Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dr. Ing. Michal Varaus VUT v Brně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dr. Ing. Michal Varaus VUT v Brně"— Transkript prezentace:

1 Dr. Ing. Michal Varaus VUT v Brně
Téma III: Zkušenosti s používáním evropských norem Generální zpráva „Obecně a technologie“ Dr. Ing. Michal Varaus VUT v Brně 24. – , České Budějovice

2 ČSN EN a ČSN pro stavbu vozovek stav v roce 2009
Ing. Petr Svoboda 24. – , České Budějovice

3 Transformace ČNI do ÚNMZ (Úřad pro tech
Transformace ČNI do ÚNMZ (Úřad pro tech. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) Transformace ČNI do ÚNMZ → komplikace se stabilizací činností souvisejících s tvorbou norem Pozitivní dopad: - zeštíhlení administrativy - normy v elektronické podobě služba ČSN on-line, různé přístupy - zlevnění 1 strany normy → větší používání norem

4 Vytvoření CTN pro silniční stavitelství
CTN = Centrum technické normalizace Pracuje pod firmou PRAGOPROJEKT, a.s. Cíl → komplexnost služeb při zpracování všech předpisů Řešení normalizačních úkolů → ÚNMZ Posuzování norem ve stadiu přípravy → TNK 147 Zpracování návrhů ČSN a spolupráce s CEN → MD ČR Zpracování TKP Koordinace připomínkových řízení Spolupráce s SFDI → Projekt ISPROFOND

5 Základní vazby v normalizačních činnostech

6 Zřízení nových TNK TNK 51 zrušena
TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zem. těles TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů TNK 147 úvodní jednání, tok informací, vazby na instituce TNK → konsolidovaná stanoviska pro komise CEN Předsedkyně TNK 147 Ing. Birnbaumová

7 Normalizační úkoly a ČSN v roce 2009
Dokončení zbytkových a doplňkových norem ČSN ČSN Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací ČSN Navrhování a provádění zemního tělesa PK ČSN Kryty z dlažeb a dílců Příspěvek dále obsahuje seznam platných norem

8 EN pro asfaltové směsi za horka – současný stav a další vývoj
Dr. Ing. Michal Varaus 24. – , České Budějovice

9 Zhodnocení současného stavu
Zavedení EN pro asfaltové směsi k V současnosti probíhají revize zkušebních norem po 5 letech používání Probíhá příprava EN 2. generace Zavádí se nové zkušební metody – funkční zkoušky

10 Zavedení nových evropských norem
Výrobkové normy prEN Asf. beton pro ultra tenké vrstvy mm Zkušební normy prEN Zkouška šíření trhlin na půlválcovém tělese za ohybu

11 prEN 12697-45 Zkouška SATS = Zkouška trvanlivosti adheze
Saturation Aging Tensile Stiffness Tuhost po stárnutí prEN Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin prEN Stanovení obsahu popele v Trinidadském asfaltu

12 WG5 Povrchové vlastnosti
Vývoj metod pro klasifikaci povrchů vozovek podle akustických vlastností Vývoj metod sloužících k předpovědi povrchových vlastností vozovek na základě laboratorních zkoušek (textura → útlum hluku, protismykových vlastnosti) Vývoj metod ke stanovení valivého odporu povrchu vozovek

13 Novinky ve výzkumu Eurobitume skončila projekt sběru dat 146 druhy pojiv zkoušení konvenčními a funkčními zkouškami → korelace Velká Británie → srovnávací zkoušky pro zařízení na zkoušení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací: 1. malé zkušební zařízení dle EN 2. velké zkušební zařízení podle EN , 3. původní britské zařízení Korelace mezi zařízeními max. R2 = 0,57

14 Závěr – výhled Bylo rozhodnuto o přípravě nových EN pro asfaltové
směsi zpracovávané za studena s emulzí a pěnoasfaltem Příprava koncepce EN 2. generace Uplatnění funkčního přístupu u dalších norem kromě ČSN EN → ČSN EN , 7 Bude zachován jak empirický, tak i funkční přístup 14 14

