Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti ze Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti ze Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová"— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti ze Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová
Sebehodnocení a vzájemné hodnocení pedagogů a žáků v kontextu autoevaluace školy Zkušenosti ze Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová

2 Obsah Autoevaluace školy postupy realizované na Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ
Moravská Třebová (v kontextu sebehodnocení a vzájemného hodnocení) Sebehodnocení pedagogů Konkrétní ukázky sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků

3 Autoevaluace školy Plán a jeho tvorba Průběh a vyhodnocování Úskalí

4 Plán a jeho tvorba Vymezení a konkretizace priorit (cíle, kriteria)
Propojení priorit mezi jednotlivými evaluačními oblastmi Promítnutí do dalších dokumentů a dění školy Systematické sledování a vyhodnocování (nástroje, časový harmonogram)

5 Vymezení a konkretizace priorit (cíle, kriteria)
- na základě vize školy, tvorby ŠVP, SWOT analýzy, dotazníků, porad, hospitací Sebehodnocení a vzájemné hodnocení (učitelé, žáci) Propojení priorit mezi jednotlivými evaluačními oblastmi Průběh vzdělávání - Učitel sám zhodnotí své úspěchy a neúspěchy. Dříve než učitel zhodnotí činnost, úkol, dá žákovi prostor, aby se vyjádřil sám. Dříve než učitel zhodnotí činnost, úkol, dá prostor spolužákovi, aby zhodnotil práci určeného žáka. Podmínky ke vzdělávání – vytvoření funkčních záznam.archů, zapojení poradenského pracoviště do výchovného procesu Výsledky vzdělávání –podíl pochval a výchovných opatření Řízení školy – vzájemné hospitace, zvyšování odborné způsobilosti a osobnostního rozvoje, vedení porad dle předem stanoveného rámce

6 Promítnutí do dalších dokumentů a dění školy
ŠVP – klíčové kompetence: K učení – motivace k aktivnímu způsobu učení K řešení problémů – hodnotící systémy Komunikativní – sociální komunikace, vyjádření svého názoru Sociální a personální - zpětná vazba jednání, otevřenost při zjišťování názorů, zkušeností Pracovní – kladný vztah k práci, vážení si práce vlastní i jiných ŠVP – průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana – přijímat odpovědnost za své postoje a činy, principy soužití Multikulturní výchova – kulturní rozdíly, lidské vztahy

7 Školní řád – uplatňování práv žáků
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání – získávání podkladů pro hodnocení, stanovení zásad, portfolia Hospitační arch, zaměření hospitací – žáci provádí sebehodnocení a vzájemné hodnocení; písemné sebehodnocení učitele (stanovit kriteria) Vzájemné hospitace – promyslet způsob zastupitelnosti; aktivizovat pedagogy Porady pedagogů – začlenit pravidelné sebehodnocení a vzájemné hodnocení (na základě vzájemných hospitací); stanovit pravidla, promyslet způsoby Odměny a kriteria osobního ohodnocení – stanovit kritéria Další vzdělávání – prevence rizikového chování, osobnostní sociální výchova; vypracovat plán, stanovit konkrétní témata, lektoři

8 Systematické sledování a vyhodnocování
Nástroje: Záznamové archy (hospitační, čtvrtletní hodnocení výsledků žáků, kriteria osobního hodnocení) Dotazníky (způsoby uplatňování sebehodnocení a vzájemného hodnocení, propojení s dokumenty školy,…) Pozorování, rozhovory – hospitace, porady (odezva žáků, klady, úskalí, návrhy; odezva pedagogů) Další vzdělávání – přehled a funkčnost akcí Časový harmonogram a vyhodnocování: Průběžné hodnocení – stanovit aktivity pro čtvrtletní, pololetní, roční, průběžné sledování Určit nástroj pro sledování Určit způsob a čas zaznamenání zjištěných údajů (dokument průběžných výsledků); určit zodpovědné osoby Závěrečné hodnocení – určit způsob zaznamenání (s výhledem dalšího evaluačního období)

9 Průběh a vyhodnocování
Dokument průběžných výsledků (průběžné hodnocení kritérií) = soupis sledovaných kritérií, k nimž podle časového harmonogramu zaznamenáváme průběh plnění - stručné a konkrétní slovní vyjádření - směřujeme správně ke splnění, popř.jakým způsobem; splněno; nesplněno – proč, co je třeba nově udělat pro splnění; úskalí - zapisují a posuzují zodpovědné osoby Porady (vedení, pedagogů) – začlenit bod plnění autoevaluace = dodržování termínů plnění/průběžného vyhodnocování stanovených kritérií Závěrečné hodnocení – Autoevaluační zpráva – vyhodnocení – stručné a konkrétní vyjádření (splněno; nesplněno – proč, co je třeba dále ke splnění; uplatnění v dalším evaluačním období)

