Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáškový blok: Moderní personální řízení školy Seminář: Úloha moderního personálního managementu ve školství, povinnosti škol při vedení personální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáškový blok: Moderní personální řízení školy Seminář: Úloha moderního personálního managementu ve školství, povinnosti škol při vedení personální."— Transkript prezentace:

1 Přednáškový blok: Moderní personální řízení školy Seminář: Úloha moderního personálního managementu ve školství, povinnosti škol při vedení personální agendy

2 Personální práce v podmínkách regionálního školství Důvody proč věnovat personální práci pozornost:  95 % pracovně právních sporů ve školství vyhrávají zaměstnanci  V 55 % chybné předání kompetencí zpracovatelské firmě  Špatné rozhodnutí ředitele může vést až k rozvrácení pracovní kolektivů a snížení úrovně vzdělávání  Nekvalitní vedení personální agendy – možnost postihu a sankcí od kontrolních institucí – ČŠI, ÚP, NKÚ

3 Moderní personální řízení školy Semináře:  Úloha moderního personálního managementu ve školství, povinnosti škol při vedení personální a platové agendy  Porušování „pracovní kázně“ a ukončování pracovního poměru výpovědí, vnitřní předpisy  Platové náležitosti a motivace zaměstnanců Kolektivní vyjednávání a vnitřní platový předpis Benefity – vztah k FKSP

4 Personální práce v podmínkách regionálního školství Hlavní principy seminářů: zaměření na praxi zaměření na praxi – „co, proč, kdo, kdy, kde, jakou formou“ – „co, proč, kdo, kdy, kde, jakou formou“ syntéza právních názorů syntéza právních názorů názornost – formuláře, přílohy názornost – formuláře, přílohy synergičnost a vzájemná komunikativnost synergičnost a vzájemná komunikativnost

5 Personální práce – strategický nástroj rozvoje lidských zdrojů ve školství - prognózování a usměrňování potřeby pracovních sil - vybírání a získávání pedagogických a ostatních zaměstnanců - rozmístění a optimální využití schopností zaměstnanců - provádění změn pracovních vztahů se zaměstnanci - ukončování pracovních vztahů a propouštění nevhodných zaměstnanců - vytváření systému hodnocení zaměstnanců - motivace zaměstnanců, nastavení systému odměňování

6 Personální práce – strategický nástroj rozvoje lidských zdrojů ve školství - pokračování - další vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků - vytváření systému komunikace se zaměstnanci - zprostředkování vztahů s odbory, školskou radou… - zajištění vztahů s orgány, s institucemi, obchodní vztahy ….. - zajištění bezpečnosti a ochrany při práci - vytváření efektivního systému zaměstnaneckých výhod – využití FKSP

7 Historie personální práce a vedení mzdové (platové) agendy ve školství ONV do roku 1991 ONV do roku 1991 školské úřady školské úřady SSŠ v souvislosti se vznikem právních subjektů SSŠ v souvislosti se vznikem právních subjektů smluvní vztah smluvní vztah samostatně ve vlastní režii (doporučujeme) samostatně ve vlastní režii (doporučujeme)

8 Současné možnosti vedení personální agendy komplexní zajištění externí firmou komplexní zajištění externí firmou částečné vedení na základě smluvního vztahu částečné vedení na základě smluvního vztahu samostatné vedení školou samostatné vedení školou

9 Personální agenda ve školství a právní předpisy 1) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2) zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 3) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 4) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 5) zákon č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Další viz příloha č. 1

10 Předpoklad kvalitního výkonu personální práce účelná, a smysluplná administrativa účelná, a smysluplná administrativa praktické a přehledné vedení personální agendy praktické a přehledné vedení personální agendy - tiskopisy - tiskopisy - formuláře - formuláře - dotazníky - dotazníky - osobní spisy - osobní spisy - oznámení - oznámení - vzorové písemnosti ….. - vzorové písemnosti ….. stanovení postupů vykonávaných činností stanovení postupů vykonávaných činností

11 Personální agenda – časové hledisko výběr nového zaměstnance výběr nového zaměstnance postup před vznikem pracovního poměru (dále jen) PP postup před vznikem pracovního poměru (dále jen) PP agenda související se vznikem PP agenda související se vznikem PP agenda po dobu trvání PP agenda po dobu trvání PP agenda související s ukončením PP agenda související s ukončením PP

