Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skladba – příslovečné určení II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skladba – příslovečné určení II"— Transkript prezentace:

1 Skladba – příslovečné určení II
adverbiale

2 Anotace materiál tvoří 36 slidů, v nichž je zopakována a prohloubena látka předchozích ročníků z oblasti syntaxe a toto procvičeno; seznámení vedlejší větou příslovečnou, některými jejími druhy a jejím využitím v praxi cílová skupina: 7. ročník autor: Mgr. Tomáš Kozák očekáváný výstup: žák rozezná ve větě příslovečné určení a vv-příslovečné, umí je zaměňovat a správně používat použitá literatura: učebnice SPN pro 7. ročník, Český jazyk – Přehled učiva pro základní školu průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a pracujeme se žáky na cvičeních

3 Základní pojmy: vedlejší věty přimykání příslovečné určení místa
způsobu míry prostředku původce děje zřetele příčiny účinku podmínky přípustky účelu vedlejší věty místní časové způsobové měrové zřetelové příčinné účelové podmínkové přípustkové

4 Příslovečné určení Příslovečné určení je větný člen, který rozvíjí sloveso (ukvapeně jednat, přechází po místnosti), přídavné jméno (lidé žijící na venkově, velmi mírný pes), někdy také příslovce (dost často, hodně hlasitě). Vyjadřuje okolnosti, za kterých děj probíhá, a různé vztahy (místo, čas, způsob, míru, prostředek, původce děje, zřetel, příčinu, účel, podmínku a přípustku. Na příslovečné určení se ptáme řídícím výrazem a různými příslovci (někdy vedle pádových otázek): Včera jsem se chvilku zdržela u kamarádky. Kdy jsem se zdržela u kamarádky? Jak dlouho jsem se včera zdržela u kamarádky? Kde jsem se včera chvilku zdržela? příslovečné určení může být rozvito dalšími členy (v okamžiku – v témž okamžiku) Příslovečná určení mohou být i v jiném tvaru nebo vyjádřena jiným slovem: vynořil se na hladině = nad hladinou; jednou = kdysi, jednoho dne Tvar příslovečného určení není řídícím členem určen; tento vztah označujeme termínem přimykání

5 Příslovečné určení příčiny a účelu
Příslovečné určení příčiny vyjadřuje příčinu, která vyvolá nějaký děj )příčina tedy ději předchází) Ptáme se otázkami: proč?, z jakého důvodu?, z jaké příčiny? Pro slzy neviděla na cestu. Kvůli tomu potvrzení jsem musel jít za paní hospodářkou. Příslovečné určení účelu vyjadřuje, co je cílem děje (účel následuje po ději). Ptáme se otázkami: proč?, za jakým účelem? Řekl to na vysvětlenou. Běž se do koupelny umýt.

6 Příslovečné určení podmínky a přípustky
Příslovečné určení podmínky vyjadřuje podmínku, která umožňuje, aby děj věty nastal. Ptáme se otázkami: za jaké podmínky? Za deště na výlet nepojedeme. Příslovečné určení přípustky vyjadřuje něco nepředpokládaného, co by mělo vést k opaku(přípustka a děj jsou v rozporu). Ptáme se otázkami: navzdory čemu?, i přes co? I přes vytrvalý déšť na výlet pojedeme.

7 U vyznačených slov urči druh PU
Již po staletí pomáhají lidem při počítání různé pomůcky. Nejpřesnějším a nejrychlejším počítacím strojem je počítač. První počítač sestrojil na počátku 19. století Charles Babbage. I přes použití pouhých mechanických pomůcek, jako jsou ozubená kola páky, dokázal počítač sčítat dlouhé řady číslic a výsledky tiskl. Dnešní počítače jsou elektronické. Kvůli nejjednoduššímu způsobu měnění elektronického signálu, jakým je zapínání a vypínání elektrického proudu, používají počítače dvojkovou soustavu, která má jen dvě číslice, 0 a 1. Počítače se skládají z tisíců spínačů, jež lze zapínat a vypínat, což jsou vlastně pokyny ano, ne. A to jsou také jediné signály, které počítač při provádění svých operací neustále používá. K zahájení práce potřebuje jen dvě věci: program, který mu řekne, co má dělat a data, která má zpracovat. Pupříp. PUÚ PUČ PUpod.

