Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 1 Možnosti využití SF EU podle JPD2 a JPD3 pro rozvoj informatiky v hl. m. Praze Jaroslav Šolc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 1 Možnosti využití SF EU podle JPD2 a JPD3 pro rozvoj informatiky v hl. m. Praze Jaroslav Šolc."— Transkript prezentace:

1 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 1 Možnosti využití SF EU podle JPD2 a JPD3 pro rozvoj informatiky v hl. m. Praze Jaroslav Šolc odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy

2 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 2 Předchozí aktivity a zkušenosti INF MHMP: Příprava a řešení mezinárodních projektů EU (IST/FP5), aktivní činnost v organizaci TeleCities (města, ICT) programy – výzvy – projekty – soutěž (riziko neúspěchu) podpora není zadarmo – aktivita a administrativní náročnost (před, v průběhu řešení i po skončení) příprava dokumentce, výběrové řízení, negociace, projektové řízení, dokumentace, oponentury nutné partnerství a spolupráce v týmu kofinancování, smlouvy více stran definovaná správa zdrojů (plán i evidence) i toky financí monitoring, otevřenost, informování, propagace business plán co s výsledky projektu po skončnení podpory

3 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 3 Přípravy, opatření Identifikovat záměry, které bychom chtěli stejně realizovat. S podporou však rychleji nebo ve větším rozsahu. solulad priorit našich i podporovaných (JPD2, JPD3) sledování možností dalších zdrojů financování ICT/EU: IST, IDA, eContent, INTERREG.... SF účast na školeních pro předvstupní fondy – Phare, ISPA, SAPARD tvorba kapacit v INF, v koncepčním odd. spolupráce s novým odborem FEU na MHMP, info o MSSF účast na školeních (NVF) a seminářích (Cisco) účast na projektu Phare „zvýšení absorpční kapacity“ spolupráce s ÚMČ (seminář pro informatiky MČ, 21.1.2004), MI ČR investice do příprav, externí konzultační spolupráce přípravy projektů pro SF (JPD2, JPD3) náměty, cíle, partnerství, modely financování

4 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 4 Příprava projektů Principy strategického plánování a projektového řízení znalost programových dokumentů, soulad s prioritami + správný slovník cíle, analýza výchozího stavu+definování cílového (SWOT) výstupy, přínosy věcná struktura (dekompozice, díčí části) organizační struktura (odpovědnosti, pracovní mechanismy) zdroje (jaké, kdo, kolik, časový rozvrh) harmonogram (návaznost dílčích úkolů) vykazování, kontrola (opnentura?),... struktura návrhové dokumentace (dle MSSF)

5 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 5 ICT v JPD 2 a JPD3 Hl. m. Praha: ne Cíl 1 (HDP nad 75% EU), ale Cíl 2 a 3, ne SROP, ale Jednotný pdogramový dokument pro Cíl 2, resp. Cíl 3, regionu soudžnosti Praha pro programové období 2004 – 2006 JPD2 – podopra konverze strukturálně postižených oblastí – pouze pro část území města - IT: Priorita 2: Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného územíkofinancování; Opatření 2.3: Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze JPD3 – rozvoj lidských zdrojů – celá Praha – IT: horizontální téma Implementační jednotka: FEU MHMP Řídící orgán: JPD2 – MMR, JPD3 – MPSV Regionální rada: Zastupitelstvo HMP

6 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 6 Kdo dosáhne na JPD 2 a JPD3 Oblasti Prahy – Cíl 2 („správní obvody“) Vybrané území: 364 766 obyv., tj. 30,9 % obyv. Prahy (SLDB 2001) HDP podle regionů soudržnosti v ČRRegiony Cíle 1 a Cíle 3

7 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 7 Projekt Phare CZ01.10.03 "Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni“ CO – test připravenosti, soustředění návrhů proj., výběr proj. pro poskytnutí konzultační podpory při zpracování řádné návrhové dokumentace KDY – 15.XI. uzávěrka (web MMR), XI-XII 2x hodnocení, výběr, doporučení RHMP (schválení 10.2.2004), II-III/2004 zahájení podpory KDO – v Praze FEU MHMP + reg. koordinátor NUTS II (Ing. H. Smolková), pracovní skupiny pro JPD2 a JPD3 EFEKT JEDNOTLIVĚ: ti kdo uspěli a připraví řádné návrhy projektů ušetří za profesionální konzultační podporu + minimalizace rizika formálních nedostatků CELKEM: více subjektů města bude mít know-how

