Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řídicí výbor OP VVV 31.1.2013 1. jednání Řídicího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řídicí výbor OP VVV 31.1.2013 1. jednání Řídicího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Řídicí výbor OP VVV jednání Řídicího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

2 Program jednání Úvodní slovo ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Souhrnná informace o přípravě OP VVV (NM Zaorálek) Informace o přípravě Strategie vzdělávání 2020 (NM Nantl) Informace o přípravě priorit v oblasti regionálního školství a dalšího vzdělávání (NM Fryč) Informace o přípravě priorit v oblasti VaV a VŠ (NM Hruda) Diskuse

3 prof. PhDr. Petr Fiala, Ph. D. , LL. M
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ministr školství, mládeže a tělovýchovy úvodní slovo

4 Souhrnná informace o přípravě OP VVV NM Ing. Michal Zaorálek

5 Cíle jednání Oficiálně zahájit přípravu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Informovat členy ŘV o: Aktuální situaci a dosavadních přípravách MŠMT na budoucí období Rámci pro přípravu OP VVV Představit a diskutovat pojetí priorit v OP VVV a stanovení prioritních os Projednat další postup přípravy OP VVV Sjednotit informace k OP VVV

6 Nástroje pro přípravu OP VVV
Řídicí výbor OP VVV Pracovní skupiny OP VVV Pracovní skupina Vzdělávání (Regionální školství a další vzdělávání) Pracovní skupina VaV a vysoké školy Pracovní skupina Implementace V rámci pracovních skupin OP VVV budou vznikat pracovní týmy zaměřené na řešení jednotlivých prioritních os i specifických témat (např. Praha, kofinancování) – i v návaznosti na požadavky partnerů Projektový tým MŠMT (interní platforma – slaďování výstupů jednotlivých pracovních skupin před jejich předložením ŘV)

7 Schéma organizační struktury přípravy OP VVV
PS Vzdělávání PS VaV a VŠ PS pro implementaci Tým 1 Tým 1 Tým 2 Tým 2 Vyjednávací tým Tým X Tým X Koordinace Projektový tým Řídicí výbor

8 Řídicí výbor OP VVV Sestaven na základě partnerského principu
Předseda – ministr školství, místopředsedové – 1. NM MŠMT, NM pro řízení operačních programů EU Při jednání primární snaha o konsenzus Předpokládaná frekvence jednání – jednou za dva měsíce, v případě potřeby častěji Projednává a připomínkuje podklady, které předložily pracovní skupiny Předpokládáme připomínkování i v elektronické podobě

9 Aktuální situace

10 Aktuální situace – národní úroveň
Vymezení operačních programů pro programové období – 2020: Usnesení vlády č. 867 ze dne Pověření MŠMT přípravou OP VVV Příprava Dohody o partnerství (dokument zastřešující všechny programy) Gestor přípravy – MMR Zpracování bude probíhat paralelně a provázaně se zpracováním programů Příprava platforem pro budoucí programové období Příprava jednotlivých programů Platformy – připravuje MMR, Rada pro fondy SSR, generální sekretáři – příprava materiálu do vlády, podáme více informací na příštím ŘV.

11 Programy pro Dohodu o partnerství
Přehled programů Programy pro Dohodu o partnerství EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum,vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce

12 Aktuální situace – EU Projednávání návrhů nařízení v PS Rady EU:
Schválení nařízení předpoklad červenec 2013 Riziko zpožďování Víceletý finanční rámec – snižování prostředků na kohezní politiku ze strany EU, pravděpodobně vyšší míra kofinancování z národních zdrojů Příprava EK na vyjednávání s ČR: Poziční dokument EK Pouze neformální vyjednávání (v gesci MMR), až po schválení nařízení mohou začít formální vyjednávání Dohody o partnerství a jednotlivých programů

