Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení programu Zdraví 21 Doc. MUDr. Jaroslav Kříž, Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP Seminář SSL a SHKM České lékařské společnosti JEP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení programu Zdraví 21 Doc. MUDr. Jaroslav Kříž, Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP Seminář SSL a SHKM České lékařské společnosti JEP."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení programu Zdraví 21 Doc. MUDr. Jaroslav Kříž, Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP Seminář SSL a SHKM České lékařské společnosti JEP Strategické dokumenty péče o zdraví. 6.2.2013

2 Národní program obnovy a podpory zdraví 1991 Projekt střednědobé strategie obnovy a podpory zdraví 1992 Národní program zdraví- dlouhodobá strategie 1995 Projekty podpory zdraví 1993

3 2002 21 cílů totožných s H fa 21, WHO 1998. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Vládní usnesení uložilo předsedovi vlády předložit program předsedovi poslanecké sněmovny a senátu a požádat je o podporu realizace. Ministrovi zdravotnictví Uložilo zřídit Výbor zdraví 21 K řízení, koordinaci a kontrole úkolů A Doporučilo Hejtmanům připravit obdobné programy Kr p

4 P říprava programu ani realizace nestimulovaly zájem veřejnosti a medií. ▪ T ěžiště přípravy spočívalo na práci útvarů MZ, odborné společnosti byly přizvány, aktivita jejich zástupců však postupně upadala. ▪ R ada vlády pro zdraví a životní prostředí se zabývala programem formálně. Nehodnotila výsledky, neanalyzovala problémy. ▪ V ýbor Zdraví 21 zřízený při Radě vlády byl nefunkční. ▪ R ealizace řady cílů postupně ztrácela sílu a kontinuitu. ▪ P rogram neměl v čele politickou a společenskou osobnost. Kritické poznámky k programu

5 ▪ R eprezentace MZ nedávala tvorbě dokumentu potřebnou politickou autoritu a přípravu zanedbávala. Vedení MZ zcela, hlavní hygienik do značné míry. ▪ M inistr zdravotnictví nerespektoval úkol každý rok informovat vládu o vývoji zdravotního stavu obyvatelstva. ▪ N a realizaci programu nebyly vyčleněny účelové prostředky. Motivace k plnění spočívala na nezištné iniciativě a direktivních nástrojích. Kromě Projektů podpory zdraví. ▪ M onitorování indikátorů (cílů) nebylo přizpůsobeno potřebám programu.

6 Sw a

7 Zpráva o hodnocení plnění cílů dokumentu Zdraví 21 v letech 2003 - 2009 Zpracovatelé: Členové resortní pracovní skupiny pro aktualizaci Zdraví 21 a Státní zdravotní ústav Praha Garanti pracovních skupin: MUDr. Vrchotová Cíl 2 a 15, MUDr. Truellová Cíl 3, 4 a 9, MUDr. Kolářová Cíl 5, Ing. Köhlerová MBA Cíl 6, MUDr. Kvášová Cíl 7, Mgr. Křemenová Cíl 8, MUDr. Kubínová (SZÚ) Cíl 10, Mgr. Gottwaldová Cíl 11, Mgr. Kostelecká Cíl 12, MUDr. Hamplová, PhD. Cíle 13, 14, 20 a 21. Mgr. Kalvachová Cíl 16, Ing. Tomášek Cíl 17, Mgr. Hájková Cíle 18 a 19.

8 Zpráva o plnění Zdraví 21, SWOT analýza: slabé stránky ► Usnesení vlády jsou závazná pouze pro vládní sektor. ► Výrazný pokles finančních prostředků věnovaných na preventivní aktivity ► Redukce počtu odborných pracovníků pro podporu zdraví. ► Výbor Zdraví 21 neplní svoji funkci koordinačního centra programu Zdraví 21. ► Angažovanost VZP a dalších zdravotních pojišťoven na poli prevence má klesající trend ► Zapojení komerčního sektoru do aktivit na poli podpory zdraví je minimální

9 Zpráva o plnění Zdraví 21, SWOT analýza: silné stránky ► Existence metodiky HIA ► Kurikulární reforma ve školství - předmět Výchova ke zdraví ► Vznik pracoviště pro implementaci Evropské strategie kontroly tabáku a Evropského akčního plánu o alkoholu ► Health promoting hospitals kla ► Dokumenty: - Doporučený postup prevence a léčby obezity, - Strategie bezpečnosti potravin a výživy na 2010 - 2013, - Cyklostrategie, - Národní program rozvoje sportu pro všechny - Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017.

