Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak sestavit finanční plán? Seminář v rámci soutěže MUP Praha o nejlepší studentský podnikatelský nápad pro studenty středních škol více informací na:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak sestavit finanční plán? Seminář v rámci soutěže MUP Praha o nejlepší studentský podnikatelský nápad pro studenty středních škol více informací na:"— Transkript prezentace:

1 Jak sestavit finanční plán? Seminář v rámci soutěže MUP Praha o nejlepší studentský podnikatelský nápad pro studenty středních škol více informací na: www.mup.cz/soutez Jak sestavit finanční plán? Lektorka: Ing. Daniela Čermáková

2 Jak sestavit finanční plán? ZAČÍNÁME …

3 Jak sestavit finanční plán? CÍLE  Seznámit se s finančním plánem a jeho strukturou  Porozumět důležitým pojmům finančního plánování  Osvojit si strukturu finančního plánu  Naučit se sestavit zjednodušený finanční plán jako součást podnikatelského plánu

4 Jak sestavit finanční plán? PROGRAM  Co je finanční plánování a finanční plán  Podstata a účel sestavení finančního plánu  Důležité pojmy k zapamatování  Struktura finančního plánu  Postup sestavení zjednodušeného finančního plánu

5 Jak sestavit finanční plán? Finanční plán a jeho sestavení  může být pro vás složitou záležitostí, neboť pracuje s řadou ekonomických a účetních pojmů, které mnozí ještě neznáte,  netřeba si zoufat, v tomto semináři objasníme podstatu finančního plánu a jeho sestavení včetně klíčových pojmů.

6 Co je finanční plánování a finanční plán

7 Jak sestavit finanční plán? Co je finanční plánování?  Úkolem finančního plánování je:  posouzení jednotlivých finančních zdrojů (pasiv) pro financování Vašeho záměru, projektu,  výběr vhodných finančních zdrojů,  zajištění stability a minimální rizikovosti financování podnikatelského záměru.  Podstatou finančního plánování je sestavení finančního plánu.

8 Jak sestavit finanční plán? Co zahrnuje finanční plánování?  Pokud plánujeme finance pro realizaci podnikatelského záměru děláme v podstatě tyto tři typy rozhodnutí:  Rozhodujeme o struktuře aktiv (Do čeho investovat)  Rozhodujeme o struktuře pasiv, tj. o struktuře finančních zdrojů (Z čeho investovat)  Rozhodujeme, kalkulujeme výši předpokládaných nákladů a výnosů, příjmů a výdajů, zisku.

9 Jak sestavit finanční plán? Z čeho budeme vycházet při finančním plánování?  Z propočtu - kalkulace všeho, co budete potřebovat pro přípravu, rozjezd a realizaci Vašeho projektu (počáteční investice a zřizovací výdaje) i běžný provoz (provozní náklady).  Z přehledu finančních i věcných prostředků - zdrojů, které máte k dispozici.  Z analýzy trhu a stanovení ceny vašeho produktu, služby… a předpokládaných tržeb.

10 Jak sestavit finanční plán? Z čeho budeme vycházet při finančním plánování?  Ze zhodnocení všech dalších výchozích předpokladů, na jejichž základech můžete postavit stabilní finanční plán (úroveň konkurence, tržních cen, trendů v daném odvětví, cen vstupů apod.)

11 Podstata a účel sestavení finančního plánu

12 Jak sestavit finanční plán? Finanční plán a jeho podstata  Prokazuje reálnost Vašeho podnikatelského záměru.  Umožňuje získat kontrolu nad financemi a řízení finančních rizik.  Stanovuje konkrétní chování subjektu v oblasti financování podniku, projektu…  Pomáhá předvídat pravděpodobné budoucí finanční situace.  Je součástí každého podnikatelského plánu.  Musí být vztažen k předem stanovenému časovému období:  Dlouhodobý finanční plán  Krátkodobý finanční plán

13 Jak sestavit finanční plán? Účel sestavení finančního plánu  Posouzení reálnosti Vašeho záměru, všech finančních potřeb a dostupných zdrojů k realizaci Vašeho záměru.  Měřitelné posouzení šancí na úspěch, jaká je návratnost vložených prostředků, předpokládaná ziskovost.  Řízená kontrola finančních toků, předvídání pravděpodobných budoucích finančních situací.  Minimalizace ztrát, rizik.  Získání finančních zdrojů od banky, investora.

