Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo dopravy 1 Aktuální stav v oblasti interoperability Ing. Jindřich Kušnír Ministerstvo dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo dopravy 1 Aktuální stav v oblasti interoperability Ing. Jindřich Kušnír Ministerstvo dopravy."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo dopravy 1 Aktuální stav v oblasti interoperability Ing. Jindřich Kušnír Ministerstvo dopravy

2 2 Směrnice o interoperabilitě směrnice 96/48/ES + směrnice 2001/16/ES – novelizovány směrnicí 2004/50/ES pod pojmem interoperabilita rozumí „schopnost systému transevropské konvenční železniční dopravy umožňovat bezpečný a nepřerušovaný pohyb vlaků …“ definují strukturální a provozní subsystémy stanovují základní požadavky pro každý subsystém předpokládají přijetí TSI pro každý subsystém nebo jeho části stanoví povinnost splňovat TSI pro nové stavby, modernizované tratě i schvalovaná vozidla výjimky z povinnosti aplikace TSI – rozpracovanost projektu, ohrožení ekonomické životnosti projektu, obnova po nehodě nebo přírodní katastrofě

3 Ministerstvo dopravy 3 Postup tvorby TSI Výbor pro interoperabilitu ERA Evropská komise Mandát TSI – návrh Základní parametry TSI – rozhodnutí / nařízení Účinná TSI Přímá aplikovatelnost 6 měsíců Členské státy notifikace Úřední věstník ES publikace

4 Ministerstvo dopravy 4 Účinné TSI pro vysokorychlostní železniční systém HS TSIPrávní předpisRevize Údržba (MAI) Rozhodnutí Komise č. 2002/730/ES z 30. května 2002 × Řízení a zabezpečení (CCS) Rozhodnutí Komise č. 2002/731/ES z 30. května 2002 ANO Infrastruktura (INF) Rozhodnutí Komise č. 2002/732/ES z 30. května 2002 ANO Energie (ENE) Rozhodnutí Komise č. 2002/733/ES z 30. května 2002 ANO Provoz (OPE) Rozhodnutí Komise č. 2002/734/ES z 30. května 2002 ANO Kolejová vozidla (RST) Rozhodnutí Komise č. 2002/735/ES z 30. května 2002 ANO

5 Ministerstvo dopravy 5 Účinné TSI pro konvenční železniční systém CR TSIPrávní předpisÚčinnost od Telematické aplikace v nákladní dopravě (TAF) Nařízení Komise č. 62/2006/ES z 23. prosince 2005 19.01.2006 Kolejová vozidla – hluk (NOI) Rozhodnutí Komise č. 2006/66/ES ze dne 23. prosince 2005 23.06.2006 Řízení a zabezpečení (CCS) Rozhodnutí Komise č. 2006/679/ES ze dne 28. března 2006 28.09.2006 Kolejová vozidla – nákladní vozy (WAG) Rozhodnutí Komise č. 2006/861/ES ze dne 28. července 2006 31.01.2007 Provoz a řízení dopravy (OPE) Rozhodnutí Komise č. 2006/920/ES ze dne 11. srpna 2006 14.02.2007

6 Ministerstvo dopravy 6 Schválené TSI TSI bezpečnost v železničních tunelech (SRT) TSI osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (PRM) společné pro vysokorychlostní i pro konvenční železniční systém anglické znění schváleno na zasedání Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost dne 21.6.2006 nyní jsou obě TSI překládány do oficiálních jazyků EU česká verze bude k dispozici v 1. pololetí 2007

7 Ministerstvo dopravy 7 Připravované TSI pro konvenční železniční systém TSI infrastruktura (INF) TSI energie (ENE) TSI telematické aplikace v osobní dopravě (TAP) TSI hnací vozidla a jednotky (LOC) TSI osobní vozy (CAR) v současnosti ERA vytváří základní parametry a předběžné návrhy jednotlivých TSI konečnou verzi TSI předloží ERA: –TSI ENE: 2. čtvrtletí 2008 –TSI INF: 3. čtvrtletí 2008 –TSI TAP:1. čtvrtletí 2009 –TSI LOC + CAR: 3. čtvrtletí 2009

8 Ministerstvo dopravy 8 Připravovaná CR TSI ENE návrh TSI obsahuje: –definici subsystému a základní požadavky –charakteristiku subsystému: funkční a technické specifikace, provozní pravidla, pravidla údržby, … –rozhraní s ostatními subsystémy: vozidla, infrastruktura, řízení a zabezpečení, provoz a řízení dopravy a bezpečnost v tunelech cílová elektrizační soustava: ~ 25 000 V 50 Hz –musí být použita u nově elektrizovaných tratí akceptované elektrizační soustavy: ~ 15 000 V 16 ⅔ Hz = 3 000 V –v případě existujících elektrizovaných sítí –rozhodnutí závisí na členském státě zvláštní případy (FR a NL): možnost použití soustavy = 1 500 V

9 Ministerstvo dopravy 9 Připravovaná CR TSI INF (1) definuje subsystém a základní požadavky obsahuje charakteristiku subsystému: funkční a technické specifikace zavádí kategorie konvenčních tratí stanovuje základní parametry subsystému a hodnoty těchto parametrů pro všechny tratě společně nebo s rozlišením pro jednotlivé kategorie definuje rozhraní s ostatními subsystémy: vozidla, energie, řízení a zabezpečení, provoz a řízení dopravy a bezpečnost v tunelech

