Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD 4. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ● tvorba návrhové části● stanovení vize ● stanovení programových cílů, opatření a aktivit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD 4. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ● tvorba návrhové části● stanovení vize ● stanovení programových cílů, opatření a aktivit."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD 4. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ● tvorba návrhové části● stanovení vize ● stanovení programových cílů, opatření a aktivit 22.4.2013

2 Cíl 4. jednání pracovní skupiny Stanovení vize rozvoje města Stanovení programových cílů Stanovení Opatření a Aktivit

3 Stanovení vize rozvoje města Vize = Výstižné vyjádření toho, jak si přestavujeme město ve vzdálenější budoucnosti – např. za 20 let. Příklad : Obec nabízí kvalitní podmínky pro život. V obci jsou dostupné základní služby. Obec žije bohatým společenským životem. Nechceme, aby mladí lidé odcházeli jinam. Návrh : Sebevědomé město podporující zachování znalostí a podporující pracovní a volnočasové aktivity obyvatel.

4 Stanovení programových cílů Programové cíle určují, čeho chce obec dosáhnout realizací programu rozvoje (= jednoznačné a hodnotitelné vyjádření stavu, jehož má být dosaženo). -časově se váží k platnosti dokumentu, tj. na 4–7 let -jsou stanoveny na základě definovaných problémů i potřeb aktérů v území a jejich realizace by měla zajistit žádoucí stav obce, kterého má být dosaženo do konce platnosti daného dokumentu Příklad : Odstranit staré ekologické zátěže v okolí obce; dobudovat chybějící místní komunikace a opravit alespoň 30 % stávajících místních komunikací (v závislosti na stavu místních komunikací), zvýšit počet obyvatel o 5 %.

5 Stanovení programových cílů Návrh : PC.01 Zvýšit místní zaměstnanost a vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání PC.02 Řešit dopravní problematiku v centru města a vytvářet podmínky pro jeho rozvoj PC.03 Zvýšit význam cestovního ruchu a vytvářet podmínky pro volnočasové aktivity PC.04Udržet kvalitní životní prostředí a zlepšit kvalitu technické infrastruktury PC.05Zkvalitnit výkon veřejné správy a zvýšit zapojení veřejnosti do rozhodování

6 Stanovení opatření a aktivit Programový cíl 01 : Zvýšit místní zaměstnanost a vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání PO.101Vytvoření vhodných podmínek pro podnikání a zaměstnávání - A.1.1. Pravidelné setkávání s podnikateli - A.1.2. Odstraňování formálních překážek v podnikání - A.1.3. Posilování vzdělávání a získávání pracovních návyků PO.102Spolupráce na revitalizaci brownfields - A.2.1. Spolupráce s vlastníky na hledání možností využití areálu na Poříčí - A.2.2. vytvoření nabídky pro využití objektů města (např. Exatherm)

7 Stanovení opatření a aktivit Programový cíl 02 : Řešit dopravní problematiku v centru města a vytvářet podmínky pro jeho rozvoj PO.201Strategické řešení dopravy v zastavěné části města - A.1.1. Rozhodnutí o poloze silnic na území města a ochrana koridorů v rámci územního plánu (I/10, II/288, III/2881) - A.1.2. Humanizace významných ulic (Masarykova, Štefánikova) za účelem zvýšení atraktivity objektů pro služby PO.202Zlepšení stavu významných sídelních lokalit a objektů - A.2.1. Revitalizace významných sídelních celků - Na Vápence, Jiráskovo nábřeží, Vaněčkova a Poříč - A.2.2. Obnova bytového fondu

8 Stanovení opatření a aktivit Programový cíl 02 : Řešit dopravní problematiku v centru města a vytvářet podmínky pro jeho rozvoj PO.202Zlepšení stavu významných sídelních lokalit a objektů - A.2.3. Revitalizace nebo změna využití zanedbaných částí města (Rafanda apod.) - A.2.4. Spolupráce s majiteli objektů a větších ploch (Cristal) PO.203Územní příprava - A.3.1. Pořízení změny územ. plánu, případně pořízení nového - A.3.2. Zpracování územních studií pro významné lokality - A.3.3. Sledovat a připravovat možnosti pro místní části a zpracovat v dílčích programech rozvoje - A.3.4. Spolupráce s technickými univerzitami a účast v urbanistických soutěžích

9 Stanovení opatření a aktivit Programový cíl 03 : Zvýšit význam cestovního ruchu a vytvářet podmínky pro volnočasové aktivity PO.301Zajištění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu - A.1.1. Zvýšení atraktivity památek na území města - A.1.2. Vytvoření podmínek pro motorizované návštěvníky - A.1.3. Spolupráce aktérů cestovního ruchu (město+vlastníci objektů+služby) - A.1.4. Využití blízkého Českého ráje a Jizery k větší propagaci města - A.1.5. Rozšiřování nabídky pro cyklisty a pěší turisty PO.302Podpora kultury a společenských aktivit - A.2.1. Podpora kultury a společenských akcí - A.2.2. Obnova památkového fondu města - A.2.3. Podpora spolkových kulturních aktivit