13 Souhrn dosavadních příprav budoucího období na MŠMT
Od r příprava priorit pro v rámci Projektového týmu pro přípravu budoucího období (dokument „Priority MŠMT pro budoucí programové období“) 2012: Vyjednávání o vymezení OP VVV na národní úrovni Práce expertních skupin na zpracování prvních návrhů pro prioritní osy budoucího OP Prescreening VaV a VŠ Příprava a schválení záměru zadávací dokumentace na ex- ante hodnotitele OP VVV Příprava na plnění ex-ante kondicionalit – Strategie smart specializace, Strategie vzdělávání 2020 Leden 2013: Zřízení Řídicího výboru OP VVV a pracovních skupin Intenzivní práce na zpracování OP Vyjednávání na národní úrovni – MMR, resorty – MPO, MPSV…

14 Rámec pro přípravu OP VVV

15 Východiska pro přípravu OP VVV: Klíčové dokumenty
Evropské strategické dokumenty: Strategie Evropa 2020, Unie inovací, ET 2020…; dále Specifická doporučení EK pro ČR Národní strategické dokumenty: Národní program reforem, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Národní politika VaVaI… Specifické dokumenty MŠMT (zejména „Priority pro budoucí období“) Materiál MMR „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství...“ projednaný vládou → vymezení OP Tematické okruhy MMR, zj.: Funkční výzkumný a inovační systém Trh práce a vzdělávání Poziční dokument EK Výsledky Prescreeningu (připravuje se) Prescreening Rgš bude v prvním kvartále tohoto roku

16 Východiska pro přípravu OP VVV: Právní a metodický rámec
Nařízení EU: Obecné nařízení Specifická nařízení (ESF, ERDF) Metodické dokumenty EK, zejména: Template pro přípravu OP (draft) Fiše EK Metodické dokumenty MMR, zejména: Metodický pokyn k přípravě programů (draft) Nařízení do značné míry predeterminují architekturu OP: Tematické cíle (obecné nařízení) Investiční priority (specifická nařízení)

17 Rámec OP VVV plynoucí z nařízení EU a vymezení OP v materiálu projednaném vládou
Tematické cíle Investiční priority Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací ERDF: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora kompetenčních center, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu. ERDF: Podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a vysokým školstvím, zejména na vývoji výrobků a služeb, přenosu technologií, soc. inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace za účelem podpory technického a aplik. výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, moderních výrobních kapacit a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení ERDF: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESF: Prevence a omezování předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. ESF: Zlepšení kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úroveň dosaženého vzdělání. ESF: Zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků a zvyšování významu systémů vzdělávání a odb. přípravy pro trh práce, včetně zlepšování kvality odb. vzdělávání a příprav a zavádění a rozvoj možností učení se praxí… Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy ERDF: Zvyšování institucionální kapacity a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím posilování institucionální kapacity a účinnosti orgánů veřejné správy… ESF: Investice do inst. kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy. ESF: Vytváření kapacit v případě zúčastněných stran, které provádějí politiky zaměstnanosti, vzdělávání a sociální politiky a odvětvové a územní pakty za účelem podnícení reforem na celostátní, regionální a místní úrovni. Pro informaci – přesné znění inv. priorit.

18 Východiska pro přípravu OP VVV
Prioritní osy OP VVV jsou navázány na strukturu tematických cílů a investičních priorit z nařízení Následující slidy ukazují předběžnou strukturu prioritních os OP VVV s indikativními názvy a s návaznosti na jednotlivé investiční priority

19 Předběžná struktura prioritních os OP VVV
Kapacity pro špičkový výzkum a vývoj Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou a transfer znalostí Rozvoj vysokých škol Rozvoj regionálního školství a dalšího vzdělávání Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání (regionální dimenze) Posilování institucionální kapacity pro znalostní společnost Technická pomoc PO 5 – možná v IROP.