15 Vývoj v oblasti evropských norem asfaltových pojiv
Ing. Jiří Plitz 24. – , České Budějovice

16 Činnost TC 336 a TNK 134 Revize zkušebních norem a specifikací
ČSN EN předané ÚNMZ překladem → co bylo změněno nebo zpřesněno EN vydané ale ponechané k převzetí v ČR endorsmentem Návrhy ČSN EN připravené k předání ÚNMZ → Specifikace silničních asfaltů Návrhy ČSN EN připravené překladem prEN ke konečnému vyjádření členům TNK Rozpracované překlady návrhů revizí EN/WG 1 k projednání Návrhy revizí k zavedení endorsmentem

17 Aktuality v normách pro silniční asfalty
Probíhají revize specifikačních norem a příprava NP Dokončení harmonizace specifikací kromě PMB a MG Od bude možné požádat o CE certifikaci Od bude certifikace povinná Nové specifikace obsahují tři druhy tabulek: 1A povinné vlastnosti v celé EU 1B povinné vlastnosti v zemi určení 1C nepovinné ale užitečné vlastnosti

18 Národní specifikace silničních asfaltů
Název příspěvku

19 Národní specifikace multigrádových asfaltů
Název příspěvku

20 Ing. Jan David Ing. Dušan Sitař
Vliv zavedení ČSN EN “Asfaltové směsi – řízení výroby u výrobce“ na počty zkoušek pro kontrolu výroby Ing. Jan David Ing. Dušan Sitař 24. – , České Budějovice

21 Rozdělení obaloven 1. Roční produkce do max. 45 000 t/ rok
Starší obalovny Pokrytí drobnějších zakázek v regionu 2. max t/ rok Starší i nové obalovny Pokrytí menších i větších zakázek v regionu 3. min t/ rok Nové obalovny Pokrytí staveb ŘSD

22 Četnost zkoušení ČSN 73 6121:1994 a TKP kap.7:1999
Obrusné vrstvy 1 x 500 t, nejméně 1 x za směnu Ložní a podkladní vrstvy 1 x 1000 t, nejméně 1 x za směnu ČSN EN , ČSN :2008, TKP kap. 7:2008 Po zahájení OCL C, po 32 vzorcích bez rozlišení zrnitosti OCL A Po 32 vzorcích hrubozrnných směsí → OCL B

23 Porovnání četnosti zkoušení
Dle předchozího systému Ø 1 zkouška/300 t pro všechny obalovny Dle EN obalovny max t → dtto, max t, min t → pokles o 50 %

24 Závěr Stav před zavedením EN Stav po zavedení EN
Četnost 1 zkouška / 300 t → výrazně vyšší než požadavek Zkoušky kontroly výroby → též kontrolní zkoušky na stavbě Stav po zavedení EN Četnost u obaloven max t shodná u obaloven max t a min t → 50 % pokles Zkoušky kontroly výroby nelze použít pro předání stavby ČSN a TKP kap. 7:2008 odlišné tolerance než v EN Celková četnost zkoušek u obaloven max t vyšší, u ostatních obaloven mírně nižší, ale >> než EU

25 Zkušební normy řady ČSN EN 12697 ve stavebních laboratořích ČR
Ing. René Uxa 24. – , České Budějovice

26 Časový průběh zavádění zkušebních EN
Zavádění zkoušek bylo laboratořemi odkládáno Nárůst zavedených EN → po znalosti konečného termínu zavedení výrobkových norem Ještě v 2. polovině roku 2008 prováděly některé laboratorní zkoušky mimo rámec akreditace Pro vyhodnocení → nejvíce prováděné zkoušky: - kontrolní zkoušky, - zkoušky pro počáteční zkoušky typu - postupy vzorkování asfaltových směsí