10 Úskalí Plán a jeho tvorba Příliš široký záběr
Nekonkrétně stanovená kritéria (zapojení školního poradenského pracoviště do výchovného procesu) Osamocení cíle – nepropojení s evaluačními oblastmi a děním školy (sebehodnocení se nám například nepromítlo ve výsledcích vzdělávání) Nepropojení s dokumenty školy (nezačlenili jsme konkrétně sebehodnocení do pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání a školního řádu)

11 Úskalí Průběh a vyhodnocování Výběr hodnotících nástrojů:
náročnost na zpracování (dotazníky – jejich obsah byl zpočátku náročný na vyhodnocení a časové stanovení zadávání dotazníků bylo neefektivní) nesrozumitelnost (dotazníky, hodnotící archy) nestanovení jednotných kritérií pro získání podkladů (pro písemné sebehodnocení učitele jsme nestanovili jednotná kritéria; porady pedagogů – zavedení sebehodnocení bez předem stanovených pravidel) neobjektivnost sledování (vzájemné hospitace – nástrojem byl přehled hospitací, z kterého však nebyla patrna účelnost – zavedení vzájemného hodnocení na poradách)

12 Úskalí Časové rozvržení zaznamenávání výsledků – učitelé prováděli sebehodnocení své práce průběžně a bylo sledováno různým způsobem, zaznamenání poznatků z průběhu však stačilo zaznamenat do dokumentu průběžných výsledků jen v pololetí, a ne čtvrtletně, jak jsme měli původně stanoveno Dokument průběžných výsledků: forma dokumentu – tabulkové zpracování je konkrétnější a průhlednější zpočátku nekonkrétní a obsáhlé záznamy – nepřehlednost neurčení zodpovědné osoby pro zpracování dílčích záznamů Dodržování termínů pro zpracování výsledků – zavést jako bod na poradách vedení školy a poradách pedagogů

13 Ukázka Autoevaluační zpráva - vyhodnocení
ZŠP + ZŠS + PrŠ + INTERNÁT A. Učitelé a vychovatelé provádějí sebehodnocení své práce Sebehodnocení je pravidelnou součástí pracovních porad týmů, je prováděno také v rámci hospitačních pohovorů. MÍRA DOSAŽENÍ CÍLE : SPLNĚNO B. Žák je veden k sebehodnocení, žáci jsou vedeni ke vzájemnému hodnocení Učitelé dbají, aby hodnocení a sebehodnocení bylo pravidelnou součástí vyučovací hodiny. To, jak samozřejmou součástí výuky jsou tyto aktivity je sledováno při hospitacích. Ve třídách na ulici Komenského ( ve třídách učí především třídní učitelé) je zhodnocení uplynulého týdne a naplánování příštího týdne věnována část vyučovací doby zejména v pátek a pondělí. Ve třídách na ulici Nové jsou třídnickým záležitostem a zejména pak hodnocení sebehodnocení věnovány první pondělní hodiny ( je zde dle rozvrhu vždy třídní učitel). Z hospitací vyplývá, že různé formy hodnocení a sebehodnocení se již staly pravidelnou součástí většiny vyučovacích hodin. S třídami s problematickými vztahy a chováním pracuje školní psycholožka.

14 Sebehodnocení pedagogů
Hospitace – hospitační arch + rozhovory Vzájemné hospitace Porady – jeden z bodů (činnosti, pocity) Další vzdělávání – prevence rizikového chování, osobnostní sociální výchova Odměny a osobní ohodnocení - kriteria

15 Sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků
Pomocí karet, pomůcek, pohybu Ústně Písemně Výsledek práce (dovednosti) – povedlo se x musím zlepšit –rozkrokovat jednotlivé činnosti Pohled do budoucna – k čemu to bude (smysl práce) Pocity – jak jsem se cítil

16 Sebehodnocení žáků Komunitní kruh Korálky Smajlíci Sluníčka a mráčky
Můj vzkaz pro mne Klobouky Můj týden Čísla

17 Komunitní kruh

18 Korálky

19 Smajlíci

20 Sluníčka a mráčky

21 Můj vzkaz pro mne

22 Klobouky

23 Můj týden

24 Čísla

25 Vzájemné hodnocení Sluníčka a mráčky Razítka Fotografie a piktogramy
Lístečky Můj patron Klobouky

26 Sluníčka a mráčky

27 Razítka

28 Fotografie (piktogramy)

29 Lístečky

30 Můj patron

31 Klobouky

32 Závěr Autoevaluace nastartovala v naší škole mnoho změn.
Dvouleté období, které mapovalo průběh začlenění sebehodnocení a vzájemného hodnocení do každodenní praxe pedagogů, ukázalo, že vynaložená práce při tvorbě evaluačního plánu nebyla marná. A nejen v této sledované oblasti.

33 Děkuji za pozornost! Mgr. Alice Moravcová


Stáhnout ppt "Zkušenosti ze Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová"

Podobné prezentace


Reklamy Google