Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie hospodářské politiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie hospodářské politiky"— Transkript prezentace:

1 Teorie hospodářské politiky
Hospodářská politika, možnosti hospodářské politiky, teoretická východiska

2 Teorie Hospodářské politiky
Co je to Hospodářská politika? Přístup státu k ekonomice své země. Jedná se o záměrnou, praktickou činnost státu. Teoretická disciplína - analýza probíhajících jevů, po které následují návrhy opatření na řešení těchto jevů pomocí konkrétních nástrojů. HP přitom vychází především z ekonomické teorie - jako samostatná vědní disciplína se nachází na pomezí ekonomické teorie a hospodářské praxe. Hospodářská politika jako samostatná vědní disciplína se nachází na pomezí ekonomické teorie a hospodářské praxe

3 Teorie Hospodářské politiky
Institucionální prostředí hospodářské politiky: hospodářský systém, politický systém, byrokracie („výkonný aparát“), velké sociální skupiny, nadnárodní a mezinárodní organizace.

4 Nositelé hospodářské politiky
Jsou státní a nestátní instituce i neformalizované skupiny, které hrají aktivní roli při tvorbě, realizaci a kontrole hospodářské politiky. Nositelé HP jsou subjekty, které vystupují v celém procesu HP, a ten dělíme na proces: formulování HP, provádění HP, kontroly. Nositelé hospodářsko-politického rozhodování /decizní sféra Nositelé hospodářsko-politického vlivu /vlivová sféra

5 Nástroje hospodářské politiky
Prostředky, které má stát pod svou kontrolou, a které používá k dosažení vytyčených cílů. Členíme podle různých hledisek: podle úrovně působení (mikro/makro-ekonomické), podle charakteru vlivu (přímé/nepřímé), podle oblasti působní (měnové/fiskální), podle způsobu ovlivňování (selektivní/plošné), podle působení na vývoj vztahů mezi účastníky trhu (systémotvorné/běžné).

6 Možnosti hospodářské politiky
Jsou determinovány existujícím společenským uspořádáním, které může být: despotická společnost, anarchická společnost, demokratická společnost. Při posouzení možností se používá hodnocení ve třech rovinách teoretických Tmax, praktických Pmax maximální teoretických Tstř, praktických Pstř průměrné teoretických Tmin, praktických Pmin. minimální Zkoumáme současně v rovině celospolečenské (CÚ) a individuální (IÚ)

7 Možnosti hospodářské politiky
CÚ – 𝑇𝑚𝑖𝑛∩𝑃𝑚𝑎𝑥 IÚ −𝑇𝑚𝑖𝑛∩𝑃𝑚𝑖𝑛 Despotická společnost CÚ – 𝑇𝑚𝑎𝑥∩𝑃𝑚𝑖𝑛 IÚ −𝑇𝑚𝑎𝑥∩𝑃𝑚𝑎𝑥 Anarchická společnost CÚ – 𝑇𝑠𝑡ř∩𝑃𝑠𝑡ř IÚ −𝑇𝑠𝑡ř∩𝑃𝑠𝑡ř Demokratická společnost

8 Teoretická východiska hospodářské politiky
Liberální hospodářská politika Učení fyziokratů Klasický liberalismus Neoklasické teorie školy zní vycházející Monetarismus Intervencionistická hospodářská politika Učení merkantilistů Keynesiánství a všechny školy vycházející z jeho učení Teorie plánování

9 Období předkeynesiánské hospodářské politiky
Merkantilismus Raný (monetární) merkantilismus Rozvinutý (manufakturní) merkantilismus Klasická politická ekonomie Fyziokratická škola Klasická ekonomická škola Neoklasická škola Institucionalismus Teorie plánování

10 Merkantilismus Intervencionistický směr
15. – 18. stol. Evropa (zámořské objevy) J.Bodin, D.Hume,T. Mun, J.B.Colbert Intervencionistický směr Merchant = obchodník se zahraničím Národní bohatství = peníze/drahé kovy Raný/Rozvinutý merkantilismus Raný – „jediné bohatství jsou peníze“ – zákaz vývozu peněz Rozvinutý – „peníze jsou prostředek k získání dalších peněz“ „Bohatství Anglie v zahraničním obchodě“ - T. Mun

