Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán SFDI 2013 – 2015 Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán SFDI 2013 – 2015 Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením."— Transkript prezentace:

1 Plán SFDI 2013 – 2015 Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením rozpočtu v roce 2010 a z toho vyplývající důsledky pro rok Zároveň omezil investiční činnost tak, aby byl dodržen výdajový rámec pro rok 2011 ve výši 33 mld. Kč. Navržený rozpočet je založen na premise, že je nutno nejprve dofinancovat běžící akce a až následně začínat nové investice.

2 Sestavování rozpočtu SFDI 2013 - 2015
Finanční pokrytí spolufinancování způsobilých nákladů EU akcí Finanční pokrytí doplatků dokončovaných staveb Pokrytí „mandatorních výdajů“ v minimálním nezbytném objemu Financování náhradních projektů OPD 5) Příprava na EU 14+ Po svém nástupu jsem nařídil SFDI, ŘSD a SŽDC provést úspory v provozních rozpočtech v řádech desítek % a tyto použít na posilnění investic. V roce 2010 se podařilo snížit dopad na investice z chybějících 3,6 mld. Kč na 3,1 mld. Kč což je více než 13% chybějící částky. V roce 2011 se původní národní rámec na investice ve výši 5,9 mld. Kč podařilo posílit na 9,7 mld. Kč tj. posílení investic o 64%. 2

3 Příjmová strana rozpočtu
Příjmy SFDI schválený rozpočet 2012 rozpočet 2013 Index / v % výhled rozpočtu 2014 výhled rozpočtu 2015 Druh příjmu převody výnosů silniční daně 101,89 převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů 97,37 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic 134,48 převody výnosů z mýtného 81,24 dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu 83,90 převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí x 91,64 Operační program doprava I ( ) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 111,43 Nové programové období EU ( ) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU Komunitární programy a OPLZZ - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 66 132 24 699 37,35 6 959 Fondy EU celkem 111,07 Příjmy celkem se započtením fondů EU 96,46 Úvěr EIB zák. č.134/2008 Sb. Spolufinancování projektů EU - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU Spolufinancování projektů EU 160,43 Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování 100,56 Nároky (převod) z roku Operační program doprava I ( ) 60,28 Nároky (převod) z roku úvěr EIB Příjmy celkem včetně nároků z roku 2012 97,63 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 3

4 Porovnání příjmů v mil. Kč Příjmy SFDI Druh příjmu 2012 schválený rozpočet 2012 predikce 2012 rozdíl 2013 rozpočet převody výnosů silniční daně 5 300 5 100 -200 5 400 převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů 7 600 7 300 -300 7 400 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic 2 900 3 400 500 3 900 převody výnosů z mýtného 10 217 8 500 -1 717 8 300 dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu 14 983 14 767 -216 12 571 převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí 41 000 39 067 -1 933 37 571 Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. 4

5 (!včetně dotace na spoluf.)
Vývoj rozpočtů SFDI v mil. Kč Vývoj rozpočtu SFDI Zdroj 2009 2010 2011 2012 2013 Skutečné plnění Předpoklad plnění Dle UV ČR č. 457, (!včetně dotace na spoluf.) Příjmy SFDI 34 481 33 498 34 689 (41 000) 37 571 Emise státních dluhopisů 8 350 11 532 118 Ostatní národní zdroje (povodně /účelová dotace na spoluf.) 6 242 4 986 4 802 1 449 6 000 EU (OPD) - dotace ze SR 25 692 24 503 19 363 (21258) 19 724 Úvěr EIB 7 950 5 951 4 342 (3 740) 2 642 1 200 Příjmy celkem 82 722 80 607 63 390 (66 022) 64 495 Na dalších slidech Vám představuji strukturu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI. Za zásadní považuji upozornit na následující věci: Po dohodě s MF bylo zapracováno snížení zdrojů OPD o 5,3 mld. Kč pro rok 2011, předpoklad čerpání je však původních cca 22 mld. Kč. V průběhu roku ministr financí garantoval navýšení prostředků EU, pokud se tato potřeba prokáže. V roce 2011 již bude nezbytné nalezení nového zdroje spolufinancování způsobilých nákladů projektů OPD ve výši 2,1 mld. Kč (celkově do roku 2015 cca 20 mld. Kč) 5

6 Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců
v mil. Kč Členění národních zdrojů dle objemově nejvýznamnějších příjemců Období Rozpočet 2012 a SDV do 2013 Rozpočet 2013 a SDV do 2015 Příjemce 2012 schválený rozpočet 2013 schválený SDV 2014 rozpočet 2015 ŘSD 26 165 23 540 20 486 27 255 19 746 20 110 SŽDC 13 626 12 414 15 467 14 729 15 788 15 518 ŘVC 362 200 381 356 350 Ostatní příjemci 847 846 1 206 1 110 1 022 Výdaje celkem 41 000 37 000 43 571* Pro informaci uvádím rozdělení výdajů podle nejvýznamnějších příjemců. V rámci řádku Ostatní je například financování investic v hl. městě Praze, příspěvkové programy SFDI (podpora bezpečnosti zejm. přechody, cyklostezky) a vnitřní rozpočet SFDI. v mil. Kč Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2013 Příjemce Národní Spolufin. OPD EIB Ostatní fondy EU Celkem ŘSD 25 045 2 210 7 465 816 10 35 546 SŽDC 10 939 3 790 11 962 336 27 027 ŘVC 381 273 48 12 714 Ostatní příjemci 1 206 3 1 209 Výdaje celkem 37 571 6 000 19 700 1 200 25 64 496 6

