Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících."— Transkript prezentace:

1

2

3 Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky seminář KONEKO, 2. červen 2011, Praha

4 Vyhláška č. 337/2010 Sb. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky vyhláška vešla v účinnost 3. ledna tohoto roku a zrušila původní vyhlášku č. 355/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb.

5 Transponovaná evropská legislativa
Směrnice 94/63/ES, o kontrole emisí těkavých organických látek (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím. Směrnice 1999/13/ES, o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních Směrnice 2004/42/ES, o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES Směrnice 2009/126/ES, o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích

6 Definice VOC § 2 odst. 1 písm. n) zákona: „jakákoli organická látka nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 250°C za normálního atmosférického tlaku 101,3 kPa“

7 § 1 - Předmět úpravy vyhlášky
Emisní limity, podmínky provozu a kategorie ostatních stacionárních zdrojů emitujících VOC Způsob nakládání s výrobky s obsahem VOC Zásady a náležitosti evidence a bilancování spotřeby VOC Náležitosti a způsob zpracování plánu snížení emisí VOC

8 Jaké zdroje spadají pod působnost vyhlášky?
Zdroje uvedené v příloze č. 1 – činnosti, při kterých dochází k používání organických rozpouštědel polygrafie odmašťování a čištění povrchů aplikace nátěrových hmot impregnace dřeva laminování dřeva a plastů výroba nátěrových hmot, adhesivním materiálů a tiskařských barev výroba obuvi farmaceutická výroba zpracování kaučuku, výroba pryže extrakce a rafinace rostlinných olejů a živočišných tuků adhesivní nátěry výroba kompozitů za použití styrenových pryskyřic

9 Jaké zdroje spadají pod působnost vyhlášky?
Zdroje uvedené v příloze č. 4 - skladování a distribuce benzinu benzinové čerpací stanice, terminály na skladování benzinu, přeprava benzinu od terminálu k čerpací stanici a jeho přečerpávání

10 § 3 - Dělení VOC pro účely vyhlášky
změna ve značení rizikových vlastností VOC z důvodu transpozice směrnice 2008/112/ES: doplnění věty R68 označující specifickou rizikovost halogenovaných těkavých organických látek doplnění standardních vět o nebezpečnosti u látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci - H340, H350, H350i, H360D a H360F

11 § 4 - Kategorie zdrojů Vyhláška stanovuje tyto kategorie zdrojů:
malý, střední nebo velký zdroj. Kategorie zvláště velký zdroj není oproti předchozí vyhlášce stanovena. v důsledku této změny odpadá u některých zdrojů povinnost provádět autorizované měření emisí 2x za rok Zdroje spadající pod vyhlášku se až na specifické výjimky kategorizují podle projektované spotřeby organických rozpouštědel

12 Kategorizace - výjimky:
Zdroje používající VOC halogenované či VOC karcinogenní, mutagenní a toxické jsou velké zdroje (s výjimkou činnosti odmašťování) Benzinové čerpací stanice jsou střední zdroj Terminály na skladování benzinu jsou velký zdroj Práškové lakovny – dle spotřeby práškových plastů Výroba kompozitů – dle spotřeby VOC

13 Při kategorizaci zdroje jsou s ohledem na “sčítací pravidlo“ rozhodující veškeré VSTUPY do všech jednotlivých dílčích technologických operací spadajících pod tentýž bod (stejnou činnost) dle přílohy č. 1. Produkce či absence emisí VOC není při kategorizaci zdroje dle přílohy č. 1 k vyhlášce rozhodující, neboť dané zdroje se kategorizují výhradně na základě celkového vstupního množství rozpouštědel, resp. dle projektované spotřeby.

14 Změny v kategoriích zdrojů
Sloučení kategorie malý a střední zdroj do kategorie střední zdroj: nanášení práškových plastů extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů výroba farmaceutických produktů

15 Změny v kategoriích zdrojů
Polygrafie – změna v rozmezí kategorie střední zdroj původně … 0,6 – 5 t/rok nyní …………0,6 – 15 t/rok Výroba nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev SZ původně … t/rok SZ nyní ……… t/rok

16 nejasná kategorizace; v minulosti různá stanoviska OOO
Jednorázové činnosti odmašťování a čištění a aplikace nátěrových hmot – kategorizace předchozí vyhláška nejasná kategorizace; v minulosti různá stanoviska OOO aktuální vyhláška jednoznačně vymezena kategorie zdroje – malý zdroj jsou stanoveny technické podmínky provozu - vyhláška již pro tyto činnosti neukládá povinnost mít povolení obecního úřadu

17 § 4 odst. 8 – sčítací pravidlo
Za účelem kategorizace a stanovení emisních limitů se projektované parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají, jestliže se jedná o zdroje, které jsou uvedeny pod stejným bodem v příloze č. 1 k této vyhlášce a které jsou umístěny ve stejné provozovně. Projektované parametry - projektovaná spotřeba organických rozpouštědel / VOC / práškových plastů Pojem provozovna vychází z definice v obchodním zákoníku.

