Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. Soustava českých hlásek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. Soustava českých hlásek"— Transkript prezentace:

1 I. Soustava českých hlásek
1. samohlásky 2. souhlásky a) souhlásky znělé a neznělé b) spodoba znělosti c) zdvojené souhlásky II. Slovní přízvuk III.Pauza

2

3 Čeština má zpravidla pro každou hlásku jedno písmeno.
NAŠE PÍSMO JE H L Á S K O V É

4 součástky řeči, které rozlišujeme sluchem.
Hlásky jsou nejmenší součástky řeči, které rozlišujeme sluchem. V písmu je označujeme písmeny.

5 Z nich se skládají slova
Hlásky jsou základní zvuky lidské řeči. Z nich se skládají slova slovo koberec hlásky - k, o, b, e, r, e, c,

6 POZOR! POZOR! POZOR! HLÁSKU vyslovujeme PÍSMENO píšeme

7 POZOR! POZOR! POZOR! 1 hláska se výjimečně označuje 2 písmeny i/y i/y

8 odpovídat jedné hlásce
Jedno písmeno nemusí odpovídat jedné hlásce 5 písmen píšeme pěkná vyslovujeme [pjekná] 6 hlásek

9 Dělení hlásek z hlediska pravopisu: samohlásky souhlásky ? ?

10 -volný průchod samohlásky souhlásky -výdechový výdechového
proudu -dají se zpívat - (tóny) -ústa jsou otevřena -výdechový proud naráží na překážku -nedají se zpívat-(šumy) -ústa jsou přivřena

11 Samohlásky

12 SAMOHLÁSKY i/í u/ú e/é o/ó a/á KRÁTKÉ DLOUHÉ

13 Doplň správně čárky nad samohláskami:

14 Jaro se ohlasilo teplymi,
skoro letnimi dny. Sněhova pole se zmenšovala a kolem nich rozkvetly drobne fialove květy prvosenek.

15 Jaro se ohlásilo teplými,
skoro letními dny. Sněhová pole se zmenšovala a kolem nich rozkvetly drobné fialové květy prvosenek.

16 Snih rychle tal a zustaval ležet jen
ve stržich, v roklich a při upati stěn, kam slunce neproniklo od rana do večera.

17 Sníh rychle tál a zůstával ležet jen
ve stržích, v roklích a při úpatí stěn, kam slunce neproniklo od rána do večera.

18 vysavač ...... pořadatel ... jazýček ....... pytlačit.........
Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : vysavač pořadatel ... jazýček pytlačit

19 vysavač ...... vysávat pořadatel ... pořádat
Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : vysavač pořadatel ... jazýček pytlačit vysávat pořádat jazyk pytlák

20 dárek ..... knížka .... ptačí ....... ctitel .......
Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : dárek ..... knížka .... ptačí ctitel

21 dárek ..... knížka .... ptačí ....... ctitel ....... darovat kniha
Uveď některé odvozené slovo, v němž došlo ke změně délky samohlásky : dárek ..... knížka .... ptačí ctitel darovat kniha pták ctít

22 Doplň u, ú, ů : Pomalu sestoupil do -dolí. Letos byla dobrá -roda.
Narýsuj pravo-hlý troj-helník.

23 Doplň u, ú, ů : Pomalu sestoupil do údolí. Letos byla dobrá úroda.
Narýsuj pravoúhlý trojúhelník.

24 Doplň u, ú, ů : Studuje na pr-myslové škole. Stál tam rozviklaný st-l.
Přidej tam ještě s-l.

25 Doplň u, ú, ů : Studuje na průmyslové škole. Stál tam rozviklaný stůl.
Přidej tam ještě sůl.

26 suk, s-k, s-k, s-k, lék, l-k, l-k, l-k, Změna samohlásky může změnit
význam slova. Změň pouze samohlásku. suk, s-k, s-k, s-k, lék, l-k, l-k, l-k,

27 suk, sek, sok, sak, lék, luk, lak, lok, Změna samohlásky může změnit
význam slova. Změň pouze samohlásku. suk, sek, sok, sak, lék, luk, lak, lok,

28 vzniká spojením dvou samohlásek v jedné slabice
DVOJHLÁSKA vzniká spojením dvou samohlásek v jedné slabice

29 DVOJHLÁSKA v českých slovech: ou ve slovech přejatých: au eu

30 které patří do různých slabik.
Rozliš, kdy jde o dvojhlásku ou a kdy o spojení samohlásek o a u, které patří do různých slabik.

