Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební zakázky ve světle novely ZVZ Ing. Martina Rychecká Tematické setkání AVZ 18. září 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební zakázky ve světle novely ZVZ Ing. Martina Rychecká Tematické setkání AVZ 18. září 2012."— Transkript prezentace:

1 Stavební zakázky ve světle novely ZVZ Ing. Martina Rychecká Tematické setkání AVZ 18. září 2012

2 Finanční limity pro VZ na stavební práce Platí Nařízení vlády č. 447/2011 Sb.  Nadlimitní VZ pro stavební práce od 125.256.000,- Kčod 300 mil. Kč významná jednotný limit pro všechny zadavatele (složky státu)  Podlimitní VZ na stavební práce od 3.000.000,- Kč do 125.256.000,- Kč od 50 mil. Kč významná (od 1.000.000,- Kč od 1.1.2014 ) (územně samosprávné celky)  ZPŘ od 3.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč

3 Druhy řízení hodné pro VZ na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) Otevřené řízení (OŘ) Užší řízení (UŘ) Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU) – výjimečně Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) - pro vícepráce

4 Zjednodušené podlimitní Zjednodušené podlimitní § 38 ZVZ  Zakázky do 10 mil. Kč  nevyžaduje předběžné oznámení ani odůvodnění zakázky!  výzva k podání nabídek min. 5 zájemcům + profil zadavatele  ZD povinně na profilu (netextová část ZD – lze na vyžádání)  nabídku může podat i neoslovený zájemce/uchazeč  lhůta pro podání nabídek min. 15 dní  zjednodušené prokazování kvalifikace – v nabídce pouze ČP, vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy originály dokladů  vyloučení a výběr lze oznámit pouze na profilu ( výhrada v ZD) – den zveřejnění = den doručení  námitky do 10 dnů

5 Otevřené řízení § 27  Zakázky od 3 mil. Kč  vyžaduje předběžné oznámení a odůvodnění zakázky!  oznamuje se zveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek (ISVZ)  ZD i dodatečné info povinně na profilu (netextová část ZD – lze na vyžádání)  Odůvodnění dle § 156 do 3 dnů od uveřejnění oznámení v ISVZ na profilu  lhůta pro podání nabídek  min. 22 dní podlimitní, min. 33 dní významná podlimitní  min. 52 dní nadlimitní, min. 78 dní významná nadlimitní  možnost zkrátit lhůty o 5 dnů - uveřejnění celé ZD na profilu

6 Užší řízení § 28  Zakázky od 3 mil. Kč  vyžaduje předběžné oznámení a odůvodnění zakázky!  oznamuje se zveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek (ISVZ)  KD povinně na profilu ode dne uveřejnění v ISVZ  ZD povinně na profilu ode dne uveřejnění v ISVZ (netextová část ZD jako příloha výzvy k podání nabídek nebo na vyžádání)  Odůvodnění dle § 156 do 3 dnů od uveřejnění oznámení v ISVZ na profilu  Omezování počtu nepřípustné!! (obrana a sektoráři - mohou omezit dle kvalifikace)

7 Užší řízení - lhůty  lhůta pro podání žádostí (nelze zkrátit)  15 dní u podlimitních, min. 23 dní významná podlimitní  37 dní u nadlimitních, min. 56 dní významná nadlimitní  lhůta pro podání nabídek (lze zkrátit o 5 dnů - celá ZD na profilu)  min. 15 dní podlimitní, min. 23 dní významná podlimitní  min. 40 dní nadlimitní, min. 60 dní významná nadlimitní

8 Jednací řízení s uveřejněním  využití pro stavební práce omezené  jako navazující na zrušené – v původním ZŘ nepřijatelné nabídky  veřzad výjimečně,  sektor kdykoliv  Povinné PO, pokud nejde o postup dle § 22 odst. 1 a 2 (navazující řízení)  zrušeno omezování počtu zájemců

9 Jednací řízení bez uveřejnění §23  pro stavební práce lze použít  jako navazující, pokud v předchozím řízení -žádné nabídky nebo pouze nevhodné nabídky nebo žádné žádosti o účast  v krajně naléhavém případě (povodně)  pro dodatečné stavební práce (vícepráce)  pro nové stavební práce zadávané na základě opčního práva  není nutno PO ani odůvodnění VZ  možno zveřejnit v ISVZ oznámení o záměru uzavřít smlouvu 30 dnů předem  nutno zveřejnit výsledek v ISVZ do 15 dnů od uzavření smlouvy  písemná zpráva zadavatele do 15 dní od ukončení zadávacího řízení uveřejnit na profilu !