18 § 4 odst. 8 – sčítací pravidlo
V důsledku sčítání nedochází ke snížení počtu zdrojů – počet zdrojů je zachován, dochází pouze ke změně kategorie zdrojů a jejich emisních limitů. V důsledku součtu musí všechny nově kategorizované zdroje plnit požadavky kladené zákonem na předmětnou kategorii.

19 Důsledky změny kategorie zdroje
MALÝ ZDROJ STŘEDNÍ nebo VELKÝ ZDROJ § 11 zákona – povinnosti provozovatelů SZ a VZ vedení provozní evidence (její součástí je roční hmotnostní bilance VOC) zpracovávání SPE a její ohlašování přes ISPOP VZ zpracovávají provozní řád SZ zpracovávají provozní řád až s účinností od a další povinnosti (emisní limity, plán snížení emisí…)

20 Důsledky změny kategorie zdroje
MALÝ ZDROJ STŘEDNÍ nebo VELKÝ ZDROJ § 11 odst. 1 písm. a) zákona provozovatel středního, velkého, či zvláště velkého zdroje je povinen provozovat zdroj pouze v souladu s podmínkami vymezenými ve stanovisku či povolení dle § 17 zákona

21 Výňatek ze stanoviska OOO MŽP
V případě malého zdroje, kterému nebylo vydáno stanovisko nebo povolení dle § 17 zákona, a kterému je změněna kategorie na střední či velký zdroj pouze v důsledku změny právní úpravy, není možné vydat dodatečně stanovisko nebo povolení dle § 17 odst. 1 zákona, neboť vydání takového povolení či stanoviska se váže na řízení dle stavebního zákona, a to v tomto případě vedeno není. Z ustanovení § 17 zákona se na takový případ zdroje v dané situaci vztahuje pouze povinnost dle odst písm. g), dle kterého vydává příslušný krajský úřad povolení k vydání či změně provozního řádu.

22 § 5 – emisní limity a plán snížení emisí VOC
Zdroj uvedený v příloze č. 1 plní ve vztahu k emisím VOC buďto: emisní limity nebo plán snížení emisí VOC

23 Dodržování emisních limitů
Specifické emisní limity stanovené v § 5 odst. 3 a 4 pro VOC halogenované či karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci musí být dodržovány vždy, nezávisle na plnění plánu snížení emisí. Emisní limit pro TZL se uplatňuje také vždy, je-li stanoven, nezávisle na plnění plánu snížení emisí VOC.

24 Dodržování emisních limitů
§ 5 odst. 1 Zdroj dle přílohy č. 1 plní: a) EL TOC + EL fugitivních emisí (FE) nebo b) měrnou výrobní emisi (MVE), EL celkových emisí (EL CE) není-li uvedeno jinak.

25 VÝJIMKY: bod 4.1. přílohy č. 1 - Aplikace nátěrových hmot - zde se plní zároveň MVE a EL FE - EL TOC se plní pouze v případě, kdy nelze dodržet/stanovit MVE bod 9. přílohy č. 1 - Výroba kompozitů - zároveň s MVE se uplatňuje emisní limit TOC

26 ZMĚNY V EMISNÍCH LIMITECH
zrušení emisních limitů fugitivních emisí u středních zdrojů byly stanoveny nad rámec legislativy EU a jejich plnění bylo problematické výjimkou je pouze činnost opravárenství vozidel, kde je tento limit stanoven směrnicí EU zrušení povinnosti prokazovat plnění obecného EL pro VOC u benzinových čerpacích stanic nadále bude servisními organizacemi každoročně kontrolována funkčnost zařízení pro zpětný odvod par u výdejních stojanů

27 změna EL pro VOC na výduchu ze zařízení pro zpětný odvod par (angl
změna EL pro VOC na výduchu ze zařízení pro zpětný odvod par (angl. VRU – Vapour Recovery Unit) u benzinových terminálů předchozí vyhláška: 150 mg/m3 střední hmotnostní koncentrace benzinových par (VOC), vyjma methanu, za normálních podmínek nyní: 150 mg/m3 TOC, vyjma methanu, ve vlhkém plynu za normálních podmínek

28 zrušení všech emisních limitů pro střední zdroje
u následujících činností: odmašťování a čištění povrchů nátěry kůže nátěry pásů a svitků navalování navíjených drátů nanášení adhesivních materiálů výroba nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev EL byly stanoveny nad rámec legislativy EU a jejich plnění bylo problematické