20 Návaznost prioritních os na tematické cíle a investiční priority
Prioritní osa Investiční priorita (celé názvy viz slide výše) Fond Posilování výzkumu, technologického vývoje a inovací Kapacity pro špičkový výzkum a vývoj Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu… ERDF Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou a transfer znalostí Podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a VŠ… Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Rozvoj vysokých škol Zlepšení kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání… ESF Rozvoj regionálního školství a dalšího vzdělávání Prevence a omezování předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků a zvyšování významu systémů vzdělávání a odb. přípravy pro trh práce… Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy Posilování institucionální kapacity pro znalostní společnost Zvyšování institucionální kapacity a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím posilování institucionální kapacity a účinnosti orgánů veřejné správy… Investice do inst. kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb za účelem reforem… Vytváření kapacit v případě zúčastněných stran, které provádějí politiky zaměstnanosti, vzdělávání…

21 Vnitřní struktura prioritních os
Dáno nařízeními Vytváří členský stát v daném rámci Tematický cíl Investiční priorita Indikátory výsledku Specifické cíle Měřitelnost Indikátory výstupu Opatření/aktivity

22 Klíčové principy pro přípravu OP VVV
Tematická koncentrace – nebude možné zafinancovat všechny přání i potřeby, nutné soustředit zdroje na nejpotřebnější investice (zásadní je propracované zdůvodnění a opora ve strategických dokumentech) Zaměření na výsledky – měřitelnost výsledků intervencí Navázání na současné programové období – poučení se z chyb i rozvinutí potenciálu současných investic v oblastech výzkumu, vývoje a vzdělávání Dodržení mantinelů daných pro zpracování OP (právní a metodický rámec) Nepodcenit ex-ante kondicionality

23 Další postup přípravy OP VVV

24 Harmonogram přípravy Fáze Aktivita 1. Do konce března 2013
První návrhy programů předloženy MMR Do konce května 2013 První návrhy programů předloženy vládě ČR pro informaci Spolu s programy vládě předložen návrh Dohody o partnerství 2. Červen – podzim 2013 Programy dopracovávány Podzim 2013 Předložení programů ke schválení vládě ČR Spolu s programy předložení Dohody o partnerství 3. Následně Programy předloženy Komisi Harmonogram přípravy programů navazuje na HMG přípravy dohody o partnerství, jelikož tyto dokumenty budou připravovány kontinuálně. Dohoda o partnerství zastřešuje všechny fondy SSR, proto je nutné, aby i programy, které jsou z těchto fondů spolufinancovány, byly připraveny v souladu s Dohodou a informacemi v ní uvedenými.

25 1. fáze přípravy OP VVV Cíl – zpracovat první návrh klíčových částí operačního programu, zejména: Návrh strategie programu: Identifikace potřeb v návaznost na strategické dokumenty Zdůvodnění vybraných tematických cílů a investičních priorit Popis prioritních os Základní návrh integrovaných přístupů a jejich využití Návrh řešení problematiky horizontálních přístupů Popis ex-ante kondicionalit Návrh řízení a implementace programu Návrh 1. fáze nutné odevzdat MMR-NOK do konce března 2013 Do konce května dopracování na základě připomínek MMR Aktuálně začátek neformálního vyjednávání s EK

26 2. fáze přípravy OP VVV Cíl – dopracování a zpřesnění programu ve všech jeho částech Orientačně v období červen – říjen 2013 Dopracování OP VVV bude odrážet stav vyplývající z: Úpravy legislativy kohezní politiky Jednání s MMR-NOK, zejména pokud jde o vazbu na přípravu Dohody o partnerství a jednání s EK Jednání s partnery Aktuálně začátek neformálního vyjednávání s EK

27 Obsah 2. fáze přípravy OP VVV
Zpracování finančního plánu OP VVV Zpřesnění strategické části programu a popisu prioritních os, zpřesnění indikátorové soustavy Zpřesnění horizontálních principů Dopracování integrovaných přístupů Zpřesnění popisu řízení a implementace programu Dopracování ex-ante a SEA hodnocení OP VVV a promítnutí závěrů jejich do OP VVV Dopracování vstupní kapitoly Příprava OP VVV Vydání stanoviska MŽP k SEA hodnocení OP VVV Aktuálně začátek neformálního vyjednávání s EK

28 Specifická témata

29 Praha Praha má svůj OP – ŘO magistrát hl. města Praha
Cíle ŘO i magistrátu: Navýšení zdrojů na oblasti VaV a vzdělávání v Praze Vyjednání příznivějších podmínek pro financování (hrozí 50% spolufinancování) V rámci obou OP příprava výjimek OP VVV – snaha o použití prostředků pro méně rozvinuté regiony v Praze na financování projektů s celonárodním dopadem (VaV, VŠ) Spolu se zápisem zašleme materiál k možnostem navýšení zdrojů ze SF na Prahu, požádat o diskrétnost.

