Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_20.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_20."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_20 Párové souhlásky PaedDr. Tamara Kučerová Anotace: učební materiál slouží k procvičování učiva o párových souhláskách Metodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli

2 Párové souhlásky p/b, t/d, ch/h, f/v, s/z, š/ž, ť/ď

3 p/b Kolé__ka, klu__ko, ku__ka, potá__ka, jestřá__, čá__, zou__ky, ry__ka, du__, ře__ka, vra__čák, kra__, ža__ka, slu__ka, slí__ka, so__, hři__, šrou__, korá__, chru__, ši__ka, šrou__ky, hlou__ka.

4 p/b Kolébka, klubko, kupka, potápka, jestřáb, čáp, zoubky, rybka, dub, řepka, vrabčák, krab, žabka, slupka, slípka, sob, hřib, šroub, koráb, chrup, šipka, šroubky, hloubka.

5 t/d Hla__ký, pě__ka, souse__ka, plo__, su__, medvě__, Ra__ka, bra__ka, hla__ký, hla__, hlí__ka, šků__ce, cho__by, hromosvo__, podpa__ky, le__ letadlem, studený jako le__, kvě__, me__, bu__ka, zá__ka, vyhlí__ka, ří__ký.

6 t/d Hladký, pětka, sousedka, plot, sud, medvěd, Radka, bradka, hladký, hlad, hlídka, škůdce, chodby, hromosvod, podpatky, let letadlem, studený jako led, květ, med, budka, zátka, vyhlídka, řídký.

7 h/ch Ho__, oře__, le__ký, sní__, tvaro__, hro__, hrá__, tr__, pra__, prá__, pla__ta, vzdu__, bu__ta, špl__, ne__ty, pstruh__, plu__, sto__, jino__, dobrodru__, vl__ko, kře__ký

8 h/ch Hoch, ořech, lehký, sníh, tvaroh, hroch, hrách, trh, prach, práh, plachta, vzduch, buchta, šplh, nehty, pstruh, pluh, stoh, jinoch, dobrodruh, vlhko, křehký

9 f/v Vlašto__ka, fotogra__, domo__, ku__r, Slá__ka, Václa__, poho__ka, hou__, bábo__ka, lá__ka, obrazo__ka, kra__ka, vola__ka, Mirosla__, Jose__, Ladisla__, Žo__ka, koropte__, kre__, zpě__, le__, pá__, borů__ky, pla__čík, stá__ka, poho__ka.

10 f/v Vlaštovka, fotograf, domov, kufr, Slávka, Václav, pohovka, houf, bábovka, lávka, obrazovka, kravka, volavka, Miroslav, Josef, Ladislav, Žofka, koroptev, krev, zpěv, lev, páv, borůvky, plavčík, stávka, pohovka.

11 s/z Halu__, blů__ka, Tere__ka, blí__ko, re__, mi__ka, ko__, schů__ka, průka__ka, klu__ký, sá__ka, hla__, kla__, dro__d, řetě__, pe__, náve__, úka__, hrá__, vů__, ní__ký, banda__ka, bří__ka, he__ký.

12 s/z Haluz, blůzka, Terezka, blízko, rez, miska, kos, schůzka, průkazka, kluzký, sázka, hlas, klas, drozd, řetěz, pes, náves, úkaz, hráz, vůz, nízký, bandaska, břízka, hezký.

13 š/ž Ko__, bě__ci, kalu__, kní__ka, stru__ka, mro__, stono__ka, mu__ka, hru__ka, Leo__, bří__ko, roho__ka, plá__, soutě__, kří__, drůbe__, mláde__, nů__, le__, lů__ko, pono__ky, kní__ka.

14 š/ž Koš, běžci, kaluž, knížka, stružka, mrož, stonožka, muška, hruška, Leoš, bříško, rohožka, pláž, soutěž, kříž, drůbež, mládež, nůž, lež, lůžko, ponožky, knížka.

15 ť/ď Lo__ka, la__ka, Vla__ka, labu__, projíž__ka, lo__ka, sí__ka, hle__, ze__, rtu__, pora__, odpově__, bu__te, zaho__te, pora__te, lo__stvo, ho__.

16 ť/ď Loďka, laťka, Vlaďka, labuť, projížďka, loďka, síťka, hleď, zeď, rtuť, poraď, odpověď, buďte, zahoďte, poraďte, loďstvo, hoď.


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Jazyk český Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_02_20."

Podobné prezentace


Reklamy Google