Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební zakázky ve světle novely ZVZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební zakázky ve světle novely ZVZ"— Transkript prezentace:

1 Stavební zakázky ve světle novely ZVZ
Tematické setkání AVZ 18. září 2012 Stavební zakázky ve světle novely ZVZ Ing. Martina Rychecká

2 Finanční limity pro VZ na stavební práce
Platí Nařízení vlády č. 447/2011 Sb. Nadlimitní VZ pro stavební práce od ,- Kč od 300 mil. Kč významná jednotný limit pro všechny zadavatele (složky státu) Podlimitní VZ na stavební práce od ,- Kč do ,- Kč od 50 mil. Kč významná (od ,- Kč od ) (územně samosprávné celky) ZPŘ od ,- Kč do ,- Kč

3 Druhy řízení hodné pro VZ na stavební práce
Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) Otevřené řízení (OŘ) Užší řízení (UŘ) Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU) – výjimečně Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) - pro vícepráce

4 Zjednodušené podlimitní § 38 ZVZ
Zakázky do 10 mil. Kč nevyžaduje předběžné oznámení ani odůvodnění zakázky! výzva k podání nabídek min. 5 zájemcům + profil zadavatele ZD povinně na profilu (netextová část ZD – lze na vyžádání) nabídku může podat i neoslovený zájemce/uchazeč lhůta pro podání nabídek min. 15 dní zjednodušené prokazování kvalifikace – v nabídce pouze ČP, vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy originály dokladů vyloučení a výběr lze oznámit pouze na profilu ( výhrada v ZD) – den zveřejnění = den doručení námitky do 10 dnů

5 Otevřené řízení § 27 Zakázky od 3 mil. Kč
vyžaduje předběžné oznámení a odůvodnění zakázky! oznamuje se zveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek (ISVZ) ZD i dodatečné info povinně na profilu (netextová část ZD – lze na vyžádání) Odůvodnění dle § 156 do 3 dnů od uveřejnění oznámení v ISVZ na profilu lhůta pro podání nabídek min. 22 dní podlimitní, min. 33 dní významná podlimitní min. 52 dní nadlimitní, min. 78 dní významná nadlimitní možnost zkrátit lhůty o 5 dnů - uveřejnění celé ZD na profilu

6 Užší řízení § 28 Zakázky od 3 mil. Kč
vyžaduje předběžné oznámení a odůvodnění zakázky! oznamuje se zveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek (ISVZ) KD povinně na profilu ode dne uveřejnění v ISVZ ZD povinně na profilu ode dne uveřejnění v ISVZ (netextová část ZD jako příloha výzvy k podání nabídek nebo na vyžádání) Odůvodnění dle § 156 do 3 dnů od uveřejnění oznámení v ISVZ na profilu Omezování počtu nepřípustné!! (obrana a sektoráři - mohou omezit dle kvalifikace) Vše musí zvřejnit kiž na počátku

7 Užší řízení - lhůty lhůta pro podání žádostí (nelze zkrátit)
15 dní u podlimitních, min. 23 dní významná podlimitní 37 dní u nadlimitních, min. 56 dní významná nadlimitní lhůta pro podání nabídek (lze zkrátit o 5 dnů - celá ZD na profilu) min. 15 dní podlimitní, min. 23 dní významná podlimitní min. 40 dní nadlimitní, min. 60 dní významná nadlimitní VVZ nad 50 mil. Kč UŘ – = 76 dnů OŘ – = 63 dnů VVZ nad 300 mil. Kč UŘ – = 146 dnů (4,5 měsíců) OŘ – = 108 dnů

8 Jednací řízení s uveřejněním
využití pro stavební práce omezené jako navazující na zrušené – v původním ZŘ nepřijatelné nabídky veřzad výjimečně, sektor kdykoliv Povinné PO, pokud nejde o postup dle § 22 odst. 1 a 2 (navazující řízení) zrušeno omezování počtu zájemců

9 Jednací řízení bez uveřejnění §23
pro stavební práce lze použít jako navazující , pokud v předchozím řízení -žádné nabídky nebo pouze nevhodné nabídky nebo žádné žádosti o účast v krajně naléhavém případě (povodně) pro dodatečné stavební práce (vícepráce) pro nové stavební práce zadávané na základě opčního práva není nutno PO ani odůvodnění VZ možno zveřejnit v ISVZ oznámení o záměru uzavřít smlouvu 30 dnů předem nutno zveřejnit výsledek v ISVZ do 15 dnů od uzavření smlouvy písemná zpráva zadavatele do 15 dní od ukončení zadávacího řízení uveřejnit na profilu ! Kdy je ukončeno zadávací řízení??