29 zpřísnění či zavedení nových EL pro tuhé znečišťující látky (TZL)
u polygrafických činností zpřísněn EL TZL z 10 mg/m3 na 3 mg/m3 nově zaveden EL TZL v hodnotě 3 mg/m3 u činností laminování, výroba kompozitů a nanášení adhesivních nátěrů tyto přísnější či nové EL se budou uplatňovat od roku 2013

30 požadavek na kontinuální měření emisí
povinnost je dána ustanoveními § 8 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb. kontinuální monitoring je osazen pouze na ty části technologie, kde parametry odpadního plynu odváděného definovaným výduchem do vnějšího ovzduší splňují stanovená kritéria: - roční hmotnostní tok TOC > 10 t při projektovaném výkonu a hmotnostní koncentraci VOC(TOC) ve výši emisního limitu

31 PLÁN SNÍŽENÍ EMISÍ VOC dle § 5 odst. 6 zákona může KÚ stanovit provozovateli povinnost plnit namísto emisních limitů plán snížení emisí podle § 5 odst. 9 zákona vypracovává provozovatel zdroje plán snížení emisí ve lhůtě a na dobu stanovenou orgánem ochrany ovzduší, tj. příslušným KÚ. Na rozhodování KÚ o schválení, případně zamítnutí předloženého plánu se vztahují lhůty dle správního řádu.

32 PLÁN SNÍŽENÍ EMISÍ VOC vyhláška rozlišuje mezi 2 různými způsoby plnění plánu: obecný plán představuje plán snížení emisí totožný s předchozí vyhláškou specifický plán

33 OBECNÝ PLÁN SNÍŽENÍ EMISÍ VOC
Zásady: Jedná se o soubor technických a organizačních opatření (např. používání určitých vstupních surovin, či aplikační technologie). Za časové období jednoho roku může zdroj vyprodukovat maximálně takové množství emisí VOC („cílové emise“), jako kdyby plnil stanovené emisní limity. Každoročně se bilančně ověřuje, zda skutečné roční emise nepřekračují cílové emise.

34 OBECNÝ PLÁN SNÍŽENÍ EMISÍ VOC
Stanovení cílových emisí: Vyhláška stanovuje způsob výpočtu množství cílových emisí pro vybrané činnosti (polygrafie, aplikace NH, nanášení adhesivních materiálů, …) U ostatních činností se při výpočtu cílových emisí vychází ze stanoveného emisního limitu celkových emisí nebo z měrné výrobní emise

35 SPECIFICKÝ PLÁN SNÍŽENÍ EMISÍ
stanovuje požadavek na používání konkrétních vstupních surovin (jedná se o transpozici povinností dle směrnice 1999/13/ES) pro činnosti odmašťování a čištění stanovuje požadavek na používání výhradně prostředků s průměrným obsahem organických rozpouštědel 30% pro vybrané činnosti spadající pod přestříkávání vozidel stanovuje požadavek na používání výhradně výrobků s limitním obsahem VOC vymezených vyhláškou v příloze č. 5

36 SPECIFICKÝ PLÁN SNÍŽENÍ EMISÍ
stanovuje požadavek na používání BAT (jedná se o transpozici výjimek dle směrnice 1999/13/ES) činnosti aplikace nátěrových hmot, jejichž emise VOC nelze shromaždovat a kontrolovaným způsobem odvádět prostřednictvím výduchu, komínu či výpusti ze zařízení pro snižování emisí (např. nátěry letadel) činnosti, při kterých ani přes používání BAT není možné plnit emisní limit fugitivních emisí

37 Kdy je účelné aplikovat plán namísto EL?
Plní-li zdroj emisní limity bez nutnosti použití dodatečného zařízení pro omezování emisí VOC a tudíž je možné zjišťovat množství emisí VOC pouze bilančním výpočtem. Není-li jiná alternativa (specifické plány – vazba na BAT). Jsou-li ve zdroji používány pouze specifické vstupní materiály (specifický plán).

38 § 6 Podmínky provozování zdrojů
PROVOZNÍ ŘÁD ze zákona se týká všech velkých a zvláště velkých zdrojů vyhláška tuto povinnost nově stanovuje s účinností od také pro všechny provozovatele středních zdrojů ROČNÍ HMOTNOSTNÍ BILANCE VOC zpracovávají ji každoročně všechny střední a velké zdroje dle přílohy č. 1 (kromě práškových lakoven) MALÉ ZDROJE vedou evidenci spotřeby organických rozpouštědel/VOC

39 Roční hmotnostní bilance VOC – příloha č. 3
Zjištění roční spotřeby organických rozpouštědel/VOC. Zjištění množství fugitivních emisí, celkových emisí a měrné výrobní emise. Zjištění dalších parametrů souvisejících s provozem zdroje; může sloužit jako podklad pro optimalizaci provozu a pro realizaci opatření ke snížení emisí VOC. Podklad pro vypracování plánu snížení emisí VOC. Podklad ke kontrole dodržování požadavků stanovených vyhláškou – kategorizace, emisní limity, plán.