10 Klady Zdraví 21 ▪ O dborná příprava programu Zdraví 21 měla vysokou úroveň, zejména analýzy výchozích situací u cílů. ▪ A dministrativní zajištění bylo vynikající. ▪ P říprava i realizace přinesly zatím nedoceněné množství zkušeností a zdravotních přínosů. ▪ P rogram inspiroval vznik aktivit, které se hlásí k principům Zdraví 21 a dnes žijí vlastním životem.

11 Portál LF MU

12 http://www.novinky.cz/Seniorky Sokol Přerov Senioři OÚ Stružnice P 7 Dopravní hřiště

13

14

15 ova

16 2003-2007 KHS 2003 Vstupní diskuse, hledání priorit, zam ěř ení 2004 Projednání priorit v sociál. a zdravotním výboru zastupitelstva kraje, p ř ijetí krajským zastupitelstvem, ustavení pracovních komisí 2005 Napl ň ování programu konkrétními aktivitami (projekty za 4,0 mil. K č ) 2006 Významná podpora programu v grantovém ř ízení MSK (projekty za celkem 9,7 mil K č ) 2007 Pokra č ování podpory programu v grantovém ř ízení MSK (projekty za celkem 12,0 mil K č ) Moravsko - slezský kraj 12.11.2009 byla převedena agenda Zdraví 21 z KHS na KÚ. LBK

17 Rada kraje uložila ve svém usnesení č. 1034/06/RK z 3.10.2006 zadavatelům krajských rozvojových dokumentů zapracovat do těchto dokumentů hodnocení vlivu na zdraví metodou HIA (Health Impact Assessment) a předkládat návrhy dokumentů k posouzení Pracovní skupině pro ZP LK. Dále Rada kraje uložila povinnost spolupracovat s Pracovní skupinou pro ZP LK. Krajské granty na programy prevence a podpory zdraví Trvalá pracovní skupina

18 ▪ B yly dotovány příspěvkem ministerstva zdravotnictví a někde krajskými úřady. Centrální a krajské na sebe nenavazovaly. ▪ V polovině 90. let bylo podáváno 250 – 300 návrhů ročně a po oponentuře schvalováno okolo 130. Projekty podpory zdraví PPZ

19 Rážová J. Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví 1993 – 2001. Hygiena, prosinec 2002 Suplementum č. 1. Projekty podpory zdraví

20 D P

21 Další podklady pro hodnocení programu ZDRAVÍ 21 ▪ Šmídová L : Zdravotní Politika a plány krajů ČR. Bakalářská práce. Ekonomicko-správní fakulta MU Brno, 2009. ▪ Tušková E : Vývoj vládní politiky podpory zdraví v ČR v letech 1990 – 2012. Hygiena 2012, 57(4) 157 – 162. ▪ Hnilicová H, Dobiášová K, Tulupová E : Primární péče a podpora zdraví v ČR. Prakt. lék. 2012, No.10, 565 – 572 ▪ Jana Havelková, Zdeněk Kučera. Podpora zdraví v ČR v kontextu implementace programů WHO „Zdraví pro všechny“ a „Zdraví 21“ Zdravotnictví v ČR 3/2004. záv

22 Závěr Program ZDRAVÍ 21 - měl zásadní důležitost pro povědomí o primární prevenci a podpoře zdraví v první dekádě století, - přinesl cenné zkušenosti pro další práci, - ukázal větší potenciál komunit než centrálních institucí v zájmu o zdraví. Program ZDRAVÍ 21 - trpěl malou politickou podporou a podceňováním efektivity investic do primární prevence a podpory zdraví. - Řady cílů nebylo dosaženo.

23 Karikatura programu: Slabé centrum, velký objem úkolů – některé dnes žijí autonomně. Na slaboučkých nohách – financích.

24 Děkuji za pozornost

25


Stáhnout ppt "Hodnocení programu Zdraví 21 Doc. MUDr. Jaroslav Kříž, Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP Seminář SSL a SHKM České lékařské společnosti JEP."

Podobné prezentace


Reklamy Google