Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní podklad programů pro tlumení výskytu salmonel Petr Šatrán SVS ČR, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní podklad programů pro tlumení výskytu salmonel Petr Šatrán SVS ČR, Praha."— Transkript prezentace:

1 Legislativní podklad programů pro tlumení výskytu salmonel Petr Šatrán SVS ČR, Praha

2 ve stanovisku o zoonózách přijatém dne 12. dubna 2000 považuje Vědecký výbor pro veterinární opatření týkající se veřejného zdraví opatření pro tlumení zoonotických infekcí z potravin v té době platná za nedostačující. Dále se domnívá, že epidemiologické údaje, které členské státy shromažďují, jsou neúplné a ne zcela srovnatelné. V důsledku toho Výbor doporučil zlepšit postupy sledování a uvedl možnosti řízení rizik. Mezi prioritami pro veřejné zdraví Výboru figurují zejména bakterie Salmonella spp., Campylobacter spp., verotoxigenická Escherichia coli (VTEC), Listeria monocytogenes, Cryptosporidium spp., Echinococcus granulosus/multilocularis a Trichinella spiralis;

3 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/99/ES o sledování zoonóz a jejich původců, o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS a o zrušení směrnice Rady 92/117/EHS Účelem této směrnice je zajistit, aby byly zoonózy, jejich původci a s nimi spojená antimikrobiální odolnost řádně sledovány a aby ohniska zoonóz vyvolaných přítomností jejich původců v potravinách byla podrobena řádnému epidemiologickému šetření, které by umožnilo sběr informací nutných pro zhodnocení relevantních trendů a zdrojů na úrovni Společenství. Tato směrnice upravuje: a) sledování zoonóz a jejich původců; b) sledování s tím související antimikrobiální odolnosti; c) epidemiologické šetření ohnisek choroby v souvislosti s výskytem jejich původců v potravinách, a d) výměnu informací týkajících se zoonóz a jejich původců.

4

5 Koordinované programy sledování podle článku 5 Při stanovení koordinovaného programu sledování musí být definovány alespoň tyto charakteristiky: –jeho účel a jeho trvání –jeho zeměpisná plocha nebo region –zoonózy a/nebo dotyční původci zoonóz –typ vzorků a další požadované údaje –minimální programy odebírání vzorků –typ metody laboratorního testování –úkoly příslušných orgánů –prostředky, jež mají být přiděleny –předpokládané náklady a způsob jejich financování, a –způsob a časový plán oznamování výsledků Pokud se stanoví koordinovaný program sledování, učiní se zvláštní odkaz na zoonózy a jejich původce v populacích zvířat uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 2160/2003.

6 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2160/2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci a)přijetí cílů zaměřených na snížení výskytu určitých zoonóz v populacích zvířat: i)na úrovni primární produkce; a ii)v případě potřeby u dotyčné zoonózy nebo původce zoonózy, na jiných stupních potravního řetězce, zahrnujícího též potraviny a krmivo b) schválení zvláštních programů pro tlumení vypracovaných členskými státy a hospodářskými subjekty v potravinářském a krmivářském průmyslu c) přijetí zvláštních pravidel týkajících se některých tlumících metod používaných pro snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz d)přijetí pravidel týkajících se obchodu uvnitř Společenství a dovozu některých zvířat a produktů z nich pocházejících ze třetích zemí.

7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2160/2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci Toto nařízení se nepoužije na primární produkci: a) a) pro soukromé domácí užití; nebo b)kdy producent dodává malá množství primárního produktu přímo konečnému spotřebiteli nebo místním maloobchodům, které přímo dodávají primární produkty konečnému spotřebiteli.

8 Cíle Společenství směřující ke snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz Cíle uvedené obsahují přinejmenším: 1. číselné vyjádření: i)maximálního procenta epizootologických jednotek, které zůstávají pozitivní; a/nebo ii)minimálního procenta snížení počtu epizootologických jednotek, které zůstávají pozitivní; b)nejzazší termín, do kterého musí být cíle dosaženo; c)definici epizootologických jednotek uvedených v písmenu ; 2. definici testovacích programů nezbytných pro ověření toho, zda bylo cíle dosaženo Cíl Společenství stanovený pro reprodukční hejna ptáků Gallus gallus se týká pěti nejčastějších sérotypů salmonel u salmonelóz lidí. Cíle Společenství stanovené pro nosnice, brojlery, krocany a krůty se týkají salmonel Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium.

9 Zoonózy a původci zoonóz, pro které se cíle Společenství směřující ke snížení jejich výskytu stanoví podle článku 4 Nařízení č. 2160/2003/ES Reprodukční hejna ptáků (Gallus gallus) – –1. 1. 2007 S. enteritidis, S. typhimrium, S. wrichov, S. hadar, S. infantis Nosnice – –1. 2. 2008 S. enteritidis a S. typhimurium Brojleři – –1. 1. 2009 S. enteritidis a S. typhimurium Krocani a krůty – –1. 1. 2010 S. enteritidis a S. typhimurium Stáda jatečných prasat – –1. 1. 2010 S. enteritidis a S. typhimurium Stáda plemených prasat – –1. 1. 2011 S. enteritidis a S. typhimurium

