Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) 9. Zasedání Monitorovacího výboru Jednotného programového dokumentu Cíl 2 Praha 9th SPD 2 Monitoring Committee.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) 9. Zasedání Monitorovacího výboru Jednotného programového dokumentu Cíl 2 Praha 9th SPD 2 Monitoring Committee."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) 9. Zasedání Monitorovacího výboru Jednotného programového dokumentu Cíl 2 Praha 9th SPD 2 Monitoring Committee meeting www.strukturalni-fondy.cz/jpd2

2 9. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 9th SPD 2 MONITORING COMMITTEE MEETING Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Úvodní slovo předsedy MV JPD 2 a projednání programu 9. zasedání MV Introductory speech of the MC chairman and introduction of the 9th MC Agenda

3 9. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 9th SPD 2 MONITORING COMMITTEE MEETING Michel Wolf Maria-da-Glorio Osorio Úvodní slovo zástupců Evropské komise Introductory speech of the European Commission

4 9. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 9th SPD 2 MONITORING COMMITTEE MEETING Ing. Lumíra Kafková Schválení zápisu 8. zasedání MV JPD 2 Approval of the 8th SPD 2 MC meeting minutes

5 9. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 9th SPD 2 MONITORING COMMITTEE MEETING Ing. Lumíra Kafková Průběžná zpráva JPD 2 SPD 2 Interim Report

6 9. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 9th SPD 2 MONITORING COMMITTEE MEETING Ing. Rostislav Mazal Informace o plnění Komunikačního akčního plánu Information on SPD 2 Communication Action Plan

7 9. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 9th SPD 2 MONITORING COMMITTEE MEETING Ing. Rostislav Mazal Informace k Technické pomoci JPD 2 Information on SPD 2 Technical Assistance

8 9. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 9th SPD 2 MONITORING COMMITTEE MEETING Mgr. Patricia Tiso Ferulíková Ředitelka odboru fondů EU, Magistrát Hl.m. Prahy City of Prague representatives Pokračování JPD 2 v období 2007 – 2013 – program OPPK pro Prahu SPD 2 in 2007 – 2013 – OPPC as possibility of continuation

9 9. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU JPD 2 9th SPD 2 MONITORING COMMITTEE MEETING ŘO JPD 2 SPD 2 Managing Authority Úspěšný projekt v JPD 2 – TV dokument Successful project in SPD 2 – TV document

10 Ing. Lumíra Kafková ŘO JPD 2 Schválení zápisu 8. zasedání MV JPD 2 Approval of the 8th SPD 2 MC meeting minutes

11 8. zasedání MV JPD 2 se konalo dne 1.6.2007 8th SPD 2 MC took place on 1 June 2007 Návrh zápisu ze zasedání byl členům MV JPD 2 zaslán dne 15.6.2007, členové mohli vznést své připomínky do 22.6.2007 Draft minutes were sent to the SPD 2 MC members on 15 June, they could sent their comments untill 22 June Nyní je předkládána finální verze zápisu ke schválení Final minutes are submitted for approval Schválení zápisu 8. zasedání MV JPD 2 Approval of the 8th SPD 2 MC meeting minutes

12 Ing. Lumíra Kafková ŘO JPD 2 SPD 2 Managing Authority Průběžná zpráva JPD 2 SPD 2 Interim Report

13 Průběžná zpráva JPD 2 je připravena pro potřeby 9. zasedání MV JPD 2 a zahrnuje období 30.4. – 31.8.2007 SPD 2 Interim Report has been worked out for the purpose of the 9th SPD 2 MC meeting, covers 30 Apr – 31 Aug 2007 Vychází z požadavku EK – informovat členy MV JPD 2 o aktuálním vývoji formou zprávy zasílané v podkladech jednání is based on the EC requirement to inform SPD 2 MC about current state in the form of a written report sent as supporting material fot the MC meeting Popis v PZ dle struktury Standartní monitorovací tabulky (požadavek EK) decription of IR is based on the structure of Standard monitoring table (EC requirement) Členové MV JPD 2 berou zprávu na vědomí the MC SPD 2 takes recognicance of the report Průběžná zpráva JPD 2 SPD 2 Interim Report

