Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

H OSPODÁŘSKÁ POLITIKA, MOŽNOSTI HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY, TEORETICKÁ VÝCHODISKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "H OSPODÁŘSKÁ POLITIKA, MOŽNOSTI HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY, TEORETICKÁ VÝCHODISKA."— Transkript prezentace:

1 H OSPODÁŘSKÁ POLITIKA, MOŽNOSTI HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY, TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2  Co je to Hospodářská politika? Přístup státu k ekonomice své země. Jedná se o záměrnou, praktickou činnost státu. Teoretická disciplína - analýza probíhajících jevů, po které následují návrhy opatření na řešení těchto jevů pomocí konkrétních nástrojů. HP přitom vychází především z ekonomické teorie - jako samostatná vědní disciplína se nachází na pomezí ekonomické teorie a hospodářské praxe.

3  Institucionální prostředí hospodářské politiky: hospodářský systém, politický systém, byrokracie („výkonný aparát“), velké sociální skupiny, nadnárodní a mezinárodní organizace.

4  Jsou státní a nestátní instituce i neformalizované skupiny, které hrají aktivní roli při tvorbě, realizaci a kontrole hospodářské politiky.  Nositelé HP jsou subjekty, které vystupují v celém procesu HP, a ten dělíme na proces: formulování HP, provádění HP, kontroly. Nositelé hospodářsko-politického rozhodování /decizní sféra Nositelé hospodářsko-politického vlivu /vlivová sféra

5  Prostředky, které má stát pod svou kontrolou, a které používá k dosažení vytyčených cílů.  Členíme podle různých hledisek: ◦ podle úrovně působení (mikro/makro-ekonomické), ◦ podle charakteru vlivu (přímé/nepřímé), ◦ podle oblasti působní (měnové/fiskální), ◦ podle způsobu ovlivňování (selektivní/plošné), ◦ podle působení na vývoj vztahů mezi účastníky trhu (systémotvorné/běžné).

6  Jsou determinovány existujícím společenským uspořádáním, které může být: ◦ despotická společnost, ◦ anarchická společnost, ◦ demokratická společnost.  Při posouzení možností se používá hodnocení ve třech rovinách teoretických Tmax, praktických Pmax maximální teoretických Tstř, praktických Pstř průměrné teoretických Tmin, praktických Pmin. minimální Zkoumáme současně v rovině celospolečenské (CÚ) a individuální (IÚ)

7 Despotická společnostAnarchická společnostDemokratická společnost

8  Liberální hospodářská politika ◦ Učení fyziokratů ◦ Klasický liberalismus ◦ Neoklasické teorie školy zní vycházející ◦ Monetarismus  Intervencionistická hospodářská politika ◦ Učení merkantilistů ◦ Keynesiánství a všechny školy vycházející z jeho učení ◦ Teorie plánování

9  Merkantilismus ◦ Raný (monetární) merkantilismus ◦ Rozvinutý (manufakturní) merkantilismus  Klasická politická ekonomie ◦ Fyziokratická škola ◦ Klasická ekonomická škola  Neoklasická škola  Institucionalismus  Teorie plánování

10  Intervencionistický směr  Merchant = obchodník se zahraničím  Národní bohatství = peníze/drahé kovy  R ANÝ /R OZVINUTÝ MERKANTILISMUS ◦ Raný – „jediné bohatství jsou peníze“ – zákaz vývozu peněz ◦ Rozvinutý – „peníze jsou prostředek k získání dalších peněz“  „Bohatství Anglie v zahraničním obchodě“ - T. Mun 15. – 18. stol. Evropa (zámořské objevy) J.Bodin, D.Hume,T. Mun, J.B.Colbert

11 17. – 19. stol.Francie J. Law, R. Cantillon, F. Quesnay  Liberální proud  „přirozený řád“  Národní bohatství = zemědělství  „Laissez faire/ laissez passer = ponechejme věcem volný průběh.„  Úloha státu minimální ◦ Chránit přirozený řád ◦ Zabezpečit vzdělávací výchovu ◦ Zabezpečit veřejné práce – budování cest a průplavů

12  Liberální proud  Svoboda podnikání/trhu  Sayův zákon  Smith: „Neviditelná ruka trhu“  Úloha státu 3 základní funkce ◦ Chránit společnost před násilím a vnějším napadením ◦ Chránit každého člena společnosti před nespravedlností a útlakem ze strany druhého ◦ Budovat a udržovat některé veřejné práce a díla veřejné instituce  „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ - A. Smith 18. – 19. stol.Anglie A. Smith, T.R.Malthus, D. Ricardo, J.B. Say, J.S.Mill "Kde má převahu kapitál, vládne pracovitost. Kde má převahu spotřeba, vládne zahálčivost." Adam Smith