11 J. Law, R. Cantillon, F. Quesnay
Fyziokratická škola 17. – 19. stol. Francie J. Law, R. Cantillon, F. Quesnay Liberální proud „přirozený řád“ Národní bohatství = zemědělství „Laissez faire/ laissez passer = ponechejme věcem volný průběh.„ Úloha státu minimální Chránit přirozený řád Zabezpečit vzdělávací výchovu Zabezpečit veřejné práce – budování cest a průplavů Fyziokraté z řeckého slova = vláda přírody Přirozený řád – společnost a ekonomika je ovládána zákony, které mají stejnou povahu jako zákony přírody. Panovník musí respektovat přirozený řád. Faktorem růstu bohatství země je sama příroda a zemědělství Lidská činnost: Práci která násobí společenské bohatství – těžební činnost a zemědělství Práci která sčítá společenské bohatství - ostatní činnosti

12 Klasická ekonomická škola
18. – 19. stol. Anglie A. Smith, T.R.Malthus, D. Ricardo, J.B. Say, J.S.Mill Liberální proud Svoboda podnikání/trhu Sayův zákon Smith: „Neviditelná ruka trhu“ Úloha státu 3 základní funkce Chránit společnost před násilím a vnějším napadením Chránit každého člena společnosti před nespravedlností a útlakem ze strany druhého Budovat a udržovat některé veřejné práce a díla veřejné instituce „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ - A. Smith Sayův zákon trhů – Jakkoli velká agregátní nabídka si vždy vytváří stejně velkou agregátní poptávku. Předpokládá pružnost cen a mezd. Agregátní poptávka zahrnuje spotřebu a investice. Neviditelná ruka trhu – A. Smith – označuje tržní koordinaci lidských činností ve výrobě a ve směně. Neviditelná ruka trhu ztělesňuje ideu harmonie individuálního a společenského zájmu. Člověk sleduje vlastní zájem a přitom jej neviditelná ruka trhu vede k takovému chování, které je ve společenském zájmu. = Vlastní zájem je silou, která vede každého člověka, aby dělal to, k čemu má nejlepší předpoklady, aby v soutěži s jinými nabízel co nejlepší a nejlevnější služby jiným a aby namísto rozmařilého utrácení spořil, investoval a tím zmnožoval své bohatství. "Kde má převahu kapitál, vládne pracovitost. Kde má převahu spotřeba, vládne zahálčivost." Adam Smith

13 Neoklasická škola/ Institucionalismus/ Teorie plánování
Statický charakter: politická ekonomie = věda, zabývající se optimální alokací zdrojů A. Marshall, V. Pareto Národní hospodářství bylo pojímáno jako soustava dílčích trhů, směřujících vlastními vnitřními silami k rovnováze Neoklasická škola Kritika neokrasické ekonomie T. Veblen Nutnost nejdříve studia institucí (společenské, politické, právní a ekonomické struktury, které jsou základními kameny ekonomického života) a teprve potom chování člověka ekonomického Institucionalismus Centrální plánování – převzetí veškeré moci dělnickou třídou, existence společenského vlastnictví Teorie plánování Ekonomické plánování: Imperativní plánování – tvorba makroekonomického centrálního plánu v ekonomice. Vláda přejímá kontrolu nad výstupy, cenami a mzdovým vývojem. Je zachováno soukromé vlastnictví /hitlerovské Německo Indikativní plánování – ex ante koordinace činnosti vládních institucí zabývajících se hospodářskou politikou, jež je podřízena střednědobému nebo dlouhodobému záměru. Vláda vytyčuje posloupnost cílů, kterých chce dosáhnout a stimuluje či jinak motivuje ekonomické subjekty pro jejich splnění. Francie a Japonsko

14 Keynesiánská hospodářská politika
Konec 30. – konec 70. let 20 stol. USA J.M. Keynes Intervencionistický směr Efektivní poptávka Teorie preference likvidity Základní nástroj státní intervence = Fiskální politika Využití výdajové i příjmové stránky státního rozpočtu k stimulaci agregátní poptávky Nové názory: Zpochybněna nutnost každoročně vyrovnaného státního rozpočtu Plná zaměstnanost povýšena nad zdravé finance Emise peněz zdroj levného úvěru, který podněcuje investování Efektivní poptávka = agregátní poptávka Teorie preference likvidity = dávání přednosti penězům před jinými aktivy vzhledem k jejich likviditě a schopnosti uchovávat hodnotu v čase. Je spokojena se čtyřmi motivy držby peněz: důchodový motiv, motiv podnikání, opatrnostní motiv, spekulační motiv. „Pro lidi není obtížné přijmout nové myšlenky, ale zapomenout na staré.“ J.M.Keynes