10 JŘBU pro dodatečné stavební práce
§ 23 odst. 7 a) a 34 odst. 5 b) NE písemná výzva k jednání, NE ZD, NE kvalifikace ANO odůvodnění nezbytnosti zadávaných stavebních prací zadavatel je nezpůsobil a nemohl je předvídat jsou nutné pro dokončení původní stavby a nelze je od ní technicky či ekonomicky oddělit vejdou se do 20% ceny původní stavby ANO – písemný soupis prací – oceněný VV Vyčíslit vícepráce i méněpráce – do limitu pouze vícepráce Dodatek ke smlouvě ??? ANO/NE?? Rezerva ANO/NE??

11 ZD na stavební práce §§ 44 – 46, vyhláška č. 230 účinná od 1.9. 2012
ZD musí obsahovat (pro všechny VZ na stavební práce – ZMR?) projektovou dokumentaci pro provedení stavby (RDS) – i v případě, že realizace VZ nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV , rovněž v elektronické podobě obchodní podmínky min. v rozsahu dle vyhlášky obchodní názvy v ZD ano, pokud to nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, vždy nutno umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení omezení subdodavatelů – ano ale pouze věcně změna zadávacích podmínek = prodloužení lhůty pro podání nabídek, pokud má vliv na okruh dodavatelů, pak o celou lhůtu

12 ZD na stavební práce - RDS
Dokumentace pro provedení stavby (RDS) upravuje vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory zatřídění objektů dle klasifikace stavebních objektů v podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět VZ – hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost za úplnost a správnost odpovídá zadavatel!!!

13 ZD na stavební práce – soupis prací
Soupis prací - podrobně definován ve vyhlášce 230 podrobný popis všech stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci VZ členění soupisu na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory každý objekt vlastní položkový soupis prací s rekapitulací povinná rekapitulace všech soupisů definice položek a jejich obsahu, VV, elektronické podoby a ostatních pojmů je možno vymezit odkazem na použitou cenovou soustavu nutno zpřístupnit dálkově nebo jako součást ZD! shodná alespoň pro 1 objekt, soubor Tzv. preliminář – lze či nikoliv??

14 ZD na stavební práce - soupis prací
vedlejší náklady a ostatní náklady v samostatném soupisu jako samostatné položky vedlejší náklady zařízení staveniště náklady na umístění stavby náklady na provozní a dopravní opatření ostatní náklady dokumentace skutečného provedení geodetické zaměření publicita projektu

15 ZD na stavební práce - soupis prací
Elektronická podoba soupisu prací otevřený, volně dostupný formát musí umožňovat transfery dat a jejich zpracování různými SW produkty jednotný formát pro celou VZ musí umožnit doplnění údajů požadovaných ZD (cen položek) pokyny pro zpracování musí být v ZD MMR - vzor XML formátu

16 ZD na stavební práce - obchodní podmínky
obchodní podmínky v rozsahu dle vyhlášky 231/2012 mohou být vymezeny formou závazného návrhu SOD nebo v ZD odpovědnost za správnost dokumentace (ZD) má zadavatel a nesmí ji přenášet na zhotovitele jediná zákonná podmínka : TDI nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená!

17 ZD na stavební práce - obchodní podmínky
Vyhláška 231 účinná od platí pouze pro veřejné zadavatele ukládá povinnost vymezit: lhůty předání a převzetí příslušné dokumentace?? podmínky předání a převzetí staveniště, jeho zabezpečení, odstranění a vyklizení způsob předání a převzetí díla podmínky pro změnu subdodavatele kvalifikace způsob zajištění řádného plnění?? zásady kontroly , kontrolní dny délku záruční doby Je to dostatečné – co chybí?? Veřzad může stanovit i další podmínky, musí ale odůvodnit! Vymezení předmětu smlouvy a rozsahu díla Místo plnění ujednání o ceně Platební podmínky, Sankce Požadavek předložit subdodavatele Souhlas se zveřejněním smlouvy Co vše má odůvodnit ??? Délku požadované záruk nikoliv, když je součástí vyhlášky??

