Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 KONTROLNÍ PROCES Michaela Jirásková Marie Nikodýmová ZÁKLADY ŘÍZENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 KONTROLNÍ PROCES Michaela Jirásková Marie Nikodýmová ZÁKLADY ŘÍZENÍ."— Transkript prezentace:

1 1 KONTROLNÍ PROCES Michaela Jirásková Marie Nikodýmová ZÁKLADY ŘÍZENÍ

2 2 KONTROLA  Jedna ze základních manažerských funkcí: plánování, organizování, personální zajištění, vedení lidí a kontrola  nezbytná na všech úrovních řízení  porovnává plán (cíl) se skutečností

3 3 VÝZNAM KONTROLY  zaměřit úsilí firmy k dosažení jejích cílů  udržet rovnovážný stav  monitorovat, hodnotit a ovlivňovat organizační chování  koordinovat činnost  snižovat nejistotu při rozhodování

4 4 ÚROVNĚ KONTROLY Strategická kontrola Manažerská kontrola Operativní kontrola Dlouhé intervaly Pravidelné intervaly Krátké intervaly Směr vývoje firmy Dílčí úkoly a činnosti Přidělování zdrojů, harmonogramy a postupy prací

5 5 ZÁSADY EFEKTIVNÍ KONTROLY  integrování kontroly do organizačního prostředí  hospodárnost  zaměření do budoucnosti - vymezený cíl  srozumitelnost výstupů  pružné reagování na změny  vytváření atmosféry motivace

6 6 KONTROLNÍ PROCES  různorodý podle toho, na jaké činnosti organizace se zaměřuje a na jaké úrovni řízení se provádí  všechny kontrolní procesy plní určité typické funkce a proto je jejich průběh podobný

7 7 FUNKCE KONTROLNÍHO PROCESU  dohled na probíhající činnost  srovnávání aktuálních výkonů s plánovanými  náprava odchylek  ovlivňování budoucích rozhodnutí

8 8 FÁZE KONTROLNÍHO PROCESU 1.CÍL KONTROLY 2. KONTROLNÍ KRITÉRIA, MĚŘÍTKA, STANDARDY získávání a výběr informací 3. IDENTIFIKACE ODCHYLEK ověření správnosti výchozích informací 4. ANALÝZA ODCHYLEK hodnocení kontrolovaných procesů 5. VÝBĚR NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ 6. KONTROLA REALIZACE NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ

9 9 ČINNOSTI V KONTROLNÍM PROCESU  monitorovat prostředí  vymezit směr, kterým se firma bude ubírat  hodnotit probíhající činnost  hodnotit samotný kontrolní proces

10 10 SLABINY KONTROLNÍCH PROCESŮ  žádná nebo nízká úroveň kontroly  přílišná těsnost kontrol  nehospodárná velikost nákladů  nepřesnost  nesrozumitelnost výstupů kontroly  subjektivní hodnocení  samoúčelnost kontroly

11 11 PŘÍSTUPY A METODY KONTROLY  Audit - nestranné ověření procesů realizace z hlediska naplňování zákonů, standardů, postupů, efektivního využívání zdrojů a dosahování stanovených cílů.  Controlling - vyhodnocuje stav plnění podnikových záměrů pomocí relace plán x skutečnost. X PLÁN mělo být uskutečněno SKUTEČNOST bylo dosaženo

12 12 EXTERNÍ AUDIT  provádějí kvalifikovaní externí pracovníci - auditor  kontrola prováděná NKÚ je procesní tedy formální - sleduje právní aspekt  o výsledku externího auditu je podána objektivní zpráva Např.: - účetní audit jako průkaz správného vedení účetnictví

13 13 INTERNÍ AUDIT  provádějí vyškolení zaměstnanci organizace nezávislí na činnostech, které prověřují  hodnotí činnosti uvnitř organizace: naplňování přijatých koncepcí, dodržování stanovených standardů, účinné a hospodárné využívání zdrojů, efektivnost plnění úkolů  prověřuje: - shodu dokumentace s normativními předpisy - spolehlivost a úplnost informací - odhalování případných nedostatků a podvodů

14 14 AUDIT VE VEŘEJNÉM SEKTORU  3 úkoly auditu ve VS: - kontrola přesnosti a integrity finančních postupů - kontrola vynaložení prostředků na daný účel - kontrola efektivnosti využívání přidělených prostředků v souladu s předpisy  Tyto úkoly plní různé druhy auditu: 1) Audit shody a audit výsledku 2) Předběžný audit a následný audit 3) Interní a externí audit

15 15 ČASOVÁ DIMENZE KONTROLY Proces realizace Zpětná vazba Dopředná vazba VSTUPY VÝSTUPY Korektivní opatření při zjištěných odchylkách „posmrtné ohledání“ Preventivní opatření

16 16 SHRNUTÍ  Kontrolou rozumíme proces sledování, rozboru a přijetí závěrů v souvislosti s odchylkami mezi záměrem a jeho realizací.  Pomocí efektivní kontroly lze dosahovat vytyčených cílů.  Zásady efektivní kontroly: integrace, hospodárnost, zaměření do budoucnosti, srozumitelnost, pružnost, motivace.  Kontrola zjišťuje fakta, nesnaží se za každou cenu nalézt nedostatek.  Obecnou funkcí kontroly je udržovat rovnováhu.  Fáze kontrolního procesu: získávání a výběr informací, ověřování správnosti výchozích informací, hodnocení kontrolovaných procesů, návrhy na opatření, realizace navrhovaných opatření.

17 17 LITERATURA 1) BĚLOHLÁVEK, F. – KOŠŤAN, P. – ŠULEŘ, O.: Management. Rubico, Olomouc, 2001, ISBN 80-85839-45-8. 2) HRON, J.: Teorie řízení. PEF ČZU v Praze, Praha, 2006, ISBN 81-213-0695-5. 3) VEBER, J. a kol.: Základy managementu pro střední školy. Nakladatelství Fortuna, Praha, 1996, ISBN 80-7168-358-2. 4) VEBER, J. a kol.: Management – základy, prosperita, globalizace. Management press, Praha 2004, ISBN 80-7261-029-5. 5) WRIGHT, G. – NEMEC, J.: Management veřejné správy – teorie a praxe. Ekoexpress, Praha, 2003, ISBN 80-86119-70-X.

18 18 PROSTOR PRO DOTAZY

19 19 Děkujeme Vám za pozornost a přejeme Vám příjemný den.


Stáhnout ppt "1 KONTROLNÍ PROCES Michaela Jirásková Marie Nikodýmová ZÁKLADY ŘÍZENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google