10 Stanovení opatření a aktivit Programový cíl 03 : Zvýšit význam cestovního ruchu a vytvářet podmínky pro volnočasové aktivity PO.303Zlepšení podmínek pro trávení volného času - A.2.1. Vytváření podmínek pro neorganizované sportovní aktivity (dětská hřiště, sportoviště, koupaliště, …) - A.2.2. Obnova a doplnění zařízení pro volnočasové aktivity obyvatel (sokolovna, …)

11 Stanovení opatření a aktivit Programový cíl 04 : Udržet kvalitní životní prostředí a zlepšit kvalitu technické infrastruktury PO.401Vodní hospodářství - A.1.1. Realizace opatření ke snížení nebezpečí způsobení škod při povodních - A.1.2. Zlepšení stavu odkanalizování PO.402Ovzduší - A.2.1. Snižování energetické náročnosti objektů - A.2.2. Podpora využívání alternativních zdrojů energií a tepla - A.2.3. Rekonstrukce a opravy infrastruktury PO.403Odpadové hospodářství - A.3.1. Zvýšit podíl separovaného odpadu - A.3.2. Zkvalitnit prostředí pro sběr odpadu a komunální techniku

12 Stanovení opatření a aktivit Programový cíl 05 : Zkvalitnit výkon veřejné správy a zvýšit zapojení veřejnosti do rozhodování PO.501Zkvalitňování řídících procesů a místní demokracie - A.1.1. Aplikace závěrů projektu OPLZZ - A.1.2. Zlepšování kvality a kvantity informování veřejnosti PO.502Efektivní spolupráce - A.2.1. Zapojení se do činnosti sdružení, kde bude doložitelný přínos pro rozvoj města (organizační nebo finanční) - A.2.2. Efektivní mezinárodní spolupráce s partnerskými města a podpora spolupráce spolků, občanů, kulturních těles apod. PO.503Podpora spolkové činnosti a rozhodování na místní úrovni - A.3.1. Další podpora osadních výborů a spolků zabývajících se rozvojovými aktivitami - A.3.2. Podpora činnosti spolků a sdružení

13 zpracování kapitol: A.1 Charakteristika obce stručné představení výběru a zpracování relevantních problémových okruhů a podtémat, příp. zdůvodnění vynechání některých témat, informace o případných Další postup realizace PRM Na základě projednané strategické vize, programových cílů, opatření a aktivit bude dokument doplněn o Katalog plánovaných akcí. Příklad: Kód akceNázev / popis akceOdhadované nákladyDotační perspektivaNavržený termín realizace PA.01Zateplení ZŠ Pelechovská20 000 000 Kč11 000 000 Kč2013 - 2014 PA.02Zateplení MŠ Stavbařů, MŠ Slunečná a DDM9 600 000 Kč6 600 000 Kč2013 PA.03Zateplení objektu TSM1 400 000 Kč1 000 000 Kč2013 PA.04Zateplení Kulturního domu Jirkov4 500 000 Kč3 000 000 Kč2013 PA.05Revitalizace sídliště Jiráskovo nábř.- 2.etapa5 000 000 Kč3 500 000 Kč2013 PA.06Terminál Železný Brod - 1.etapa60 000 000 Kč51 000 000 Kč2013 - 2014 PA.07Greenway Jizera - Líšný-Železný Brod 2015 PA.08Rekonstrukce sokolovny45 000 000 Kč PA.09Regenerace sídliště Vaněčkova - 2.etapa3 700 000 Kč2 500 000 Kč2014 PA.10Knihovna a mateřské centrum17 000 000 Kč0 Kč2014 PA.11Regenerace sídliště Na Vápence - 3.etapa2 000 000 Kč1 400 000 Kč2015 PA.12Regenerace sídliště Vaněčkova - 3.etapa1 000 000 Kč700 000 Kč2016 PA.13Regenerace sídliště Jiráskovo nábř.- 3.etapa6 500 000 Kč4 000 000 Kč2017 PA.14Regenerace sídliště Jiráskovo nábř.- 4.etapa5 800 000 Kč4 000 000 Kč2018 PA.15Regenerace sídliště Na Vápence - 4.etapa3 600 000 Kč2 500 000 Kč2019

14 Harmonogram jednání pracovní skupiny TermínObsah projednáváníHotovo 11.3.2013Hodnocení analytických výstupů  DNESTvorba návrhové části – vize, cíle opatření a aktivity  DALŠÍKoordinace připomínek k návrhové části

15 Harmonogram jednání pracovní skupiny Další pravidelná schůzka : 6.5.2013 (pondělí) – jednání zastupitelstva 8.5.2013 (středa) – svátek ???

16 Ing. Daniel Mach Městský úřad Železný Brod Odbor územního plánování a regionálního rozvoje tel.: 483 333 966, 606 179 334 e-mail: d.mach@zelbrod.cz d.mach@zelbrod.cz Ing. Petr Ponikelský tel.: 737 291 735 e-mail: petr.ponikelsky@spravniinstitut.cz petr.ponikelsky@spravniinstitut.cz


Stáhnout ppt "Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD 4. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ● tvorba návrhové části● stanovení vize ● stanovení programových cílů, opatření a aktivit."

Podobné prezentace


Reklamy Google