31 poučovat, poutník, vroubek, zoubek, chloupek, pouze, pousmát se, zoufat, koukat, doučovat,

32 poučovat, poutník, vroubek, zoubek, chloupek, pouze, pousmát se, zoufat, koukat, doučovat,

33 poučovat, poutník, vroubek, zoubek, chloupek, pouze, pousmát se, zoufat, koukat, doučovat,

34 nouzový, zoufalá, poukazovat, ouško, pouze, pouzdro, pouvažovat, poučka, poutač, pouliční,

35 nouzový, zoufalá, poukazovat, ouško, pouze, pouzdro, pouvažovat, poučka, poutač, pouliční,

36 nouzový, zoufalá, poukazovat, ouško, pouze, pouzdro, pouvažovat, poučka, poutač, pouliční,

37 Souhlásky

38 b,c,č,d,ď,f,g,h,ch,j,k,l, m,ň,ň,p,r,ř,s,š,t,ť,v,z,ž SOUHLÁSKY
25 souhlásek v češtině b,c,č,d,ď,f,g,h,ch,j,k,l, m,ň,ň,p,r,ř,s,š,t,ť,v,z,ž ch = c + h - spřežka x, g, w - v přejatých slovech

39 Záměnou souhlásky se změní význam slova: láska les

40 láska.........páska les............. pes Záměnou souhlásky se
změní význam slova: láska páska les pes

41 i/í y/ý tvrdé měkké obojetné i/í-y/ý b,f,l,m,p,s,v,z,
Z pravopisného hlediska rozlišujeme souhlásky: i/í měkké ž,š,č,ř,c,j,ď,ť,ň, y/ý tvrdé h,ch,k,r,d,t,n, obojetné b,f,l,m,p,s,v,z, i/í-y/ý

42 Cvičení: Doplň i/í - y/ý

43 Doplň i/í - y/ý: Žák nab-l velké zručnosti. Komáři jsou nepříjemný
hm-z. Zlé časy m-nuly. P-řit se znamená červenat se.

44 Doplň i/í - y/ý: Žák nabyl velké zručnosti. Komáři jsou nepříjemný
hmyz. Zlé časy minuly. Pýřit se znamená červenat se.

45 Doplň i/í - y/ý: Hvězdy se krásně třp-tily. Sněhu b-lo po kolena.
Děti tropily pov-k. Ch-til se do nal-čené pasti.

46 Doplň i/í - y/ý: Hvězdy se krásně třpytily. Sněhu bylo po kolena.
Děti tropily povyk. Chytil se do nalíčené pasti.

47 Doplň i/í, y/ý : Četl pověst o s-lném Bivojovi. Jez do polos-ta, p-j
do polop-ta.

48 Doplň i/í, y/ý : Četl pověst o silném Bivojovi. Jez do polosyta, pij
do polopita.

49 Doplň i/í, y/ý : Pep-k tvořil zdrobnělá slova: lep-tko, krup-čka,
slep-čka, kap-čka, s-tečko, s-náček, op-čka, p-rko, pap-rek, s-reček.

50 Doplň i/í, y/ý : Pepík tvořil zdrobnělá slova: lepítko, krupička,
slepička, kapička, sítečko, synáček, opička, pírko, papírek, sýreček.

51 Doplň i/í, y/ý : P-cha předchází pád. Dříve dm-chali kováři
do výhně kovářským měchem, dnes mají elektrické dm-chalo.

52 Doplň i/í, y/ý : Pýcha předchází pád. Dříve dmýchali kováři
do výhně kovářským měchem, dnes mají elektrické dmýchalo.

53 Doplň i/í, y/ý : I z malého sem-nka vyroste vel-ký strom.
Ve stínu košatých l-p stál nevelký ml-n.

54 Doplň i/í, y/ý : I z malého semínka vyroste veliký strom.
Ve stínu košatých lip stál nevelký mlýn.

55 Doplň i/í, y/ý : Eva přinesla l-hový kahan. M- se nebojíme práce.
Z p-tláka je nejlepší hajný.

56 Doplň i/í, y/ý : Eva přinesla lihový kahan. My se nebojíme práce.
Z pytláka je nejlepší hajný.

57 Zopakuj si vyjmenovaná slova !!!

58 Spodoba znělosti

59 SPISOVNÁ a NESPISOVNÁ VÝSLOVNOST SPODOBA ZNĚLOSTI

60 1. znělé 2. neznělé Podle činnosti hlasivek : (hlasivky se rozkmitají)
(hlasivky se nerozkmitají)