8 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 8 Phare CZ01.10.03 - bilance Soustředěno celkem v každém JPD cca 60 – 70 námětů na projekty První kolo výběru (cca 1/3), vyžádán podrobnější popis Finále: JPD 2 výběr 16 projektů 9 proj. do priority 1, 7 proj. do priority 2, plus 4 rezervní JPD 3 navrhla 8 projektů plus 2 rezervní INF MHMP: JPD2: „MePNet – Extra“ a „Elektronický úřad“ oba prošly do finálního výběru JPD3: „ENVIS 2“ prošel pouze 1. kolem výběru

9 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 9 MePNet - Extra JPD2 priorita 2. Zabezpečení konkurenceschopnosti a prosperity města opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti NÁZEV: MepNet Extra & Broadband Internet Access pro subjekty hl. m. Prahy CÍL: Rozvoj sítě pro vysokokapacitní širokopásmový přenos dat a multimediální komunikaci subjektů hl. m. Prahy s dalšími cílovými skupinami – školy, knihovny, veřejnost, vč. širokopásmového připojení těchto subjektů k Internetu. PARTNEŘI: Pragonet a.s. (T-Systems), Úřady městských částí spadajících do JPD2

10 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 10 Elektronický úřad JPD2 priorita 2. Zabezpečení konkurenceschopnosti a prosperity města opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti NÁZEV: Elektronický úřad CÍL: Zvýšení efektivity, kvality a transparentnosti výkonu veřejné správy zavedením elektronického oběhu a správy dokumentů do činností úřadů a organizací spolupracujících na správě města. Vytvoření podmínek pro rozvoj moderní správy města na principech e-governmentu. PARTNEŘI: Úřady městských částí spadajících do JPD2

11 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 11 ENVIS 2 JPD3 priorita 3. Rozvoj celoživotního učení opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání NÁZEV: ENVIS 2 – Informační a vzdělávací systém o životním prostředí v Praze CÍL: Rozvoj lidských zdrojů se zaměřením na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj s následným přínosem – zlepšením stavu ŽPv Praze. Dílčí cíle: Posílení spolupráce mezi jednotlivými subjekty (státní správa, samospráva, občanská veřejnost, NGO, školství, odborná pracoviště aj.) a vytvoření dlouhodobých partnerských vztahů. Efektivnější oslovení cílových skupin v Praze. Využití a posílení kapacit partnerských organizací. Posílení zpětných vazeb pro rozvoj systému. PARTNEŘI: MHMP další odb., ÚMČ (ŽP), VŠ, NGO, priv. subjekty...

12 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 12 DALŠÍ NÁMĚTY JPD3: e-Learning pro vzdělávání zaměstnanců města (MHMP, ÚMČ) JPD3/JPD2: e-Government rozvoj informačních služeb pro veřejnost weby (benchmarking, blindfriendly, doporučené metodiky...) call centrum (Zelená linka) JPD2/JPD3: IT podpora pro krizové řízení a další

13 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 13 Doporučení Ne „malé“ projekty JPD2, ale jinak JPD3 – grantová schémata Pozor na limity –veřejné zakázky (dle nového zákona) –studie proveditelnosti (pro proj. nad 10 mil. Kč) Význam partnerství v rámci města ÚMČ+MHMP+organizace HMP aj. Význam přenosu zkušeností i s jinými subjekty v ČR (města, kraje) Konkurence a rivalita? (co-operation + competition = co-opetition)

14 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 14 CO DÁL Informace z dostupných zdrojů (web: www.strukturalni-fondy.cz, praha-mesto, Extranet HMP) Semináře, konference 17.2. Jihlava (KÚ), 29.3. ISSS/LORIS 2004 (HK), sami - Pražský den informatiky? s dalšími městy? Konzultace, náměty... Vytváření podmínek: komunikace uvnitř jednotlivých úřadů, vzájemná komunikace MHMP/ ÚMČ (INF+), konzultace a využití odborné podpory (FEU, INF), výměna informací a zkušeností, příprava kapacit...

15 Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 15 Ing. Jaroslav Šolc, INF MHMP, odd. koncepční a analytické tel.: 236002682, jaroslav.solc@cityofprague.cz Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Jihlava 17.2.2004Informatika Praha / Strukturální fondy EU 1 Možnosti využití SF EU podle JPD2 a JPD3 pro rozvoj informatiky v hl. m. Praze Jaroslav Šolc."

Podobné prezentace


Reklamy Google