27 Časový průběh zavádění zkušebních EN

28 Časový průběh zavádění zkušebních EN
Nejvíce zaváděné zkoušky ČSN EN , 2 = stanovení rozpustného obsahu pojiva, zrnitosti 2. v četnosti zavádění jsou ČSN EN , 6, 8 = fyzikální vlastnosti → objemové hm. a mezerovitosti Rozdíly → pokud porovnáváme ne laboratoře ale pracoviště → fyzikální vlastnosti v centrálních lab. Variabilita výsledků nových zkoušek ČSN EN v porovnání s původními ČSN je nižší Potvrzení tohoto trendu se očekává i v dalších MPZ

29 Převzetí EN 13036 Povrchové vlastnosti vozovek PK a jejich dopad na stávající ČSN
Leoš Nekula 24. – , České Budějovice

30 EN 13036 Povrchové vlastnosti vozovek
Zpracováno v TC227/WG 5 – norma má 8 částí EN Měření hloubky makrotextury odměrnou metodou -2 Měření protismyk. vlastností povrchu dynamickými měřícími zařízeními -3 Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky -4 Zkouška kyvadlem -5 Definice a výpočet indexů podélné nerovnosti -6 Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury -7 Měření jednotlivých nerovností povrchu voz. – zkouška latí -8 Stanovení parametrů příčné nerovnosti Část 2 a 5 nebyly doposud zavedeny, část 2 změněna na směrnici

31 Část 1: Měření hl. makrotextury povrchu odměr. metodou
ČSN Zjišťování makrotextury vozovky pískem Místo písku 0,125 – 0,25 mm skleněné kuličky 0,18 – 0,25 mm Místo hloubky písku hp → střední hl. makrotextury MTD Část 2: Měření protismyk. vlastností povrchu pomocí dynamických měřících systémů ČSN Zjišťování součinitele podélného/bočního tření Podélné tření VÚD-2, TRT; boční tření DRS 01 CEN/TS zkušebních zařízení → SRI = index protismy-kových vlastností (součinitel tření + makrotextura) → nebyly stanoveny mezní hodnoty pro hodnocení

32 Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky
Stanovení pomocí výtokoměru Rozsah platnosti v rozmezí MTD = 0,25 – 0,5 mm Simulace schopnosti odvádění vody pod pohybující se pneumatikou, do ČSN zavedeno odkazem Část 4: Metoda pro měření protismyk. vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem ČSN Zjišťování mikrotextury kyvadlem TRRL → fk Podle EN → hodnota tření zjištěná kyvadlem PTV Metoda převzata do ČSN

33 Část 5: Definice a výpočet indexů podélné nerovnosti
Zatím v návrhu, popisuje dynamické metody → IRI, PSD (analýza spektrální hustoty výkonu) V ČSN se vypočítává míra nerovnosti C a IRI, na IRI se přepočítává většina hodnot naměřených různými zařízeními Část 6: Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury Obsahuje kritéria a požadavky pro klasifikaci profilometrů ČSN výsledek IRI, nebo hloubka koleje EN Změřený profil a zvolený parametr nerovnosti Do ČSN zavedeno odkazem

34 Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu voz. – zkouška latí
Měření nerovností v jakémkoli směru na povrchu vozovky Nejsou stanoveny četnosti měření ani přesnosti, lať délky 3 m ČSN podélná nerovnost lať 4 m, příčná lať 2 m, zůstává Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti Měření 3 m latí, stanovují se nerovnosti: příčný sklon, výška schůdku Is, hrboly IR, poklesy ID, hloubka vyjeté koleje R a teoretická hloubka vody W Do revize ČSN doplněno názvosloví, převzato stanovení R a W

35 Závěr Kromě části 3 nejsou zavedeny žádné nové metody
Návrhy částí EN z CEN jsou na nízké úrovni Zkušební metody u měření nerovností → ve 3 částech Norma je nepřehledná, složitý popis metod Terminologie není ve všech částech normy stejná Původní plán po zavedení EN → zrušit ČSN a 77 Z výše uvedených důvodů nebylo možné EN není v ČR přínosem Původní ČSN po revizi → komplexnější, srozumitelnější

36 Děkuji za pozornost 36 36


Stáhnout ppt "Dr. Ing. Michal Varaus VUT v Brně"

Podobné prezentace


Reklamy Google