Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie a podpora cestovního ruchu Jak získat podporu z grantových programů EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie a podpora cestovního ruchu Jak získat podporu z grantových programů EU."— Transkript prezentace:

1 Evropská unie a podpora cestovního ruchu Jak získat podporu z grantových programů EU

2 Tomáš Růžička, REDECo2 Hlavní témata: evropský kontext principy a nástroje regionální politiky EU, strukturální fondy, mechanismus implementace, programy národní rámec politika ČR, sektorové a regionální priority, mechanismus implementace, programy očekávané možnosti podpory cestovního ruchu z programů EU prioritní oblasti podpory, vhodné aktivity/projekty, podmínky a předpokládaný způsob implementace

3 Tomáš Růžička, REDECo3 Evropský kontext Regionální a strukturální politika EU Od roku 1986 zaujímá dominantní postavení v rámci hospodářské i celkové politiky EU. Politika soudržnosti („ESC“): Důraz na vyrovnávání ekonomických a sociálních rozdílů mezi regiony ( především orientace na zaostalé regiony ), na integrovaný přístup k regionálnímu rozvoji. Účel: –podporovat vyvážený a trvale udržitelný rozvoj regionů –podporovat vysokou úroveň zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů –podporovat ochranu a zlepšování kvality životního prostředí –odstraňovat nerovnosti a přispívat k zabezpečení rovných příležitosti pro muže a ženy

4 Tomáš Růžička, REDECo4 Evropský kontext Strukturální fondy Hlavní nástroje pro naplňování regionální a strukturální politiky EU (Nařízení Rady ES č. 1260/1999) SF se skládají ze čtyř finančních nástrojů (fondů): –Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) –Evropský sociální fond (ESF) –Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond (EAGGF) –Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG). Kohezní fond (doplňkový fond)

5 Tomáš Růžička, REDECo5 Evropský kontext Evropský fond regionálního rozvoje („ERDF“, od roku 1975 ) Cíl: „zajistit pracovní místa posilováním konkurenceschopnosti a podporou udržitelného rozvoje“ Finanční pomoc je zaměřena hlavně na podporu produktivních investic v oblasti: –malého a středního podnikání –místního rozvoje (včetně rozvoje CR) –infrastruktury –výzkumu a vývoje –životního prostředí

6 Tomáš Růžička, REDECo6 Evropský kontext Evropský sociální fond („ESF“, od roku 1960 ) Hlavní nástroj sociální politiky a zaměstnanosti EU Cíl: „zajistit obnovu a rozvoj zaměstnanosti podporou rozvoje lidských schopností a dovedností a využitím pracovního potenciálu“. Finanční pomoc je zaměřena především na podporu –systémů vzdělávání (především odborného školství) –stabilizace a růstu zaměstnanosti (kvalifikace, rekvalifikace, adaptace, integrace nezaměstnaných) –sociální integrace (zapojení sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva)

7 Tomáš Růžička, REDECo7 Evropský kontext Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF, od roku 1962 ) Hlavní nástroj politiky EU pro rozvoj venkova Cíl:“podpora modernizace a racionalizace zemědělské výroby a restrukturalizace venkovských oblastí“ Pomoc je zaměřena především na podporu –konverze, diversifikace, změny orientace na kvalitu zemědělské výroby –farmaření a zachování životaschopných komunit –rozvoje venkovské infrastruktury – investic do cestovního ruchu

8 Tomáš Růžička, REDECo8 Evropský kontext Mechanismus implementace Cíle regionální politiky EU 2000 - 2006 Území charakteru: „Cíl 1“ - strukturální změny v regionech –na úrovni NUTS II –HDP na obyv. (dle parity KS) nižší než 75% průměru EU –69,7 % SF (136 mld. EUR) Celé území ČR ( s výjimkou Prahy) „Cíl 2“ - hospodářská a sociální přeměna oblastí čelících strukturálním potížím –na úrovni NUTS III (problémové městské či venkovské oblasti) –11,5% SF (23 mld. EUR) Praha Cíl 3 - přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání a zaměstnanosti –ostatní území mimo oblasti „cíle 1“ –12,3% SF (24 mld. EUR)

