Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řídicí výbor OP VVV 31.1.2013 1. jednání Řídicího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řídicí výbor OP VVV 31.1.2013 1. jednání Řídicího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Řídicí výbor OP VVV 31.1.2013 1. jednání Řídicího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

2 Program jednání Úvodní slovo ministra školství, mládeže a tělovýchovy Souhrnná informace o přípravě OP VVV (NM Zaorálek) Informace o přípravě Strategie vzdělávání 2020 (NM Nantl) Informace o přípravě priorit v oblasti regionálního školství a dalšího vzdělávání (NM Fryč) Informace o přípravě priorit v oblasti VaV a VŠ (NM Hruda) Diskuse 2

3 prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ministr školství, mládeže a tělovýchovy úvodní slovo 3

4 Souhrnná informace o přípravě OP VVV NM Ing. Michal Zaorálek 4

5 Cíle jednání Oficiálně zahájit přípravu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Informovat členy ŘV o: – Aktuální situaci a dosavadních přípravách MŠMT na budoucí období – Rámci pro přípravu OP VVV Představit a diskutovat pojetí priorit v OP VVV a stanovení prioritních os Projednat další postup přípravy OP VVV

6 Nástroje pro přípravu OP VVV Řídicí výbor OP VVV Pracovní skupiny OP VVV –Pracovní skupina Vzdělávání (Regionální školství a další vzdělávání) – Pracovní skupina VaV a vysoké školy – Pracovní skupina Implementace V rámci pracovních skupin OP VVV budou vznikat pracovní týmy zaměřené na řešení jednotlivých prioritních os i specifických témat (např. Praha, kofinancování) – i v návaznosti na požadavky partnerů Projektový tým MŠMT (interní platforma – slaďování výstupů jednotlivých pracovních skupin před jejich předložením ŘV)

7 Schéma organizační struktury přípravy OP VVV PS pro implementaci PS VaV a VŠ PS VaV a VŠ PS Vzdělávání Řídicí výbor Tým 2 Tým 1 Vyjednávací tým Projektový tým Tým 1 Tým 2 Tým X Koordinace

8 Řídicí výbor OP VVV Sestaven na základě partnerského principu Předseda – ministr školství, místopředsedové – 1. NM MŠMT, NM pro řízení operačních programů EU Při jednání primární snaha o konsenzus Předpokládaná frekvence jednání – jednou za dva měsíce, v případě potřeby častěji Projednává a připomínkuje podklady, které předložily pracovní skupiny Předpokládáme připomínkování i v elektronické podobě

9 Aktuální situace

10 Aktuální situace – národní úroveň Vymezení operačních programů pro programové období 2014 – 2020: – Usnesení vlády č. 867 ze dne 28.11. 2012 – Pověření MŠMT přípravou OP VVV Příprava Dohody o partnerství (dokument zastřešující všechny programy) – Gestor přípravy – MMR – Zpracování bude probíhat paralelně a provázaně se zpracováním programů Příprava platforem pro budoucí programové období Příprava jednotlivých programů

11 Přehled programů Programy pro Dohodu o partnerství EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum,vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce

12 Aktuální situace – EU Projednávání návrhů nařízení v PS Rady EU: – Schválení nařízení předpoklad červenec 2013 – Riziko zpožďování Víceletý finanční rámec – snižování prostředků na kohezní politiku ze strany EU, pravděpodobně vyšší míra kofinancování z národních zdrojů Příprava EK na vyjednávání s ČR: –Poziční dokument EK –Pouze neformální vyjednávání (v gesci MMR), až po schválení nařízení mohou začít formální vyjednávání Dohody o partnerství a jednotlivých programů

13 Souhrn dosavadních příprav budoucího období na MŠMT Od r. 2011 příprava priorit pro 2014+ v rámci Projektového týmu pro přípravu budoucího období (dokument „Priority MŠMT pro budoucí programové období“) 2012: –Vyjednávání o vymezení OP VVV na národní úrovni – Práce expertních skupin na zpracování prvních návrhů pro prioritní osy budoucího OP –Prescreening VaV a VŠ – Příprava a schválení záměru zadávací dokumentace na ex- ante hodnotitele OP VVV –Příprava na plnění ex-ante kondicionalit – Strategie smart specializace, Strategie vzdělávání 2020 Leden 2013: –Zřízení Řídicího výboru OP VVV a pracovních skupin –Intenzivní práce na zpracování OP

14 Rámec pro přípravu OP VVV

15 Východiska pro přípravu OP VVV: Klíčové dokumenty Evropské strategické dokumenty: Strategie Evropa 2020, Unie inovací, ET 2020…; dále Specifická doporučení EK pro ČR Národní strategické dokumenty: Národní program reforem, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Národní politika VaVaI… Specifické dokumenty MŠMT (zejména „Priority pro budoucí období“) Materiál MMR „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství...“ projednaný vládou → vymezení OP Tematické okruhy MMR, zj.: Funkční výzkumný a inovační systém Trh práce a vzdělávání Poziční dokument EK Výsledky Prescreeningu (připravuje se)