10 JŘBU pro dodatečné stavební práce  § 23 odst. 7 a) a 34 odst. 5 b)  NE písemná výzva k jednání, NE ZD, NE kvalifikace  ANO odůvodnění nezbytnosti zadávaných stavebních prací  zadavatel je nezpůsobil a nemohl je předvídat  jsou nutné pro dokončení původní stavby a nelze je od ní technicky či ekonomicky oddělit  vejdou se do 20% ceny původní stavby  ANO – písemný soupis prací – oceněný VV  Vyčíslit vícepráce i méněpráce – do limitu pouze vícepráce  Dodatek ke smlouvě ??? ANO/NE??  Rezerva ANO/NE??

11 ZD na stavební práce  §§ 44 – 46, vyhláška č. 230 účinná od 1.9. 2012  ZD musí obsahovat (pro všechny VZ na stavební práce – ZMR?) projektovou dokumentaci pro provedení stavby (RDS) – i v případě, že realizace VZ nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV, rovněž v elektronické podobě obchodní podmínky min. v rozsahu dle vyhlášky  obchodní názvy v ZD ano, pokud to nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, vždy nutno umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení  omezení subdodavatelů – ano ale pouze věcně  změna zadávacích podmínek = prodloužení lhůty pro podání nabídek, pokud má vliv na okruh dodavatelů, pak o celou lhůtu

12 ZD na stavební práce - RDS Dokumentace pro provedení stavby (RDS)  upravuje vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory  zatřídění objektů dle klasifikace stavebních objektů  v podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět VZ – hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost  za úplnost a správnost odpovídá zadavatel!!!

13 ZD na stavební práce – soupis prací Soupis prací - podrobně definován ve vyhlášce 230  podrobný popis všech stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci VZ  členění soupisu na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory každý objekt vlastní položkový soupis prací s rekapitulací povinná rekapitulace všech soupisů definice položek a jejich obsahu, VV, elektronické podoby a ostatních pojmů  je možno vymezit odkazem na použitou cenovou soustavu  nutno zpřístupnit dálkově nebo jako součást ZD!  shodná alespoň pro 1 objekt, soubor  Tzv. preliminář – lze či nikoliv??

14 ZD na stavební práce - soupis prací  vedlejší náklady a ostatní náklady v samostatném soupisu jako samostatné položky  vedlejší náklady  zařízení staveniště  náklady na umístění stavby  náklady na provozní a dopravní opatření  ostatní náklady  dokumentace skutečného provedení  geodetické zaměření  publicita projektu

15 ZD na stavební práce - soupis prací Elektronická podoba soupisu prací  otevřený, volně dostupný formát  musí umožňovat transfery dat a jejich zpracování různými SW produkty  jednotný formát pro celou VZ  musí umožnit doplnění údajů požadovaných ZD (cen položek)  pokyny pro zpracování musí být v ZD  MMR - vzor XML formátu

16 ZD na stavební práce - obchodní podmínky  § 46d  obchodní podmínky v rozsahu dle vyhlášky 231/2012  mohou být vymezeny formou závazného návrhu SOD nebo v ZD  odpovědnost za správnost dokumentace (ZD) má zadavatel a nesmí ji přenášet na zhotovitele  jediná zákonná podmínka :  TDI nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená!

17 ZD na stavební práce - obchodní podmínky  Vyhláška 231 účinná od 1.9.2012  platí pouze pro veřejné zadavatele  ukládá povinnost vymezit:  lhůty  předání a převzetí příslušné dokumentace??  podmínky předání a převzetí staveniště, jeho zabezpečení, odstranění a vyklizení  způsob předání a převzetí díla  podmínky pro změnu subdodavatele kvalifikace  způsob zajištění řádného plnění??  zásady kontroly, kontrolní dny  délku záruční doby  Je to dostatečné – co chybí?? Veřzad může stanovit i další podmínky, musí ale odůvodnit!