18 Odůvodnění VZ na stavební práce
zveřejní se do 3 prac. dní od uveřejnění OŘ nebo UŘ v ISVZ obsahuje odůvodnění účelnosti přiměřenosti požadavků na TKP vymezení obchodních a technických podmínek ve vztahu k potřebám zdůvodnění kritérií a způsobu hodnocení ve vztahu k potřebám u významných VZ předkládá se vládě (s oponenturou) či zastupitelstvu, u PO orgánu odpovědnému za hospodaření schválení je podmínkou zahájení Neplatí pro ZPŘ, JŘSU u opakované VZ, některé JŘBU

19 Odůvodnění obchodních podmínek
Odůvodnění obchodních podmínek na stavební práce Vyhláška 232/2012 § 4 řeší pouze dodávky a služby – stavební práce výslovně vyjmuty příloha č. 1 k vyhlášce – odůvodnění obchodních podmínek na stavební práce neobsahuje Vyhláška č. 231/2012 obchodní podmínky nad rámec této vyhlášky nutno odůvodnit lhůty plnění, doba záruky se nezdůvodňuje??? předmět plnění, místo plnění, platební podmínky, cenová ujednání, sankce, pojištění – vše je nutné zdůvodnit ??? požadavek na předložení seznamu subdodavatelů – zdůvodnit? je možné chtít v rámci obchodních podmínek ISO ??? Vymezení předmětu smlouvy a rozsahu díla Místo plnění ujednání o ceně Platební podmínky, Sankce Co vše má odůvodnit ??? Délku požadované záruk nikoliv, když je součástí vyhlášky??

20 Odůvodnění technických podmínek
Odůvodnění technických podmínek na stavební práce Vyhláška §5 odůvodní se jen technické podmínky nad rozsah stanovený v § 44 odst. 4 ZVZ – nad rozsah RDS a soupisu prací ???

21 TKP a odůvodnění přiměřenosti
Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky §56 odst. 3 – veřzad může požadovat: obdobné zakázky za za posledních 5 let prokázání seznamem a osvědčením objednatelů může připustit i doklad o uskutečněném plnění?? jednotlivé obdobné zakázky max. do 50% PH VZ v součtu max. dvojnásobek PH VZ – jinak odůvodnit (= 4*50%) Vymezení předmětu smlouvy a rozsahu díla

22 TKP a odůvodnění přiměřenosti
Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky veřzad může požadovat: Seznam techniků a technických útvarů nesmí omezit na vlastní zaměstnance max. 3 – jinak musí odůvodnit Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení realizace max. 5 let odborné kvalifikace – jinak odůvodnit Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců nutno vždy odůvodnit

23 TKP a odůvodnění přiměřenosti
Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky veřzad může požadovat: Přehled nástrojů a pomůcek, provozních a technických zařízení vždy odůvodnit Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí – je-li to odůvodněno předmětem VZ – odkaz na EMAS vyhláška neřeší (ISO ano či ne??)

24 TKP a odůvodnění přiměřenosti
Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky veřzad nemůže požadovat: ??? Certifikát systému řízení jakosti dle norem ISO řady 9000 Certifikát systému řízení z hlediska bezpečnosti práce OHSAS Certifikát systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí ISO řady 14000 ?? Může požadovat v obchodních podmínkách ??

