Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní personální řízení školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní personální řízení školy"— Transkript prezentace:

1 Moderní personální řízení školy
Přednáškový blok: Moderní personální řízení školy Seminář: Úloha moderního personálního managementu ve školství, povinnosti škol při vedení personální agendy

2 Personální práce v podmínkách regionálního školství
Důvody proč věnovat personální práci pozornost: 95 % pracovně právních sporů ve školství vyhrávají zaměstnanci V 55 % chybné předání kompetencí zpracovatelské firmě Špatné rozhodnutí ředitele může vést až k rozvrácení pracovní kolektivů a snížení úrovně vzdělávání Nekvalitní vedení personální agendy – možnost postihu a sankcí od kontrolních institucí – ČŠI, ÚP, NKÚ

3 Moderní personální řízení školy
Semináře: Úloha moderního personálního managementu ve školství, povinnosti škol při vedení personální a platové agendy Porušování „pracovní kázně“ a ukončování pracovního poměru výpovědí, vnitřní předpisy Platové náležitosti a motivace zaměstnanců Kolektivní vyjednávání a vnitřní platový předpis Benefity – vztah k FKSP

4 Personální práce v podmínkách regionálního školství
Hlavní principy seminářů: zaměření na praxi – „co, proč, kdo, kdy, kde, jakou formou“ syntéza právních názorů názornost – formuláře, přílohy synergičnost a vzájemná komunikativnost

5 Personální práce – strategický nástroj rozvoje lidských zdrojů ve školství
prognózování a usměrňování potřeby pracovních sil vybírání a získávání pedagogických a ostatních zaměstnanců rozmístění a optimální využití schopností zaměstnanců provádění změn pracovních vztahů se zaměstnanci ukončování pracovních vztahů a propouštění nevhodných zaměstnanců vytváření systému hodnocení zaměstnanců motivace zaměstnanců, nastavení systému odměňování

6 Personální práce – strategický nástroj rozvoje lidských zdrojů ve školství - pokračování
další vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků vytváření systému komunikace se zaměstnanci zprostředkování vztahů s odbory, školskou radou… zajištění vztahů s orgány, s institucemi, obchodní vztahy ….. zajištění bezpečnosti a ochrany při práci vytváření efektivního systému zaměstnaneckých výhod – využití FKSP

7 Historie personální práce a vedení mzdové (platové) agendy ve školství
ONV do roku 1991 školské úřady SSŠ v souvislosti se vznikem právních subjektů smluvní vztah samostatně ve vlastní režii (doporučujeme)

8 Současné možnosti vedení personální agendy
komplexní zajištění externí firmou částečné vedení na základě smluvního vztahu samostatné vedení školou

9 Personální agenda ve školství a právní předpisy
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon zákon č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Další viz příloha č. 1

10 Předpoklad kvalitního výkonu personální práce
účelná, a smysluplná administrativa praktické a přehledné vedení personální agendy - tiskopisy - formuláře - dotazníky - osobní spisy - oznámení - vzorové písemnosti ….. stanovení postupů vykonávaných činností

11 Personální agenda – časové hledisko
výběr nového zaměstnance postup před vznikem pracovního poměru (dále jen) PP agenda související se vznikem PP agenda po dobu trvání PP agenda související s ukončením PP

12 Výběr nového zaměstnance – důležitá součást personální práce
způsoby výběru - odbornou (externí) firmou - vlastní výběr školou prostředky (formy) výběru - osobní vstupní pohovor - výběrové řízení dodržení příslušných ustanovení právních předpisů

13 Důležitá ustanovení právních předpisu – při výběru nového zaměstnance
§ 30 odst. 2 ZP - které údaje lze požadovat v souvislosti s uzavřením pracovního poměru § 4 zákona o zaměstnanosti - rovné zacházení a zákaz diskriminace zákon o ochraně osobních údajů - podmínky pro shromažďování osobních údajů Zákon o pedagogických zaměstnancích - prokazování bezúhonnosti pedagogických pracovníků Podrobněji viz příloha č. 2

14 Vstupní přijímací pohovor
osobní kontakt na základě zájmu uchazeče obsazení volného pracovního místa (úřad práce, pracovní agentury) doporučení spolupracovníků, známých (neslučovat s protekcí) Osobní dotazník - viz formulář č. 1

15 Výběrové řízení vhodné využit: - při více uchazečích veřejné vyhlášení
- při obsazování vedoucích pracovníků škol veřejné vyhlášení - způsobem v místě obvyklým dodržovat ustanovení právních předpisů (rovné zacházení, zákaz diskriminace, ochrana osob. údajů…) vycházet z vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení.