61 Spodoba znělosti

62 Cvičení: Doplň souhlásku

63 Doplň: su-, bu-, zu-, pá-, tu-ka, me- zna-, sklá-ka,

64 Doplň: sud, buk, zub, páv, tužka, med, znak, skládka,

65 Doplň: lů-ko, osu-ka, lá-ka, sá-ka, pá-ka, ta-ka,

66 Doplň: lůžko, osuška, láska, sázka, páska, taška,

67 Doplň: nů-ky, stu-ka, ma-ka, ostro-, le-, ka-, lo-,

68 Doplň: nůžky, stužka, maska, ostrov, lev, kaz, loď,

69 Doplň: silný mrá-, hradní strá-, milý úsmě-,

70 Doplň: silný mráz, hradní stráž, milý úsměv,

71 Doplň: bílý sní-, český náro-, chutný obě-,

72 Doplň: bílý sníh, český národ, chutný oběd,

73 Doplň: železná mří-, závo- v běhu, starý paře-,

74 Doplň: železná mříž, závod v běhu, starý pařez,

75 Zdvojené souhlásky a souhláskové skupiny

76 Zdvojené souhlásky se objevují, když je jedna souhláska součástí kořene a druhá patří předponě nebo příponě.

77 STAVBA SLOVA předpona kořen přípona koncovka

78 STAVBA SLOVA předpona kořen přípona koncovka

79 Porovnej: poddůstojník oddechnout

80 Porovnej: d pod důstojník d od dechnout d d

81 Přípony -ný, -ní okno nn okenní

82 Přípony -ný, -ní okn o oken+ní přípona kořen

83 slunce slunný nn

84 slun ce slun + ný kořen přípona

85 cena cenný nn

86 Cvičení: Doplň -n- nebo -nn-

87 Spontá---í nadšení pominulo. Ra---é brambory jsou drahé.
Doplň -n- nebo -nn- : Spontá---í nadšení pominulo. Ra---é brambory jsou drahé.

88 Spontánní nadšení pominulo. Rané brambory jsou drahé.
Doplň -n- nebo -nn- : Spontánní nadšení pominulo. Rané brambory jsou drahé.

89 Natíral oke---í rámy. Kytara je stru---ý nástroj.
Doplň -n- nebo -nn- : Natíral oke---í rámy. Kytara je stru---ý nástroj.

90 Doplň -n- nebo -nn- : Natíral okenní rámy. Kytara je strunný nástroj.

91 Podal souhr---ý výklad.
Doplň -n- nebo -nn- : Vi--ík byl potrestán. Podal souhr---ý výklad.

92 Doplň -n- nebo -nn- : Viník byl potrestán. Podal souhrnný výklad.

93 Doplň: Nejce---ější poštovní známky máme uloženy
v ochra---ých sáčcích.

94 Doplň: Nejcennější poštovní známky máme uloženy v ochranných sáčcích.

95 Doplň: Muchomůrka zelená je naše ne---edovatější houba.
Odpoledne se ro---ářilo slunce.

96 Doplň: Muchomůrka zelená je naše nejjedovatější houba.
Odpoledne se rozzářilo slunce.

97 Doplň: Obdivovali jsme na ra---ích ladnost jejich letu.
Sestavovat modely je náročná či---ost.

98 Doplň: Obdivovali jsme na raccích ladnost jejich letu.
Sestavovat modely je náročná činnost.

99 Doplň: Často používáme dvo---azyčný slovník. Babi---ina tvář se
ro---ářila.

100 Doplň: Často používáme dvojjazyčný slovník. Babiččina tvář se
rozzářila.

101

102 SLABIKA

103 Slova dělíme na slabiky, samohláska (dvojhláska)
SLABIKA Slova dělíme na slabiky, jejichž základem je samohláska (dvojhláska) nebo slabikotvorná souhláska r, l .

104 Rozděl slova na slabiky:

105 vysílají vy-sí-la-jí

106 nekonečný ne-ko-neč-ný

107 ně-ko-li-ka-ná-sob-ný

108 nerozebírejme ne-ro-ze-bí-rej-me

109 přísudek pří-su-dek

110 Čím je zajímavá pohádka
„CHLAP, DĚD, VNUK a HROB“ od Jana Wericha?

111 Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též kmán, jak kdo chce. Já ho zvu chlap. Nu a on krad ten chlap. Krad, co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. …………………... Správně! V celé pohádce najdeš pouze jednoslabičná slova.

112 SLOVNÍ PŘÍZVUK

113 SLABIKA a) přízvučná -vyslovena větší silou b) nepřízvučná

114 PŘÍZVUK V českých slovech je přízvuk hlavní na první slabice

115 na pole, za zahradou, PŘÍZVUK Ve spojení jednoslabičné
předložky se jménem se přízvuk přesouvá na předložku. na pole, za zahradou,

116 mimo křižovatku PŘÍZVUK Ve spojeních dvojslabičné předložky se jménem
nemá dvojslabičná předložka hlavní přízvuk mimo křižovatku

117 nenasycený PŘÍZVUK Trojslabičná a víceslabičná
slova mají na liché slabice vedlejší přízvuk (slabší) nenasycený

118 Podtrhni slovní přízvuk:
z důvodu bezpečnosti na cestě v obci

119 Podtrhni slovní přízvuk:
mezi řidiči kolem školy

120 Podtrhni slovní přízvuk:
vedle přechodu pro chodce

121 Podtrhni slovní přízvuk:
bez problémů kolem lesa

122 Podtrhni slovní přízvuk:
Naše oči bloudily po známé krajině.

123 Podtrhni slovní přízvuk:
Naše oči bloudily po známé krajině.

124 Na řece pluly vory. Čápi nám letěli nad hlavami.
Podtrhni slovní přízvuk: Na řece pluly vory. Čápi nám letěli nad hlavami.