40 Bilance se může provádět pro jakékoli časové období dlouhé 12 měsíců a zahrnuje pouze ta organická rozpouštědla/VOC, která byla použita jako vstup v daném zdroji, nebo byla z daného zdroje emitována, či v něm recyklována. Ke správnému zpracování bilance je nutná znalost celé řady parametrů. Některé parametry se zjišťují na základě autorizovaného měření emisí, pro zjištění jiných parametrů je potřeba, aby provozovatel vedl provozní evidenci účelně přizpůsobenou shromažďování veškerých dat nezbytných pro co nejpřesnější vyčíslení daných parametrů.

41 Roční hmotnostní bilance organických rozpouštědel – příloha č. 3

42 Stanovení spotřeby C = I1 – O8
I1 jsou zakoupená organická rozpouštědla (OR) použitá v daném časovém období jako vstup do procesu O8 jsou OR, která byla regenerována k opětovnému využití v rámci provozu daného zdroje, a která nebyla v časovém rámci, pro který je zpracovávána bilance, opětovně využita jako vstup I2 (byla uskladněna pro opětovné použití v dalším bilančním období, přičemž v dalším bilančním období se bude jednat o vstup I1!!!)

43 dochází-li k regeneraci znečištěných OR mimo zdroj, kterého se bilance týká, pak jsou takto získaná (externě) regenerovaná OR při jejich opětovném využití jako vstup při provozu daného zdroje započítávána jako vstup I1 (zakoupená OR)a ne jako I2 (recyklovaná OR), resp. O8 (interně regenerovaná OR, uskladněná pro recyklaci v následujícím bilančním období) OR předaná externí společnosti k regeneraci se v bilanci započítávají jako výstup O6

44 § 7 - Způsob nakládání s výrobky s obsahem VOC
Vybrané nátěrové hmoty – barvy a laky a produkty pro opravy nátěru vozidel - mají v části II přílohy č. 5 k vyhlášce stanoveny limitní hodnoty obsahu VOC Tyto výrobky mohou být dováženy a předávány (distribuce a prodej) pouze v případě, splňují – li limitní hodnoty obsahu VOC Výjimkou je prodej výrobků k výlučnému použití při činnostech uvedených v příloze č. 1 k vyhlášce, které se provádějí ve zdrojích, kterým bylo uděleno povolení k provozu a které mají vyhláškou stanoveny emisní limity

45 Značení výrobků s obsahem VOC
Jaké údaje jsou vyžadovány? a) celkový obsah VOC v kg/kg produktu b) obsah netěkavých látek (sušiny) v produktu v hmotnostních nebo objemových % c) hustota produktu v g/cm3, pokud je předchozí údaj uveden v objemových % požadované údaje musí být buďto na štítku, anebo v technické dokumentaci (bezpečnostním listu)

46 DALŠÍ SPECIFICKÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI

47 ZMĚNA V ČINNOSTI LAMINOVÁNÍ
stávající vyhláška – vymezení činnosti Laminování dřeva, kovu, textilu, vláken a plastů nová vyhláška – rozděluje stávající činnost laminování na dvě separátní činnosti Laminování dřeva a plastů Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu

48 VÝROBA KOMPOZITŮ za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu
kategorizace dle projektované spotřeby VOC započítává se veškerý vstupní styren emisní limity měrná výrobní emise (celkové emise VOC vztažené na množství vstupních surovin s obsahem VOC) EL TOC 85 mg/m3 EL TZL 3 mg/m3 (od r. 2013) pro střední zdroje s projektovanou spotřebou VOC v rozmezí 0,6 – 5 t/rok se EL uplatňují až od roku 2013

49 Poplatky u malých zdrojů dle vyhlášky
§ 12 odst. 1 písm c) zákona: provozovatel malého ZZO má povinnost oznámit zdroj vypouštějící těkavé organické látky způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu Vyhláška však způsob oznámení nijak neupravuje, pouze malým zdrojům ukládá povinnost vést evidenci o spotřebě OR/VOC. § 19 odst. 16 zákona Provozovatel malého zdroje má povinnost do konce března zasílat podklady pro stanovení výše poplatku.

50 bod 1. přílohy č. 1 – Polygrafické činnosti
oproti původní úpravě nejsou zahrnuty tzv. „ostatní činnosti“ – tyto činnosti se posuzují jako nevyjmenované zdroje dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. bod 1.1. Ofset zahrnuje jak tepelný ofset (Heatset), tak studený (plochý) ofset

51 Děkuji Vám za pozornost
Mgr. Lucie Krejčí odbor ochrany ovzduší MŽP tel.:


Stáhnout ppt "Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících."

Podobné prezentace


Reklamy Google