16 Východiska pro přípravu OP VVV: Právní a metodický rámec Nařízení EU: –Obecné nařízení –Specifická nařízení (ESF, ERDF) Metodické dokumenty EK, zejména: –Template pro přípravu OP (draft) –Fiše EK Metodické dokumenty MMR, zejména: –Metodický pokyn k přípravě programů 2014 - 2020 (draft) Nařízení do značné míry predeterminují architekturu OP: –Tematické cíle (obecné nařízení) –Investiční priority (specifická nařízení)

17 Rámec OP VVV plynoucí z nařízení EU a vymezení OP v materiálu projednaném vládou Tematické cíleInvestiční priority Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací ERDF: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora kompetenčních center, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu. ERDF: Podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a vysokým školstvím, zejména na vývoji výrobků a služeb, přenosu technologií, soc. inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace za účelem podpory technického a aplik. výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, moderních výrobních kapacit a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení ERDF: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESF: Prevence a omezování předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. ESF: Zlepšení kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úroveň dosaženého vzdělání. ESF: Zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků a zvyšování významu systémů vzdělávání a odb. přípravy pro trh práce, včetně zlepšování kvality odb. vzdělávání a příprav a zavádění a rozvoj možností učení se praxí… Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy ERDF: Zvyšování institucionální kapacity a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím posilování institucionální kapacity a účinnosti orgánů veřejné správy… ESF: Investice do inst. kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy. ESF: Vytváření kapacit v případě zúčastněných stran, které provádějí politiky zaměstnanosti, vzdělávání a sociální politiky a odvětvové a územní pakty za účelem podnícení reforem na celostátní, regionální a místní úrovni.

18 Východiska pro přípravu OP VVV Prioritní osy OP VVV jsou navázány na strukturu tematických cílů a investičních priorit z nařízení Následující slidy ukazují předběžnou strukturu prioritních os OP VVV s indikativními názvy a s návaznosti na jednotlivé investiční priority

19 Předběžná struktura prioritních os OP VVV 1.Kapacity pro špičkový výzkum a vývoj 2.Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou a transfer znalostí 3.Rozvoj vysokých škol 4.Rozvoj regionálního školství a dalšího vzdělávání 5.Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání (regionální dimenze) 6.Posilování institucionální kapacity pro znalostní společnost 7.Technická pomoc

20 Návaznost prioritních os na tematické cíle a investiční priority Tematický cílPrioritní osaInvestiční priorita (celé názvy viz slide výše)Fond Posilování výzkumu, technologického vývoje a inovací Kapacity pro špičkový výzkum a vývoj Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu… ERDF Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou a transfer znalostí Podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a VŠ… ERDF Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Rozvoj vysokých škol Zlepšení kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání… ESF Rozvoj regionálního školství a dalšího vzdělávání Prevence a omezování předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. ESF Zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků a zvyšování významu systémů vzdělávání a odb. přípravy pro trh práce… ESF Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu ERDF Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy Posilování institucionální kapacity pro znalostní společnost Zvyšování institucionální kapacity a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím posilování institucionální kapacity a účinnosti orgánů veřejné správy… ERDF Investice do inst. kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb za účelem reforem… ESF Vytváření kapacit v případě zúčastněných stran, které provádějí politiky zaměstnanosti, vzdělávání… ESF

21 Vytváří členský stát v daném rámci Vnitřní struktura prioritních os Tematický cíl Investiční priorita Specifické cíle Opatření/aktivity Indikátory výsledku Indikátory výstupu Dáno nařízeními

22 Klíčové principy pro přípravu OP VVV Tematická koncentrace – nebude možné zafinancovat všechny přání i potřeby, nutné soustředit zdroje na nejpotřebnější investice (zásadní je propracované zdůvodnění a opora ve strategických dokumentech) Zaměření na výsledky – měřitelnost výsledků intervencí Navázání na současné programové období – poučení se z chyb i rozvinutí potenciálu současných investic v oblastech výzkumu, vývoje a vzdělávání Dodržení mantinelů daných pro zpracování OP (právní a metodický rámec) Nepodcenit ex-ante kondicionality

23 Další postup přípravy OP VVV

24 FázeAktivita 1.Do konce března 2013První návrhy programů předloženy MMR Do konce května 2013První návrhy programů předloženy vládě ČR pro informaci Spolu s programy vládě předložen návrh Dohody o partnerství 2.Červen – podzim 2013Programy dopracovávány Podzim 2013Předložení programů ke schválení vládě ČR Spolu s programy předložení Dohody o partnerství 3.NásledněProgramy předloženy Komisi Harmonogram přípravy

