Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0026 Pravidla realizace a monitorování projektu z hlediska partnera s finančním příspěvkem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0026 Pravidla realizace a monitorování projektu z hlediska partnera s finančním příspěvkem."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0026 Pravidla realizace a monitorování projektu z hlediska partnera s finančním příspěvkem

2 Obsah  1. Aktuální stav projektu a další postup  2.Pravidla realizace projektu  3. Podklady pro monitorovací zprávy  4. Pracovní výkazy  5.Diskuze

3 Aktuální stav projektu 11.8.2014: schválení žádosti o finanční podporu z OP VK  příprava partnerských smluv a souhlasů zřizovatelů  založení bankovních účtů partnerů a doložení jejich čísel 3.9.2014: doložení požadovaných dokladů na MŠMT (neúplných)  příprava zbývajících partnerských smluv a souhlasů zřizovatelů  založení zbývajících bankovních účtů partnerů a doložení jejich čísel  příprava změn projektu – nejdůležitější:  časový posun projektu o 1 měsíc, končíme tedy 31.7.2015  nahrazení některých partnerů (škol) Aktuálně: očekáváme vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ze strany MŠMT  6. 10. -16.10.2014: úvodní semináře pro ředitele škol a ICT metodiky (celkem 4 skupiny partnerů ve 4 lokalitách – Praha, Hradec Králové, Liberec a Nové Město na Moravě) 3

4 Předpokládaný další postup Neprodleně po obdržení „Rozhodnutí“ z MŠMT:  zahájení mentoringu a podpory na školách (průběžně až do 6/2015)  příprava Veřejných zakázek na nákup dotykových zařízení  první zálohová platba pro školy (do 10 pracovních dnů od připsání první platby z MŠMT na účet Příjemce) Další kroky:  11/2014: vstupní dílny pro ICT metodiky  12/2014: kurs „Co už máme“  1/2015:  druhá zálohová platba pro školy  dodávka technologií (dotykových zařízení a případně i Wi-Fi infrastruktury) do škol  1-2/2015: kurs „Co chceme“  2-4/2015: školení oborových didaktik  4/2015: třetí zálohová platba pro školy  5/2015: výstupní dílny pro ICT metodiky  … 4

5 Základní informace o projektu  Vyhlašovatel:MŠMT  Číslo výzvy: Výzva 51  Číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení  Žadatel - příjemce: Pontech s.r.o.  Název projektu: Učíme digitálně  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0026

6 Účastníci projektu - příjemce  Žadatel = příjemce: Pontech s.r.o. manažer projektu finanční manažer věcní manažeři aktivit lektoři mentoři metodici

7 Účastníci projektu - partneři  50 partnerů s finančním příspěvkem ředitelé škol (statutární zástupci) školní koordinátoři (DPČ) ICT metodici (jen v některých školách) školení / mentorovaní pedagogové

8 Partnerství  Principy partnerství  Partnerství v rámci OPVK je smluvní vztah mezi dvěma nebo více subjekty založený na společné odpovědnosti za realizaci projektu v průběhu celého projektového cyklu.

9 Partnerství  Principy partnerství Partneři se společně podílejí na přípravě a realizaci projektu ve fázi:  zpracování projektové žádosti  realizace projektu  ukončení projektu.

10 Partnerství  Principy partnerství Partneři se podílejí na zajištění udržitelnosti projektu, jsou-li k tomu zavázání partnerskou smlouvou.

11 Partnerství  Podmínky partnerství  Příjemce realizuje hlavní a podstatnou část aktivit projektu.  Partner musí v rámci projektu vykazovat mj. činnosti, jako je např. zabezpečení cílové skupiny, aplikace výsledků metodik vytvořených v rámci projektu aj. – jinak nedostojí své úloze partnera.