14 K 31.8.2007 proběhly 2 certifikace výdajů – 5. certifikace (k 30.4.2007, 50 projektů) a 6. certifikace (k 30.9.2007, 42 projektů) v celkové výši 11 806 587 EUR 2 certifications of expenditure under the SPD 2 were made as for 31 Aug 2007 – 5th certification (as for 30 Apr 2007, 50 projects) and 6th certification (as for 30 Sept 2007, 42 projects) – amounted to EUR 11 806 587 Pravidlo n+2 pro alokaci roku 2005 by mělo být splněno (k poslední certifikaci 30.11.2007) N+2 target for 2005 allocation should be absorbed (as for the last certification on 30 Nov 2007) Červen 2007 – reorganizace Řídícího orgánu SROP a JPD 2 June 2007 – reorganisation of the SPD 2 Managing Authority Realizace programu JPD 2 Realisation of SPD 2

15 Projekty ve fázi řízení (hodnocení) - Jde o počet IP a AS, které jsou ve fázi hodnocení a výběru – nemají dosud podepsanou smlouvu /vydané Podmínky a nebyly zamítnuté. K 31.8.2007 sem patřily i náhradníci – opraveno pro SMT k 31.10.2007. Schválené projekty - Všechny IP a AS, kde bylo závazně potvrzeno financování projektu (právní dokument) – tzn. projekty s podepsanou smlouvou / vydanými Podmínkami. Nasmlouvané projekty - Jedná se o projekty, kde byl uzavřen smluvní vztah mezi veřejným subjektem a soukromým sektorem. Realizované výdaje - Veřejné výdaje, které byly uhrazeny konečnému příjemci/konečnému uživateli, resp. výdaje uhrazené konečným příjemcem/konečným uživatelem, je-li konečný příjemce/konečný uživatel veřejným subjektem. Započítávají se IP a AIP. Standardní monitorovací tabulka Standard monitoring table

16 Opatření 1.1 – Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí Measure 1.1 – Transport systems enhancing the transformation of the urban enviroment Celková alokace – 42 510 964 EUR

17 Opatření 1.1 – Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí Measure 1.1 – Transport systems enhancing the transformation of the urban enviroment Výběr monitorovacích indikátorů k 31.8.2007/Selected MI as of 31 Aug 2007 Cílová hodnota/T arget value Hodnota projektů od schválení VK/Value of projetcs after SC approval Hodnota zrealizovaných projektů/Value of implemented projects Počet projektů výstavby, zlepšení městské dopravy/Number of projects of transport construction,improvement 2147 Místní komunikace (délka v km)/Local tracks (lenght in km) 0,5 - 2,55,871,54

18 Opatření 1.2 – Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch Measure 1.2 – Regeneration of damaged and unsuitably used areas Celková alokace – 37 534 088 EUR

19 Opatření 1.2 – Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch Measure 1.2 – Regeneration of damaged and unsuitably used areas Výběr monitorovacích indikátorů k 31.8.2007/Selected MI as of 31 Aug 2007 Cílová hodnota/T arget value Hodnota projektů od schválení VK/Value of projetcs after SC approval Hodnota zrealizovaných projektů/Value of implemented projects Počet podporovaných projektů regenerace městských území/Number of projects od regeneration of urban areas 8228 Výměra regenerované plochy (km2)/Size of regenerated area (km2) 0,5 –1,00,820,11 Přírůstek plochy chráněné před záplavami (km2)/Expansion of flood protected area (km2) 0,23,5

20 Opatření 1.3 – Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Measure 1.3 – Public infrastrukture improving quality of life mainly in housing estates Celková alokace – 27 195 202 EUR

21 Opatření 1.3 – Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Measure 1.3 – Public infrastrukture improving quality of life mainly in housing estates Výběr monitorovacích indikátorů k 31.8.2007/Selected MI as of 31 Aug 2007 Cílová hodnota/T arget value Hodnota projektů od schválení VK/Value of projetcs after SC approval Hodnota zrealizovaných projektů/Value of implemented projects Počet projektů nových prvků technic. infrastruktury/Number of projects of new elements of TI 42212 Počet uživatelů připojených na nové prvky TI/Number of users connected to new 2501 2411 183 Počet zařízení veřejné vybavenosti k posílení sociální soudržnosti/Number of public amentities for social cohesion 7158

