Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné aspekty vývoje (ale i jednotlivých subvývojů) Organismus člověka  složitě integrovaný systém bio-psycho-socio-spirituální reciproční vztah.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné aspekty vývoje (ale i jednotlivých subvývojů) Organismus člověka  složitě integrovaný systém bio-psycho-socio-spirituální reciproční vztah."— Transkript prezentace:

1 Obecné aspekty vývoje Motorický vývoj (biologický, psychický, sociální)

2 Obecné aspekty vývoje (ale i jednotlivých subvývojů) Organismus člověka  složitě integrovaný systém bio-psycho-socio-spirituální reciproční vztah jednotlivých subsystémů (vertebroviscerální vztahy) hierarchické uspořádání (hypothalamo-hypofyzární systém)  neexistuje bez přírodního a sociálního prostředí neustálá interakce organismu a prostředí (výchova)  „otevřený systém“

3 Vývoj reciproční proces kvantitativních a kvalitativních změn probíhajících v čase (Švancara, 1980) fylogeneze (historický vývoj živočichů od nejjednodušších) ontogeneze (výsledek dlouhodobého fylogenetického vývoje člověka jako druhu  specificky lidské znaky) aktuální geneze (tréninkový cyklus)

4 Vývoj a růst – vzájemné ovlivnění, úzká souvislost vývoj - progresivní, kulminace, regresivní růst – kvantitativní děj, hyperplazie (zmnožování buněk zejména v prenatálním a raném dětství, ale obezita!), hypertrofie (zvětšování objemu) rozvoj – extenzívní, záměrný a kontrolovaně (!) navozený vývoj funkčních a strukturálních vlastností („funkce vytváří orgán – strukturu“)

5 Vývoj ovlivněn:  faktory endogenními dědičnost – geneticky determinovaný základ vývoje – genotyp (zejména biologické aspekty, ale i pohybové vzorce…, sociální chování, psychické vlastnosti) vlohy – latentní (indikátor MT, inteligenční testy..), potencionální, vlivem vnějšího prostředí disponibilní  faktory exogenními (přírodní a sociální prostředí, výchova, vlastní aktivita – tréninkový proces…)  socializace jedince, fenotyp (konstituování na základě zděděného vývojového potenciálu)  jedinečnost, neopakovatelnost  individuální (inter- a intra-) variabilita

6 Obecné vývojové zákonitosti platné pro vývoj jedince jako celku, ale i pro biologický, motorický, psychický i sociální vývoj (nepostihují individuální zvláštnosti jedince)  zákon jednoty organismu a prostředí (biologického a sociálního) geneticky determinovaný program a vlivy …. životní styl rodiny (ekonomická a výchovná úroveň), úroveň školy, společnosti, media.. kvalita záměrného a cílevědomého tělových. procesu (vždy náročnost dle biologické úrovně a momentálního stavu…)  zákon celistvosti a jednoty organismu (jednota strukturálních a funkčních vlastností) vždy vzájemná souvislost s úrovní psych., sociální a biologickou (př. sval. dysbal. je až příčinou patologie vnitřních orgánů…)

7  zákon diferenciace, integrace a specializace korelace mezi dosud nediferencovanou mentální a motorickou schopností u kojence (úroveň motoriky je odrazem stupně vývoje celého organismu, zejména funkce nervové) struktura motorických schopností v 8 a 15 letech (interkorelace)  nezvratnosti a neopakovatelnosti (např. u novorozenců vývoj posturální funkce)  zákon nerovnoměrnosti a asynchronie největší intenzita v prenatálním obd., v 1.roce života a v obd. prepubescence nejrychlejší vývoj nervové a mízní soustavy (pro vývoj nejdůl.) senzitivní (senzibilní, citlivá) období (optimální pro přirozený i záměrný rozvoj, intenzivnější vývojové změny)

8 Motorický vývoj reciproční proces kvantitativních a kvalitativních změn motorických předpokladů a motorických projevů jedince v čase  děj multifaktoriální (genotyp, řada faktorů – př. KV, pohlaví, zdravotní stav, výživa…)  odraz vývoje celého organismu (viz vrcholoví sportovci) a indikátorem úrovně jednotlivých vnitřních funkcí, které se na motorické činnosti podílejí (nervová, srdečně-cévní, dechová…)  primární potřeba, nenahraditelná složka, přispívá k formování jedince na všech stupních ontogeneze, zařazována mezi elementy zdraví

9 stejně jako vývoj biologický, psychický a sociální podléhá obecným vývojovým zákonitostem  závisí na stavu organismu (mentální zaostalost.., somatotyp..) a prostředí  závisí na úrovni vývoje biologického, psychického a sociálního (rozdílnost vzhledem ke kalendářnímu věku)  diferenciace, integrace (koordinace, ekonomičnost pohybu, odpovídající zapojování svalových skupin…)  nezvratnost a neopakovatelnost (od hrubých, všeobecných a nespecifikovaných pohybů k pohybům jemným, diferencovaným a koordinovaným – spontánní PA)  nerovnoměrnost (patrné i v motorickém učení..), senzitivní období RS…  neurofyziologické zákonitosti (součást talentu…)  bisexuální rozdílnost  minimální interindividuální rozdílnost v raném dětství a ve stáří

10 Fylogenetické předpoklady lidské motoriky  bipedální chůze (vzpřímené držení těla, klenba chodidla)  opozitní postavení palce ruky (drobná motorika)  odlišná pohyblivost horních a dolních končetin  lateralita  volní řízení motoriky (cílevědomé pohyby, dovednosti..)  schopnost komunikace prostřednictvím řeči  predispozice pro sociální život ve společnosti

11 Sekulární akcelerační trend (dlouhotrvající mezigenerační vývojové změny) změny v motorických výkonech nejsou v současné době v souladu se změnou v somatických znacích („sedící populace“)

12 Sekvenční pravidla motorického vývoje  princip vývojového směru kefalokaudální (proporcionalita těla, vývoj posturální fce) centrálně periferní trend (proximodistální – posilovat od centra k periferii)  princip recipročního propojení  princip funkční asymetrie  princip autoregulace (spontánní a řízená PA, řízení motoriky je i volní – vrcholový sport a nesportující)

13 Děkuji za pozornost a hezký týden


Stáhnout ppt "Obecné aspekty vývoje (ale i jednotlivých subvývojů) Organismus člověka  složitě integrovaný systém bio-psycho-socio-spirituální reciproční vztah."

Podobné prezentace


Reklamy Google