16 Výběrové řízení – doporučený postup
oznámení o vyhlášení (viz příloha č. 3) ustanovení výběrové komise způsob provedení výběrového řízení vyhodnocení výběrového řízení - doporučujeme řídit se § 5 vyhlášky č. 54/2004 Sb., o konkursním řízení návrh na přijetí nového zaměstnance

17 Předsmluvní fáze Seznámení zaměstnance - § 31 ZP:
- s právy a povinnostmi z pracovní smlouvy - s pracovními podmínkami - s podmínkami odměňování - s povinnostmi vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (přehled v příloze č. 4) shromáždění osobních údajů o budoucím zaměstnanci - pouze bezprostředně související s uzavřením pracovní smlouvy (výčet uveden v příloze č. 5)

18 Vznik pracovního poměru – povinnosti školy jako zaměstnavatele
nejpozději v den nástupu - založit osobní spis - vyhotovit pracovní smlouvu a platový výměr - zpracovat pracovní náplň - provést vstupní školení BOZP, podepsat instruktáž - uzavřít dohodu o odpovědnosti (§ 252 a 255 ZP) - za ztrátu svěřených předmětů (nad 50 tis.) - za svěřené hodnoty (pokladna, sklad potravin) - vystavit písemné potvrzení o převzetí ochranných pracovních prostředků, pracovních předmětů a jiných obdobných předmětů - seznámit zaměstnance s pracovním řádem, kolektivní smlouvou,vnitřními předpisy

19 Osobní spis zaměstnance
Podmínky upravuje § 312 ZP - písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávních vztazích (viz příloha č. 6) - pouze pro personální účely - mzdovou, daňovou evidenci a evidenci pro zdravotní a sociální pojištění je nutno vést zvlášť Okruh osob, které mohou nahlížet do spisu - nadřízení zaměstnanci - inspekce a pověření zaměstnanci Úřadu práce - soud a státní zástupci - policie ČR, NBÚ, zpravodajské služby - zaměstnanec Příklad šablony osobního spisu – formulář č 4

20 Způsoby vzniku pracovního poměru
pracovní smlouvou jmenováním - pouze u ředitelů škol - dohoda o pracovních podmínkách volbou (netýká se školství) - vedoucí zaměstnanci školy – pracovní smlouva ustanovení, že zaměstnavatel může zaměstnance z pracovního místa ……………… odvolat. Zaměstnanec se tohoto pracovního místa může také vzdát.

21 Pracovní smlouva – povinné náležitosti
Druh sjednané práce - zákon nestanoví žádná omezení - lze sjednat i více druhů práce (učitel, vychovatel – pozor na odměňování – podle nejnáročnější vykonávané práce) - doporučujeme vycházet ze zákona o pedagogických pracovnicích a katalogu práce - u výchovných poradců a specializovaných činnostech ve školství vycházet z nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o přímé vyučovací, výchovné .….činnosti Místo nebo místa výkonu práce - důležité pro účely cestovních náhrad (doporučuji obec) Den nástupu do práce

22 Počítání času řídí se § 122 občanského zákoníku
- lhůty končí stejným datem, jimž byly počaty - v případě, že ukončení lhůty připadne na SaN nebo svátek, pak následujícím dnem možnosti stanovení lhůt - stanovením přesného data – k,do - uvedením stanovené doby – 3 kalendářní měsíce - uplynutím určité skutečnosti – po dobu MD !!! „po dobu mateřské dovolené, na ní bezprostředně navazující dovolené a rodičovské dovolené“

23 Další možná ujednání v pracovní smlouvě
zkušební doba - od ode dne vzniku pracovního poměru - prodloužení o překážky v práci - pracovní dny !!! - prac. poměr lze zrušit i ústně, telefonicky – není sankce časové omezení trvání pracovního poměru (viz příl. č. 7) ujednání o kratší pracovní době - doporučujeme uvádět hodiny i úvazek podmínky vysílání na pracovní cesty ujednání o platu a způsobu jeho určení splatnost platu v době dovolené další ujednání na kterých mají smluvní strany zájem Příklad pracovní smlouvy – formulář č. 5

24 Platový výměr v den nástupu do práce
písemná forma a doručení do vlastních rukou Obsah: - platová třída a platový stupeň - výše platového tarifu - ostatní pravidelně měsíčně poskytované složky platu - termín a místo výplaty, pokud nejsou uvedeny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu !!! Platový výměr v rozpětí – musí obsahovat povinné údaje po – není ještě upřesněno