9 Tomáš Růžička, REDECo9 Evropský kontext Mechanismus implementace Programování Využití podpory ze SF na základě připravených a schválených (národních/regionálních) programů: Proces přípravy a schvalování : Plán (návrh programu ) CSF (smlouva s EK) Operační program (nástroj realizace) Možnosti realizace projektů: –jednotlivé projekty –menší projekty v rámci grantových schémat

10 Tomáš Růžička, REDECo10

11 Tomáš Růžička, REDECo11 Národní rámec Příprava ČR na využití SF Národní rozvojový plán (NRP) Základní strategický dokument, definuje hlavní cíle regionální politiky ČR. Hlavní cíl: „Podpora udržitelného rozvoje založeného na konkurenceschopnosti, dosažení vyváženého rozvoje regionů“ Hlavní priority: posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb rozvoj dopravní infrastruktury rozvoj lidských zdrojů ochrana a zvyšování kvality ŽP rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství rozvoj cestovního ruchu (cíl: zvýšení podílu CR na hospodářském růstu)

12 Tomáš Růžička, REDECo12 Národní rámec Mechanismus implementace NRP Celoplošné (sektorové) programy: (pro území charakteru „Cíl 1“ - regiony soudržnosti, „Jihozápad“) –OP Průmysl a podnikání (ERDF) Cíl: posílení konkurenceschopnosti, dokončení strukturálních změn…. –OP Lidské zdroje (ESF) Cíl: dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle…. –OP Infrastruktura (ERDF) Cíl:zlepšení stavu ŽP a zkvalitňování dopravní infrastruktury a obslužnosti –OP Rozvoj venkova a multifinkční zemědělství (EAGGF) Cíl: zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a vytváření alternativních pracovních příležitostí na venkově

13 Tomáš Růžička, REDECo13 Národní rámec Mechanismus implementace (regionální programy) Společný regionální operační program „SROP“ Cíl:dosažení trvalého hospodářského růstu a růstu kvality života obyvatel regionů na základě…… Priority: Podpora podnikání v regionech (pouze vybrané-problémové regiony) Rozvoj infrastruktury v regionech (komunikace, obslužnost, ICT, revitalizace vybraných historických jader měst) Rozvoj lidských zdrojů (sociální integrace, sociální infrastruktura, podpora poskytovatelů sociálních služeb, posílení kapacity místních a regionálních institucí ) Rozvoj cestovního ruchu (podpora subjektů poskytujících služby pro CR, infrastruktura pro CR)

14 Tomáš Růžička, REDECo14

15 Tomáš Růžička, REDECo15

16 Tomáš Růžička, REDECo16

17 Tomáš Růžička, REDECo17 Společný technický sekretariát Žadatel Zprostředkovatelský subjekt (Úřad regionální vlády) Poradenství žadatelům Posouzení žádosti Vyhotovení zápisu o výsledku posouzení projektového návrhu Zpracování projektového listu Kontrola dle čl. 4 Nařízení ES č. 438/2001 Zprostředkovatelský subjekt I Krajský úřad (sekretariát RR) Poradenství žadatelům Posouzení žádosti Zpracování projektového listu Příprava smlouvy s příjemcem grantu Zprostředkovatelský subjekt II Centrum pro regionální rozvoj Kontrola podle čl.4 Nařízení ES 438/2001 Ministerstvo pro regionální rozvoj Řídící výbor Výběr projektů Podání žádosti Rozhodnutí o přidělení dotace Předání projektových listů (prostřednictvím příslušně odpovědných ministerstev) Předání odsouhlaseného projektu prostřednictvím příslušně odpovědného ministerstva Předložení projektových listů Rozhodnutí ŘV Podání žádosti Předání projektových listů Postoupení rozhodnutíŘV k přípravě smlouvy Odsouhlasení a podpis smlouvy Projektový cyklus INTERREG IIIA Předání návrhu smlouvy

18 Tomáš Růžička, REDECo18 Strategie podpory EU Trvale udržitelný rozvoj CR CR může přispět k trvale udržitelnému rozvoji za předpokladu, že: vlády (či regionální/místní samosprávy) budou při plánování rozvoje CR přihlížet k ekonomických, sociálním, kulturním a ekologickým aspektům a jejich možným dopadům podnikatelský sektor v CR bude respektovat principy trvale udržitelného rozvoje v podmínkách otevřeného trhu a při úsilí o udržení konkurenceschopnosti EK poskytne pomoc za předpokladu, že (vlády/samosprávy) budou měřit výkonnost turistického průmyslu a jeho ekonomické, sociální a ekologické dopady budou zapracovávat výsledky těchto analýz do dlouhodobých a cílených rozvojových strategií (obsahující realistické a měřitelné výsledky) vytvoří institucionální rámec včetně mechanismů pro implementaci těchto strategií