14 Důležité pojmy k zapamatování

15 Jak sestavit finanční plán? Důležité pojmy k zapamatování  Příjmy  Výdaje  Výnosy  Náklady  Aktiva  Pasiva CASH FLOW HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VÝSLEDOVKA (výkaz zisků a ztrát) BILANCE (ROZVAHA)

16 Jak sestavit finanční plán? Příjmy  Pokud hovoříme o příjmech, pamatujte si, že každý příjem je „o penězích". Přijdou peníze na účet, nebo je prostě inkasujete v hotovosti. Musí se tedy jednat o skutečný pohyb peněz, které přitékají směrech do vaší firmy.  Na straně příjmů se tedy zaznamenává skutečný příjem, a to nikoli v den, kdy byl vyfakturován, ale v den, kdy skutečně přišel na bankovní účet (do pokladny) a jedná se tedy o volné a použitelné prostředky.  Příklady: příjmy z prodeje zboží a služeb, prodej (starého) zařízení podniku, nově poskytnutý úvěr, připsané úroky, vrácené daně, vložený kapitál aj.

17 Jak sestavit finanční plán? Výdaje  Výdaj je, když převedete, či dáte peníze někomu jinému, tedy jedná se o skutečný úbytek peněz z vašeho účtu, pokladny apod., což znamená, že peníze odtékají z vaší firmy.  Na stranu výdajů se tedy píší veškeré náklady, které jsou zaplaceny, a to v momentu, kdy opouštějí váš bankovní účet či pokladnu. Zapisuje se zde tedy ne to, co dlužíte, ale to, co se skutečně zaplatilo.  Příklady: výdaje za materiál na výrobu, nákup zařízení podniku, výdaje za nakupované služby (internet, telefon, právní služby apod.), splátky poskytnutého úvěru, osobní náklady (mzdy a pojištění), režijní náklady (spotřební kancelářský materiál aj.), výdaje za propagaci, daně, výdaje za provedené opravy aj.

18 Jak sestavit finanční plán? CASH FLOW (výkaz toků hotovosti)  Představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků. Jde o zachycení pohybu peněžních prostředků v podniku za konkrétní období.  Sleduje příjmy a výdaje tak, jak skutečně do firmy přicházejí a zase odcházejí. Při sestavování cash flow je třeba sečíst stav peněz na bankovním účtu či v pokladně a odečíst výdaje – tak získáte přehled o finančním toku za dané období.  Výkaz cash flow se považuje za nejpřesnější ukazatel úspěšnosti podniku.

19 Jak sestavit finanční plán? CASH FLOW (výkaz toků hotovosti)  Jde o „nejlacinější“ peníze, které můžete získat – nachází se přímo u vás, jen je nezbytné je najít a dobře s nimi nakládat. Z tohoto důvodu je pro ekonomický úspěch vašeho podnikání nezbytné váš tok hotovosti dostatečně zručně řídit.  Jak řídit tok hotovosti: sledujte pohyby na stránce příjmů i výdajů. Vašim cílem by mělo být urychlení přílivu peněz za současného zpomalení jejich odlivu, abyste zvýšili cash flow. Sledujte stav vaší pokladny, plánujte platby dopředu, kontrolujte odliv hotovosti na straně výdajů apod.

20 Jak sestavit finanční plán? Výnosy  Výnos je spojen s tím, že vydáte doklad, který by (když to dobře půjde) v budoucnu mohl znamenat příjem.  Výnosy jsou tedy výsledky podnikání v penězích za určité období bez ohledu na to, jestli ve stejném období došlo k jejich skutečné úhradě. Typicky výnos vznikne, když vystavíte fakturu.  Příklady: u výrobního podniku jsou hlavními výnosy tržby za prodej výrobků, případně služeb. U obchodních firem je to potom obchodní marže, neboli rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou.

21 Jak sestavit finanční plán? Náklady  Náklad znamená, že budete muset v budoucnu něco zaplatit (vydat peníze), tudíž už jste nakoupili například nějaký materiál, obdrželi jste fakturu a máte do 14 dnů zaplatit.  Je to pro vás náklad, nicméně výdajem se stane až v okamžiku, kdy skutečně materiál uhradíte. Náklady představují peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů, bez ohledu na to, zda byly v daném období skutečně zaplaceny.

22 Jak sestavit finanční plán? VÝSLEDOVKA (výkaz zisků a ztrát) Pracuje s položkami výnosů a nákladů.  Výnosy (i náklady) se účtují k okamžiku vzniku, což ve skutečnosti často neodpovídá skutečným peněžním příjmům (i výdajům), které zachycuje výkaz Cash-Flow. Mezi výnosem a příjmem může uplynout i hodně dlouhá doba, klidně několik měsíců.  Vždy se vztahuje k určitému časovému intervalu.  Má předepsanou strukturu, pro menší podniky, které nemají zákonem danou povinnost ověřit závěrku auditorem, stačí vyhotovit jej ve zjednodušeném rozsahu.