8 Vyberte PU a určete je Můj otec byl až do pozdního stáří zdráv jako ryba. Opatrně jsme stoupali po příkré stezce. Ve středu odjela moje sestra do Karlových Varů na léčení. S potěšením jsme přijali vaši zprávu. Přes nepříznivé povětrnostní podmínky letci odvážně vzlétli na pomoc výpravě. Pro krajně nepříznivé počasí byl fotbalový zápas odložen na pozdější dobu. Vytrvalostí dosáhli svého cíle. Oči jim zářily radostí. Doprava byla přerušena pro poruchu v dodávce elektrického proudu. S napětím jsme sledovali celou hru až do konce. Všichni si jej velice oblíbili pro jeho milou povahu. Jeho obličej byl zsinalý hrůzou. Tryskové letadlo letělo nadzvukovou rychlostí v ohromné výši.

9 Vyberte PU a určete je PUČ PUZ PUZ Můj otec byl až do pozdního stáří zdráv jako ryba. Opatrně jsme stoupali po příkré stezce. Ve středu odjela moje sestra do Karlových Varů na léčení. S potěšením jsme přijali vaši zprávu. Přes nepříznivé povětrnostní podmínky letci odvážně vzlétli na pomoc výpravě. Pro krajně nepříznivé počasí byl fotbalový zápas odložen na pozdější dobu. Vytrvalostí dosáhli svého cíle. Oči jim zářily radostí. Doprava byla přerušena pro poruchu v dodávce elektrického proudu. S napětím jsme sledovali celou hru až do konce. Všichni si jej velice oblíbili pro jeho milou povahu. Jeho obličej byl zsinalý hrůzou. Tryskové letadlo letělo nadzvukovou rychlostí v ohromné výši. PUM PUČ PUM PUÚ PUZ PUpřp PUM PUMí PUP PUČ PUZ PUZ PUP PUZ PUČ PUMí PUP PUZ PUZ PUM

10 Příslovečné určení příčiny, účelu
Vyjádření těchto příslovečných určení větným členem nebývá někdy jednoznačné, jak to vyplývá i z toho, že jedno příslovečné určení můžeme nahradit různými větami: Udělal to kvůli Petrovi. Udělal to, protože to Petr chtěl. – Udělal to, aby měl Petr radost. Proto je mnohem častěji vyjadřujeme vedlejšími větami než větným členem.

11 vv-příslovečné příčinné, účelové
vv- příčinné bývají uvozeny spojkami, jako jsou např. protože, poněvadž, jelikož

12 vv-příslovečné příčinné
Dostal jsem pětku kvůli špatné přípravě do školy. Dostal jsem pětku, protože jsem se špatně připravil do školy.

13 Proč ve větě To přišel jen tatínek. jsou výrazy to a jen částice?
Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět Proč ve větě To přišel jen tatínek. jsou výrazy to a jen částice? Výrazy to a jen jsou částice, protože nejsou větnými členy.

14 Proč je ve větě Šel okolo našeho domu. slovo okolo předložka?
Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět Proč je ve větě Šel okolo našeho domu. slovo okolo předložka? …, protože za ním následuje slovo, ke kterému patří.

15 Proč ve spojením být s to, kdo s koho je předložka s?
Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět Proč ve spojením být s to, kdo s koho je předložka s? …, protože se jedná původně o jiný pád něž druhý.

16 …, protože se zvuk při vyslovení podobá reálnému zvuku.
Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět Proč se gramatikách uvádí, že frnk, žbluňk, buch jsou zvukomalebná citoslovce? …, protože se zvuk při vyslovení podobá reálnému zvuku.

17 Proč slova nahoru, nabíledni označujeme jako příslovečné spřežky?
Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět Proč slova nahoru, nabíledni označujeme jako příslovečné spřežky? …, protože to původně byla samostatná slova.

18 Proč píšeme tamější bez -n-?
Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět Proč píšeme tamější bez -n-? …, protože je odvozeno od slova tam, nikoliv od slova tamní.

19 Proč píšeme stěží, ale ztěžka?
Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět Proč píšeme stěží, ale ztěžka? …, protože stěží je spřežka 7. pádu a podstatného jména, kdežto ztěžka je spojení 2. pádu a podstatného jména.

20 Proč s v názvu U Tenisových dvorců píše velké T?
Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět Proč s v názvu U Tenisových dvorců píše velké T? …, protože v názvech ulic píšeme velkým písmenem předložku a první slovo po ní.