19 Tomáš Růžička, REDECo19 Základní cíle strategie EU Trvale udržitelný rozvoj CR Mezi hlavní cíle patří: podpora rozvoje LZ akcentující ekonomický význam CR z pohledu tvorby pracovních příležitostí (EK např. doporučuje plán rozvoje LZ); podpora veřejné infrastruktury a ochrany kulturního dědictví ( s nezastupitelnou úlohou veřejného sektoru); zajištění informovanosti a profesionálního managementu CR; úkol veřejného sektoru (např. při shromažďování a vyhodnocování dat o vývoji trhů, zajišťování veřejných informačních služeb, apod.); nicméně pro zajištění profesionálního a efektivního řízení CR je nezbytná součinnost se soukromým sektorem; podpora spolupráce mezi podnikatelskými subjekty s cílem zabránit fragmentaci ; EK doporučuje vytvářet podnikatelská sdružení/asociace reprezentující sektor ( EK podpoří školící programy,zvyšování kvality služeb poskytovaných podniky, vývoj a zkvalitňování produktů,..) podpora MSP při vytváření pracovních míst (podpůrné programy jsou zaměřeny hlavně na mikropodniky, venkovské oblasti, podporu tradičních řemesel, podporu regionálních produktů,..)

20 Tomáš Růžička, REDECo20 Hlavní principy pro implementaci strategie (EU ) Trvale udržitelný rozvoj CR 1. Vyhodnotit postavení CR a jeho integraci do ekonomiky regionu –ve vztahu k dosavadním trhům a produktům, z hlediska konkurenceschopnosti sektoru –podle stupně zapojení veřejného a soukromého sektoru, míry jejich angažovanosti, spolehlivosti, úrovně a metod spolupráce –z hlediska dopadů odvětví na ŽP, ekonomiku, místní obyvatele –posouzením relevance uplatňovaných politik a životaschopnosti existující strategie rozvoje CR –identifikací překážek, které brání prosazení principů trvale udržitelného rozvoje 2. Na tomto základě konkrétně a cíleně zaměřit strategii a program rozvoje CR –redefinováním existujících politik a strategií –vypracováním odborných školících a výcvikových programů „na míru“ –navržením opatření komplexnější povahy zaměřených na určitou komponentu rozvoje CR (např. na infrastrukturu pro CR, plány na zlepšení kvality služeb,..) –podporou vývoje specifických produktů a vybraných segmentů trhu.

21 Tomáš Růžička, REDECo21 Možnosti podpory CR z programů EU Tradiční oblasti podpory CR ze SF Infrastruktura pro CR („investice materiální povahy) –např. informační střediska, ubytovací zařízení, ostatní infrastrukturu a zařízení pro CR,… Ostatní investice („nemateriální povahy“) –např. podpora rozvoje a poskytování služeb pro CR, podpora sportovních, kulturních a dalších volnočasových aktivit, využití kulturního dědictví, tradic…. Sdílené služby pro průmysl CR –např. marketing, propagace, podpora partnerství a vytváření sítí, pořádání konferencí a veletrhů,.. Odborný výcvik –např. speciální školící a výcvikové programy/kurzy pro oblast CR

22 Tomáš Růžička, REDECo22 Možnosti podpory CR z programů EU Programy EU (období 2004 - 06) Společný regionální operační program (SROP) Priorita: 5.4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření: 5.4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch 5.4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Další programy: OP Rozvoj lidských zdrojů Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání INTERREG IIIA ČR - Bavorsko Priorita: 1 Hospodářský rozvoj Opatření: 1.2 Cestovní ruch, volný čas, rekreace INTERREG IIIA ČR - Rakousko Priorita: 1 Přeshraniční hospodářská spolupráce Opatření: 1.3 Cestovní ruch a volný čas