30 Ex-ante kondicionality
Existence podmínek pro oblasti, ve kterých členské státy chtějí získat podporu ze SF: Podmínky definovány v obecném nařízení (především existence strategických rámců). Musí pokrýt období do roku 2020. Pro tematický cíl „Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací“: Příprava strategie inteligentní specializace (Smart specialisation, S3) – MŠMT gestorem za ČR. Zde naváže NM Nantl se Strategií 2020

31 Děkuji za pozornost.

32 Regionální školství a další vzdělávání (N NM PhDr. Jindřich Fryč

33 Východiska Situační analýza: Zprávy OECD 2010 – 2012
Mezinárodní šetření (PISA, TIMMS, PIRLS) Výsledky maturitních zkoušek, Nové závěrečné zkoušky a pilotního testování v 5. a 9. třídách Výroční zpráva ČŠI 2011/2012 Tematické okruhy (MMR) Zkušenosti z OP VK – spolupráce se sk. IV Strategické směry: ET 2020 Národní program reforem Hlavní směry vzdělávací politiky 2020 Position paper Doporučení OECD Strategické dokumenty MŠMT, mezirezortní strat. dokumenty Intervenční logika: Metodika MMR Platformy – připravuje MMR, Rada pro fondy SSR, generální sekretáři – příprava materiálu do vlády, podáme více informací na příštím ŘV.

34 Současný stav – silné stránky
Rámcové vzdělávací programy pro všechny stupně vzdělávání Vysoký stupeň autonomie škol Zvýšená pozornost k výsledkům žáků (standardy) Národní systémy ověřování výsledků vzdělávání (testování, maturity, nová závěrečná zkouška) Vytváření kariérního systému učitele a ředitele Rozvoj systému dalšího vzdělávání

35 Současný stav – slabé stránky
Průměrné nebo podprůměrné výsledky v mezinárodních šetřeních Chybí upřesnění požadovaných výsledků vzdělávání na všech stupních (standardy) a systém jejich ověřování Nízká relevance vzdělávání k aktuálním potřebám trhu práce Přetrvávající nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání děti a žáci se SVP regionální disproporce

36 Příležitosti pro rozvoj v rámci OP VVV
Rozvoj rovných příležitostí v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání zejm. předškolní vzdělávání, děti a žáci se SVP, diverzifikace ve výuce Lidské zdroje pro národní inovační systém (vazba na intervence v oblasti výzkumu a inovací) Rozvoj klíčových kompetencí, gramotností a zručnosti Podpora zájmu o vědu a techniku, rozvoj nadání a talentu Spolupráce napříč vzdělávací soustavou Zvyšování kvality přípravy absolventů SŠ pro trh práce včetně propojení počát. a dalšího vzdělávání, kariérové poradenství Dokončení národního systému hodnocení kvality a efektivity vzdělávací soustavy Strategické řízení vzdělávání k lepším výsledkům na všech úrovních

37 Investiční příležitosti pro rozvoj v rámci OP VVV
Vždy synchronně s měkkým projektem: Dostupnost předškolního vzdělávání Bezbariérové úpravy a kompenzační pomůcky do škol a šk. zařízení Centra talentů - vybavení škol a školských zařízení pro rozvoj zejm. přírodovědné gramotnosti a technického myšlení ICT - jako nástroj diverzifikace a individualizace ve výuce Vybavení center praktické přípravy středních škol Vybavení místních center celoživotního učení na venkově Možné umístění implementace investic v IROP (probíhající jednání MŠMT-MMR)

38 Ex-ante kondicionality
Existence statistiky a strategie pro řešení předčasných odchodů ze vzdělávání Existence vnitrostátního a/nebo regionálního politického rámce pro celoživotní učení v souladu s politickými pokyny na úrovni EU.