10 Ministerstvo dopravy 10 Připravovaná CR TSI INF (2) čtyři kategorie konvenčních tratí IV-VII (kategorie I-III jsou vysokorychlostní) tratě dělí dále na vyhrazené pro osobní dopravu, nákladní dopravu a na tratě se smíšeným provozem Charakter provozu osobní (P)nákladní (F)smíšený (M) Páteřní trať TEN – novostavba (IV) IV-PIV-FIV-M Páteřní trať TEN – modernizovaná (V) V-PV-FV-M Ostatní trať TEN – novostavba (VI) VI-PVI-FVI-M Ostatní trať TEN – modernizovaná (VII) VII-PVII-FVII-M

11 Ministerstvo dopravy 11 Připravovaná CR TSI INF (3) stanovuje technické parametry pro každou kategorii výjimky možné v případě geografických, environmentálních nebo jiných překážek KategorieLožná míraTlak na nápravuRychlostDélka vlaku VI-PGC22,5 t200 km/h400 m VI-FGC25,0 t140 km/h750 m VI-MGC25,0 t200 km/h750 m V-PGB22,5 t160 km/h300 m V-FGB22,5 t100 km/h600 m V-MGB22,5 t160 km/h600 m VI-PGB22,5 t140 km/h300 m VI-FGC25,0 t100 km/h500 m VI-MGC25,0 t140 km/h500 m VII-PGA20,0 t120 km/h250 m VII-FGA20,0 t100 km/h500 m VII-MGA20,0 t120 km/h500 m

12 Ministerstvo dopravy 12 Připravované CR TSI RST (LOC + CAR) většina otázek je společná pro obě skupiny vozidel každá otázka bude řešena vždy jen v jedné TSI, aby nedocházelo k duplicitám budou definovány následující kategorie kolejových vozidel: –vozidla provozovaná v nedělitelné sestavě –vozidla provozovaná ve stanovené sestavě hnacích a tažených vozidel –samostatná hnací vozidla –samostatná tažená vozidla – osobní vozy analýza vazeb na vzájemné uznávání existujících hnacích vozidel analýza technických požadavků RIC a jejich použitelnosti pro TSI ve vazbě na základní požadavky

13 Ministerstvo dopravy 13 ERTMS v současnosti platí verze 2.3.0 (2.2.2 + subset 108) –v CR TSI CCS verze již obsažena –v HS TSI CCS ve 4. čtvrtletí 2006 vydáno rozhodnutí Komise o změně přílohy A odstranění chyb  plnohodnotná verze 2.3.0 –návrh na změnu přílohy A TSI CCS pro CR a HS –přijetí v 1. čtvrtletí 2007 verze 3.0.0. –návrh specifikací do konce roku 2007 –předpoklad účinnosti v roce 2010 –kompatibilita s verzí 2.3.0, nutný pouze upgrade softwaru

14 Ministerstvo dopravy 14 Další otázky ve vztahu k interoperabilitě Rámcový mandát pro ERA na aplikaci a revizi TSI –revize TSI – přijatých i těch, které budou přijaty –řešení otevřených bodů –identifikace a odstraňování chyb –implementační manuály –výklad Specifikace pro registr kolejových vozidel –národní registr kolejových vozidel (NVR) podle čl. 14 –návrh rozhodnutí Komise –přijetí předpokládáno v 1. polovině 2007

15 Ministerstvo dopravy 15 Bezpečnost železnic směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství nařízení Komise o společném evropském vzoru pro osvědčení o bezpečnosti … : –schváleno na zasedání Výboru pro interoperabilitu 21.6.2006 –česká verze k dispozici –před oficiálním přijetím Komisí aktivity ERA: –společné bezpečnostní metody (CSM) návrh doporučení pro 1. sadu CSM – k dispozici 5/2007 zahájeny diskuse o 2. sadě CSM –proces vydávání osvědčení o bezpečnosti: část A – kritéria hodnocení systému zajišťování bezpečnosti (SMS) část B – harmonizace požadavků na část B

16 Ministerstvo dopravy 16 Nové návrhy v oblasti schvalování vozidel Evropská komise zveřejnila návrhy změn/nahrazení čtyř předpisů cílem nové úpravy: –posílení interoperability kolejových vozidel –zajištění rovných a nediskriminačních podmínek pro uvádění vozidel do provozu –zjednodušení a harmonizace národních postupů schvalování drážních vozidel hlavní myšlenky nové úpravy: –zlepšení postupů schvalování vozidel –sloučení obou směrnic o interoperabilitě do jedné –úpravy technické části právního rámce interoperability

17 Ministerstvo dopravy 17 Nové návrhy v oblasti schvalování vozidel návrh směrnice o interoperabilitě železnic Společenství, která nahradí směrnice 2001/16/ES a 96/48/ES návrh směrnice pozmeňující směrnici 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství návrh nařízení pozmeňující nařízení 881/2004/ES o Evropské agentuře pro železnice

18 Ministerstvo dopravy 18 Nové návrhy v oblasti schvalování vozidel oblast působnosti v cílovém stavu na celou železniční síť Společenství doplněny definice držitele, zadavatele a projektu v pokročilé fázi vývoje posílení vzájemného uznávání schválení vozidel a možnost schvalovat řady vozů posouzení stavu ve vztahu k registrům a návrh harmonizace ze strany ERA možnost, aby technické přílohy TSI doplňovala ERA a nemusely být vydávány Evropskou komisí

19 Ministerstvo dopravy 19 Děkuji za pozornost interoperabilita@mdcr.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo dopravy 1 Aktuální stav v oblasti interoperability Ing. Jindřich Kušnír Ministerstvo dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google