Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení programu Zdraví 21 Doc. MUDr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení programu Zdraví 21 Doc. MUDr"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení programu Zdraví 21 Doc. MUDr
Hodnocení programu Zdraví 21 Doc. MUDr. Jaroslav Kříž , Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP Seminář SSL a SHKM České lékařské společnosti JEP Strategické dokumenty péče o zdraví

2 Národní program obnovy a podpory zdraví 1991
Projekt střednědobé strategie obnovy a podpory zdraví 1992 Projekty podpory zdraví 1993 Národní program zdraví- dlouhodobá strategie 1995

3 2002 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR
21 cílů totožných s H fa 21, WHO Vládní usnesení uložilo předsedovi vlády předložit program předsedovi poslanecké sněmovny a senátu a požádat je o podporu realizace. Ministrovi zdravotnictví Uložilo zřídit Výbor zdraví 21 K řízení, koordinaci a kontrole úkolů A Doporučilo Hejtmanům připravit obdobné programy Kr p

4 Kritické poznámky k programu
Příprava programu ani realizace nestimulovaly zájem veřejnosti a medií. ▪ Těžiště přípravy spočívalo na práci útvarů MZ, odborné společnosti byly přizvány, aktivita jejich zástupců však postupně upadala. ▪ Rada vlády pro zdraví a životní prostředí se zabývala programem formálně. Nehodnotila výsledky, neanalyzovala problémy. ▪ Výbor Zdraví 21 zřízený při Radě vlády byl nefunkční. ▪ Realizace řady cílů postupně ztrácela sílu a kontinuitu. ▪ Program neměl v čele politickou a společenskou osobnost.

5 ▪ Reprezentace MZ nedávala tvorbě dokumentu potřebnou politickou autoritu a přípravu zanedbávala. Vedení MZ zcela, hlavní hygienik do značné míry. ▪ Ministr zdravotnictví nerespektoval úkol každý rok informovat vládu o vývoji zdravotního stavu obyvatelstva. ▪ Na realizaci programu nebyly vyčleněny účelové prostředky. Motivace k plnění spočívala na nezištné iniciativě a direktivních nástrojích. Kromě Projektů podpory zdraví. ▪ Monitorování indikátorů (cílů) nebylo přizpůsobeno potřebám programu.

6 6 Deleted vypuštěno při střednědobém hodnocení, moved away plnění šlo jiným směrem, toward plnění se pohybovalo k cíli Sw a

7 Zpráva o hodnocení plnění cílů dokumentu Zdraví 21 v letech 2003 - 2009
Zpracovatelé: Členové resortní pracovní skupiny pro aktualizaci Zdraví 21 a Státní zdravotní ústav Praha Garanti pracovních skupin: MUDr. Vrchotová Cíl 2 a 15, MUDr. Truellová Cíl 3, 4 a 9, MUDr. Kolářová Cíl 5, Ing. Köhlerová MBA Cíl 6, MUDr. Kvášová Cíl 7, Mgr. Křemenová Cíl 8, MUDr. Kubínová (SZÚ) Cíl 10, Mgr. Gottwaldová Cíl 11, Mgr. Kostelecká Cíl 12, MUDr. Hamplová, PhD. Cíle 13, 14, 20 a 21. Mgr. Kalvachová Cíl 16, Ing. Tomášek Cíl 17, Mgr. Hájková Cíle 18 a 19.

8 Zpráva o plnění Zdraví 21, SWOT analýza: slabé stránky
►Usnesení vlády jsou závazná pouze pro vládní sektor. ►Výrazný pokles finančních prostředků věnovaných na preventivní aktivity ►Redukce počtu odborných pracovníků pro podporu zdraví. ► Výbor Zdraví 21 neplní svoji funkci koordinačního centra programu Zdraví 21. ►Angažovanost VZP a dalších zdravotních pojišťoven na poli prevence má klesající trend ►Zapojení komerčního sektoru do aktivit na poli podpory zdraví je minimální

9 Zpráva o plnění Zdraví 21, SWOT analýza: silné stránky
9 Zpráva o plnění Zdraví 21, SWOT analýza: silné stránky ►Existence metodiky HIA ►Kurikulární reforma ve školství - předmět Výchova ke zdraví ►Vznik pracoviště pro implementaci Evropské strategie kontroly tabáku a Evropského akčního plánu o alkoholu ► Health promoting hospitals ►Dokumenty: - Doporučený postup prevence a léčby obezity, Strategie bezpečnosti potravin a výživy na , Cyklostrategie, - Národní program rozvoje sportu pro všechny - Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta . kla

10 Klady Zdraví 21 ▪ Odborná příprava programu Zdraví 21 měla vysokou úroveň, zejména analýzy výchozích situací u cílů. ▪ Administrativní zajištění bylo vynikající. ▪ Příprava i realizace přinesly zatím nedoceněné množství zkušeností a zdravotních přínosů. ▪ Program inspiroval vznik aktivit, které se hlásí k principům Zdraví 21 a dnes žijí vlastním životem.