22 Opatření 2.1 – Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého neziskového sektoru, vědy a výzkumu Measure 2.1 – Improving quality of partnership among the public and private sectors, non-profit sector, science and research Celková alokace – 15 059 252 EUR

23 Opatření 2.1 – Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého neziskového sektoru, vědy a výzkumu Measure 2.1 – Improving quality of partnership among the public and private sectors, non-profit sector, science and research Výběr monitorovacích indikátorů k 31.8.2007/Selected MI as of 31 Aug 2007 Cílová hodnota/ Target value Hodnota projektů od schválení VK/Value of projetcs after SC approval Hodnota zrealizovaných projektů/Value of implemented projects Počet nových/modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj/Number of new/upgraded research and development facilities (new incubators, science parks) 1152 Počet nových hrubých pracovních míst/Number of new gross jobs 70433

24 Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí Measure 2.2 – Support for small and medium-sized enterprises; favourable business enviroment Celková alokace – 11 316 570 EUR

25 Opatření 2.2 – Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí Measure 2.2 – Support for small and medium-sized enterprises; favourable business enviroment Výběr monitorovacích indikátorů k 31.8.2007/Selected MI as of 31 Aug 2007 Cílová hodnota/ Target value Hodnota projektů od schválení VK/Value of projetcs after SC approval Hodnota zrealizovaných projektů/Value of implemented projects Počet podporovaných MSP/Number of supported SMEs 706620 Plocha nových podnikatelských objektů/center (m2)/Area of new business premises/centres 10005 442802 Počet nových hrubých pracovních míst/Number of new gross jobs 23031491

26 Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze Measure 2.3 – Development of strategic services supporting information society in Prague Celková alokace – 5 417 536 EUR

27 Opatření 2.3 – Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze Measure 2.3 – Development of strategic services supporting information society in Prague Výběr monitorovacích indikátorů k 31.8.2007/Selected MI as of 31 Aug 2007 Cílová hodnota /Target value Hodnota projektů od schválení VK/Value of projetcs after SC approval Hodnota zrealizovaných projektů/Value of implemented projects Počet projektů vývoje a aplikace informačních technologií v městské správě/Number of projects of development and application of IT in cita administration 573 Počet konzultací firem poskytujících poradenství v oblasti transferu IT/Number of consultations by companies in IT field 2001000625

28 Děkuji za pozornost. Thank you for your attention. Ing. Lumíra Kafková

29 Komunikační akční plán JPD 2 SPD 2 Communication action plan Ing. Rostislav Mazal ŘO JPD 2 SPD 2 Managing Authority

30 Rok 2007 – Komunikační akční plán JPD 2 Year 2007 – Communication Action Plan SPD 2 Nové odkazy v sekci „Představujeme“ New links in the „We present“ section Prezentace úspěšných projektů JPD 2 Presenting best practices of SPD 2 Jedna z nejnavštěvovanějších částí webu Among the most popular links of the web site Interaktivní webové stránky Interactive web sites

31 Rok 2007 – Komunikační akční plán JPD 2 Year 2007 – Communication Action Plan SPD 2 TZ předávány tiskovému odboru MMR, který je vydá Handed over to the press department which release them TZ prezentují postup implementace a úspěšné projekty Presenting implementation process and best practices of SPD 2 Nástroj hojně využívaný zejména zprostředkujícími subjekty Tool used frequently also by implementing bodies Tiskové zprávy Press releases

32 Rok 2007 – Komunikační akční plán JPD 2 Year 2007 – Communication Action Plan SPD 2 Úspěch krátkého dokumentu k projektům MČ Dolní Počernice Success of a short document about Dolní Počernice projects Jako reakce na úspěch další krátký dokument – projekt VOSA As a reaction to its success another short movie – „VOSA“ project Více zacíleno na běžného diváka a laickou veřejnost More targeted to a „common viewer“ and large public Film a TV Film and TV

33 Rok 2007 – Komunikační akční plán JPD 2 Year 2007 – Communication Action Plan SPD 2 Návštěvy představitelů implementačních subjektů při otevírání projektů Visits of the implementation bodies‘ representatives at the project sites Informační linka Information e-mail jpd2@mmr.cz Ostatní nástroje Other tools