25 Výjimečné zařazení do platové třídy
upravuje § 3 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců – NOVÁ ÚPRAVA OD pouze pro platové účely Nenahrazuje plnění kvalifikačního předpokladu vzdělání Možnosti výjimečného zařazení - na dobu 4 let (doporučujeme podmínit zahájením studia) - na dobu delší, jestliže po dobu výjimečného zařazení na dobu 4 let prokázal schopnost k výkonu požadované práce

26 Pracovní náplň konkretizace pracovních činností, jejichž výkon zaměstnavatel od zaměstnance požaduje pouze v rámci sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě doporučujeme uvést – nejnáročnější výkon práce - pedagogičtí pracovníci – podle kariérního stupně uvedeného v příloze k vyhlášce č. 317/ 2005 Sb.,… o kariérním systému pedagogických pracovníků - nepedagogičtí pracovníci – podle katalogu prací !!! nejde o smluvní vztah (nemusí být souhlas) !!! plní další úkoly podle pokynů nadřízeného - jen v rámci sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě

27 Informace o obsahu pracovního poměru
Písemná forma do 1 měsíce od vzniku prac. Poměru Obsah: - bližší označení druhu a místa výkonu práce - údaj o délce dovolené, způsobu určování dovolené - údaj o výpovědních dobách - údaj o platu a způsobu odměňování, splatnosti platu, místa a způsobu vyplácení platu - údaj o kolektivních smlouvách a označení účastníků těchto smluv Viz formulář č. 13

28 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách a za ztrátu svěřených předmětů
upravuje § ZP smluvní vztah – nutno sjednat dohodu - pokladna - sklad ŠJ - svěřený předmět (nad 50 tis. Kč) odpovědnost zaměstnance – osobní příplatek zaměstnavatel – zaručení potřebných podmínek

29 Ohlašovací povinnost školy po vzniku pracovního poměru
úřad práce – obsazení volného pracovního místa – do 10 dnů zdravotní pojišťovna – hlášení o nástupu – do 8 dnů okresní správa sociálního zabezpečení - přihlášení zaměstnance do registru pojištěnců do 8 dnů příslušný soud - oznámení o nástupu zaměstnance, jemuž jsou prováděny srážky ze mzdy

30 Vedení personální agendy v průběhu trvání pracovního poměru
dohody o změně pracovní smlouvy (formou dodatků) změny pracovní náplně zaměstnance změny platových výměrů (dodatek nebo nové výměry) dohody o pracovních úlevách při zvyšování kvalifikace smlouvy o půjčkách z FKSP lékařské posudky mající vliv na existující pracovní vztah upozornění zaměstnavatele na porušování „pracovních povinností“ souhlas zaměstnavatele s výkonem výdělečné činnosti shodné  s hlavním předmětem činnosti zaměstnavatele povolení úpravy pracovní doby zaměstnance povolení pracovního volna bez náhrady mzdy zaměstnanci doklady o prohlubování a zvyšování kvalifikace

31 Změny složek platu písemné oznámení uvedení důvodu změny
formou písemného dodatku nebo vydáním nového výměru druhy změn - změna platového tarifu (nová tabulka, změna úvazku) - změna platové třídy nebo platového stupně - změna příplatků (za vedení, osobního, zvláštního, specializačního) Příklady zdůvodnění změn ve výši jednotlivých složek platu jsou uvedeny ve formulářích č. 18 až 25.

32 Porušování pracovní kázně
pojem „pracovní kázeň“, v novém ZP nahrazen formulací „povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“. Porušení pracovní kázně - zaviněné nesplnění povinností vyplývajících pro zaměstnance z pracovněprávních vztahů Obsah pracovní kázně - tvoří především plnění povinností právní povahy, které je zároveň právně vynutitelné. Prostředky postihu porušení pracovní kázně. Postup zaměstnavatele při porušení pracovní kázně. Vyvozování důsledků z porušování pracovní kázně

33 Ukončení pracovního poměru
na základě právního úkonu (zaměstnavatel i zaměstnanec) - dohodou - výpovědí - okamžitým zrušením - zrušením ve zkušební době na základě právní události - uplynutím sjednané doby (PP na dobu určitou) - smrtí zaměstnance (plat do výše 3 násobku – rodinní přísluš.) na základě úředního rozhodnutí (jen u cizinců mimo EU) - uplynutím, doby na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání - dnem, kdy má skončit pobyt na území CŘ - dnem vyhoštění – na základě rozsudku soudu