12 Partnerství  Typy partnerství V rámci OPVK jsou možné dva typy partnerství:  partner bez finančního příspěvku – podílí se na realizaci věcných aktivit projektu (např. formou konzultací), ale není mu poskytován žádný finanční příspěvek  partner s finančním příspěvkem – přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit

13 Partnerství  Partner s finančním příspěvkem  V případě finančního partnerství může být příjemcem podpory pouze jeden subjekt = žadatel, který předkládal projektovou žádost.  Příjemce vystupuje jako subjekt zodpovědný za řízení projektu ve vztahu k partnerům a zodpovídá za rozdělení obdržených prostředků mezi partnery na základě:  smluvních aktů uzavřených s těmito partnery  na základě schváleného rozpočtu projektu  na základě dokladovaných skutečných výdajů.

14 Úhrady mezi příjemcem a partnerem  Partner předkládá příjemci žádost o proplacení svých výdajů (např. soupisky účetních dokladů, kopie účetních dokladů, výpisy z účtu…).  Při vyúčtování a dokladování svých výdajů má partner stejné povinnosti jako příjemce.

15 Úhrady mezi příjemcem a partnerem  Po zahájení projektu a úhradě zálohové platby poskytovatelem podpory příjemci poskytne příjemce partnerovi odpovídající část zálohové platby (na základě Smlouvy o partnerství)

16 Úhrady mezi příjemcem a partnerem  Pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv předkládá partner příjemci vyúčtování způsobilých výdajů.  Tyto výdaje dokládá:  soupiskou odpovídajících účetních dokladů a jejich kopiemi a  výpisem z projektového i provozního účtu.

17 Úhrady mezi příjemcem a partnerem  Příjemce může v případě, že partner již vyčerpal poskytnutou zálohovou platbu a realizoval v rámci projektu další způsobilé výdaje:  proplatit partnerovi tyto další doložené výdaje, které již nejsou hrazeny ze zálohové platby, na základě jeho vyúčtování způsobilých výdajů doložených soupiskou  nebo posečká s proplacením této žádosti do okamžiku, kdy jsou způsobilé výdaje schváleny poskytovatelem podpory (tato varianta je vhodnější, zamezí vratkám ze strany partnera v případě, že poskytovatel některé výdaje neschválí).

18 Úhrady mezi příjemcem a partnerem  Nedočerpané finanční prostředky je partner povinen vrátit na projektový účet příjemce nejpozději do odeslání závěrečné monitorovací zprávy příjemce.

19 Partnerství – neziskový charakter  Činnosti, které jsou realizovány v rámci partnerství, mají neziskový charakter, tj. nesmějí být realizovány za účelem vytváření zisku.

20 Partnerství a podstatné změny  V případě, že budou v rámci projektu realizovány podstatné změny projektu, musejí být odsouhlaseny partnery příjemce, jichž se tyto změny dotýkají, ještě před podáním návrhů změn textu právního aktu o poskytnutí podpory.

21 Spolupráce partnerů  Partneři musejí v průběhu realizace projektu spolupracovat na naplňování cílů a monitorovacích indikátorů projektu.  K tomuto účelů mohou využívat nástroje řízení a komunikace, které jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OPVK.

22 Spolupráce partnerů  Partneři jsou zavázáni povinností podílet se na přípravě monitorovacích zpráv, které jsou předkládány poskytovateli dotace ve stanovených intervalech a které zpracovává a předkládá příjemce.

23 Spolupráce partnerů  Partneři jsou povinni pro účely zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu předkládat příjemci podpory veškeré doklady, které jsou podkladem pro vypracování těchto zpráv a žádostí.

24 Spolupráce partnerů  V případě, že je u projektu prováděna kontrola na místě, je povinností příjemce mít k dispozici a doložit kontrolnímu orgánu originály účetních dokladů partnerů.  Tyto doklady jsou partneři projektu povinni příjemci k tomuto účelu poskytnout.  V některých případech může část této kontroly probíhat přímo u partnerů projektu.

25 Předkládání monitorovacích zpráv  Příjemce je povinen předložit poskytovateli podpory 1. monitorovací zprávu do 1-3 měsíců po vydání Rozhodnutí (přesný termín bude upřesněn v Rozhodnutí).  Další monitorovací zprávy následují vždy po každých 3 měsících.

