Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUČASNOST A PERSPEKTIVY ČSVTS VE VZTAHU KE KULATÉMU STOLU 2014 Jaromír Volf.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUČASNOST A PERSPEKTIVY ČSVTS VE VZTAHU KE KULATÉMU STOLU 2014 Jaromír Volf."— Transkript prezentace:

1 SOUČASNOST A PERSPEKTIVY ČSVTS VE VZTAHU KE KULATÉMU STOLU 2014 Jaromír Volf

2 Zastupovat zájmy členských organizací, podporovat činnost členů ČSVTS a vytvářet podmínky pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělá- vání inženýrů a techniků. Poslání ČSVTS

3 Strategický záměr ČSVTS  Pečovat o rozšiřování vědeckotechnických poznatků.  Přispívat k trvalému zvyšování odbornosti inženýrů a techniků.  Ochraňovat jejich profesní zájmy.  Podílet se na ovlivňování technického a hospo- dářského rozvoje státu.  Reprezentovat Českou republiku na meziná- rodním poli v relevantních oborech.

4  Sdružuje 67 zájmových společností a 5 regionálních Domů techniky, které pokrývají většinu oborů dle číselníku CEP.  Společnosti jsou členy několika desítek mezinárodních nevládních organizací z různých oblastí průmyslu, zemědělství, životního prostředí, techniky ve zdravotnictví, vzdělávání a technologií.  ČSVTS je aktivním členem mezinárodních inženýrských organizací FEANI (Evropská federace národních inženýrských asociací) a WEFO (Světová federace inženýrských organizací).  Dlouhodobě sleduje vývoj ve sledovaných problémech v Evropské unii a seznamuje své členy a další zájemce s informacemi z různých orgánů EU.  Gestorem inženýrské karty, která zjednodušuje srovnání dosaženého inženýrského vzdělání v ČR s požadovanými standardy na společném trhu EU. Český svaz vědeckotechnických společností ČSVTS

5  České Budějovice, Kladno, Ostrava, Pardubice, Plzeň.  Poskytují členským organizacím ČSVTS, technikům a dalším odborníkům informace a poznatky z oblasti vědy a techniky formou odborných akcí, seminářů a konferencí a v neposlední řadě celou škálou kurzů, včetně celoživotního vzdělávání.  Řešiteli projektů podporovaných EU. Domy techniky

6 Bilaterární smlouvy  Slovenský Zväz slovenských vedecko-technických společností.  Německý VDI.  Čínský CAST – China Association of Science and Technology.  Portugalský Ordem dos Ingenheiros.  Ukrajinský svaz vědeckých a inženýrských asociací.  The Institution of Engineers (India).  Na úrovni členských organizací se spolupráce rozvíjí s dalšími 34 evropskými a světovými vědeckými společnostmi.

7 Spolupráce s CAST  Spolupráce v oblasti životního prostředí, těžkého strojírenství a zemědělství na úrovni akademických výměn nebo praktického využití znalostí.  Vyslání vynikajícího českého vědce (Ing. Nikl) na 16. výroční zasedání ČÁST - přednáška na Univerzitě Kunming.  Na pozvání BAST - Beijing Association of Science and Technology, ČSVTS vyslala letos v dubnu vybrané 3 studenty do Pekingu na mezinárodní finále středoškolské studentské vědecké soutěže s dlouholetou tradicí - The Beijing Youth Science Creation Competition a všichni získali zlaté medaile.  Přijetí studentů velvyslankyní Čínské lidové republiky paní Ma – nabídka stipendií na prestižních čínských univerzitách.

8 Akreditace EUR-ACE  EUR-ACE systém definuje pravidla a postupy, podle nichž se uděluje evropská značka kvality EUR-ACE inženýrským vzdělávacím programům bakalářského a magisterského stupně.  Právo užívání této značky je založeno na definovaném akreditačním procesu, specifikovaném EUR-ACE standardy (EUR-ACE Framework Standards).  V souvislosti se zaváděním profesní karty inženýra bude nutné řešit v České republice využití akreditace EUR-ACE vysokých technických škol podle principu Evropského sdružení pro akreditaci inženýrského vzdělávání ENAEE  Akreditaci EUR-ACE může v současné době provádět kterákoliv ze 7 autorizovaných agentur (ASII-DE, CTI-FR, EC-UK, EI-IR, OE-PT, RUEE-RU, MÜDEK-TR).  Do současnosti obdrželo akreditaci EUR ACE cca 1 000 studijních programů (DE: 250, FR: 250, IR: 100, TUR:150, RU: 100 + UK, KAZ, PT,CHI).  V České republice taková agentura nebyla zatím založena. Proto jedním z cílů ČSVTS je certifikace ČSVTS jako agentury, autorizované udělovat akreditaci EUR ACE.