34 Rozvázaní prac. poměru dohodou
nejběžnější způsob (nedochází k soudním sporům) lze uzavřít kdykoliv ( i v ochranné době) důvody se uvedou jen: - požádá-li o to zaměstnanec - dohoda nahrazuje výpověď s organizačních důvodů s nárokem na odstupné Viz formulář č. 26 a 27

35 Výpověď ze strany zaměstnavatele
pouze z důvodu § 52 ZP organizační změny u zaměstnavatele - ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část - přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část - nadbytečnost změna zdravotního stavu zaměstnance - zákaz výkonu dosavadní práce - pozbytí způsobilosti konání dosavadní práce - podmínka – lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče

36 Výpověď ze strany zaměstnavatele
neplnění předpokladů a požadavků stanovených právními předpisy - pro neuspokojivé pracovní výsledky - nutné písemné vyzvání k jejich odstranění a stanovení přiměřeného termínu (v době posledních 12 měsíců) porušování pracovní kázně a odsouzení pro trestný čin - závažné porušování pracovní kázně - soustavně méně závažné porušování pracovní kázně - nutné písemné upozornění na možnost výpovědi (v době posledních 6 měsíců) - hrubé porušení pracovní kázně, odsouzení pro trestný čin – viz okamžité zrušení pracovního poměru

37 Náležitosti výpovědi právní rovina – odvolávka na pracovní předpis
skutková podstata – vymezení důvodu písemná forma doručení do vlastních rukou není již nabídková povinnost odstupné - základní – 3 násobek prům. výdělku - zvýšené – 12 násobek prům. výdělku - smluvní – v KS ve vnitřním předpisu v PS projednání s odborovou organizací

38 Ochranné doby – zákaz výpovědi
upravuje § 53 ZP pracovní neschopnost vojenské cvičení uvolnění pro výkon veřejné funkce těhotenství, čerpání MD a RD Zákaz výpovědi se nevztahuje na případy uvedené v § 54 ZP dopady ochranných dob po podání výpovědi - skončí-li za běhu výpovědní doby – neprodlužuje se - skončí-li až po uplynutí výpovědní doby – pracovní poměr končí až po uplynutí zbývající části výpovědní doby

39 Okamžité zrušení prac. poměru
V praxi jen výjimečně – pouze z důvodu uvedených v § 55 ZP nepodmíněné odsouzení pro úmyslný trestný čin na dobu delší než 1 rok nepodmíněné odsouzení pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi na dobu delší než 6 měsíců porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem - dlouhodobá zaviněná neomluvená nepřítomnost v práci - fyzický útok na nadřízeného nebo spoluzaměstnance Otázka požití alkoholu – průkaznost, nebezpečnost chování, stupeň ohrožení (řidiči hromadných dopravních prostředků, ve školství při ohrožení zdraví dětí – pedagog, kuchařka …)

40 Zrušení prac. poměru ve zkušební době
Z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu Písemné oznámení o zrušení zpravidla má být doručeno zpravidla 3 dny před dnem, kdy má být PP ukončen !!! oznámení není totožné s rozhodnutím o zrušení Nelze v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti

41 Osobní spis (agenda) při skončení pracovního poměru
doklad, na jehož základě byl skončen pracovní poměr kopie posudku o pracovní činnosti (pokud je vyžádán) doklady o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků (výstupní list) kopie zápočtového listu, včetně potvrzení jeho převzetí kopie evidenčního listu důchodového pojištění potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnancem z osobního spisu vedeného zaměstnavatelem (archivace písemnosti po ukončení PP – viz příloha č. 9)

42 Dohody mimo pracovní poměr
Vztahuje se stejná právní úprava vyjma: - odstupného - pracovní doby a doby odpočinku - překážek v práci na straně zaměstnance - skončení pracovního poměru - odměňování Právní úprava umožňuje posloupnost: - DPP, DPČ, pracovní poměr na jeden druh práce

43 Dohoda o provedení práce
rozsah práce – 150 hod. za kalendářní rok u téhož zaměstnavatele (u více dohod se hod. sčítají) vymezení pracovního úkolu doba provedení pracovního úkolu sjednaná odměna Příklad zpracování uveden ve formuláři č. 29

44 Dohoda o pracovní činnosti
do ½ týdenní pracovní doby posuzuje se za celou dobu uzavření dohody sjednaná práce rozsah pracovní doby doba, na kterou je uzavřena dále je možno sjednat: - výši odměny - nárok na jiné důležité osobní překážky v práci - nárok na dovolenou Příklad zpracování uveden ve formuláři č. 30

45 …společnou cestou….. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Moderní personální řízení školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google