23 Jak sestavit finanční plán? VÝSLEDOVKA (výkaz zisků a ztrát) Pracuje s položkami výnosů a nákladů.  Ukazuje, jakého hospodářského výsledku podnik dosáhl či předpokládá, že dosáhne (zisku nebo ztráty) za dané období.  Hospodářský výsledek je rozdílem mezi výnosy a náklady (pokud jsou výnosy vyšší než náklady jde o zisk, pokud je tomu naopak jedná se o ztrátu).  Výsledovka tak zachycuje právě náklady a výnosy, nikoli výdaje a příjmy!

24 Jak sestavit finanční plán? Aktiva a pasiva  Aktiva představují veškerý hmotný, nehmotný a finanční majetek, který slouží k výrobě, poskytování služeb…, tudíž ho potřebujete k realizaci Vašeho záměru. Jde o stroje, zařízení, licence, software, budovy, suroviny, polotovary.  Pasiva představují veškeré kapitálové zdroje financování Vašeho podniku, záměru, za které pořizujete aktiva. Na straně pasiv se nachází položky vlastního kapitálu (peníze, které jsou vaše a vkládáte je do podnikání, projektu a čekáte, že se vám zhodnotí, zisky, které očekáváte, že získáte, vklad tichého společníka, pokud o něm uvažujete aj.) a cizího kapitálu (úvěry od banky, půjčky, čerpaný leasing, závazky aj.).

25 Jak sestavit finanční plán? BILANCE Pracuje s položkami aktiv a pasiv.  Bilance neboli rozvaha (Balance Sheet) je jakási momentka dne. Sestavuje se vždy k určitému datu a vyjadřuje, co podnik vlastní (majetek = aktiva) a jaké jsou zdroje krytí tohoto majetku (kapitál= pasiva).  Z účetního hlediska se vždy aktiva musí rovnat pasivům, tudíž musíte vyrovnat hodnotu požadovaných majetkových potřeb se zdroji, které máte či budete mít (např. úvěry, leasing) k dispozici.

26 Struktura finančního plánu

27 Jak sestavit finanční plán? Struktura finančního plánu  Každý finanční plán by měl vyústit ve zpracovaní tří finančních výkazů v podobě, jak je pro dané období plánujete a to:  plán bilance,  plán zisků a ztrát – výsledovka,  plán toku hotovosti - cash flow.

28 Jak sestavit finanční plán? Jak sestavit standardní finanční plán? 1. Jaký je Váš počáteční kapitál, který hodláte do realizace projektu vložit? Určete předpokládanou výši zřizovacích nákladů. 2. Jaký majetek budete k realizaci projektu potřebovat (stroje, věci, zařízení, budovy…)? 3. Určete předpokládanou výši provozních nákladů a výnosů. 4. Sestavte plánovaný výkaz zisků a ztrát (výsledovku). 5. Sestavte zahajovací bilanci k datu, kdy očekáváte, že zahájíte realizaci projektu. 6. Odhadněte výši příjmů a výdajů. 7. Sestavte plánovaný výkaz Cash Flow. Napište si o informace k sestavení standardního finančního plánu na maxa@mup.czmaxa@mup.cz

29 Jak sestavit finanční plán? Jak sestavit zjednodušený finanční plán pro potřeby naší soutěže? 1. Jaký je Váš počáteční kapitál, který hodláte do realizace projektu vložit? 2. Určete předpokládanou výši zřizovacích nákladů a počátečních investic. 3. Odhadněte a uveďte výši příjmů a výdajů, které předpokládáte, že v prvním roce a následujících dvou letech přitečou (příjmy) a odtečou (výdaje) z vašeho podniku, z realizace projektu apod. 4. Sestavte plánovaný výkaz Cash Flow.