125 Na řece pluly vory. Čápi nám letěli nad hlavami.
Podtrhni slovní přízvuk: Na řece pluly vory. Čápi nám letěli nad hlavami.

126

127 Větu členíme na větné úseky. Mezi úseky vznikají přestávky - PAUZY

128 PROČ vznikají pauzy ? 1. musíme se nadechnout
2. lépe pochopíme obsah věty

129 Čím pomalejší tempo- tím děláme kratší úseky.
Záleží na tempu ? Čím pomalejší tempo- tím děláme kratší úseky. Čím rychlejší tempo- tím děláme delší úseky.

130

131 Důraz

132 Důraz je zesílený slovní přízvuk

133 Větný přízvuk chceme zdůraznit některé slovo ve větě.
= přízvuk, kterým chceme zdůraznit některé slovo ve větě.

134 klademe důraz zpravidla na konec věty.
1. V psaném projevu klademe důraz zpravidla na konec věty. Silněji slovo zdůrazníme, posuneme-li dané slovo na začátek věty.

135 klademe důraz na kterékoliv slovo ve větě
2. V mluveném projevu klademe důraz na kterékoliv slovo ve větě bez změny slovosledu.

136 S R O V N E J ! Půjčím Janě nové šaty.

137 S R O V N E J ! Půjčím Janě nové šaty. Janě půjčím nové šaty.
Nové šaty půjčím Janě. Mění se postoj mluvčího ke skutečnosti.

138 Tempo pauzy

139 Tempo musí být přiměřené
V mluveném projevu dbáme na tempo řeči. Tempo musí být přiměřené obsahu a posluchači.

140 Díky tomu lépe porozumíme
S tempem souvisí pauzy. Správným kladením pauz členíme projev na úseky, které spolu obsahově souvisí. Díky tomu lépe porozumíme obsahu projevu.

141

142 zvláště na konci věty I N T O N A C E =změna výšky hlasu- a) stoupavá
b)klesavá c) stoupavě klesavá

143 Jednotlivé druhy vět podle postoje mluvčího mají svou
melodii= intonaci. V písmu tuto melodii naznačují interpunkční znaménka ? !

144 Na konci oznamovacích vět klesáme hlasem
VĚTA OZNAMOVACÍ O synovi neměla zprávy. Na konci oznamovacích vět klesáme hlasem melodie klesavá

145 Melodie na konci mírně klesá a pak stoupá
VĚTA TÁZACÍ - zjišťovací Půjdeš se mnou do kina? Melodie na konci mírně klesá a pak stoupá melodie stoupavá

146 Melodie na konci stoupá a pak klesá
VĚTA TÁZACÍ -doplňovací Kde jste včera večeřeli ? Melodie na konci stoupá a pak klesá melodie stoupavě klesavá

147 melodie stoupavě klesavá
VĚTA ROZKAZOVACÍ Pišme! melodie stoupavě klesavá

148 Melodie na konci stoupá
VĚTA PŘACÍ Kéž bychom měli volno! Melodie na konci stoupá a pak klesá melodie stoupavě klesavá

149 Melodie na konci stoupá
VĚTA ZVOLACÍ To je nádhera! Melodie na konci stoupá a pak klesá melodie stoupavě klesavá

150

151 Zavolal ti večer? Zavolej mi večer !

152 Zavolal ti večer? Zavolej mi večer !

153 TEST

154 Pozorně si přečti text a vyber správnou odpověď. Pokud neznáš odpověď, klikni na červený domeček. Dozvíš se správnou odpověď.

155 1. České samohlásky jsou:
a) dlouhé b) krátké c) znělé a neznělé

156 2. Čeština má: a) 25 souhlásek b) 26 souhlásek c) 27 souhlásek

157 3.Mezi párové znělé a neznělé
souhlásky nepatří: a) t - d b) p - b c) t - ť

158 4. Kolik hlásek a písmen je
ve slově SVĚDOMITÁ: a) 10 písmen a 9 hlásek b) 9 písmen a 10 hlásek c) 8 písmen a 10 hlásek