12 Výběr nového zaměstnance – důležitá součást personální práce způsoby výběru způsoby výběru - odbornou (externí) firmou - odbornou (externí) firmou - vlastní výběr školou - vlastní výběr školou prostředky (formy) výběru prostředky (formy) výběru - osobní vstupní pohovor - osobní vstupní pohovor - výběrové řízení - výběrové řízení dodržení příslušných ustanovení právních předpisů dodržení příslušných ustanovení právních předpisů

13 Důležitá ustanovení právních předpisu – při výběru nového zaměstnance § 30 odst. 2 ZP § 30 odst. 2 ZP - které údaje lze požadovat v souvislosti s uzavřením pracovního poměru - které údaje lze požadovat v souvislosti s uzavřením pracovního poměru § 4 zákona o zaměstnanosti § 4 zákona o zaměstnanosti - rovné zacházení a zákaz diskriminace - rovné zacházení a zákaz diskriminace zákon o ochraně osobních údajů zákon o ochraně osobních údajů - podmínky pro shromažďování osobních údajů - podmínky pro shromažďování osobních údajů Zákon o pedagogických zaměstnancích Zákon o pedagogických zaměstnancích - prokazování bezúhonnosti pedagogických pracovníků - prokazování bezúhonnosti pedagogických pracovníků Podrobněji viz příloha č. 2

14 Vstupní přijímací pohovor osobní kontakt na základě zájmu uchazeče osobní kontakt na základě zájmu uchazeče obsazení volného pracovního místa (úřad práce, pracovní agentury) obsazení volného pracovního místa (úřad práce, pracovní agentury) doporučení spolupracovníků, známých (neslučovat s protekcí) doporučení spolupracovníků, známých (neslučovat s protekcí) Osobní dotazník - viz formulář č. 1 Osobní dotazník - viz formulář č. 1

15 Výběrové řízení vhodné využit: vhodné využit: - při více uchazečích - při více uchazečích - při obsazování vedoucích pracovníků škol - při obsazování vedoucích pracovníků škol veřejné vyhlášení veřejné vyhlášení - způsobem v místě obvyklým - způsobem v místě obvyklým dodržovat ustanovení právních předpisů (rovné zacházení, zákaz diskriminace, ochrana osob. údajů…) dodržovat ustanovení právních předpisů (rovné zacházení, zákaz diskriminace, ochrana osob. údajů…) vycházet z vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení. vycházet z vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení.

16 Výběrové řízení – doporučený postup oznámení o vyhlášení (viz příloha č. 3) oznámení o vyhlášení (viz příloha č. 3) ustanovení výběrové komise ustanovení výběrové komise způsob provedení výběrového řízení způsob provedení výběrového řízení vyhodnocení výběrového řízení vyhodnocení výběrového řízení - doporučujeme řídit se § 5 vyhlášky č. 54/2004 Sb., o konkursním řízení - doporučujeme řídit se § 5 vyhlášky č. 54/2004 Sb., o konkursním řízení návrh na přijetí nového zaměstnance návrh na přijetí nového zaměstnance

17 Předsmluvní fáze Seznámení zaměstnance - § 31 ZP: Seznámení zaměstnance - § 31 ZP: - s právy a povinnostmi z pracovní smlouvy - s právy a povinnostmi z pracovní smlouvy - s pracovními podmínkami - s pracovními podmínkami - s podmínkami odměňování - s podmínkami odměňování - s povinnostmi vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (přehled v příloze č. 4) - s povinnostmi vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (přehled v příloze č. 4) shromáždění osobních údajů o budoucím zaměstnanci shromáždění osobních údajů o budoucím zaměstnanci - pouze bezprostředně související s uzavřením pracovní smlouvy (výčet uveden v příloze č. 5) - pouze bezprostředně související s uzavřením pracovní smlouvy (výčet uveden v příloze č. 5)