15 Neoklasická syntéza Propojení keynesiánství a neoklasicismu
40. a 70. léta 20.stol. Anglie, USA J.R.Hicks, P.A.Samuelson Propojení keynesiánství a neoklasicismu Intervencionistický směr Celková rovnováha - IS-LM model Optimální kombinace π a u pomocí AD Keynesiánská teorie je zde chápána jako speciální případ, který platí pro krátké období, zatímco v dlouhém období má platnost teorie neoklasická.

16 Období po selhání keynesiánsky orientované hospodářské politiky
Monetarismus Ordoliberalismus Nová klasická makroekonomie Nová keynesiánská ekonomie Škola ekonomie strany nabídky Škola veřejné volby Nová institucionální ekonomie Teorie transformace

17 Monetarismus Monetaristická kontrarevoluce Liberální směr
od 70. let 20. stol. USA M.Friedman, F.A.Hayek Monetaristická kontrarevoluce Liberální směr Automatické tržní mechanismy Hospodářská politika = stálá pravidla a garance svobody vlastnických práv, tvorby konkurenčního prostředí Odmítání přílišných zásahů státu do ekonomiku: Snižování daňového zatížení ekonomických subjektů Globální snižování podílu státního rozpočtu na HDP Vyrovnanost státního rozpočtu „Odpůrci svobody jsou zejména intelektuálové a obchodníci. Ti první proto, že chtějí svobodu pro sebe, ale nepřejí ji ostatním, a ti druzí proto, že chtějí volný trh pro své konkurenty, ale ne pro sebe.“ Milton Friedman

18 Ordoliberalismus ORDO – řád, pořád, uspořádání
30. Léta 20. stol Německo W. Eucken ORDO – řád, pořád, uspořádání Propojení mezi právním řádem a hospodářským řádem Základ sociálně tržního hospodářství Forma centrálně plánovaného hospodářství Forma tržního hospodářství právním řádem – musí ochraňovat občany před svévolí ostatních spoluobčanů a hospodářským řádem – se má utvářet prostřednictvím pravidel a institucí

19 Ekonomie strany nabídky
konec 70. let USA A. Laffer Agregátní nabídka Nadměrné zdanění „snížení daňových sazeb nepovede k poklesu daňových příjmů státu, nýbrž naopak k jejich růstu“ A. Laffer

20 Škola veřejné volby/ Nová institucionální ekonomie/ Nová klasická makroekonomie
Východisko – lidé se chovají racionálně v oblasti ekonomie i politiky. Rozbor chování zájmových skupin a lobbyismus Škola veřejné volby Usiluje o spojení neoklasické mikroekonomie založené na racionálním chování ekonomického člověka Nová institucionální ekonomie Nazývaná také teorie racionálních očekávání – v ekonomice jednají jednotlivci, kteří racionálně sledují své vlastní zájmy Z toho vyplývá – státní zásahy do ekonomiky se míjejí svým účinkem od samého začátku, HP je neúčinná, je-li očekávaná. Neočekávaná HP je nežádoucí, protože ekonomiku pouze „rozkmitá“. Nová klasická makroekonomie

21 Nová keynesiánská ekonomie/teorie transformace
Nazývaná také neklasická teorie racionálních očekávání Uvažují strnulost mezd a cen – očekávaná HP je účinná, avšak v malém rozsahu. Aby tvůrci HP mohli predikovat výsledky své činnost, musí brát v úvahu čekávání ohledně této politiky. Nová keynesiánská ekonomie/teorie Transformace se stává z: Privatizace Liberalizace cen Liberalizace zahraničního obchodu Změn ve fiskální a monetární politice státu a v úsilí o stabilizaci ekonomiky Šoková terapie/gradualisticky Teorie transformace


Stáhnout ppt "Teorie hospodářské politiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google