26 Předkládání monitorovacích zpráv Podklady požadované od škol pro předkládání MZ:  kopie DPČ školních koordinátorů  měsíční výkazy práce školních koordinátorů  v rozsahu do max. výše úvazku dle Smlouvy o partnerství  měsíční výpisy z projektového bankovního účtu (příp. i z provozního BÚ)  dokumentace k provedeným školením a k činnosti mentorů (bude upřesněno)  kopie účetních dokladů (k fakturám nutno dokládat podpisový záznam)  kompletní dokumentace k VZ na nákup dotykových zařízení  zadávací dokumentace  zápis z otevírání obálek  zápis z vyhodnocení nabídek  objednávka/smlouva  … (bude upřesněno)

27 Vyúčtování způsobilých výdajů  Pracovní výkaz musí být podepsán odpovědnou osobou (nadřízeným příslušného pracovníka, koordinátorem projektu, ředitelem, statutárním zástupcem apod.)

28 Pravidla realizace a podklady pro monitorovací zprávy 28

29 Pracovní výkaz Pracovní výkaz musí minimálně obsahovat:  identifikaci projektu  název subjektu – příjemce/partner  jednoznačnou identifikaci pracovníka a zastávané funkce (odkaz na položku rozpočtu, ze které jsou osobní náklady hrazeny)  časové vymezení (měsíc a rok, ve kterém byla činnost prováděna)  údaje o úvazku v projektu, případně o zapojení do dalších projektů a dalších činností pro příjemce a partnery  časový rozsah práce dle smlouvy  popis činností, které jsou vykonávány v rámci projektu v jednotlivých dnech konkrétního měsíce

30 Pracovní výkaz Popis činností na pracovním výkaze  Popis činností na pracovním výkaze musí být podrobně zpracován vzhledem ke konkrétním prováděným činnostem.  Nestačí obecné formulace typu „administrativní práce“ nebo „vedení projektu“, přičemž tyto činnosti musejí být vykazovány ve dnech, které odpovídají jejich skutečnému provádění

31 Pracovní výkaz Popis činností na pracovním výkaze  Činnosti a objem práce v pracovním výkazu musí odpovídat skutečně odvedené práci v rámci vykazovaného období!

32 Pracovní výkaz  Pracovní výkaz musí mj. obsahovat informace a čerpání dovolené, pracovní neschopnosti, případně další relevantní údaje vztahující se k vykonávané činnosti.

33 Pracovní výkaz  Pracovní výkaz musí být podepsán odpovědnou osobou (nadřízeným příslušného pracovníka, koordinátorem projektu, ředitelem, statutárním zástupcem apod.)

34 Pracovní výkaz  Pracovní výkaz musí být podepsán odpovědnou osobou (nadřízeným příslušného pracovníka, koordinátorem projektu, ředitelem, statutárním zástupcem apod.)

35 Komunikace s MŠMT  Komunikace partnera s pracovníky MŠMT: výhradně prostřednictvím projektového týmu příjemce.  Ing. Michal Beránek Michal.beranek@pontech.cz +420 724 169 234 Michal.beranek@pontech.cz  Bc. Jakub Janeček jakub.janecek@pontech.cz +420 601 329 391 jakub.janecek@pontech.cz  Ing. Radka Halodová radka.halodova@pontech.cz +420 724 268 267 radka.halodova@pontech.cz

36 Příručka pro příjemce  Příjemce podpory, jakož i partneři jsou povinni postupovat v rámci celého průběhu projektu v souladu s: Příručkou pro příjemce OP VK, verze 8. http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro- prijemce/prirucka-pro-prijemce-op-vk/prirucka-pro-prijemce- op-vk-verze-8-platna-od-1-1-2014.html

37 Děkuji za pozornost. Ing. Radka Halodová radka.halodova@pontech.cz tel.: 724 268 267 Pontech s.r.o.

38


Stáhnout ppt "Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0026 Pravidla realizace a monitorování projektu z hlediska partnera s finančním příspěvkem."

Podobné prezentace


Reklamy Google