34 Rok 2007 – Komunikační akční plán JPD 2 Year 2007 – Communication Action Plan SPD 2 webové stránky www.praha-mesto.cz/jpd2 web site www.praha-mesto.cz/jpd2 tiskové zprávy press releases články v celostátním i odborném tisku articles in national as well as in the professional press media KAP zprostředkujících subjektů CAP of implementing bodies

35 Rok 2007 – Komunikační akční plán JPD 2 Year 2007 – Communication Action Plan SPD 2 Děkuji za pozornost. Thank you for your attention. Ing. Rostislav Mazal

36 Technická pomoc JPD 2 SPD 2 Technical Assistance Technická pomoc JPD 2 SPD 2 Technical Assistance Ing. Rostislav Mazal ŘO JPD 2 SPD 2 Managing Authority

37 Technická pomoc JPD 2 SPD 2 Technical Assistance Zaměření TP JPD 2 Opatření 3.1 Measure 3.1 monitoring a hodnocení kontroly a kontrolní systémy řízení a implementace covers all supporting activities for efficient management, control and monitoring systems

38 Technická pomoc JPD 2 SPD 2 Technical Assistance Zaměření TP JPD 2 Opatření 3.2 Measure 3.2 monitoring a hodnocení info, publicita odborné publikace covers activities for evaluation, monitoring systems, publicity,info and specialised publications

39 Technická pomoc JPD 2 SPD 2 Technical Assistance Realizace Technické pomoci Implementation of SPD 2 Technical Assistance podle „Manuálu Technické pomoci pro JPD 2“ according to the SPD 2 TA operational manual poslední aktualizace 1. 2. 2007 last update - February 2007 další aktualizace – začátkem roku 2008 onward update – beginning of 2008

40 Technická pomoc JPD 2 SPD 2 Technical Assistance Příklady vybraných projektů Examples of selected projects Zabezpečení kapacity pro řízení a implementaci programu JPD 2 v ŘO JPD 2 do roku 2008 ensuring the capacity for the SPD 2 managament and implementation in the SPD 2 up to 2008 Vzdělávání pracovníků ŘO JPD 2 a zprostředkujících subjektů training of the SPD 2 MA and intermediate bodies staff Akce v rámci KAP (komunikačního akčního plánu) hrazeného z TP JPD 2 events under Communications Action Plan paid from SPD 2 TA

41 Technická pomoc JPD 2 SPD 2 Technical Assistance Čerpání prostředků TP od 1.1. do 31.8. 2007 Čerpání prostředků TP od 1.1. do 31.8. 2007 Absorption of TA January 1st – August 31st2007 státní rozpočet – 6 131 528 Kč from the state budget (in CZK) refundováno – 7 847 405 Kč (zahrnuta i refundace projektů roku 2006) refunded (refundment of projecs from 2006 included) - 7 847 405 Kč

42 Rozdělení alokace TP JPD 2/ Distribution of the allocation to beneficiaries of assistance in %

43 Plán čerpání Technické pomoci JPD 2 pro rok 2008 SPD 2 TA Absorption plan for 2008 Celková výše požadovaných finančních prostředků na rok 2008 – 26 935 000 Kč total amount of required financial recourses for 2008 – CZK 26 935 000 Technická pomoc JPD 2 SPD 2 Technical Assistance

44 Plán na rok 2008 v členění dle jednotlivých konečných příjemců SPD 2 Absorption plan for 2008 Koneční příjemci Technické pomoci /final beneficiaries of TA Požadovaná částka celkem (v Kč) /total sum requested (in CZK) ŘO JPD 2 /SPD 2 managament 10 000 000,00 CRR / CRD 6 000 000,00 Hl. m. Praha / City of Prague 10 935 000,00 Celkem požadováno na r. 2008/ total sum requested 26 935 000,00

45 Technická pomoc JPD 2 SPD 2 Technical Assistance Děkuji za pozornost. Thank you for your attention. Ing. Rostislav Mazal


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) 9. Zasedání Monitorovacího výboru Jednotného programového dokumentu Cíl 2 Praha 9th SPD 2 Monitoring Committee."

Podobné prezentace


Reklamy Google