Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva 2 0 0 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva 2 0 0 8."— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva

2 O B S A H Úvod  3 Základní informace  4 Cíle a poslání  5
Historie  6 Tým - změny v personálním obsazení  7 Organizační struktura  8 Struktura služeb  11 Rok  15 Statistika  16 Finanční zpráva  18 Co chystáme v roce 2009?  20 Poděkování  21

3 Ú v o d Občanské sdružení PROSPE vzniklo v roce 2005 mimo jiné v reakci na ukončení činnosti projektu primární prevence zastřešované organizací Drop-In. Vedení projektu i jeho lektoři vnímali pokračování v realizaci preventivních programů jako významné a smysluplné, rozhodli jsme se tedy navázat na probíhající aktivity pod jinou právní formou. PROSPE o.s. tedy převzalo některé dřívější závazky, které překračují dobu historie organizace. Spolupracujeme se školami na území Hlavního města Prahy a Středočeského Kraje. Rok 2008 byl prodchnut přípravou a realizací projektu v rámci podlimitní veřejné zakázky „Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách“ na Praze 14. Ke změnám došlo v rozsahu projektu, které souvisely právě se zakázkou MČ Prahy 14, která výrazně rozšířila působnost projektu o dalších 65 tříd. Tomu odpovídaly další změny v organizaci: významně jsme rozšířili pracovní tým, v průběhu prvého pololetí proběhl výběr a zaškolování dalších nových lektorů. S nárůstem počtu zaměstnanců jsme změnili také způsob jejich vedení - mimo jiné jsme z řad zkušených a osvědčených lektorů zvolili nové vedoucí dílčích pracovních týmů.

4 Základní informace Název organizace  o.s. Prospe
Právní forma organizace  občanské sdružení Registrace na MV ČR  Registrační číslo  VS/1-1/62633/05-R IČO   811 Bankovní spojení  /0800 Adresa  Biskupcova 39, Praha 3, 130 0 Telefon : Statutární zástupce   783 Vedoucí projektu PROSPE   737  Internetová stránka 

5 Cíle a poslání Organizace Prospe v oblasti primární prevence uskutečňuje množství aktivit: kromě přímé práce s dětmi ve třídách oslovuje na specializovaných seminářích i jejich rodiče a pedagogy, nabízí individuální konzultace, vede adaptační pobyty. Spolupracuje přitom s třídními učiteli, metodiky prevence a výchovnými poradci, pro které připravuje odborná školení. Základním cílem sdružení a jeho projektu je minimalizovat negativní důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu. Snaží se od něj klienty zcela odradit, nebo alespoň co nejvíce oddálit dobu prvního užití, a vytvářet takové postoje, které by pomohly zabránit rozvoji intenzivnějšího zneužívání drog. Vzhledem k provázanosti etiologie se náplň programů přitom zaměřuje i na další sociálně patologické jevy. Programy probíhají v rámci školní docházky a pracují interaktivní formou s celým třídním kolektivem. Idea programu se opírá o fakt, že efektivní prevence rozličných sociálně patologických jevů je možná pouze při souběžném působení nejen na dospívající děti a mládež, ale také na jejich širší vztahové okolí. Právě ve významných vztazích se formuje dospívající osobnost, případné frustrace v těchto vztazích získané pak volají po hledání kompenzace, která má mnohdy destruktivní formu. Kromě přímé práce s dětmi, zaměřené na posilování pozitivních postojů a zvládání problémových situací, tak program usiluje o co nejširší zapojení jejich rodičů a pedagogů, s cílem korigovat možné nevyhovující výchovné styly a přispět ke změně klimatu rodiny i školy.

6 Aktivity a průběžné vzdělávání lektorů o.s. Prospe
Historie Aktivity a průběžné vzdělávání lektorů o.s. Prospe 2005 Založení občanského sdružení odpojením z organizace Drop-In. Absolvování kurzu Primární prevence sociálně patologických jevů „Posilování pozitivních životních hodnot a postojů“, KPPP, Pernerova 8, Praha 8. Program celoživotního vzdělávání – modulový kurz Prevence šikanování ve školách. Universita Karlova v Praze.  Zahájena činnost primární prevence na vybraných školách. 2006 Rozšíření dlouhodobé primární prevence na dalších školách v Praze a okolí. Posilování pozitivních vztahů v třídním kolektivu“. KPP, Pernerova 8, Praha 8. 2007 Hodnotová orientace, budoucnost, vztahy k rodičům, prevence rasismu. KPPP, Pernerova 8, Praha 8. Právní souvislosti realizace programů primární prevence. Mgr. Michaela Veselá, ProPrev, Tolcův dvůr, Praha. 31.8. změna vedoucího projektu Dne 3.9. občanské sdružení PROSPE úspěšně prošlo certifikací odborné způsobilosti RVKPP. 2008 Projekt PROSPE, Prospe o.s.–vyhrává podlimitní veřejnou zakázku na P14. Květen – červen – výběrové řízení personální – noví lektoři. Červen – školení nových lektorů (KPPP). Září – interní školení nových lektorů.

