Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUČASNÝ STAV DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU V ČESKU Petr Kratochvíl Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUČASNÝ STAV DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU V ČESKU Petr Kratochvíl Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."— Transkript prezentace:

1 SOUČASNÝ STAV DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU V ČESKU Petr Kratochvíl Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 2 Definice území Česka na turistická území Komunikace s regiony, oblastmi a kraji Programy rozvoje cestovního ruchu byly zpracovány téměř ve všech regionech Profesionalizace řízení a organizace (destinační management) Turistické produkty jako základ nabídky Měření Cílený marketing, tzn. inovace používaných marketingových nástrojů Jakost

3  Destinační management  soubor technik, nástrojů a opatření při plánování, organizaci, komunikaci … CR v regionu  organizace zabývající se organizováním a logistikou konferencí a regionálních akcí  Organizace cestovního ruchu  v regionu je nutností, aby fungovala organizace, která bude iniciovat a řídit celý proces rozvoje CR ve spolupráci se soukromým i státním sektorem a místními obyvateli  obecný název činnosti 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 3

4  Výsledek  Destinační management – pro odbornou veřejnost  Jednoznačné pojmenování problému  Navenek minimum rozdílností při výkladu pojmu  Organizace cestovního ruchu (OCR) – pro laickou veřejnost, včetně politické reprezentace  Přetrvávající nezbytnost vysvětlovat obsah činnosti  Počeštění přispívá i k pochopení obsahu pojmu  Závěr:  Neuzavřený proces 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 4

5  Vytváření organizací cestovního ruchu (OCR) v turistických regionech (dokument) Na základě zadání České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a s využitím podkladu Asociace turistických regionů České republiky zpracovala Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, PhD., v prosinci 2005 Projednáno a upraveno na základě jednání Asociace turistických regionů České republiky dne 5.12.2005 a projednáno na veřejných oponenturách organizovaných v Olomouci dne 8.12.2005 a v Praze dne 15.12.2005. Obsah  Vymezení destinace cestovního ruchu  Postavení cestovního ruchu v regionu  Přínosy cestovního ruchu pro region  Negativní dopady rozvoje cestovního ruchu v regionu  Proč vytvářet organizaci cestovního ruchu (OCR) v regionu  Problémy ovlivňující vznik OCR v regionu  Co ovlivňuje charakter OCR v regionu  Možné formy OCR v regionu  Úlohy OCR v regionu  Jak vytvářet finanční prostředky na činnost OCR v regionu 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 5

6  Základní bariéry:  Složitost pojmu a obsahu  Nízká autorita problému  Využívání jen tradičních nástrojů marketingu  Financování provozu 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 6

7  Cestovní ruch je chápán jako soubor infrastruktury a marketingu - není potřeba, aby ho někdo koordinoval – organizoval (trh to vyřeší)  Není legislativní základ pro DM, nelze slepě přebírat zahraniční modely  Neumíme problém jednoduše vysvětlit, věcně argumentovat, nemedializujeme jej 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 7

8  V Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013 – priorita č.4 – Vytváření organizační struktury CR  4.1. Zakládání a činnost organizací cestovního ruchu na regionální a oblastní úrovni  4.2. Činnost turistických informačních center  4.3. Spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem, neziskovými organizacemi a  profesními a zájmovými sdruženími v cestovním ruchu  4.4. Krizový management a zkvalitnění fungování správních orgánů v oblasti cestovního ruchu v ČR ale  Při implementaci Koncepce byly finanční zdroje převedeny MMR ČR z IOP na ROP a nejsou určeny pro podporu priority č.4. 11.12.20144Ing. Petr Kratochvíl 8

9  DM se soustřeďují především na tradiční nástroje marketingu – tiskoviny, veletrhy a výstavy a internet  Manažeři DM většinou pokračují v té činnosti, kterou dlouhodobě vykonávali (rekrutují se z OÚ, měst, sdružení…)  Deformace podpořena fondy EU (ROPy)  Ostatní činnost nejsou tak vidět, měřítkem úspěchu jsou počty tiskovin apod. 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 9

10  Každý DM má problémy s financování svého provozu (kromě krajských „DM“)  Subjekty podílející se na činnosti DM nejsou zvyklí finančně se podílet na jejich činnosti ve prospěch všech regionálních subjektů  Samosprávní subjekty považují financování DM za novou aktivitu, nenahrazují jim část svých propagačních činností  Zatím málo řešený problém – bariéra další činnosti: konec podpory z EU 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 10

11 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 11 Destinační společnost Sokolovsko RRA Stachy Vysočina tourism Českosaské Švýcarsko o.p.s. Posázaví o.p.s. Zlatý pruh Polabí o.p.s. JČCR Sdružení Slovácko KLACR Rakovnicko, svazek obcí Sdružení Českolipsko Svazek obcí Jizerské hory Krkonoše – svazek obcí Sdružení Český ráj Branka o.p.s. Destinační společnost Orlické hory Destinační společnost Východní Cechy DM Podzvičínsko Jeseníky, sdružení CR Střední Morava, sdružení CR CCRJM CCRVM

