předloženy dostatečné zdroje, existuje jeden úzký časový plán a mnozí, zvlášť nezkušení spolupracovníci neinvestují dostatečný čas do plánování. To pak v mnoha případech vede k „akčnímu jednání“, nedostatečné definici projektových požadavků a nedostatečné analýze rizik. V neposlední řadě také k nereálnímu plánování času, nákladů a zdrojů. Náklady vynaložené navíc při realizaci projektu Nespokojenost zákazníků Ztráta image Zpětné platby při veřejných projektech

17 Analýza problému popis problému = hledání faktorů a určení příčinných vztahů (např. metodou stromu problémů) analýza účastníků = zúčastněných stran identifikace jádra problému = vyloučení nepodstatného a utřídění Informační gramotnost v obcích Nízký přístup veřejnosti k internetu Knihovny nemají internet Nezájem obcí o veřejný přístup k internetu

18 Analýza problému analýza účastníků – stakeholders  Přímo se neúčastní projektu, ale budou nějak projektem dotčeny  Vhodné zapojit již před startem projektu  Postoje k projektu – pozitivní, negativní, neutrální (nejsilnější skupina)  Role stakeholders: D = decision maker – potřebný v rozhodnutích týkajících se projektu I = influencer – má vliv na projekt a/nebo na ty, kdo rozhodují P = player – potřebný v hraní určité role v projektu (např. poskytuje zdroje, zařízení…) C = content – souhlas tohoto stakeholdera je vyžadován v projektu, aby mohl být projekt úspěšný (např. média)

19 Stanovení cílů S - Specifické M - Měřitelné A - Aktivně ovlivnitelné R - Reálné T - Termínované

20 Stanovení cílů transformace problémů do cílů Nedostatečná informační gramotnost v obcích Nízký přístup veřejnosti k internetu Knihovny nemají internet Nezájem obcí o veřejný přístup k internetu Dostatečná informační gramotnost v obcích Přístup veřejnosti k internetu je zvýšen V knihovnách je zavedené internetové připojení Obce investují do vybudování veřejného přístupu k internetu cílová plocha 1 cílová plocha 2 cílová plocha 3

21 Stanovení cílů formulace jednotlivých cílů  hlavní c í l (goal) – nemusí být SMART  c í l projektu (objective) – musí být SMART  dílčí c í le (objectives) – musí být SMART

22 Specifikace cílů formulace indikátorů formulace výstupů formulace přínosů formulace předpokladů/rizik  předpoklad = faktor mimo kontroly PM  riziko = problém, na který může PM mít vliv

23 Management rizik Riziko  problém, který se ještě nestal  možnost škody nebo ztráty  vnější nebo vnitřní  důležité hodnotit jak samostatně tak dohromady Vymezení procesu  analýza a identifikace rizik ve stádiu zrodu projektu  sledování, zaznamenávání rizik  akceptace rizik, která jsou neovlivnitelná  vymezování opatření ke snížení či eliminaci rizik

24 Kroky managementu rizik Techniky na ohodnocení rizika  Posouzení očekávaných nákladů spojených s výskytem rizika  Statistické údaje  Simulace  Odborný úsudek  Kritické faktory rizika riziko pravděpodobnost výskytu v % potenciál poškození (1 min - 10 max) důležitost (součin sloupců 2 a 3) pořadí A801 5 B2091804 C5052503 D9054501 E1996 F9032702

25 Kroky managementu rizik Preventivní riziková opatření  Tvorba smlouvy  Obchodné informace od zákazníků, subdodavatelů  Bankové garance  Pojištění kurzových rizik  Audit subdodavatelů  Management kvality  Vytvořené rezervy  Kvalifikovaní spolupracovníci  Studie proveditelnosti

26 Změnové řízení Vymezení procesu: –změna, BEZ vlivu na plnění projektu ve všech úrovních –změna, OVLIVŇUJÍCÍ část procesů v projektu s ohledem na jejich plnění –změna, MĚNÍCÍ zadaní a cíl projektu Cíl: –min. následek změn v zadání, cílech a kvalitě –min. následek změn ve finančním plánu –min. následek změn v termínech realizace projektu ve všech fázích, na všech úrovních

27 Kontrola a hodnocení pojmy  Kontrola = ověření v jednotlivých procesech projektu, zda-li vedou k očekávaným výstupům a jsou v souladu se zadáním, cíly, zdroji (orientováno na proces)  Hodnocení = porovnání dosažených výstupů s deklarovanými záměry (orientováno na výsledky)  Monitoring = sběr dat, většinou proces, který předchází jak kontrole tak hodnocení oblasti kontroly a hodnocení Náklady Rozsah Oblast životaschopnosti přínosů Projekt

28 Kontrola a hodnocení typy hodnocení  podle času provedení hodnocení  podle subjektu, který provádí hodnocení Pomůcky  milníky  brány  průzkumy  indikátory


Stáhnout ppt "Management tvorby a realizace projektu Martin Dolný Euredis, a.s. Seminář Internetizace knihoven, Havlíčkův Brod, 18.-20.2.2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google