18 Vznik pracovního poměru – povinnosti školy jako zaměstnavatele nejpozději v den nástupu nejpozději v den nástupu - založit osobní spis - založit osobní spis - vyhotovit pracovní smlouvu a platový výměr - vyhotovit pracovní smlouvu a platový výměr - zpracovat pracovní náplň - zpracovat pracovní náplň - provést vstupní školení BOZP, podepsat instruktáž - provést vstupní školení BOZP, podepsat instruktáž - uzavřít dohodu o odpovědnosti (§ 252 a 255 ZP) - uzavřít dohodu o odpovědnosti (§ 252 a 255 ZP) - za ztrátu svěřených předmětů (nad 50 tis.) - za ztrátu svěřených předmětů (nad 50 tis.) - za svěřené hodnoty (pokladna, sklad potravin) - za svěřené hodnoty (pokladna, sklad potravin) - vystavit písemné potvrzení o převzetí ochranných pracovních prostředků, pracovních předmětů a jiných obdobných předmětů - vystavit písemné potvrzení o převzetí ochranných pracovních prostředků, pracovních předmětů a jiných obdobných předmětů - seznámit zaměstnance s pracovním řádem, kolektivní smlouvou,vnitřními předpisy

19 Osobní spis zaměstnance Podmínky upravuje § 312 ZP Podmínky upravuje § 312 ZP - písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávních vztazích (viz příloha č. 6) - písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávních vztazích (viz příloha č. 6) - pouze pro personální účely - pouze pro personální účely - mzdovou, daňovou evidenci a evidenci pro zdravotní a sociální pojištění je nutno vést zvlášť - mzdovou, daňovou evidenci a evidenci pro zdravotní a sociální pojištění je nutno vést zvlášť Okruh osob, které mohou nahlížet do spisu Okruh osob, které mohou nahlížet do spisu - nadřízení zaměstnanci - nadřízení zaměstnanci - inspekce a pověření zaměstnanci Úřadu práce - inspekce a pověření zaměstnanci Úřadu práce - soud a státní zástupci - soud a státní zástupci - policie ČR, NBÚ, zpravodajské služby - policie ČR, NBÚ, zpravodajské služby - zaměstnanec - zaměstnanec Příklad šablony osobního spisu – formulář č 4

20 Způsoby vzniku pracovního poměru pracovní smlouvou pracovní smlouvou jmenováním jmenováním - pouze u ředitelů škol - pouze u ředitelů škol - dohoda o pracovních podmínkách - dohoda o pracovních podmínkách volbou (netýká se školství) volbou (netýká se školství) - vedoucí zaměstnanci školy – pracovní smlouva - vedoucí zaměstnanci školy – pracovní smlouva ustanovení, že zaměstnavatel může zaměstnance z pracovního místa ……………… odvolat. Zaměstnanec se tohoto pracovního místa může také vzdát. ustanovení, že zaměstnavatel může zaměstnance z pracovního místa ……………… odvolat. Zaměstnanec se tohoto pracovního místa může také vzdát.

21 Pracovní smlouva – povinné náležitosti Druh sjednané práce Druh sjednané práce - zákon nestanoví žádná omezení - zákon nestanoví žádná omezení - lze sjednat i více druhů práce (učitel, vychovatel – pozor na odměňování – podle nejnáročnější vykonávané práce) - lze sjednat i více druhů práce (učitel, vychovatel – pozor na odměňování – podle nejnáročnější vykonávané práce) - doporučujeme vycházet ze zákona o pedagogických pracovnicích a katalogu práce - u výchovných poradců a specializovaných činnostech ve školství vycházet z nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o přímé vyučovací, výchovné.….činnosti Místo nebo místa výkonu práce Místo nebo místa výkonu práce - důležité pro účely cestovních náhrad (doporučuji obec) - důležité pro účely cestovních náhrad (doporučuji obec) Den nástupu do práce Den nástupu do práce

22 Počítání času řídí se § 122 občanského zákoníku řídí se § 122 občanského zákoníku - lhůty končí stejným datem, jimž byly počaty - v případě, že ukončení lhůty připadne na SaN nebo svátek, pak následujícím dnem - v případě, že ukončení lhůty připadne na SaN nebo svátek, pak následujícím dnem možnosti stanovení lhůt možnosti stanovení lhůt - stanovením přesného data – k,do 31.12. 2009 - stanovením přesného data – k,do 31.12. 2009 - uvedením stanovené doby – 3 kalendářní měsíce - uvedením stanovené doby – 3 kalendářní měsíce - uplynutím určité skutečnosti – po dobu MD - uplynutím určité skutečnosti – po dobu MD !!! „po dobu mateřské dovolené, na ní bezprostředně navazující dovolené a rodičovské dovolené“