23 Tomáš Růžička, REDECo23 Možnosti podpory CR z programů EU SROP 5.4.1Rozvoj služeb CR (neinvestiční podpora subjektů poskytujících služby CR) Vhodné aktivity (oblasti podpory) : aktivity spojené s vytvářením a podporou partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem podpora poradenství v oblasti CR zpracování marketingových studií pro CR podpora pořádání konferencí, sympozií, účasti na veletrzích CR podpora marketingových a propagačních opatření podpora certifikace a tvorby standardů pro služby v CR Vhodní žadatelé obce, svazky obcí, kraje nestátní neziskové organizace, firmy (MSP)

24 Tomáš Růžička, REDECo24 Možnosti podpory CR z programů EU SROP 5.4.2Rozvoj infrastruktury pro CR (podpora investičních akcí, pořízení hmotného či nehmotného investičního majetku - budov a souvisejících pozemků, strojů a zařízení, informačních systémů, včetně rekonstrukce a modernizace ) Vhodné aktivity (oblasti podpory): podpora produktů nadregionálního/regionálního významu (např. zařízení pro kongresový/lázeňský CR, pro rozvoj ekoturistiky, sportovně-rekreační komlexy, produkty kulturní a církevní turistiky,…celostátní informační systémy CR) podpora regionálních/místních aktivity zaměřených na rozvoj infrastruktury pro CR ( revitalizace kulturních a technických památek a využité kulturního dědictví pro CR, rozvoj regionálních/lokálních informačních systémů, výstavbu či modernizaci ubytovacích zařízení, vybavenosti a zařízení v oblasti sportu, rekreace, lázeňství, obnovu a rozvoj turistických stezek, cyklotras,… včetně doplňující infrastruktury a zařízení,..) Vhodní žadatelé: obce, svazky obcí kraje nestátní neziskové organizace firmy (MSP)

25 Tomáš Růžička, REDECo25 Možnosti podpory CR z programů EU OP Lidské zdroje 4.2Specifické vzdělávání „ Podpora vzdělávání pro vybrané sektory průmyslu, služeb a cestovní ruch…“ (posílení profesní kvalifikovanosti a vzdělanosti,…např. v oblasti řízení CR a marketingu..) Vhodné aktivity: cílené podnikové odborné vzdělávání doškolování a zaškolování příprava nových standardů vzdělávání posluchačů CR středních a vysokých škol (výchova v oblasti destinačního managementu, regionálních a municipálních manažerů,..) programy celoživotního vzdělávání pro CR, rekvalifikační a poradenské programy pro služby CR, lázeňství, ekoturistiku,.. Vhodní žadatelé: MSP (zejména malé), veřejná správa, veřejné instituce (vč. škol), nestátní neziskové organizace

26 Tomáš Růžička, REDECo26 Možnosti podpory CR z programů EU CIP INTERREG IIIA týká se pouze příhraničních oblastí INTERREG IIIA ČR-Bavorsko a ČR - Rakousko 2004 - 06 (Programové dokumenty) Opatření: Cestovní ruch a volný čas Oblast vhodných aktivit (vždy s přeshraničním dopadem): podpora přeshraniční spolupráce např. v oblasti informačních a rezervačních systémů, v oblasti obchodu a řemesel,.. zlepšení turistické infrastruktury (stezky a trasy pro pěší, cykloturisty, běžkaře,… tématické/naučné stezky, systémy značení,.. podpora opatření ke zlepšení kvality nabídek, ke zkvalitnění a při vytváření produktů, včetně vyhledávání nových segmentů na trhu podpora regionálního marketingu a informovanosti podpora studií a rozvojových strategií Vhodní žadatelé: obce, svazky obcí, sdružení podnikatelů, asociace na bázi partnerství, firmy, instituce veřejné správy, nevládní neziskové instituce

27 Tomáš Růžička, REDECo27 Možnosti podpory CR z programů EU Základní podmínky podpory projektů Podmínka relevance: – soulad projektu s cíli a prioritami příslušného programu –soulad projektu s cíli příslušné národní/regionální strategie/programu zajištěné zdroje financování (nejméně ve výši 25% celkových oprávněných nákladů projektu) podmínky financovatelnosti (oprávněné náklady z hlediska předpisů EK) podmínka připravenosti projektu k realizaci –schopnost žadatele projekt realizovat (technické, organizační, kapacitní předpoklady, partnerství,….) –požadovaná dokumentace (např. „EIA“, CBA, stavební povolení, …)


Stáhnout ppt "Evropská unie a podpora cestovního ruchu Jak získat podporu z grantových programů EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google