7 Analytický rozklad akcí ŘSD součet za všechny zdroje (v mil. Kč)
Druh výdaje 2013 celkové výdaje 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje včetně mýta* 11 794 12 900 12 720 z toho: Opravy a údržba** 6 741 7 871 z toho: Mýto a telematika 3 672 3 648 3 568 z toho: Provozní výdaje 1 381 1 281 Doplatky probíhajících akcí 8 583 956 Ostatní programy (globální položky) 1 037 985 Akce v realizaci 11 971 9 123 7 017 Akce nově zahajované 130 23 Příprava akcí 2 032 2 827 2 230 7

8 Analytický rozklad akcí SŽDC součet za všechny zdroje (v mil. Kč)
Druh výdaje 2013 celkové výdaje 2014 celkové výdaje 2015 celkové výdaje Celkem opravy, údržba a provozní výdaje 7 851 7 689 7 500 Ostatní programy (globální položky) 1 130 1 030 789 Akce v realizaci 13 418 9 456 6 212 Akce nově zahajované 3 639 9 369 6 654 Příprava akcí 988 717 467 8

9

10

11 Dopady rámce 37,57 + 6 mld. Kč - investice
Nemožnost čerpat finanční prostředky z EU v rámci nové finanční perspektivy v roce 2014 Nedočerpání prostředků EU v rámci OPD v případě vyšší než předpokládané chybovosti Podstatné omezení financování akcí hl.m. Prahy Nemožnost výrazně snižovat objem zasmluvněných akcí v minulém období ŘSD (původně cca 29 mld. Kč) Nemožnost financovat akci D8 805 v letech 2014+ Nemožnost zahájit téměř žádnou principielně novou výstavbu dopravní infrastruktury Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 11

12 Problémové oblasti Hrozba nedočerpání současného OPD vlivem vyřazení projektů nebo části nákladů projektů Evropskou komisí/ plošná korekce Náhradní projekty OPD /D8 Uzavřené smluvní závazky na výstavbu pozemních komunikací z minulých let Nutné navýšení prostředků na opravy a údržbu komunikací Institucionální změny v sektoru – transformace ŘSD Nová finanční perspektiva – 2020 Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 12

13 Požadavky na navýšení rozpočtu
Pro roky 2014 a 2015 rozpočet ve výši odpovídající roku 2012, tj. v součtu zdrojů národních a EIB ve výši 41 mld. Kč + 3,74 mld. Kč tedy zvýšení na celkový rámec 44,74 mld. Kč, což je o 7,74 mld. Kč více než rámec navržený pro střednědobý výhled. Takovýto rámec by umožnil vyřešit předpokládanou chybovost OP Doprava a zajistit plné čerpání programu. V této souvislosti je rovněž nutné zdůraznit, že celkové navržené národní výdaje (včetně účelové dotace na spolufinancování projektů EU ve výši 6 mld. Kč a speciálního navýšení o 0,6 mld. Kč) pro rok 2013 jsou cca o 1 mld. Kč nižší než v roce 2012 (včetně úvěru EIB na rok 2012). Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 13

14 Čerpání rozpočtu 2012 – národní prostředky
Investor kód SFDI SFDI uvolněno SFDI % ŘSD ČR 50 38% 60 25% Celkem z ŘSD ČR 31% SŽDC 63% 33% Celkem z SŽDC 51% TSK HMP 65 765 30% ŘVC ČR 32% Hlavní město Praha 59 318 46% Středočeský kraj 0% JHMD, a.s. 39 100 16 853 43% SART 20 000 10 063 50% Viamont a.s. 18 000 8 577 48% Svazek obcí údolí Desné 6 000 AWT a.s. 6 900 1 316 19% Celkový součet Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 14

15 Čerpání rozpočtu 2012 – OPD a EIB
Investor OPD Uvolněno z OPD EIB Uvolněno z EIB % uvolněno ŘSD ČR 38,59% SŽDC 44,60% Ředitelství vodních cest ČR 61 33 596 126 0,08% Celkový součet 40,15% Od roku 2009 dochází k nenaplnění příjmů SFDI dle směrných čísel MF. Zatímco v roce 2009 se saldo vykrylo ze zdrojů fondu, v letech 2010 a 2011 SFDI již zdroje na krytí salda nemá. Propad příjmů pro rok 2011 se očekává ve výši 800 mil. Kč. 15

16 Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, 18. 09
Státní fond dopravní infrastruktury 2. Dopravní fórum, Gustáv Slamečka ředitel SFDI Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Plán SFDI 2013 – 2015 Rozpočet SFDI na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013 byl sestaven tak, aby respektoval finanční omezení dané krácením."

Podobné prezentace


Reklamy Google