18 Odůvodnění VZ na stavební práce Odůvodnění VZ - § 156  zveřejní se do 3 prac. dní od uveřejnění OŘ nebo UŘ v ISVZ  obsahuje  odůvodnění účelnosti  přiměřenosti požadavků na TKP  vymezení obchodních a technických podmínek ve vztahu k potřebám  zdůvodnění kritérií a způsobu hodnocení ve vztahu k potřebám  u významných VZ  předkládá se vládě (s oponenturou) či zastupitelstvu,  u PO orgánu odpovědnému za hospodaření  schválení je podmínkou zahájení Neplatí pro ZPŘ, JŘSU u opakované VZ, některé JŘBU

19 Odůvodnění obchodních podmínek Odůvodnění obchodních podmínek na stavební práce Vyhláška 232/2012 § 4 řeší pouze dodávky a služby – stavební práce výslovně vyjmuty příloha č. 1 k vyhlášce – odůvodnění obchodních podmínek na stavební práce neobsahuje Vyhláška č. 231/2012 obchodní podmínky nad rámec této vyhlášky nutno odůvodnit lhůty plnění, doba záruky se nezdůvodňuje??? předmět plnění, místo plnění, platební podmínky, cenová ujednání, sankce, pojištění – vše je nutné zdůvodnit ??? požadavek na předložení seznamu subdodavatelů – zdůvodnit? je možné chtít v rámci obchodních podmínek ISO ???

20 Odůvodnění technických podmínek Odůvodnění technických podmínek na stavební práce Vyhláška 232 - §5 odůvodní se jen technické podmínky nad rozsah stanovený v § 44 odst. 4 ZVZ – nad rozsah RDS a soupisu prací ???

21 TKP a odůvodnění přiměřenosti Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky §56 odst. 3 – veřzad může požadovat: obdobné zakázky za za posledních 5 let prokázání seznamem a osvědčením objednatelů může připustit i doklad o uskutečněném plnění?? jednotlivé obdobné zakázky max. do 50% PH VZ v součtu max. dvojnásobek PH VZ – jinak odůvodnit (= 4*50%)

22 TKP a odůvodnění přiměřenosti Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky veřzad může požadovat: Seznam techniků a technických útvarů nesmí omezit na vlastní zaměstnance max. 3 – jinak musí odůvodnit Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení realizace max. 5 let odborné kvalifikace – jinak odůvodnit Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců nutno vždy odůvodnit

23 TKP a odůvodnění přiměřenosti Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky veřzad může požadovat: Přehled nástrojů a pomůcek, provozních a technických zařízení vždy odůvodnit Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí – je-li to odůvodněno předmětem VZ – odkaz na EMAS vyhláška neřeší (ISO ano či ne??)

24 TKP a odůvodnění přiměřenosti Technické kvalifikační předpoklady pro stavební zakázky veřzad nemůže požadovat: ??? Certifikát systému řízení jakosti dle norem ISO řady 9000 Certifikát systému řízení z hlediska bezpečnosti práce OHSAS Certifikát systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí ISO řady 14000 ?? Může požadovat v obchodních podmínkách ??

25 Způsob hodnocení a odůvodnění § 78 ZVZ a §6 vyhlášky č. 232  kritériem nemohou být  kvalifikační předpoklady  smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele (sankce, bankovní záruky apod.)  platební podmínky Kritériem mohou být nejnižší nabídková cena (u staveb vhodné kritérium) ekonomická výhodnost nabídky dílčí kritéria musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny musí se vztahovat k nabízenému plnění cena musí mít alespoň 80% váhu, jinak nutno zdůvodnit

26 Způsob hodnocení a odůvodnění Způsob hodnocení včetně metody je nutné uvést v ZD  Váhy jednotlivých kritérií je nutné uvést v oznámení či výzvě, nikoliv pouze v ZD  Kritéria hodnocení nutno odůvodnit vždy, i v případě hodnocení pouze ceny  Při otevírání obálek se čtou údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným hodnotícím kritériím!  Jako prostředek hodnocení nabídek nelze u stavebních prací použít elektronickou aukci ?