25 Způsob hodnocení a odůvodnění
§ 78 ZVZ a §6 vyhlášky č. 232 kritériem nemohou být kvalifikační předpoklady smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele (sankce, bankovní záruky apod.) platební podmínky Kritériem mohou být nejnižší nabídková cena (u staveb vhodné kritérium) ekonomická výhodnost nabídky dílčí kritéria musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny musí se vztahovat k nabízenému plnění cena musí mít alespoň 80% váhu, jinak nutno zdůvodnit Vhodná kritéria: Doba uzavírek Doba plnění Technická úroveň nabízeného plnění (pro technologické stavby)

26 Způsob hodnocení a odůvodnění
Způsob hodnocení včetně metody je nutné uvést v ZD Váhy jednotlivých kritérií je nutné uvést v oznámení či výzvě, nikoliv pouze v ZD Kritéria hodnocení nutno odůvodnit vždy, i v případě hodnocení pouze ceny Při otevírání obálek se čtou údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným hodnotícím kritériím! Jako prostředek hodnocení nabídek nelze u stavebních prací použít elektronickou aukci ?

27 Posouzení kvalifikace
Posouzení splnění kvalifikace zadavatel, zvláštní komise nebo hodnotící komise protokol o posouzení kvalifikace – nové náležitosti §59 odst. 5, 6 název dokladu, kterými uchazeč prokazuje TKP označení osoby, která doklad vyhotovila datum vyhotovení dokladu označení obdobných dodávek, služeb a stavebních prací poskytnutých dodavatelem identifikace subdodavatele, který prokazuje za dodavatele kvalifikaci a název a datum uzavření smlouvy s tímto subdodavatelem jména dodavatelů, které zadavatel vyzval k doplnění a označení dokladů, které byly doloženy dodatečně Lze vyzvat k doplnění, ale skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musely nastat ve lhůtě pro podání nabídek!

28 Posouzení nabídek kontrola úplnosti a posouzení splnění zadávacích podmínek obsah nabídky návrh smlouvy, VV + ostatní náležitosti dle požadavků seznam „statutárů“ pracujících v posledních třech letech u zadavatele (co předkládá, když nepracovali?) u a.s. – seznam vlastníků akcií nad 10% vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek ČP – o tom, že uchazeč neuzavřel zakázanou dohodu (bid rigging) poslední tři uvedené lze na základě výzvy zadavatele doplnit nově nutno posoudit podrobně úplnost soupis prací!

29 Posouzení nabídek Posouzení soupisu prací s výkazem výměr
kontrola souladu a úplnosti kontrola výpočtu kontrola cen jednotlivých položek nulové položky - zdůvodnit/vyloučit? mimořádně nízké ceny položek – zdůvodnit/vyloučit? zjevná početní chyba téměř vždy má vliv na celkovou cenu? chybu způsobil zadavatel? (špatný vzorec) –??

30 Hodnotící komise požadavky na počet, složení a odbornost se nemění
rozšíření požadavků na nepodjatost – členové HK nesmí: se podílet na zpracování nabídky jim vzniknout osobní výhoda nebo újma se zřetelem k výsledku řízení mít osobní zájem na zadání zakázky je spojovat s uchazeči osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr od povinně v HK u nadlimitních VZ osoba se zvláštní způsobilostí povinně v HK u nadlimitních VZ na stavební práce osoba s odbornou způsobilostí (autorizací) min. 9 členů u významných VZ státních zadavatelů, z toho 2/3 odborníci a 1 ze seznamu hodnotitelů – jmenuje ji vláda

31 Uzavření smlouvy uzavřená smlouva musí odpovídat návrhu z vítězné nabídky o smlouvě není možno dále jednat s výjimkou JŘSU a JŘBU zákaz podstatných změn smlouvy: rozšíření předmětu (není dotčeno JŘBU) x co zúžení předmětu VZ?? potenciální účast jiných dodavatelů potenciální vliv na výběr mění ek. rovnováhu ve prospěch dodavatele

32 Zveřejnění smlouvy §147a na profilu zadavatele smlouvy od 500.000,- Kč
celé znění smlouvy včetně příloh do 15 dnů od uzavření všechny dodatky skutečnou cenu zakázky do 90 dnů od splnění smlouvy nebo u smluv delších než 1 rok do následujícího roku seznam subdodavatelů nad 10% (VVZ 5% ) do 90 dnů nebo 31.3., které musí sdělit dodavatel do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28.2. seznam vlastníků akcií subdodavatele nad 10% x seznam vlastníků akcií dodavatele se nezveřejňuje (je skryt v nabídce)?

33 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Stavební zakázky ve světle novely ZVZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google