23 Další možná ujednání v pracovní smlouvě zkušební doba zkušební doba - od 1.1. 2008 ode dne vzniku pracovního poměru - od 1.1. 2008 ode dne vzniku pracovního poměru - prodloužení o překážky v práci - pracovní dny !!! - prodloužení o překážky v práci - pracovní dny !!! - prac. poměr lze zrušit i ústně, telefonicky – není sankce časové omezení trvání pracovního poměru (viz příl. č. 7) časové omezení trvání pracovního poměru (viz příl. č. 7) ujednání o kratší pracovní době ujednání o kratší pracovní době - doporučujeme uvádět hodiny i úvazek - doporučujeme uvádět hodiny i úvazek podmínky vysílání na pracovní cesty podmínky vysílání na pracovní cesty ujednání o platu a způsobu jeho určení ujednání o platu a způsobu jeho určení splatnost platu v době dovolené splatnost platu v době dovolené další ujednání na kterých mají smluvní strany zájem další ujednání na kterých mají smluvní strany zájem Příklad pracovní smlouvy – formulář č. 5

24 Platový výměr v den nástupu do práce v den nástupu do práce písemná forma a doručení do vlastních rukou písemná forma a doručení do vlastních rukou Obsah: Obsah: - platová třída a platový stupeň - platová třída a platový stupeň - výše platového tarifu - výše platového tarifu - ostatní pravidelně měsíčně poskytované složky platu - ostatní pravidelně měsíčně poskytované složky platu - termín a místo výplaty, pokud nejsou uvedeny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu - termín a místo výplaty, pokud nejsou uvedeny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu !!! Platový výměr v rozpětí – musí obsahovat povinné údaje !!! Platový výměr v rozpětí – musí obsahovat povinné údaje po 1.1. 2011 – není ještě upřesněno po 1.1. 2011 – není ještě upřesněno

25 Výjimečné zařazení do platové třídy upravuje § 3 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců – NOVÁ ÚPRAVA OD 1.1. 2011 upravuje § 3 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců – NOVÁ ÚPRAVA OD 1.1. 2011 pouze pro platové účely pouze pro platové účely Nenahrazuje plnění kvalifikačního předpokladu vzdělání Nenahrazuje plnění kvalifikačního předpokladu vzdělání Možnosti výjimečného zařazení Možnosti výjimečného zařazení - na dobu 4 let (doporučujeme podmínit zahájením studia) - na dobu 4 let (doporučujeme podmínit zahájením studia) - na dobu delší, jestliže po dobu výjimečného zařazení na dobu 4 let prokázal schopnost k výkonu požadované práce - na dobu delší, jestliže po dobu výjimečného zařazení na dobu 4 let prokázal schopnost k výkonu požadované práce

26 Pracovní náplň konkretizace pracovních činností, jejichž výkon zaměstnavatel od zaměstnance požaduje konkretizace pracovních činností, jejichž výkon zaměstnavatel od zaměstnance požaduje pouze v rámci sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě pouze v rámci sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě doporučujeme uvést – nejnáročnější výkon práce doporučujeme uvést – nejnáročnější výkon práce - pedagogičtí pracovníci – podle kariérního stupně uvedeného v příloze k vyhlášce č. 317/ 2005 Sb.,… o kariérním systému pedagogických pracovníků - pedagogičtí pracovníci – podle kariérního stupně uvedeného v příloze k vyhlášce č. 317/ 2005 Sb.,… o kariérním systému pedagogických pracovníků - nepedagogičtí pracovníci – podle katalogu prací - nepedagogičtí pracovníci – podle katalogu prací !!! nejde o smluvní vztah (nemusí být souhlas) !!! nejde o smluvní vztah (nemusí být souhlas) !!! plní další úkoly podle pokynů nadřízeného !!! plní další úkoly podle pokynů nadřízeného - jen v rámci sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě - jen v rámci sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě

27 Informace o obsahu pracovního poměru Písemná forma do 1 měsíce od vzniku prac. Poměru Písemná forma do 1 měsíce od vzniku prac. Poměru Obsah: Obsah: - bližší označení druhu a místa výkonu práce - bližší označení druhu a místa výkonu práce - údaj o délce dovolené, způsobu určování dovolené - údaj o délce dovolené, způsobu určování dovolené - údaj o výpovědních dobách - údaj o výpovědních dobách - údaj o platu a způsobu odměňování, splatnosti platu, místa a způsobu vyplácení platu - údaj o platu a způsobu odměňování, splatnosti platu, místa a způsobu vyplácení platu - údaj o kolektivních smlouvách a označení účastníků těchto smluv - údaj o kolektivních smlouvách a označení účastníků těchto smluv Viz formulář č. 13