21 …, protože slovo organizace je ženského rodu.
Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět Proč ve větě OSN schválila novou rezoluci. je u příčestí koncovka rodu ženského? …, protože slovo organizace je ženského rodu.

22 Proč jsou zájmena copak, kdopak pouze tázací, nikoliv vztažná?
Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět Proč jsou zájmena copak, kdopak pouze tázací, nikoliv vztažná? …, protože nemohou fungovat jako spojky ve větách.

23 Proč označujeme větu Kdo to udělal? jako tázací doplňovací?
Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět Proč označujeme větu Kdo to udělal? jako tázací doplňovací? …, protože odpověď do ní je třeba doplnit. …, protože nelze odpovědět pouze ANO/NE.

24 Proč podmět ve větě Co dnes hrají v kině? označujeme jako všeobecný?
Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět Proč podmět ve větě Co dnes hrají v kině? označujeme jako všeobecný? …, protože nepotřebujeme vědět, kdo konkrétně v kině promítá.

25 Proč je věta vedlejší v souvětí Není známo, kam zmizel. podmětná?
Test. Za správnou odpověď si připočti bod. Odpovídej pomocí příčinných vět Proč je věta vedlejší v souvětí Není známo, kam zmizel. podmětná? …, protože vyjadřuje podmět věty hlavní.

26 Vyhodnocení testu 0-3 chybné odpovědi VÝBORNĚ
4-6 chybných odpovědí VELMI DOBŘE 7-8 chybných odpovědí PRŮMĚRNÉ

27 vv-příslovečné účelové
Maminka mě poslala nakoupit. Maminka mě poslala, abych nakoupil.

28 vv-příslovečné účelové
bývají uvozeny spojkou aby Je to, pane, trápení. Já musím co chvíli zahánět kluky, aby neškádlili mého psa. To já zase musím zahánět psy, aby nehonili mou kočku. A já musím střílet na zahradě kočky, aby mně nehonily ptáčky A já musím střílet ptáčky, aby mně nesežrali třešně.

29 Urči druh vv. podmětná Nebylo možné, abychom dále čekali. Pospěš si, abychom ten autobus vůbec stihli. Neřekl mi, abych mu to půjčil. Vstal jsem ráno dřív, abych ještě stihl vyvenčit našeho psa. Nejsem takový, abych se hned polekal. Koupila jsem to, abych ti udělala radost. Křičel jsem na něj, aby toho okamžitě nechal. Řekl to schválně, abychom ho nepodezírali. účelová předmětná účelová přísudková účelová předmětná účelová

30 vv-příslovečné podmínkové
bývají uvozeny spojkami jestliže, když, -li, kdyby Když si pospíšíme, musíme vlak stihnout. Bude-li hezky, půjdu ven.

31 vv-příslovečné podmínkové
Za hezkého počasí nezmokneme. Nebude-li pršet, nezmokneme.

32 Zpracujte pravidla některé spol. hry

33 vv-příslovečné přípustkové
bývají uvozeny spojkami: ač, ačkoli(v), i když, přestože, třebaže, navzdory I když si pospíšíme, nemusíme vlak stihnout. Třebaže nebude hezky, půjdu ven.

34 vv-příslovečné přípustkové
Navzdory vysokému věku se cítil mlád. I když už byl starý, cítil se mlád

35 Rozlište vv-příčinné, účelové, podmínkové, přípustkové a nahraďte je větným členem.
Mořská voda je slaná, protože obsahuje kuchyňskou sůl a jiné soli. Mořská voda je slaná díky obsahu… Dopadá-li světlo na neprůhledný předmět, vytvoří se za ním stín. Při dopadu světla na neprůhledný… Když se se led zahřeje, změní se ve vodu. Při zahřátí… Vyměníme si místo, abys lépe viděl. … kvůli tvému lepšímu výhledu. příčinná podmínková podmínková účelová

36 Rozlište vv-příčinné, účelové, podmínkové, přípustkové a nahraďte je větným členem.
Udělal to, přestože jsi ho varoval. … přes tvé varování. Loď pluje, poněvadž její trup obsahuje velké množství vzduchu. … díky obsahu velkého množství vzduchu v trupu. Samice se vrací k mláďatům třikrát za den, aby je nakrmila. … nakrmit je. Baltské moře je poměrně málo slané proto, že má stály přísun sladké vody z četných řek. … díky stálému přísunu sladké vody… příčinná účelová příčinná


Stáhnout ppt "Skladba – příslovečné určení II"

Podobné prezentace


Reklamy Google