7 Tým - změny v personálním obsazení
Nově získané zakázky sebou přirozeně přinesly potřebu výrazného rozšíření lektorského týmu organizace. Přijali jsme a v akreditovaných kurzech vyškolili další nové lektory, některé již s bohatou předcházející praxí. Nutné bylo také značně změnit strukturu vedení organizace, nastavenou na předcházející menší pracovní tým. V projektu pracuje v současné době 32 pracovníků. Všichni pracovníci vzhledem k současným finančním možnostem prozatím zůstávají v projektu na základě Dohody o provedení práce. Plánem na příští rok je zaměstnání dvou kmenových pracovníků projektu na částečný úvazek. Tým se skládá z absolventů nebo studentů VŠ humanitních směrů. Všichni jeho členové se vzdělávají v problematice primární prevence v kurzech akreditovaných MŠMT, někteří z nich pracovali v organizaci DROP IN. Všichni také absolvovali týdenní stáž v Nízkoprahovém Středisku DROP IN, aby získali komplexnější představu o problematice v níž pracují. Externími spolupracovníky projektu jsou supervizor a účetní.

8 Organizační struktura pracovních týmů
Ředitelka/statutární zástupce Účetní organizace PhDr. Alice Holečková Ing.Ivana Hájková Vedoucí projektu PROSPE Supervizor Mgr. Radek Markus MUDr.František Matuška Vedoucí podtýmů Mgr. Radek Markus Mgr. Michaela Titmanová

9 L e k t o ř i

10 Tým Prospe

11 Struktura služeb o.s. PROSPE poskytuje tyto služby:
 komplexní dlouhodobé programy primární prevence  jednorázové besedy pro děti a dospívající  poradenství pro pedagogické pracovníky a rodiče zejména v oblasti drogové problematiky  zprostředkování kontaktů na odborná zařízení  poradenství při tvorbě preventivních programů školy  poradenství při získávání finančních prostředků na preventivní programy        

12 Dlouhodobý preventivní program pro základní školy
cílová skupina: žáci základních škol – jedna třída. 180 minut na každé setkání nabízí ucelenou prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na problematiku závislostí Reaguje na aktuální potřeby konkrétní třídy Interaktivní program probíhá formou zážitkových her s navazující diskusí Využívá utvářejících se postojů dětí a snaží se je vhodně usměrňovat Zaměřený na atmosféru a vztahy ve třídním kolektivu, vzájemnou komunikaci, vztahy s dospělými, zvládání obtížných situací, vyrovnávání se s neúspěchy, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, rizika a důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu, šikanu, kriminalitu, odolávání manipulaci, partnerské vztahy a sexualitu, vztah k vlastnímu tělu, posílení individuality a sebehodnocení V průběhu pěti školních let (obvykle se žáky 5.-9.ročníků, někdy již od 4.ročníků) Setkání pravidelně jednou za školní pololetí Program vede dvojice odborných lektorů Úzká spolupráce s třídními učiteli a školním metodikem prevence Možnost účasti třídního učitele na programu Bezprostředně po programu nabízíme dětem individuální konzultace Po každém setkání zasíláme do školy písemnou zprávu o jeho průběhu. Dlouhodobý preventivní program pro střední školy cílová skupina: studenti 1.ročníku středních škol a odborných učilišť. 90 minut na každé setkání. Probíhá interaktivní formou Umožňuje ve vznikajícím kolektivu předcházet negativním skupinovým procesům, usiluje o kvalitnější vzájemné poznání, spolupráci a komunikaci Přináší informace o rizicích užívání návykových látek Dává možnost hovořit otevřeně o svých postojích a zkušenostech v životním období kdy dospívající utvářejí svůj další životní styl a pro které jsou charakteristické rozličné experimenty Možnost účasti třídního učitele Počet setkání podle potřeb a možností školy, doporučená frekvence 2x měsíčně