39 Děkuji za pozornost.

40 Podpora výzkumu, vývoje a vysokých škol
NM Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda

41 Podpora VaV a VŠ Předběžně 3 prioritní osy:
Kapacity pro špičkový výzkum a vývoj Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou a transfer znalostí Rozvoj vysokých škol Vazba na tematické okruhy: Trh práce a vzdělávání Funkční výzkumný a inovační systém Tematické okruhy vznikaly v širokém diskusním plénu odborníků za koordinace MMR

42 Podpora VaV a VŠ (ERDF) Tematický cíl: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Investiční priorita (ERDF): Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora kompetenčních center Podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a vysokým školstvím, zejména na vývoji výrobků a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace za účelem podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, moderních výrobních kapacit a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití Dáno nařízením

43 Podpora VaV a VŠ (ESF) Tematický cíl: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita (ESF): Zlepšení kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úroveň dosaženého vzdělání Dáno nařízením

44 Současný stav – prostor k intervencím OP VVV (1)
Malý počet mezinárodně úspěšných výzkumných týmů Malý počet výsledků VaV, které nacházejí uplatnění v praktických aplikacích Absence či nízká kvalita výzkumně orientovaných studijních programů Nízká schopnost dotažení výsledků VaV do produktů/služeb či inovací uplatnitelných na trhu Limitované praktické zkušenosti VŠ a VO s transferem technologií Nízká či málo fungující spolupráce veřejného sektoru se soukromým Nízká míra sdílení existujících infrastruktur Předběžně odpovídá specifickým cílům, které jsou představeny dále – část zaměřená zejména na výzkumné organizace

45 Současný stav – prostor k intervencím OP VVV (2)
Stav infrastruktur českých VŠ často nevyhovuje standardům moderních výzkumných a vzdělávacích trendů Vysoká prostupnost mezi bakalářskými a navazujícími magisterskými studijními programy Nedostatečná úroveň interního a externího hodnocení kvality fungování vysokých škol Nižší kvalita manažerského a projektového řízení na vysokých školách ve srovnání se zahraničím Nedostatečná spolupráce VŠ s aplikační sférou Předběžně odpovídá specifickým cílům, které jsou představeny dále – část zaměřená zejména na VŠ

46 Specifické cíle Zvýšit kvalitu, mezinárodní otevřenost a společenskou relevanci výzkumu Zlepšit podmínky na VŠ pro kvalitní výuku a pro rozvoj výzkumně orientovaných studijních programů Zvýšit intenzitu spolupráce výzkumných organizací a podniků, efektivní transfer znalostí a technologií a využití výsledků výzkumu v praxi Zvýšit účast na vysokoškolském vzdělávání prostřednictvím snížení studijní neúspěšnosti a podpory studentů se specifickými potřebami Nastavit a rozvíjet systému hodnocení kvality a strategické řízení vysokých škol Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace Indikativní – v současné době jsou rozpracovávány v pracovní skupině

47 Spolupráce na tématech
Operační program Praha – pól růstu ČR Horizont 2020 Národní programy podpory VaV Reforma VŠ Ex-ante kondicionality S3: Smart specialisation Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

48 Prescreening projektových záměrů VO a VŠ a mapování absorpční kapacity OP VVV
fáze Veřejné vysoké školy (širší verze dotazníku) Oslovených subjektů: 26 – návratnost 81 % b) VaVpI centra Oslovených subjektů: 50 – návratnost 62 % c) Ostatní výzkumné organizace Oslovených subjektů: 29 – návratnost 48 % v.v.i. vč. ústavů AV ČR, mimo realizátory VaVpI projektů Oslovených subjektů: 41 – návratnost 44 % (zasílání stále probíhá) CELKOVÁ NÁVRATNOST: 53 % (očekávaná 65 %)

49 Prescreening: 1. výsledky (VO)
Finanční objem (podíl na investicích); vysokou váhu však (odhlédneme-li od financí) kladou potenciální příjemci na podporu kvalitních lidských zdrojů

50 Prescreening: 1. výsledky (VŠ)
Rekonstrukce – zejména pražské VŠ (na rozklíčování konkrétních požadavků do Phy ještě pracujeme) – poměry: finanční objem

51 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Řídicí výbor OP VVV 31.1.2013 1. jednání Řídicího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google