28 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách a za ztrátu svěřených předmětů upravuje § 252-256 ZP upravuje § 252-256 ZP smluvní vztah – nutno sjednat dohodu smluvní vztah – nutno sjednat dohodu - pokladna - pokladna - sklad ŠJ - sklad ŠJ - svěřený předmět (nad 50 tis. Kč) - svěřený předmět (nad 50 tis. Kč) odpovědnost zaměstnance – osobní příplatek odpovědnost zaměstnance – osobní příplatek zaměstnavatel – zaručení potřebných podmínek zaměstnavatel – zaručení potřebných podmínek

29 Ohlašovací povinnost školy po vzniku pracovního poměru úřad práce úřad práce – obsazení volného pracovního místa – do 10 dnů – obsazení volného pracovního místa – do 10 dnů zdravotní pojišťovna zdravotní pojišťovna – hlášení o nástupu – do 8 dnů – hlášení o nástupu – do 8 dnů okresní správa sociálního zabez pečení okresní správa sociálního zabez pečení - přihlášení zaměstnance do registru pojištěnců - přihlášení zaměstnance do registru pojištěnců do 8 dnů do 8 dnů příslušný soud příslušný soud - oznámení o nástupu zaměstnance, jemuž jsou prováděny srážky ze mzdy - oznámení o nástupu zaměstnance, jemuž jsou prováděny srážky ze mzdy

30 Vedení personální agendy v průběhu trvání pracovního poměru dohody o změně pracovní smlouvy (formou dodatků) dohody o změně pracovní smlouvy (formou dodatků) změny pracovní náplně zaměstnance změny pracovní náplně zaměstnance změny platových výměrů (dodatek nebo nové výměry) změny platových výměrů (dodatek nebo nové výměry) dohody o pracovních úlevách při zvyšování kvalifikace dohody o pracovních úlevách při zvyšování kvalifikace smlouvy o půjčkách z FKSP smlouvy o půjčkách z FKSP lékařské posudky mající vliv na existující pracovní vztah lékařské posudky mající vliv na existující pracovní vztah upozornění zaměstnavatele na porušování „pracovních povinností“ upozornění zaměstnavatele na porušování „pracovních povinností“ souhlas zaměstnavatele s výkonem výdělečné činnosti shodné s hlavním předmětem činnosti zaměstnavatele souhlas zaměstnavatele s výkonem výdělečné činnosti shodné s hlavním předmětem činnosti zaměstnavatele povolení úpravy pracovní doby zaměstnance povolení úpravy pracovní doby zaměstnance povolení pracovního volna bez náhrady mzdy zaměstnanci povolení pracovního volna bez náhrady mzdy zaměstnanci doklady o prohlubování a zvyšování kvalifikace doklady o prohlubování a zvyšování kvalifikace

31 Změny složek platu písemné oznámení písemné oznámení uvedení důvodu změny uvedení důvodu změny formou písemného dodatku nebo vydáním nového výměru formou písemného dodatku nebo vydáním nového výměru druhy změn druhy změn - změna platového tarifu (nová tabulka, změna úvazku) - změna platové třídy nebo platového stupně - změna příplatků (za vedení, osobního, zvláštního, specializačního) Příklady zdůvodnění změn ve výši jednotlivých složek platu jsou uvedeny ve formulářích č. 18 až 25.

32 Porušování pracovní kázně pojem „pracovní kázeň“, v novém ZP nahrazen formulací „povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“. pojem „pracovní kázeň“, v novém ZP nahrazen formulací „povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“. Porušení pracovní kázně - zaviněné nesplnění povinností vyplývajících pro zaměstnance z pracovněprávních vztahů Porušení pracovní kázně - zaviněné nesplnění povinností vyplývajících pro zaměstnance z pracovněprávních vztahů Obsah pracovní kázně - tvoří především plnění povinností právní povahy, které je zároveň právně vynutitelné. Obsah pracovní kázně - tvoří především plnění povinností právní povahy, které je zároveň právně vynutitelné. Prostředky postihu porušení pracovní kázně. Prostředky postihu porušení pracovní kázně. Postup zaměstnavatele při porušení pracovní kázně. Postup zaměstnavatele při porušení pracovní kázně. Vyvozování důsledků z porušování pracovní kázně Vyvozování důsledků z porušování pracovní kázně