13 Drogy: zábava, nebo nebezpečí?
Cílová skupina: žáci 2.stupně ZŠ, studenti SŠ, SOU. 90 minut Jednorázová beseda je zaměřená na problematiku užívání nejrozšířenějších ilegálních drog: marihuany, pervitinu a extáze Pomocí jednoduchých her lektor navozuje atmosféru pro další otevřenou diskusi Využívá přitom informací, případně zkušeností, které děti už získaly, doplňuje je o další podstatná fakta a koriguje obvyklé mýty Cílem je vyzdvihnout možná úskalí životního stylu, který je s užíváním těchto drog spojený, snížit atraktivitu drogových experimentů, oddálit je a jasně vymezit hranice mezi experimentováním a problémovým užíváním. Alkohol a cigarety Cílová skupina: žáci základních škol. 90 minut pro jednu třídu. Jednorázová beseda o u nás nejobvyklejších a nejrozšířenějších návykových látkách Lektor pomocí interaktivních her vyvolává diskusi o postojích, názorech a zkušenostech účastníků Koriguje časté mýty o bezproblémovosti uvedených drog, informuje o rizicích a využívá vlivu zdravých postojů k usměrnění vznikajících vrstevnických norem U těch jedinců, kteří se od experimentování s alkoholem a cigaretami jeví v současné době jako neodklonitelní, usiluje o změnu přístupu směrem k volbě méně rizikových způsobů užívání Videobeseda Cílová skupina: žáci 2.stupně základních škol. 90 minut pro jednu třídu. Videoprojekce kvalitního dokumentu, který přináší konkrétní informace o uživatelích návykových látek a živě přibližuje jejich životní styl a osudy („Štěstí na jehle“, „Když musíš, tak musíš“) Komentář odborného lektora ke shlédnutí filmu Diskuse o problematice, která umožňuje vyjádřit vlastní názory, podrobněji objasnit rizika a ve spolupráci s dětmi hledat odpovědi na vynořující se otázky

14 Školení pedagogů, metodiků prevence
Spolupráce s rodiči Cílová skupina: rodiče žáků a studentů, další rodinní příslušníci. 90 minut, max.25 účastníků Setkání přináší možnost zodpovědět nevyjasněné otázky rodičů Program vede odborný lektor se zkušeností s prací s rodinami závislých Cílem je zvýšit informovanost rodičů jako klíčových osob, posílit jejich kompetence a jistotu v obtížnějších výchovných situacích a motivovat je k případné spolupráci s odbornými zařízeními Obvyklá témata: jak velké nebezpečí drogy představují, jak mohu poznat, že mé dítě drogy užívá, co dělat při podezření, co nezanedbat ve výchově, jak s dětmi o drogách mluvit. Připravujeme informační kampaň, jejímž cílem je především větší zapojení rodičů do preventivního působení. Školení pedagogů, metodiků prevence Cílová skupina: pedagogové, výchovní poradci, školní psychologové, metodici prevence. 90 minut, max.25 účastníků Beseda nad problematikou sociálně patologických jevů Zaměřuje se na jejich projevy ve škole, vhodné postoje k problematickým žákům a rodičům a reakce na konkrétní situace Zahrnuje diskusi o mýtech a faktech o drogách a jejich uživatelích Témata přizpůsobujeme konkrétním potřebám školy Původně jednorázové besedy pro pedagogy jsme rozvinuli v cyklus seminářů, zahájili jsme navíc odborná školení pro ty pracovníky školy, kteří hrají v prevenci sociálně patologických jevů klíčovou roli. Komplexně pojatá zakázka pro Prahu 14 nás vedla k prohloubení spolupráce s metodiky prevence a výchovnými poradci na straně jedné a s relevantními odbornými státními i nestátními institucemi na straně druhé. Usilujeme o těsnější propojení jednotlivých složek systému prevence, především školy, městského úřadu a relevantních organizací, což by pomohlo usnadnit předpokládané včasné intervence.