30 Jak sestavit finanční plán? 1. Jaký je Váš počáteční kapitál, který hodláte do realizace projektu vložit? Hledejte pečlivě odpověď na následující otázky:  Jak velký počáteční kapitál budete potřebovat?  Odkud ho vezmete (vlastní zdroje, kamarádi, rodina)?  Uvažujete, že si peníze půjčíte třeba od banky?  Jaký je poměr jednotlivých zainteresovaných stran (kolik % kapitálu tvoří vlastní zdroje, známí, banka)?  Jak vysoký je váš celkový kapitál, který máte k dispozici, abyste mohli zrealizovat projekt. Rozdělte tyto kapitálové zdroje na vlastní a cizí (dlužné, vypůjčené) a udělejte si jejich přehled, tj. přehled odhadovaných pasiv.  Doporučujeme využít formuláře VÝKAZ Č. 1

31 Jak sestavit finanční plán? 2. Určete předpokládanou výši zřizovacích nákladů. Hledejte pečlivě odpověď na následující otázky:  Jaké jsou vaše počáteční investice nezbytné pro realizaci vašeho podnikatelského záměru?  Jaké zřizovací náklady jsou spojené s vaším podnikatelským záměrem?  Udělejte si přehled všech položek zřizovacích nákladů a počátečních investic, jako např. pořízení prostorů pro realizaci vašeho projektu, vybavení prostor, nábytek, pořízení technického vybavení, firemních aut, výrobních linek, nákup licence, zařízení ochranné známky, firemního loga, náklady na poradce a právní služby, stavební úpravy prostor, nákup nezbytného softwaru apod. Tento soupis bude pro vás základem pro pozdější sestavení zahajovací rozvahy.  Doporučujeme využít formuláře VÝKAZ Č.2

32 Jak sestavit finanční plán? 3. Odhadněte výši příjmů a výdajů.  V návaznosti na pochopení pojmu „příjem“ a „výdaj“ odhadněte výši peněžních toků, které předpokládáte, že za roční období (určete pro první tři roky realizace vašeho podnikatelského záměru) přitečou k vám, do firmy (na váš účet, do pokladny) a za stejné období odtečou, tj. vytvořte přehled kladných (cash in) toků hotovosti neboli příjmů a přehled záporných (cash out) toků hotovosti neboli výdajů. V každém dílčím roce odhadněte stav kladných a záporných peněžních toků vždy na začátku a na konci daného období, tudíž změnu položek výdajů a příjmů za období jednoho roku.  Příjmy  Na straně příjmů odhadněte hodnotu toho, co v daném ročním období bude připsáno na váš účet či inkasováno do pokladny, tj. může se stát, a také se to stává, že sice ve výnosech budete předpokládat prodej produktů vašeho záměru v jednom období, ale úhradu očekáváte ve zcela jiném období, např. s odstupem dvou měsíců. Tudíž v příjmech se tato položka objeví až v okamžiku faktické úhrady. Ve výnosech mnohem dříve, tj. v okamžiku prodeje produktů zákazníkovi. Příklad příjmových položek: příjmy z prodeje zboží a služeb,prodej zařízení podniku,nově poskytnutý úvěr, připsané úroky, vrácené daně, vložený kapitál aj.

33 Jak sestavit finanční plán? 3. Odhadněte výši příjmů a výdajů.  Výdaje  Na stranu výdajů odhadněte hodnotu toho, co v daném ročním období bude fakticky uhrazeno z vašeho účtu, bude skutečně vydáno z pokladny. Tudíž se svým způsobem jedná o veškeré náklady, které za podmínky, že předpokládáte jejich reálnou úhradu v daném období zaplaceny, tudíž, že skutečně opustí váš bankovní účet či pokladnu. Zapisuje se zde tedy ne to, co dlužíte, ale to, co se skutečně zaplatilo. Příklad výdajových položek: výdaje za materiál na výrobu,nákup zařízení podniku, výdaje za nakupované služby (internet, telefon, právní služby apod.), splátky poskytnutého úvěru, osobní náklady (mzdy a pojištění), režijní náklady (spotřební kancelářský materiál aj.), výdaje za propagaci, daně, výdaje za provedené opravy, bankovní poplatky, poštovné apod.

34 Jak sestavit finanční plán? 4. Sestavte výkaz Cash Flow.  Údaje z pomocného přehledu předpokládaných příjmů a výdajů z bodu 7. přeneseme do zjednodušeného výkazu předpokládaných příjmů a výdajů, tj. předpokládaných kladných a záporných toků hotovosti (Cash Flow)  Doporučujeme využít formuláře VÝKAZ Č. 3

35 HOTOVO, GRATULUJEME! Dotazy a pomoc při sestavování: Ing. Radek Maxa (maxa@mup.cz)


Stáhnout ppt "Jak sestavit finanční plán? Seminář v rámci soutěže MUP Praha o nejlepší studentský podnikatelský nápad pro studenty středních škol více informací na:"

Podobné prezentace


Reklamy Google