33 Ukončení pracovního poměru na základě právního úkonu (zaměstnavatel i zaměstnanec) na základě právního úkonu (zaměstnavatel i zaměstnanec) - dohodou - dohodou - výpovědí - výpovědí - okamžitým zrušením - okamžitým zrušením - zrušením ve zkušební době - zrušením ve zkušební době na základě právní události na základě právní události - uplynutím sjednané doby (PP na dobu určitou) - uplynutím sjednané doby (PP na dobu určitou) - smrtí zaměstnance (plat do výše 3 násobku – rodinní přísluš.) - smrtí zaměstnance (plat do výše 3 násobku – rodinní přísluš.) na základě úředního rozhodnutí (jen u cizinců mimo EU) na základě úředního rozhodnutí (jen u cizinců mimo EU) - uplynutím, doby na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání - uplynutím, doby na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání - dnem, kdy má skončit pobyt na území CŘ - dnem, kdy má skončit pobyt na území CŘ - dnem vyhoštění – na základě rozsudku soudu - dnem vyhoštění – na základě rozsudku soudu

34 Rozvázaní prac. poměru dohodou nejběžnější způsob (nedochází k soudním sporům) nejběžnější způsob (nedochází k soudním sporům) lze uzavřít kdykoliv ( i v ochranné době) lze uzavřít kdykoliv ( i v ochranné době) důvody se uvedou jen: důvody se uvedou jen: - požádá-li o to zaměstnanec - požádá-li o to zaměstnanec - dohoda nahrazuje výpověď s organizačních důvodů s nárokem na odstupné - dohoda nahrazuje výpověď s organizačních důvodů s nárokem na odstupné Viz formulář č. 26 a 27

35 Výpověď ze strany zaměstnavatele pouze z důvodu § 52 ZP pouze z důvodu § 52 ZP organizační změny u zaměstnavatele organizační změny u zaměstnavatele - ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část - ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část - přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část - přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část - nadbytečnost - nadbytečnost změna zdravotního stavu zaměstnance změna zdravotního stavu zaměstnance - zákaz výkonu dosavadní práce - zákaz výkonu dosavadní práce - pozbytí způsobilosti konání dosavadní práce - podmínka – lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče - podmínka – lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče

36 Výpověď ze strany zaměstnavatele neplnění předpokladů a požadavků stanovených právními předpisy neplnění předpokladů a požadavků stanovených právními předpisy - pro neuspokojivé pracovní výsledky - pro neuspokojivé pracovní výsledky - nutné písemné vyzvání k jejich odstranění a stanovení přiměřeného termínu (v době posledních 12 měsíců) - nutné písemné vyzvání k jejich odstranění a stanovení přiměřeného termínu (v době posledních 12 měsíců) porušování pracovní kázně a odsouzení pro trestný čin porušování pracovní kázně a odsouzení pro trestný čin - závažné porušování pracovní kázně - závažné porušování pracovní kázně - soustavně méně závažné porušování pracovní kázně - soustavně méně závažné porušování pracovní kázně - nutné písemné upozornění na možnost výpovědi (v době posledních 6 měsíců) - hrubé porušení pracovní kázně, odsouzení pro trestný čin – viz okamžité zrušení pracovního poměru - hrubé porušení pracovní kázně, odsouzení pro trestný čin – viz okamžité zrušení pracovního poměru

37 Náležitosti výpovědi právní rovina – odvolávka na pracovní předpis právní rovina – odvolávka na pracovní předpis skutková podstata – vymezení důvodu skutková podstata – vymezení důvodu písemná forma písemná forma doručení do vlastních rukou doručení do vlastních rukou není již nabídková povinnost není již nabídková povinnost odstupné - základní – 3 násobek prům. výdělku odstupné - základní – 3 násobek prům. výdělku - zvýšené – 12 násobek prům. výdělku - zvýšené – 12 násobek prům. výdělku - smluvní – v KS ve vnitřním předpisu v PS projednání s odborovou organizací projednání s odborovou organizací