9 EngineerING card  ČSVTS po dohodě s ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) a podporou Centra pro uznávání odborných kvalifikací MŠMT převzal odpovědnost za zavedení evropské profesní karty inženýra v České republice a zahájil dne 1.2.2013 její vydávání.  Cílem evropské profesní karty inženýra je především zjednodušení mobility inženýrů v Evropě (v souladu se směrnicí Dir. 2005/36/EC o uznávání profesních kvalifikací), v rámci evropského projektu Evropské federace inženýrských národních asociací „engineerING card“.  Karta dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence podle mezinárodně uznávaných standardů. Držitelům karty zjednoduší prokazování odborné kvalifikace při získávání zaměstnání v Evropě.  Do projektu vstoupily a smlouvu o spolupráci s FEANI podepsaly: Česká republika, Chorvatsko, Irsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko.  Projekt byl představen v Ip&tt No. 2/2012.  Evropský parlament v říjnu 2013 schválil modernizaci směrnice Dir. 2005/36/EC o uznávání profesních kvalifikací. Jednou ze zásadních změn této směrnice je zavedení evropské profesní karty pro různé profese, které o ni projeví svůj zájem.

10 Iniciativy ČSVTS v oblasti inovací Kulatý stůl v říjnu 2011 a konference v dubnu 2013 – problematika Českého inovačního partnerství za účasti nejen členských organizací ČSVTS, ale i zástupců ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva průmyslu a obchodu a zástupců dalších zájmových organizací.  Podklad: Stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 – Unie inovací.  Cíl: Výměna názorů na problematiku inovací v ČR a v návaznosti na připravovaná evropská partnerství v letech 2014-20 s možností vytvořit podobnou formu spolupráce mezi zainteresovanými institucemi a organizacemi v ČR.  Doporučení: Vytvoření Českého inovačního partnerství z iniciativy ČSVTS na odpovídajícím smluvním základě.

11 České inovační partnerství Doporučení připravit České inovační partnerství z iniciativy ČSVTS – sledováno Akčním programem ČSVTS na léta 2012-15 Cíl:  Vhodnou formou spolupráce členských organizací Svazu, Domů techniky, Svazu průmyslu a dopravy ČR - (uzavřená smlouva mezi ČSVTS a SPaD ČR obsahuje i problematiku inovací) přispět k zvýšení konkurenceschopnosti ČR v letech 2014-20.  Odstraňovat nedostatky, související zejména v oblasti inovací s propojením vědy a výzkumu s praxí.  Vytvořit podmínky pro širší zapojení zájmových organizací do tohoto procesu a využitím současných forem mezinárodní spolupráce všech zaintere- sovaných v nevládních mezinárodních organizacích.  Zintenzivnit celý proces inovací v ČR.  Návrh ČSVTS doplňuje Opatření na podporu konkurenceschopnosti v oblasti VaVaI, zpracovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR pro jednání pléna RHSD z února 2013.

12 Kulatý stůl ČSVTS červen 2014  Podklad: Zprávy EK: IP/14/646, IP/14/670, IP/14/691  Problémy ČR: -Veřejné financování VaV v ČR je výrazně nižší než průměr EU -Podnikové investice do VaV v nízkém poměru ke struktuře hospodářství -malý rozsah spolupráce mezi vědeckou základnou a podnikovou sférou, vyplývající z kombinace nedostatečné absorpční kapacity tuzemských podniků, nedostatečných pobídek k podpoře spolupráce mezi univerzitami a podniky a nedostatku vědeckých a technických dovedností -podíl VaV prováděný univerzitami 1%, vládními institucemi 3,4% => Negativní dopad na rychlý rozvoj české inovační základny

13 Návrh ČSVTS pro postupné odstraňování uvedených nedostatků 1)Při zadávání vědeckých a výzkumných prací bodově ohodnotit přípravu spolupráce podnikové sféry na sledovaném výstupu výzkumu - tento postup umožní účast budoucího realizátora při zahájení prací na výzkumném programu. 2)Výsledky výzkumu zvýhodnit při závěrečném hodnocení, pokud se realizátor zaváže do určitého období k jejich realizaci (doba potřebná k zahájení realizace může být odstupňována, nesmí však být delší než doba maximální). 3)Ocenit výzkum prováděný na žádost podnikové sféry na základě uzavřené smlouvy mezi výzkumnou organizací a realizátorem se závazkem převzít výzkum, případně vývoj k realizaci do určité doby.

14 Hlavní oblasti reforem dle zprávy EK z 10.6.2014 1)Zlepšení kvality procesu rozvoje strategie a tvorby politiky, který zahrne výzkumné a inovační činnosti a bude založen na stabilním víceletém rozpočtu, který se zaměří na strategii využití zdrojů. 2)Zlepšení kvality programů pro výzkum a inovace, včetně nižší administrativní zátěže a lepšího přidělování finančních prostředků z hlediska konkurenceschopnosti. 3)Zlepšení kvality veřejných institucí, zabývajících se výzkumem a inovacemi, mimo jiné prostřednictvím nových partnerství s průmyslem (pro ČR, např. České inovační partnerství).

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "SOUČASNOST A PERSPEKTIVY ČSVTS VE VZTAHU KE KULATÉMU STOLU 2014 Jaromír Volf."

Podobné prezentace


Reklamy Google