12 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 12 Český Krumlov Třebíč Tolštejnské panství Písek Těšínské Beskydy RRA Střední Čechy Moravský kras Poodří CCRJM Kroměřížsko Most Kralický sněžník DM Plzeňsko STIS Kutná Hora Asociace Ještěd

13  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. - odlišuje se  Provádí průběžně monitoring návštěvnosti (kvantita)  Sestavuje turistické produkty a realizuje prodejní cesty (spolupracující výhradní CK)  Připravují se na roky po 2013 již nyní  Rezervační systém  Provokují nadregionální spolupráci (Jantarová stezka) 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 13

14  Zlatý pruh Polabí, o.p.s. Odlišuje se  Vznikla z iniciativy podnikatelských subjektů  Sprinter v marketingových aktivitách  Spolupráce s ostatními regiony a oblastmi v prosazování zájmů DM  Pozitivní vztah a spolupráce se samosprávami měst a obcí Bariéra  Současný postoj Středočeského kraje k DM a CR 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 14

15  Objasňování činnosti DM ve všech oblastech Často realizovaná náplň činnosti:  strategie rozvoje, vize, akční plán, opatření, marketingová strategie – podíl na tvorbě  posilování image, tiskoviny, internet, výstava a veletrhy, členství v profesních svazech…  shromažďuje informace o turistickém potenciálu regionu, zajišťuje jejich průběžnou aktualizaci  koordinuje činnosti turistických informačních center  zajišťuje fundraising rozvojových projektů, lidských zdrojů, kvality aj. (dotace, granty apod.)  analyzuje současnou situaci a identifikuje faktory rozvoje cestovního ruchu (analýza vnitřních podmínek - silné a slabé stránky a vnějšího okolí - příležitosti a ohrožení regionu, segmentace trhu, výběr cílových segmentů, aktivizace marketingového mixu vzhledem k vybraným segmentům)  sleduje rozvoj cestovního ruchu a jeho dopad na region (analýza trhu, potřeb a požadavků návštěvníků, pozitivní i negativní dopady rozvoje cestovního ruchu) 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 15

16  Objasňování činnosti DM ve všech oblastech Téměř nerealizovaná náplň činnosti:  aktivizuje dobrovolníky a nevládní organizace ke spolupráci  podporuje a zabezpečuje vzdělávání v oblasti cestovního ruchu  podporuje výchovu místních obyvatel k cestovnímu ruchu  iniciuje rozvoj suprastruktury a infrastruktury cestovního ruchu v souladu s potřebami a požadavky trhu  zabezpečuje optimalizaci vlivů cestovního ruchu na region v zájmu zajištění udržitelné rovnováhy mezi ekonomickým užitkem a sociálně-kulturními náklady a náklady na životní prostředí  podporuje maximalizaci uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků regionu (výzkum a prezentace výsledků)  podílí se na maximalizaci multiplikačního efektu cestovního ruchu v regionu  vytváří, spravuje a naplňuje regionální fond cestovního ruchu 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 16

17  Objasňování činnosti DM ve všech oblastech Důraz na přípravu lidských zdrojů:  vytváří strategie v oblasti turistických produktů s ohledem na vybrané cílové segmenty a podporu jejich vzniku, podílí se na jejich zpracování  uskutečňuje návštěvnický management  stanovuje únosné zatížení území regionu pomocí indikátorů udržitelného rozvoje cestovního ruchu  připravuje scénář krizového managementu (pro případ živelních pohrom, útoků teroristů apod.)  koordinuje spolupráci subjektů cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru v rámci regionu  zabezpečuje optimalizaci vlivů cestovního ruchu na region v zájmu zajištění udržitelné rovnováhy mezi ekonomickým užitkem a sociálně-kulturními náklady a náklady na životní prostředí  podporuje maximalizaci uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků regionu (výzkum a prezentace výsledků)  podporuje zavádění moderních technologií do praxe 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 17

18  Profesionalizace organizace a řízení cestovního ruchu je základní podmínkou jeho rozvoje  Zvyšování autority DM lze dosáhnout přesvědčivou argumentací na číslech  Potřeba překonat bariéru tradičního pojetí marketingu v cestovním ruchu 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 18 Nedělejte z teorie terorii. Jiří Žáček

19 Ing. Petr Kratochvíl, konzultant tel.: 725 138 822, 281 931 401 mail: p.kratoch@volny.cz 11.12.2014Ing. Petr Kratochvíl 19


Stáhnout ppt "SOUČASNÝ STAV DESTINAČNÍHO MANAGEMENTU V ČESKU Petr Kratochvíl Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."

Podobné prezentace


Reklamy Google