38 Ochranné doby – zákaz výpovědi upravuje § 53 ZP pracovní neschopnost pracovní neschopnost vojenské cvičení vojenské cvičení uvolnění pro výkon veřejné funkce uvolnění pro výkon veřejné funkce těhotenství, čerpání MD a RD těhotenství, čerpání MD a RD Zákaz výpovědi se nevztahuje na případy uvedené v § 54 ZP dopady ochranných dob po podání výpovědi dopady ochranných dob po podání výpovědi - skončí-li za běhu výpovědní doby – neprodlužuje se - skončí-li za běhu výpovědní doby – neprodlužuje se - skončí-li až po uplynutí výpovědní doby – pracovní poměr končí až po uplynutí zbývající části výpovědní doby - skončí-li až po uplynutí výpovědní doby – pracovní poměr končí až po uplynutí zbývající části výpovědní doby

39 Okamžité zrušení prac. poměru V praxi jen výjimečně – pouze z důvodu uvedených v § 55 ZP nepodmíněné odsouzení pro úmyslný trestný čin na dobu delší než 1 rok nepodmíněné odsouzení pro úmyslný trestný čin na dobu delší než 1 rok nepodmíněné odsouzení pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi na dobu delší než 6 měsíců nepodmíněné odsouzení pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi na dobu delší než 6 měsíců porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem - dlouhodobá zaviněná neomluvená nepřítomnost v práci - fyzický útok na nadřízeného nebo spoluzaměstnance Otázka požití alkoholu – průkaznost, nebezpečnost chování, stupeň ohrožení (řidiči hromadných dopravních prostředků, ve školství při ohrožení zdraví dětí – pedagog, kuchařka …)

40 Zrušení prac. poměru ve zkušební době Z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu Z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu Písemné oznámení o zrušení zpravidla má být doručeno zpravidla 3 dny před dnem, kdy má být PP ukončen Písemné oznámení o zrušení zpravidla má být doručeno zpravidla 3 dny před dnem, kdy má být PP ukončen !!! oznámení není totožné s rozhodnutím o zrušení Nelze v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti Nelze v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti

41 Osobní spis (agenda) při skončení pracovního poměru doklad, na jehož základě byl skončen pracovní poměr doklad, na jehož základě byl skončen pracovní poměr kopie posudku o pracovní činnosti (pokud je vyžádán) kopie posudku o pracovní činnosti (pokud je vyžádán) doklady o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků (výstupní list) doklady o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků (výstupní list) kopie zápočtového listu, včetně potvrzení jeho převzetí kopie zápočtového listu, včetně potvrzení jeho převzetí kopie evidenčního listu důchodového pojištění kopie evidenčního listu důchodového pojištění potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnancem z osobního spisu vedeného zaměstnavatelem potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnancem z osobního spisu vedeného zaměstnavatelem (archivace písemnosti po ukončení PP – viz příloha č. 9)

42 Dohody mimo pracovní poměr Vztahuje se stejná právní úprava vyjma: Vztahuje se stejná právní úprava vyjma: - odstupného - pracovní doby a doby odpočinku - překážek v práci na straně zaměstnance - skončení pracovního poměru - skončení pracovního poměru - odměňování Právní úprava umožňuje posloupnost: Právní úprava umožňuje posloupnost: - DPP, DPČ, pracovní poměr na jeden druh práce

43 Dohoda o provedení práce rozsah práce – 150 hod. za kalendářní rok u téhož zaměstnavatele (u více dohod se hod. sčítají) rozsah práce – 150 hod. za kalendářní rok u téhož zaměstnavatele (u více dohod se hod. sčítají) vymezení pracovního úkolu vymezení pracovního úkolu doba provedení pracovního úkolu doba provedení pracovního úkolu sjednaná odměna sjednaná odměna Příklad zpracování uveden ve formuláři č. 29

44 Dohoda o pracovní činnosti do ½ týdenní pracovní doby do ½ týdenní pracovní doby posuzuje se za celou dobu uzavření dohody posuzuje se za celou dobu uzavření dohody sjednaná práce sjednaná práce rozsah pracovní doby rozsah pracovní doby doba, na kterou je uzavřena doba, na kterou je uzavřena dále je možno sjednat: dále je možno sjednat: - výši odměny - nárok na jiné důležité osobní překážky v práci - nárok na dovolenou - nárok na dovolenou Příklad zpracování uveden ve formuláři č. 30

45 …společnou cestou….. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přednáškový blok: Moderní personální řízení školy Seminář: Úloha moderního personálního managementu ve školství, povinnosti škol při vedení personální."

Podobné prezentace


Reklamy Google