25 1. fáze přípravy OP VVV Cíl – zpracovat první návrh klíčových částí operačního programu, zejména: Návrh strategie programu: ‒ Identifikace potřeb v návaznost na strategické dokumenty ‒ Zdůvodnění vybraných tematických cílů a investičních priorit Popis prioritních os Základní návrh integrovaných přístupů a jejich využití Návrh řešení problematiky horizontálních přístupů Popis ex-ante kondicionalit Návrh řízení a implementace programu Návrh 1. fáze nutné odevzdat MMR-NOK do konce března 2013 Do konce května dopracování na základě připomínek MMR

26 2. fáze přípravy OP VVV Cíl – dopracování a zpřesnění programu ve všech jeho částech Orientačně v období červen – říjen 2013 Dopracování OP VVV bude odrážet stav vyplývající z: ‒ Úpravy legislativy kohezní politiky ‒ Jednání s MMR-NOK, zejména pokud jde o vazbu na přípravu Dohody o partnerství a jednání s EK ‒ Jednání s partnery

27 Obsah 2. fáze přípravy OP VVV Zpracování finančního plánu OP VVV Zpřesnění strategické části programu a popisu prioritních os, zpřesnění indikátorové soustavy Zpřesnění horizontálních principů Dopracování integrovaných přístupů Zpřesnění popisu řízení a implementace programu Dopracování ex-ante a SEA hodnocení OP VVV a promítnutí závěrů jejich do OP VVV Dopracování vstupní kapitoly Příprava OP VVV Vydání stanoviska MŽP k SEA hodnocení OP VVV

28 Specifická témata

29 Praha Praha má svůj OP – ŘO magistrát hl. města Praha Cíle ŘO i magistrátu: ‒ Navýšení zdrojů na oblasti VaV a vzdělávání v Praze ‒ Vyjednání příznivějších podmínek pro financování (hrozí 50% spolufinancování) V rámci obou OP příprava výjimek OP VVV – snaha o použití prostředků pro méně rozvinuté regiony v Praze na financování projektů s celonárodním dopadem (VaV, VŠ)

30 Ex-ante kondicionality Existence podmínek pro oblasti, ve kterých členské státy chtějí získat podporu ze SF: – Podmínky definovány v obecném nařízení (především existence strategických rámců). – Musí pokrýt období do roku 2020. Pro tematický cíl „Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací“: Příprava strategie inteligentní specializace (Smart specialisation, S3) – MŠMT gestorem za ČR.

31 Děkuji za pozornost.

32 Regionální školství a další vzdělávání (N NM PhDr. Jindřich Fryč

33 Východiska Situační analýza: o Zprávy OECD 2010 – 2012 o Mezinárodní šetření (PISA, TIMMS, PIRLS) o Výsledky maturitních zkoušek, Nové závěrečné zkoušky a pilotního testování v 5. a 9. třídách o Výroční zpráva ČŠI 2011/2012 o Tematické okruhy (MMR) o Zkušenosti z OP VK – spolupráce se sk. IV Strategické směry: o ET 2020 o Národní program reforem o Hlavní směry vzdělávací politiky 2020 o Position paper o Doporučení OECD o Strategické dokumenty MŠMT, mezirezortní strat. dokumenty Intervenční logika: o Metodika MMR

34 Současný stav – silné stránky o Rámcové vzdělávací programy pro všechny stupně vzdělávání o Vysoký stupeň autonomie škol o Zvýšená pozornost k výsledkům žáků (standardy) o Národní systémy ověřování výsledků vzdělávání (testování, maturity, nová závěrečná zkouška) o Vytváření kariérního systému učitele a ředitele o Rozvoj systému dalšího vzdělávání

35 Současný stav – slabé stránky o Průměrné nebo podprůměrné výsledky v mezinárodních šetřeních o Chybí upřesnění požadovaných výsledků vzdělávání na všech stupních (standardy) a systém jejich ověřování o Nízká relevance vzdělávání k aktuálním potřebám trhu práce o Přetrvávající nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání  děti a žáci se SVP  regionální disproporce

36 Příležitosti pro rozvoj v rámci OP VVV o Rozvoj rovných příležitostí v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání  zejm. předškolní vzdělávání, děti a žáci se SVP, diverzifikace ve výuce o Lidské zdroje pro národní inovační systém (vazba na intervence v oblasti výzkumu a inovací)  Rozvoj klíčových kompetencí, gramotností a zručnosti  Podpora zájmu o vědu a techniku, rozvoj nadání a talentu  Spolupráce napříč vzdělávací soustavou o Zvyšování kvality přípravy absolventů SŠ pro trh práce  včetně propojení počát. a dalšího vzdělávání, kariérové poradenství o Dokončení národního systému hodnocení kvality a efektivity vzdělávací soustavy o Strategické řízení vzdělávání k lepším výsledkům na všech úrovních