13 Statický charakter: politická ekonomie = věda, zabývající se optimální alokací zdrojů A. Marshall, V. Pareto Národní hospodářství bylo pojímáno jako soustava dílčích trhů, směřujících vlastními vnitřními silami k rovnováze Neoklasická škola Kritika neokrasické ekonomie T. Veblen Nutnost nejdříve studia institucí (společenské, politické, právní a ekonomické struktury, které jsou základními kameny ekonomického života) a teprve potom chování člověka ekonomického Institucionalismus Centrální plánování – převzetí veškeré moci dělnickou třídou, existence společenského vlastnictví Teorie plánování

14  Intervencionistický směr  Efektivní poptávka  Teorie preference likvidity  Základní nástroj státní intervence = F ISKÁLNÍ POLITIKA ◦ Využití výdajové i příjmové stránky státního rozpočtu k stimulaci agregátní poptávky  Nové názory: ◦ Zpochybněna nutnost každoročně vyrovnaného státního rozpočtu ◦ Plná zaměstnanost povýšena nad zdravé finance ◦ Emise peněz zdroj levného úvěru, který podněcuje investování Konec 30. – konec 70. let 20 stol. USAJ.M. Keynes „Pro lidi není obtížné přijmout nové myšlenky, ale zapomenout na staré.“ J.M.Keynes

15  P ROPOJENÍ KEYNESIÁNSTVÍ A NEOKLASICISMU  Intervencionistický směr  Celková rovnováha - IS-LM model  Optimální kombinace π a u pomocí AD 40. a 70. léta 20.stol. Anglie, USAJ.R.Hicks, P.A.Samuelson

16  Monetarismus  Ordoliberalismus  Nová klasická makroekonomie  Nová keynesiánská ekonomie  Škola ekonomie strany nabídky  Škola veřejné volby  Nová institucionální ekonomie  Teorie transformace

17  M ONETARISTICKÁ KONTRAREVOLUCE  Liberální směr  Automatické tržní mechanismy  Hospodářská politika = stálá pravidla a garance svobody vlastnických práv, tvorby konkurenčního prostředí  Odmítání přílišných zásahů státu do ekonomiku: ◦ Snižování daňového zatížení ekonomických subjektů ◦ Globální snižování podílu státního rozpočtu na HDP ◦ Vyrovnanost státního rozpočtu od 70. let 20. stol. USAM.Friedman, F.A.Hayek „Odpůrci svobody jsou zejména intelektuálové a obchodníci. Ti první proto, že chtějí svobodu pro sebe, ale nepřejí ji ostatním, a ti druzí proto, že chtějí volný trh pro své konkurenty, ale ne pro sebe.“ Milton Friedman

18  ORDO – řád, pořád, uspořádání  Propojení mezi právním řádem a hospodářským řádem  Základ sociálně tržního hospodářství ◦ Forma centrálně plánovaného hospodářství ◦ Forma tržního hospodářství 30. Léta 20. stolNěmeckoW. Eucken

19  Agregátní nabídka  Nadměrné zdanění konec 70. letUSAA. Laffer „snížení daňových sazeb nepovede k poklesu daňových příjmů státu, nýbrž naopak k jejich růstu“ A. Laffer

20 Východisko – lidé se chovají racionálně v oblasti ekonomie i politiky. Rozbor chování zájmových skupin a lobbyismus Škola veřejné volby Usiluje o spojení neoklasické mikroekonomie založené na racionálním chování ekonomického člověka Nová institucionální ekonomie Nazývaná také teorie racionálních očekávání – v ekonomice jednají jednotlivci, kteří racionálně sledují své vlastní zájmy Z toho vyplývá – státní zásahy do ekonomiky se míjejí svým účinkem od samého začátku, HP je neúčinná, je-li očekávaná. Neočekávaná HP je nežádoucí, protože ekonomiku pouze „rozkmitá“. Nová klasická makroekonomie

21 Nazývaná také neklasická teorie racionálních očekávání Uvažují strnulost mezd a cen – očekávaná HP je účinná, avšak v malém rozsahu. Aby tvůrci HP mohli predikovat výsledky své činnost, musí brát v úvahu čekávání ohledně této politiky. Nová keynesiánská ekonomie/teorie Transformace se stává z: Privatizace Liberalizace cen Liberalizace zahraničního obchodu Změn ve fiskální a monetární politice státu a v úsilí o stabilizaci ekonomiky Šoková terapie/gradualisticky Teorie transformace


Stáhnout ppt "H OSPODÁŘSKÁ POLITIKA, MOŽNOSTI HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY, TEORETICKÁ VÝCHODISKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google