10 Postup při stanovení jednotlivých cílů SCIENTIFIC – INDEPENDENT - TRANSPARENT EK – žádost EFSA o technickou specifikaci provedení studie EFSA – technická specifikace provedení studie EK – RK o provedení studie a finančním příspěvku ČS – provedení studie a předání výsledků EK EK – primární zpracování dat a předání EFSA EFSA– analýza získaných údajů ve 2 zprávách EK – na základě výsledků studie stanovení cíle (NK) www.efsa.europa.eu

11 Základní studie v EU Salmonella u nosnic produkujících konzumní vejce 1. Říjen 2004 – 30. Září 2005 RK 2004/665/ES ( 965 796,- €) Salmonella u brojlerů 1. Říjen 2005 – 30. Září 2006 RK 2005/636/ES (1 120 560,- €) Salmonella u výkrmových prasat 1. Říjen 2006 – 30. Září 2007 RK 2006/668/ES (675 778,- €) Salmonella u krůt 1. Říjen 2006 – 30. Září 2007 RK 2006/662/ES (643 110,- €) Campylobacter v hejnech brojlerů a Campylobacter a Salmonella v jatečně opracovaných brojlerech RK 1. Leden 2008 – 31. Prosinec 2008 RK 2007/516/ES (1 429 092,- €) Salmonella + MRSA v reprodukčních chovech prasat 1. Leden 2008 – 31. Prosinec 2008 RK 2008/55/ES (1 950 878,- €) Celkem schváleno na studie 6 785 214,- €

12 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1177/2006 ze dne 1. srpna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o požadavky na používání určitých tlumicích metod v rámci národních programů pro tlumení salmonel u drůbeže Vakcinace –Inaktivované x živé atenuované vakcíny (markrové) –Programy očkování proti Salmonella enteritidis pro snížení šíření a kontaminace vajec se použijí alespoň během odchovu u všech nosnic nejpozději od 1. ledna 2008 v členských státech, pokud neprokázaly prevalenci nižší než 10 % na základě výsledků základní studie Použití ATB – –nesmí se použít k tlumení výskytu salmonel

13 Nařízení Komise (ES) č. 1003/2005, kterým se provádí nařízení (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství, zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonely v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus, a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 V V reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus snížit maximální procento reprodukčních hejn dospělé drůbeže tvořených nejméně 250 ptáky, která zůstávají pozitivní, na 1 % nebo méně do 31. prosince 2009

14 Nařízení Komise (ES) č. 1168/2006, 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství, zaměřený na snížení prevalence určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus Cíl Společenství podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2160/2003 týkající se snížení prevalence Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u dospělých nosnic Gallus Gallus (dále jen „cíl Společenství“) se stanoví takto: a) Roční minimální procento snížení pozitivních hejn dospělých nosnic je ve výši nejméně: i) 10 %, pokud v předchozím roce byla prevalence nižší než 10 %, ii) 20 %, pokud v předchozím roce byla prevalence mezi 10 až 19 %, iii) 30 %, pokud v předchozím roce byla prevalence mezi 20 až 39 %, iv) 40 %, pokud v předchozím roce byla prevalence 40 % nebo více, nebo b) snížení maximálního procenta na 2 % nebo méně; v členských státech, které mají méně než 50 hejn dospělých nosnic, však nesmí zůstat pozitivní více než jedno dospělé hejno. První cíl by měl být dosažen v roce 2008

15 Cíl: -10% Cíl: -20% Cíl: -30% Cíl: -40% Salmonella Enteritidis-Typhimurium: Cíl - nosnice Cíl: 2%

16 Nařízení Komise (ES) č. 1237/2007 ze dne 23. října 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a rozhodnutí 2006/696/ES, pokud jde o uvádění na trh vajec pocházejících z hejn nosnic infikovaných salmonelou Vejce z chovů s pozitivním výsledkem vyšetření na SE nebo ST (prostředí) nebudou smět být uvolněna do tržní sítě platnost od 1. 1. 2009 Vejce z chovu, který byl dohledán v rámci epidemiologického šetření jako zdroj infekce nesmí být uvolněna do sítě, bez ohledu na sérotyp platnost od 1. 11. 2007

17 Při pozitivním nálezu SE nebo ST jsou vejce určena k tepelnému ošetření Aby byly vyloučeny počáteční falešně pozitivní výsledky, může příslušný orgán zrušit omezení, pokud není přítomnost salmonel potvrzena tímto vyšetřením: V chovu je proveden úřední odběr vzorků: - odběrové schéma jako u základní studie 5 + 2 - odběr 300 ks ptáků na vyšetření orgánů - vyšetření 4 000 vajec (směsný vzorek 40 vajec skořápka + obsah)

18 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 646/2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerů Cílem Společenství podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2160/2003 zaměřeným na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerů (dále jen „cíl Společenství“) je snížit do 31. prosince 2011 maximální procento hejn brojlerů, která zůstávají pozitivní na Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium, na nejvýše 1%.

19 Salmonella Enteritidis – Typhimurium: brojleři Cíl: 1%

20 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 646/2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerů - Odběr vzorků chovatelem a KVS - V průběhu 3 týdnů před přesunem na jatka - Úřední vzorky u 10% hospodářství s více jak 5000 ptáky - Dva páry stíracích manžet - Výsledek se zaznamenává do veterinárního osvědčení, zdravotního potvrzení na jatka (informace o potravinovém řetězci)

21


Stáhnout ppt "Legislativní podklad programů pro tlumení výskytu salmonel Petr Šatrán SVS ČR, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google