37 Investiční příležitosti pro rozvoj v rámci OP VVV  Vždy synchronně s měkkým projektem: o Dostupnost předškolního vzdělávání o Bezbariérové úpravy a kompenzační pomůcky do škol a šk. zařízení o Centra talentů - vybavení škol a školských zařízení pro rozvoj zejm. přírodovědné gramotnosti a technického myšlení o ICT - jako nástroj diverzifikace a individualizace ve výuce o Vybavení center praktické přípravy středních škol o Vybavení místních center celoživotního učení na venkově o Možné umístění implementace investic v IROP (probíhající jednání MŠMT-MMR)

38 Ex-ante kondicionality Existence statistiky a strategie pro řešení předčasných odchodů ze vzdělávání Existence vnitrostátního a/nebo regionálního politického rámce pro celoživotní učení v souladu s politickými pokyny na úrovni EU.

39 Děkuji za pozornost.

40 Podpora výzkumu, vývoje a vysokých škol NM Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda

41 Podpora VaV a VŠ Předběžně 3 prioritní osy: Kapacity pro špičkový výzkum a vývoj Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou a transfer znalostí Rozvoj vysokých škol Vazba na tematické okruhy: Trh práce a vzdělávání Funkční výzkumný a inovační systém

42 Podpora VaV a VŠ (ERDF) Tematický cíl: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Investiční priorita (ERDF): –Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora kompetenčních center –Podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a vysokým školstvím, zejména na vývoji výrobků a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace za účelem podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, moderních výrobních kapacit a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití

43 Podpora VaV a VŠ (ESF) Tematický cíl: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita (ESF): Zlepšení kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úroveň dosaženého vzdělání

44 Současný stav – prostor k intervencím OP VVV (1) Malý počet mezinárodně úspěšných výzkumných týmů Malý počet výsledků VaV, které nacházejí uplatnění v praktických aplikacích Absence či nízká kvalita výzkumně orientovaných studijních programů Nízká schopnost dotažení výsledků VaV do produktů/služeb či inovací uplatnitelných na trhu Limitované praktické zkušenosti VŠ a VO s transferem technologií Nízká či málo fungující spolupráce veřejného sektoru se soukromým Nízká míra sdílení existujících infrastruktur

45 Současný stav – prostor k intervencím OP VVV (2) Stav infrastruktur českých VŠ často nevyhovuje standardům moderních výzkumných a vzdělávacích trendů Vysoká prostupnost mezi bakalářskými a navazujícími magisterskými studijními programy Nedostatečná úroveň interního a externího hodnocení kvality fungování vysokých škol Nižší kvalita manažerského a projektového řízení na vysokých školách ve srovnání se zahraničím Nedostatečná spolupráce VŠ s aplikační sférou

46 Specifické cíle Zvýšit kvalitu, mezinárodní otevřenost a společenskou relevanci výzkumu Zlepšit podmínky na VŠ pro kvalitní výuku a pro rozvoj výzkumně orientovaných studijních programů Zvýšit intenzitu spolupráce výzkumných organizací a podniků, efektivní transfer znalostí a technologií a využití výsledků výzkumu v praxi Zvýšit účast na vysokoškolském vzdělávání prostřednictvím snížení studijní neúspěšnosti a podpory studentů se specifickými potřebami Nastavit a rozvíjet systému hodnocení kvality a strategické řízení vysokých škol Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace

47 Spolupráce na tématech Operační program Praha – pól růstu ČR Horizont 2020 Národní programy podpory VaV Reforma VŠ Ex-ante kondicionality –S3: Smart specialisation –Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

48 Prescreening projektových záměrů VO a VŠ a mapování absorpční kapacity OP VVV 1.fáze a)Veřejné vysoké školy (širší verze dotazníku) Oslovených subjektů: 26 – návratnost 81 % b) VaVpI centra Oslovených subjektů: 50 – návratnost 62 % c) Ostatní výzkumné organizace Oslovených subjektů: 29 – návratnost 48 % 2.fáze v.v.i. vč. ústavů AV ČR, mimo realizátory VaVpI projektů Oslovených subjektů: 41 – návratnost 44 % (zasílání stále probíhá) CELKOVÁ NÁVRATNOST: 53 % (očekávaná 65 %)

49 Prescreening: 1. výsledky (VO)

50 Prescreening: 1. výsledky (VŠ)

51 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Řídicí výbor OP VVV 31.1.2013 1. jednání Řídicího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google