27 Posouzení kvalifikace Posouzení splnění kvalifikace zadavatel, zvláštní komise nebo hodnotící komise protokol o posouzení kvalifikace – nové náležitosti §59 odst. 5, 6 název dokladu, kterými uchazeč prokazuje TKP označení osoby, která doklad vyhotovila datum vyhotovení dokladu označení obdobných dodávek, služeb a stavebních prací poskytnutých dodavatelem identifikace subdodavatele, který prokazuje za dodavatele kvalifikaci a název a datum uzavření smlouvy s tímto subdodavatelem jména dodavatelů, které zadavatel vyzval k doplnění a označení dokladů, které byly doloženy dodatečně Lze vyzvat k doplnění, ale skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musely nastat ve lhůtě pro podání nabídek!

28 Posouzení nabídek kontrola úplnosti a posouzení splnění zadávacích podmínek  obsah nabídky  návrh smlouvy, VV + ostatní náležitosti dle požadavků  seznam „statutárů“ pracujících v posledních třech letech u zadavatele (co předkládá, když nepracovali?)  u a.s. – seznam vlastníků akcií nad 10% vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek  ČP – o tom, že uchazeč neuzavřel zakázanou dohodu (bid rigging)  poslední tři uvedené lze na základě výzvy zadavatele doplnit  nově nutno posoudit podrobně úplnost soupis prací!

29 Posouzení nabídek Posouzení soupisu prací s výkazem výměr  kontrola souladu a úplnosti  kontrola výpočtu  kontrola cen jednotlivých položek  nulové položky - zdůvodnit/vyloučit?  mimořádně nízké ceny položek – zdůvodnit/vyloučit?  zjevná početní chyba  téměř vždy má vliv na celkovou cenu?  chybu způsobil zadavatel? (špatný vzorec) –??

30 Hodnotící komise  požadavky na počet, složení a odbornost se nemění  rozšíření požadavků na nepodjatost – členové HK nesmí:  se podílet na zpracování nabídky  jim vzniknout osobní výhoda nebo újma se zřetelem k výsledku řízení  mít osobní zájem na zadání zakázky  je spojovat s uchazeči osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr  od 1.1.2014  povinně v HK u nadlimitních VZ osoba se zvláštní způsobilostí  povinně v HK u nadlimitních VZ na stavební práce osoba s odbornou způsobilostí (autorizací)  min. 9 členů u významných VZ státních zadavatelů, z toho 2/3 odborníci a 1 ze seznamu hodnotitelů – jmenuje ji vláda

31 Uzavření smlouvy  uzavřená smlouva musí odpovídat návrhu z vítězné nabídky  o smlouvě není možno dále jednat s výjimkou JŘSU a JŘBU  zákaz podstatných změn smlouvy:  rozšíření předmětu (není dotčeno JŘBU) x co zúžení předmětu VZ??  potenciální účast jiných dodavatelů  potenciální vliv na výběr  mění ek. rovnováhu ve prospěch dodavatele

32 Zveřejnění smlouvy  §147a  na profilu zadavatele  smlouvy od 500.000,- Kč  celé znění smlouvy včetně příloh do 15 dnů od uzavření  všechny dodatky  skutečnou cenu zakázky do 90 dnů od splnění smlouvy nebo u smluv delších než 1 rok do 31.3. následujícího roku  seznam subdodavatelů nad 10% (VVZ 5% ) do 90 dnů nebo 31.3., které musí sdělit dodavatel do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28.2.  seznam vlastníků akcií subdodavatele nad 10% x seznam vlastníků akcií dodavatele se nezveřejňuje (je skryt v nabídce)?

33 Děkuji za pozornost www.competconsult.cz


Stáhnout ppt "Stavební zakázky ve světle novely ZVZ Ing. Martina Rychecká Tematické setkání AVZ 18. září 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google