Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mozečkový kognitivně- afektivní syndrom v zobrazení SPECT Fiala Jindřich 1, Bolcekova Eva 2, Rusina Robert 1, Ostrý Svatopluk 3, Kulišťák Petr 1,2, Buncová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mozečkový kognitivně- afektivní syndrom v zobrazení SPECT Fiala Jindřich 1, Bolcekova Eva 2, Rusina Robert 1, Ostrý Svatopluk 3, Kulišťák Petr 1,2, Buncová."— Transkript prezentace:

1 Mozečkový kognitivně- afektivní syndrom v zobrazení SPECT Fiala Jindřich 1, Bolcekova Eva 2, Rusina Robert 1, Ostrý Svatopluk 3, Kulišťák Petr 1,2, Buncová Marie 4. 1 Neurologická klinika IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 2 Vojenský Rehabilitační ústav, Slapy. 3 Neurochorurgická klinika, Ústřední vojenská nemocnice, Praha 4 Oddělení nukleární medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha.

2 Mozečkový kognitivně - afektivní syndrom 1) Postižení exekutivních funkcí (plánování, změna činnosti, abstraktní uvažování, pracovní paměť, fluence řeči) 2) Porucha vizuospaciálních funkcí (řešení prostorových úloh, vizuospaciální paměť) 3) Změny osobnosti charakterizované oploštěním emocí, disinhibovaným nebo neadekvátním chováním 4) Poruchy řeči: aprozodie, agramatismus, mírná anomie. Schmahmann a Sherman, Brain 1998 121, 561 - 579

3 Posledních 20 let -revize poznatků: - Konzistetní je nález porušení: - Exekutivních funkcí, hlavně slovní pracovní paměti a slovní plynulosti, (Bellebaum a Daum 2007 ) - méně konzistentní např. u změny strategie: set-shifting. -Emocí a osobnosti při lézi vermis - „limbický mozeček“, (Schutter a Honk, 2005; Schmahmann a kol. 2007 ) -Percepce a odhadu času (Justus a Ivry 2001 ) Timman a Daum, Cerebellum 2007, 6(3), 159-162.

4 Posledních 20 let Postižení některých funkcí není zcela konzistetní, závisí na specifické úloze: Zrakově - prostorové funkce a možná levá mozečková hemisféra - odhad orientace čar, prostorová lokalizace stimulu (Molinari a Leggio, 2007 ) Řečové funkce a pravá mozečková hemisféra rozlišením slov, která se liší v dlouhé a krátké slabice (Mathiak a kol., 2004) -Chybění spojek a pomocných slov, infinitivy místo správných tvarů, (Ackermann a kol., 2007)

5 Možné mechanizmy -Vycházejí z analogie kontroly motoriky (kognice ≈ „motorika vyššího řádu“) - Koncept „dysmetrie kognice“ -Model vnitřního předvídání (Internal Forward Model), chyba – podklad zkřížené mozečkové diaschízy Ben-Yehudah a kol., 2007, Bellebaum a Daum 2007

6 Studie Cíl: 1) Ověřit na vzorku pacientů s lézí mozečku, zda je prokazatelné postižení kognice. 2) Pokusit se zobrazit pomocí SPECT mozku předpokládané funkční propojení (cerebro-cerebelární diaschýza)

7 Metody -13 pacientů a 13 kontrolních subjektů (neuropsychologie). -Magnetická rezonance – izolované postižení mozečku (nepoškozené jiné, hlavně frontální oblasti ). -Neuropsycholgické vyšetření Exekutivní funkce - Trail Making test, test verbální fluence, frontal assessment batery Postižení motoriky zjištěno pomocí International Co-operative Ataxia Rating Scale – ICARS. Zrakově-prostorové funkce pomocí testu Rey-Osterriethovy komplexní figury (RCFT). Řeč a slovní paměť pomocí Kalifornského testu slovního učení (CVLT). Změna osobnosti a emocí pomocí - dotazníku (MMPI 100). -SPECT (po aplikaci 800 Mbq radioizotopu 99m Tc-HMPAO).

8 Výsledky Charakteristiky souboru VěkCelková doba vzdělání roky 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 Škála ICARS body poruchy stoje a chůze hybnost končetin poruchy okulomotoriky a řeči (dysartrie) léze mozečku kontrolní

9 Výsledky Neuropsychologie Exekutivní funkce Trail making test Čas (s) 1 léze mozečku kontrolní 0 50 100 150 200 250 Část A 0 10 20 30 40 50 60 Počet slov Test verbální fluence fonologickákategorická * * * * 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 body Frontal assesment batery *

10 Trail Making test Část AČást B

11 Výsledky Neuropsychologie Exekutivní funkce Trail making test Čas (s) 1 léze mozečku kontrolní 0 50 100 150 200 250 Část A 0 10 20 30 40 50 60 Počet slov Test verbální fluence fonologickákategorická * * * * 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 body Frontal assesment batery *

12 Výsledky Neuropsychologie Zrakově prostorové funkce 1 léze pravé hemisféry m. kontrolní 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Rey-Osterriethova komplexní figura léze levé hemisféry m. Čas (s) skóre kopieVybavení po 3 a 30 min. kopieVybavení po 3 a 30 min. * * *

13 Testy Rey-Osterriethovy komplexní figury

14 Výsledky Neuropsychologie Slovní paměť 1 léze pravé hemisféry m. kontrolní Kalifornský test verbálního učení, devítislovní verze léze levé hemisféry m. Počet slov Okamžité Vybavení 5 pokusů Vybavení po 30 min. * 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 * ** * interferenceRekognice Počet správných odpovědí Počet chyb

15 Výsledky 1 Při provedení dotazníku MMPI nebyl prokázán rozdíl mezi kontrolní skupinou a pacienty s postižením mozečku. Pacienti ale projevovali v osobním kontaktu zvýšenou emoční labilitu – plačtivost / neadekvátní smích, depresivitu.

16 Výsledky SPECT relativní pokles regionální distribuce perfúze jako počet směrodatných odchylek od věkové normy 1 Levá mozková hemisféra Pravá mozková hemisféra -3-2.5-2-1.5-0.50 -3-2.5-2-1.5-0.50 Léze levé mozečkové hemisféry Léze pravé mozečkové hemisféry anterotemporalní posterotemporalni orbitofrontalní dorsolaterofrontalni occipitalní parietalní frontalní operculum posterosuperiorní temporalní gyrus Korové oblasti:

17

18

19 Závěry Pacienti s izolovanou lézi mozečku projevili při podrobném neuropsychologickém vyšetření určitý stupeň postižení kognitivních funkcí. Přesvědčivě byla zjištěna porucha exekutivních funkcí při lézi obou hemisfér. Provedené testy dále nasvědčují postižení slovního učení při lézi pravé mozečkové hemisféry a postižení vizuospaciálních funkcí při lézi levé mozečkové hemisféry. Snížení perfúze v oblasti mozečkového poškození na SPECT je často doprovázeno i poklesem prokrvení v kontralaterální mozkové hemisféře (cerebro - cerebelární diaschíza), především fronto - laterálně a dále zřejmě parietooccipitálně při lézi levé mozečkové hemisféry a temporálně při lézi pravé mozečkové hemisféry (tedy i mimo primární motorickou oblast).


Stáhnout ppt "Mozečkový kognitivně- afektivní syndrom v zobrazení SPECT Fiala Jindřich 1, Bolcekova Eva 2, Rusina Robert 1, Ostrý Svatopluk 3, Kulišťák Petr 1,2, Buncová."

Podobné prezentace


Reklamy Google