Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/"— Transkript prezentace:

1 Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0026
Pravidla realizace a monitorování projektu z hlediska partnera s finančním příspěvkem

2 Projekt "Učíme digitálně", reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0026
Obsah 1. Aktuální stav projektu a další postup 2. Pravidla realizace projektu 3. Podklady pro monitorovací zprávy 4. Pracovní výkazy 5. Diskuze

3 Aktuální stav projektu
: schválení žádosti o finanční podporu z OP VK příprava partnerských smluv a souhlasů zřizovatelů založení bankovních účtů partnerů a doložení jejich čísel : doložení požadovaných dokladů na MŠMT (neúplných) příprava zbývajících partnerských smluv a souhlasů zřizovatelů založení zbývajících bankovních účtů partnerů a doložení jejich čísel příprava změn projektu – nejdůležitější: časový posun projektu o 1 měsíc, končíme tedy nahrazení některých partnerů (škol) Aktuálně: očekáváme vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ze strany MŠMT : úvodní semináře pro ředitele škol a ICT metodiky (celkem 4 skupiny partnerů ve 4 lokalitách – Praha, Hradec Králové, Liberec a Nové Město na Moravě)

4 Předpokládaný další postup
Neprodleně po obdržení „Rozhodnutí“ z MŠMT: zahájení mentoringu a podpory na školách (průběžně až do 6/2015) příprava Veřejných zakázek na nákup dotykových zařízení první zálohová platba pro školy (do 10 pracovních dnů od připsání první platby z MŠMT na účet Příjemce) Další kroky: 11/2014: vstupní dílny pro ICT metodiky 12/2014: kurs „Co už máme“ 1/2015: druhá zálohová platba pro školy dodávka technologií (dotykových zařízení a případně i Wi-Fi infrastruktury) do škol 1-2/2015: kurs „Co chceme“ 2-4/2015: školení oborových didaktik 4/2015: třetí zálohová platba pro školy 5/2015: výstupní dílny pro ICT metodiky

5 Základní informace o projektu
Vyhlašovatel: MŠMT Číslo výzvy: Výzva 51 Číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Žadatel - příjemce: Pontech s.r.o. Název projektu: Učíme digitálně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/

6 Účastníci projektu - příjemce
Žadatel = příjemce: Pontech s.r.o. manažer projektu finanční manažer věcní manažeři aktivit lektoři mentoři metodici

7 Účastníci projektu - partneři
50 partnerů s finančním příspěvkem ředitelé škol (statutární zástupci) školní koordinátoři (DPČ) ICT metodici (jen v některých školách) školení / mentorovaní pedagogové

8 Partnerství Principy partnerství
Partnerství v rámci OPVK je smluvní vztah mezi dvěma nebo více subjekty založený na společné odpovědnosti za realizaci projektu v průběhu celého projektového cyklu.

9 Partnerství Principy partnerství
Partneři se společně podílejí na přípravě a realizaci projektu ve fázi: zpracování projektové žádosti realizace projektu ukončení projektu.

10 Partnerství Principy partnerství
Partneři se podílejí na zajištění udržitelnosti projektu, jsou-li k tomu zavázání partnerskou smlouvou.

11 Partnerství Podmínky partnerství
Příjemce realizuje hlavní a podstatnou část aktivit projektu. Partner musí v rámci projektu vykazovat mj. činnosti, jako je např. zabezpečení cílové skupiny, aplikace výsledků metodik vytvořených v rámci projektu aj. – jinak nedostojí své úloze partnera.

12 Partnerství Typy partnerství
V rámci OPVK jsou možné dva typy partnerství: partner bez finančního příspěvku – podílí se na realizaci věcných aktivit projektu (např. formou konzultací), ale není mu poskytován žádný finanční příspěvek partner s finančním příspěvkem – přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit

13 Partnerství Partner s finančním příspěvkem
V případě finančního partnerství může být příjemcem podpory pouze jeden subjekt = žadatel, který předkládal projektovou žádost. Příjemce vystupuje jako subjekt zodpovědný za řízení projektu ve vztahu k partnerům a zodpovídá za rozdělení obdržených prostředků mezi partnery na základě: smluvních aktů uzavřených s těmito partnery na základě schváleného rozpočtu projektu na základě dokladovaných skutečných výdajů.

14 Úhrady mezi příjemcem a partnerem
Partner předkládá příjemci žádost o proplacení svých výdajů (např. soupisky účetních dokladů, kopie účetních dokladů, výpisy z účtu…). Při vyúčtování a dokladování svých výdajů má partner stejné povinnosti jako příjemce.

15 Úhrady mezi příjemcem a partnerem
Po zahájení projektu a úhradě zálohové platby poskytovatelem podpory příjemci poskytne příjemce partnerovi odpovídající část zálohové platby (na základě Smlouvy o partnerství)

16 Úhrady mezi příjemcem a partnerem
Pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv předkládá partner příjemci vyúčtování způsobilých výdajů. Tyto výdaje dokládá: soupiskou odpovídajících účetních dokladů a jejich kopiemi a výpisem z projektového i provozního účtu.

17 Úhrady mezi příjemcem a partnerem
Příjemce může v případě, že partner již vyčerpal poskytnutou zálohovou platbu a realizoval v rámci projektu další způsobilé výdaje: proplatit partnerovi tyto další doložené výdaje, které již nejsou hrazeny ze zálohové platby, na základě jeho vyúčtování způsobilých výdajů doložených soupiskou nebo posečká s proplacením této žádosti do okamžiku, kdy jsou způsobilé výdaje schváleny poskytovatelem podpory (tato varianta je vhodnější, zamezí vratkám ze strany partnera v případě, že poskytovatel některé výdaje neschválí).