11 11 Zdravá škola Střítež, s mapou ČR Sochorova Duchcov, Lomnice n.Luž. Srdíčko – portál prevence MED MUNI Portál LF MU

12 12 Seniorky Sokol Přerov P 7 Dopravní hřiště Senioři OÚ Stružnice

13

14 14 Výtvarná soutěž Krásné je žít
Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě letos vyhlásil již 4. ročník celostátní výtvarné soutěže Krásné je žít. Dětem z mateřských, základních a středních škol byla tentokrát nabídnuta 4 témata: Svět je krásný,  Zdravý životní styl a pozitivní aktivity pro život, Úrazy – rizika a ochrana   Chybný životní styl a negativní aktivity pro život (drogy, kouření, alkohol, obezita…) Některé z prací žáků 6. a 7. ročníků můžete ohodnotit sami prostřednictvímfotografií. Na oficiální výsledky, popř. na „hodnotné ceny“, jež pořadatelé slibují,  si však budeme muset počkat celé prázdniny.

15 ova

16 Moravsko - slezský kraj
KHS 2003 Vstupní diskuse, hledání priorit, zaměření 2004 Projednání priorit v sociál. a zdravotním výboru zastupitelstva kraje, přijetí krajským zastupitelstvem , ustavení pracovních komisí 2005 Naplňování programu konkrétními aktivitami (projekty za 4,0 mil. Kč) 2006 Významná podpora programu v grantovém řízení MSK (projekty za celkem 9,7 mil Kč) 2007 Pokračování podpory programu v grantovém řízení MSK (projekty za celkem 12,0 mil Kč) byla převedena agenda Zdraví 21 z KHS na KÚ. LBK

17 Trvalá pracovní skupina
 Rada kraje uložila ve svém usnesení č. 1034/06/RK z zadavatelům krajských rozvojových dokumentů zapracovat do těchto dokumentů hodnocení vlivu na zdraví metodou HIA (Health Impact Assessment) a předkládat návrhy dokumentů k posouzení Pracovní skupině pro ZP LK. Dále Rada kraje uložila povinnost spolupracovat s Pracovní skupinou pro ZP LK. Krajské granty na programy prevence a podpory zdraví

18 Projekty podpory zdraví
▪ Byly dotovány příspěvkem ministerstva zdravotnictví a někde krajskými úřady. Centrální a krajské na sebe nenavazovaly. ▪ V polovině 90. let bylo podáváno 250 – 300 návrhů ročně a po oponentuře schvalováno okolo 130. PPZ

19 Projekty podpory zdraví
Rážová J. Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví 1993 – Hygiena , prosinec 2002 Suplementum č. 1.

20 D P

21 Další podklady pro hodnocení programu ZDRAVÍ 21
▪ Šmídová L: Zdravotní Politika a plány krajů ČR. Bakalářská práce. Ekonomicko-správní fakulta MU Brno, 2009. ▪ Tušková E: Vývoj vládní politiky podpory zdraví v ČR v letech 1990 – Hygiena 2012, 57(4) 157 – 162. ▪ Hnilicová H, Dobiášová K, Tulupová E: Primární péče a podpora zdraví v ČR. Prakt. lék. 2012, No.10, 565 – 572 ▪ Jana Havelková, Zdeněk Kučera. Podpora zdraví v ČR v kontextu implementace programů WHO „Zdraví pro všechny“ a „Zdraví 21“  Zdravotnictví v ČR 3/2004 . záv

22 Závěr Program ZDRAVÍ 21 - měl zásadní důležitost pro povědomí o primární prevenci a podpoře zdraví v první dekádě století, přinesl cenné zkušenosti pro další práci, ukázal větší potenciál komunit než centrálních institucí v zájmu o zdraví. - trpěl malou politickou podporou a podceňováním efektivity investic do primární prevence a podpory zdraví. - Řady cílů nebylo dosaženo.

23 Karikatura programu: Slabé centrum, velký objem úkolů – některé dnes žijí autonomně.
Na slaboučkých nohách – financích.

24 Děkuji za pozornost

25


Stáhnout ppt "Hodnocení programu Zdraví 21 Doc. MUDr"

Podobné prezentace


Reklamy Google