15 Rok 2008 Podoba projektu prošla v průběhu roku 2008 výraznou proměnou. V souladu s naším záměrem se nám podařilo významně rozšířit dosah a kapacitu nabízených služeb, oproti počátku roku projekt realizuje nyní preventivní aktivity v dalších 65 třídách základních škol, především na území Černého Mostu, Hloubětína a Kyjí. Ve všech případech se přitom jedná o dlouhodobou kontinuální primární prevenci. Mimo přípravy této zakázky jsme roce 2008 navázali na minulou spolupráci se školami a městskými částmi. Pokračovali jsme v dlouhodobých čtyřletých (FZŠ Umělecká) a šestiletých (ZŠ K Dolům) preventivních programech pro žáky základních škol. V SOŠ Stříbrského jsme opět realizovali celoroční kontinuální program pro studenty prvních ročníků – v každé třídě proběhlo celkem čtrnáct setkání. V ZŠ Tyršova byly preventivní programy v prvém pololetí z důvodu nejistoty přidělení finančních prostředků přerušeny, ve druhém pololetí se nicméně nakonec uskutečnily. Ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 jsme i tento rok prováděli jednorázové primárně preventivních programy pro žáky všech pátých tříd základních škol v této lokalitě. Na SOŠ Mezinárodních a veřejných vztahů jsme uskutečnili jednorázové interaktivní semináře se žáky 1. ročníků. Obdobné programy, tentokrát cílené na prevenci kouření, proběhly i 5.ročnících ZŠ Zenklova Připravili jsme další dva adaptační pobyty pro 6. třídy základních škol, oba se uskutečnily v září. V rámci projektu Táhneme za jeden provaz se naši lektoři zúčastnili třídenního pobytu žáků šestých tříd ZŠ Zenklova, třídenní výjezd jsme vedli i v ZŠ K Dolům. Postupně se nám daří také oslovovat stále více rodičů, a to jak na třídních schůzkách, tak při pro ně určených besedách. Prospe v roce 2008 svými službami oslovilo celkem 3335 klientů ve 122 třídách základních a středních škol.

16 S t a t i s t i k a Celkový počet klientů Celkový počet kontaktů* Rok
2006 2007 2008 Počet klientů 1811 2251 3335 Celkový počet kontaktů* Rok 2006 2007 2008 Počet kontaktů 2878 2719 4309 * Počet kontaktů bez opakování účasti na více programech

17 Děti v dlouhodobé prevenci
Rok 2006 2007 2008 Počet dětí 733 646 1776

18 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2008
Finanční zpráva HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2008 NÁKLADY……………………………………………………… ,50 Kancelářská technika………………………………………………………………… ,50 Odborná literatura……………………………………………………………………….4 791,- Cestovné……………………………………………………………………………………317,- Občerstvení…………………………………………………………………………………178,- Poštovné………………………………………………………………………………… ,- Telefon…………………………………………………………………………………… ,- Platby externím lektorům za realizaci programů PP…………………………………24 870,- Supervize…………………………………………………………………………………12 900,- Náklady na školení lektorského týmu………………………………………………… ,- Účetní práce………………………………………………………………………………15 000,- Pronájem kancelářských prostor…………………………………………………………6 680,- Tisk propagačního materiálu, vazba…………………………………………………….6 781,50 Mzdové náklady (DPP)……………………………………………………………… ,- Daně a poplatky……………………………………………………………………………….30,- Finanční náklady – bankovní poplatky………………………………………………… ,50

19 Finanční zpráva VÝNOSY…………………………………………………………495 903,-
Tržby z prodeje služeb…………………………………………………………… ,- Úroky………………………………………………………………………………………153,- Členské příspěvky…………………………………………………………………… ,- Grant MHMP……………………………………………………………………… ,- MČ P5 – dar………………………………………………………………………… ,- ______________________________________________________________________________ NÁKLADY…………………………………………………………………………… ,50 VÝNOSY…………………………………………………………………………… ,- ZISK………………………………………………………… ……… ,50

20 Co chystáme v roce 2009 Občanské sdružení bude v roce 2009 usilovat o udržení stávající kvality poskytovaných služeb, a to zejména prostřednictvím dalšího vzdělávání lektorů. V tomto roce bychom chtěli pro lektory zajistit pravidelnou externí supervizi, která by jim umožnila další učení se v oblasti problematiky primární prevence a dala jim více profesní jistoty v přímé práci s klienty. V tomto roce nepočítáme s navýšením zakázek, ale hodláme právě zkvalitňovat práci při současném rozsahu poskytovaných služeb. Chceme lektory proškolit zejména v oblasti právní ve vztahu k primární prevenci a v práci se tzv. zasaženou třídou. V neposlední řadě bychom chtěli v tomto školním roce dosáhnout stability v přílivu finančních prostředků tak, abychom měli pro vedení projektu PROSPE k dispozici finanční prostředky na 1 úvazek HPP. Tento rok bychom také rádi našli prostory za účelem kanceláře pro naše občanské sdružení, resp. Projekt PROSPE, Prospe o.s.

21 Poděkování Děkujeme především Hlavnímu městu Praha za finanční podporu Magistrátu HMP, Městské části Praha 14 a také našim příznivcům, lektorům, týmu KPPP za spolupráci a všem, kteří nás podpořili v roce 2008.

22 PROgram SPEcifické protidrogové prevence
Biskupcova 39, Praha 3, Výroční zpráva 2008


Stáhnout ppt "Výroční zpráva 2 0 0 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google