18 Úhrady mezi příjemcem a partnerem
Nedočerpané finanční prostředky je partner povinen vrátit na projektový účet příjemce nejpozději do odeslání závěrečné monitorovací zprávy příjemce.

19 Partnerství – neziskový charakter
Činnosti, které jsou realizovány v rámci partnerství, mají neziskový charakter, tj. nesmějí být realizovány za účelem vytváření zisku.

20 Partnerství a podstatné změny
V případě, že budou v rámci projektu realizovány podstatné změny projektu, musejí být odsouhlaseny partnery příjemce, jichž se tyto změny dotýkají, ještě před podáním návrhů změn textu právního aktu o poskytnutí podpory.

21 Spolupráce partnerů Partneři musejí v průběhu realizace projektu spolupracovat na naplňování cílů a monitorovacích indikátorů projektu. K tomuto účelů mohou využívat nástroje řízení a komunikace, které jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OPVK.

22 Spolupráce partnerů Partneři jsou zavázáni povinností podílet se na přípravě monitorovacích zpráv, které jsou předkládány poskytovateli dotace ve stanovených intervalech a které zpracovává a předkládá příjemce.

23 Spolupráce partnerů Partneři jsou povinni pro účely zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu předkládat příjemci podpory veškeré doklady, které jsou podkladem pro vypracování těchto zpráv a žádostí.

24 Spolupráce partnerů V případě, že je u projektu prováděna kontrola na místě, je povinností příjemce mít k dispozici a doložit kontrolnímu orgánu originály účetních dokladů partnerů. Tyto doklady jsou partneři projektu povinni příjemci k tomuto účelu poskytnout. V některých případech může část této kontroly probíhat přímo u partnerů projektu.

25 Předkládání monitorovacích zpráv
Příjemce je povinen předložit poskytovateli podpory 1. monitorovací zprávu do 1-3 měsíců po vydání Rozhodnutí (přesný termín bude upřesněn v Rozhodnutí). Další monitorovací zprávy následují vždy po každých 3 měsících.

26 Předkládání monitorovacích zpráv
Podklady požadované od škol pro předkládání MZ: kopie DPČ školních koordinátorů měsíční výkazy práce školních koordinátorů v rozsahu do max. výše úvazku dle Smlouvy o partnerství měsíční výpisy z projektového bankovního účtu (příp. i z provozního BÚ) dokumentace k provedeným školením a k činnosti mentorů (bude upřesněno) kopie účetních dokladů (k fakturám nutno dokládat podpisový záznam) kompletní dokumentace k VZ na nákup dotykových zařízení zadávací dokumentace zápis z otevírání obálek zápis z vyhodnocení nabídek objednávka/smlouva … (bude upřesněno)

27 Vyúčtování způsobilých výdajů
Pracovní výkaz musí být podepsán odpovědnou osobou (nadřízeným příslušného pracovníka, koordinátorem projektu, ředitelem, statutárním zástupcem apod.)

28 Pravidla realizace a podklady pro monitorovací zprávy

29 Pracovní výkaz Pracovní výkaz musí minimálně obsahovat:
identifikaci projektu název subjektu – příjemce/partner jednoznačnou identifikaci pracovníka a zastávané funkce (odkaz na položku rozpočtu, ze které jsou osobní náklady hrazeny) časové vymezení (měsíc a rok, ve kterém byla činnost prováděna) údaje o úvazku v projektu, případně o zapojení do dalších projektů a dalších činností pro příjemce a partnery časový rozsah práce dle smlouvy popis činností, které jsou vykonávány v rámci projektu v jednotlivých dnech konkrétního měsíce

30 Pracovní výkaz Popis činností na pracovním výkaze
Popis činností na pracovním výkaze musí být podrobně zpracován vzhledem ke konkrétním prováděným činnostem. Nestačí obecné formulace typu „administrativní práce“ nebo „vedení projektu“, přičemž tyto činnosti musejí být vykazovány ve dnech, které odpovídají jejich skutečnému provádění

31 Pracovní výkaz Popis činností na pracovním výkaze
Činnosti a objem práce v pracovním výkazu musí odpovídat skutečně odvedené práci v rámci vykazovaného období!

32 Pracovní výkaz Pracovní výkaz musí mj. obsahovat informace a čerpání dovolené, pracovní neschopnosti, případně další relevantní údaje vztahující se k vykonávané činnosti.

33 Pracovní výkaz Pracovní výkaz musí být podepsán odpovědnou osobou (nadřízeným příslušného pracovníka, koordinátorem projektu, ředitelem, statutárním zástupcem apod.)

34 Pracovní výkaz Pracovní výkaz musí být podepsán odpovědnou osobou (nadřízeným příslušného pracovníka, koordinátorem projektu, ředitelem, statutárním zástupcem apod.)

35 Komunikace s MŠMT Komunikace partnera s pracovníky MŠMT: výhradně prostřednictvím projektového týmu příjemce. Ing. Michal Beránek Bc. Jakub Janeček Ing. Radka Halodová

36 Příručka pro příjemce Příjemce podpory, jakož i partneři jsou povinni postupovat v rámci celého průběhu projektu v souladu s: Příručkou pro příjemce OP VK, verze 8.

37 Projekt "Učíme digitálně", reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0026
Děkuji za pozornost. Ing. Radka Halodová tel.: Pontech s.r.o.

38


Stáhnout ppt "Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google