Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ERC-LONGWOOD: Projekt výzkumu vývoje lesů na Moravě od prehistorie do současnosti Radim Hédl Botanický ústav AV ČR Oddělení vegetační ekologie Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ERC-LONGWOOD: Projekt výzkumu vývoje lesů na Moravě od prehistorie do současnosti Radim Hédl Botanický ústav AV ČR Oddělení vegetační ekologie Brno."— Transkript prezentace:

1 ERC-LONGWOOD: Projekt výzkumu vývoje lesů na Moravě od prehistorie do současnosti Radim Hédl Botanický ústav AV ČR Oddělení vegetační ekologie Brno

2

3

4

5 Proč chceme znát historii lesů? lepší poznání současného stavu přírody lesů může pomoci při rozhodování o managementu dává našim současným činnostem širší rozměr Title=(historical ecology)Topic=(historical ecology)

6 Jak můžeme porozumět minulosti přírody? archeobotanika paleoekologie vědy o Zemi historie botanika (neo)ekologie fosilie: - pyl - makrozbytky - uhlíky … archivní zdroje: - psané - mapy - umění … rostliny: - druhy - vegetace - prostředí … -10 000 -1000-100 years

7 030006000 AD 2000 historie čas ekologie paleoekologie archeologie BC jemné hrubé rozlišení Obory: rozsah a rozlišení

8 “historické” zdroje -nejsou bezprostředně použitelné -často kvalitativní Například: urbáře soupisy majetku účetní knihy normativní příručky “ekologické” zdroje -bezprostředně použitelné -většinou kvantitativní Například: lesnícké dokumenty katastry mapy majetků ca. 1800 AD “ekologické” vs. “historické” zdroje Hranice kolem roku 1800 starší mladší

9 Cykly pařezení – jak často byly lesy mýceny Mikulovské panství (J Morava) Urbář z roku 1384: “Das holcz, das do get niderhalb des wegs durich die Chlausen, das haist der Lelasch, und ist deselb zeit 2 jar alt gevesen; wann er zw 7 jarn chumpt, so schaczt mann für 36 lb. und 2 lb. ze leitchauff.” Soupis lesů z roku 1692:

10 Lesy v České republice v současnosti pokrývají asi 34 % území

11 Lesy nížin, vysočin a hor do 400 m n.m. 400-800 m n.m. nad 800 m n.m.

12 Nížiny převážně odlesněné už od neolitu (7ka BP)

13 doba bronzová neolit černozemě

14 Moravské katastry první záznam

15 Historická databáze Data o lese 2012-2013 – zatím většinou nížiny

16 Co jsou to nížinné lesy? do 400 (500) m nadmořské výšky teplejší, zpravidla sušší klima osídlení po tisíce let intenzivně obhospodařované konzervativní: starobylý les (ancient forest) cenná (a ohrožená) biodiverzita anglicky: lowland woodland

17 pařezina (nízký les) vysoký les pastevní les Tři základní formy hospodaření v nížinných lesích nejčastější v minulosti nejčastější v současnosti málo informací, dnes není

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Orig. J. Müllerová Silný pokles po roce 1900 Snížená intenzita těžby za posledních 150 let Lesnické mapy, NPR Koda, ca. 460 ha

28 Czech Republic Pálava PLA J. Altman et al., PLoS ONE, 2013 Pařezení na malém prostorovém měřítku Dendrochronologie výstavků NPR Děvín, ca. 24 ha

29

30 J. Altman et al., PLoS ONE, 2013 Pařezení na malém prostorovém měřítku Detekce uvolnění v letokruzích

31 Hospodářský plán 1925 Pařezení na malém prostorovém měřítku Roky posledního pařezení

32 Uvolnění v letokruzích výstavků a roky pařezení 1895-18971935-1937

33 J. Altman et al., PLoS ONE, 2013 Po ukončení pařezení skoro žádné odrůstání Pařezení na malém prostorovém měřítku Důsledky pro zmlazení dubu

34 Objekt zájmu: Teplomilné doubravy na vátých píscích

35

36 Motivace našeho výzkumu Lokalita je považována za významnou z hlediska ochrany přírody – vzácná a specifická vegetace, druhy. Chceme vědět nakolik představují cenné teplomilné doubravy „reliktní společenstvo“ (H 0 ), případně zda se historicky měnily pod vlivem hospodaření (H A ) Přístup Integrace několika disciplín a zdrojů dat o minulosti.

37 Přístup tzv. „forest hollows“ „mělké sníženiny“, MS

38 90 cm 12 000 yr

39

40 Střední holocén – Vrcholný středověk (pyl) Expanze mezofilních dřevin; dominance lísky První obiloviny a indikátory pastvy – osídlení Zvýšená trofie 4800 BC – 1500 AD

41 Zákaz těžby dubů ve 14. stol. Analýza psaných dokumentů: –Zákaz kácení dubů kolem roku 1350 –Změna názvu: Klečka -> Dúbrava Palynologie: –Výrazný vzestup Quercus ve všech 4 profilech

42 Vrcholný středověk – recent (pyl) Dominance Quercus, pokles Corylus Nárůst antropogenních indikátorů – intezifikace lidského impaktu v Dúbravě Výsadby Pinus 1500 AD – 2000 AD

43 Jak vznikla a byla udržována vegetace cenných teplomilných doubrav? Různorodý management pařezení pastva lesní louky kosení sena zákaz těžby dubů kolem roku 1350

44

45 1. NPR Děvín, Pálava Příklad změn lesní vegetace během 2. poloviny 20. století

46

47 NPR Děvín, Pálava 380 ha, z toho asi 260 ha zalesněno Celá lokalita byla intenzivně hospodářsky využívána po několik tisíciletí – lesy jako pařeziny až do 20. století Poslední pařezení ve 30. letech 20. století Od r. 1946 rezervace, hospodaření silně utlumeno Za posledních 60 let výrazné změny biodiverzity  silný úbytek druhové diverzity  změny ve druhovém složení vegetace

48 Metoda: opakování průzkumu druhového složení lesní vegetace z 50. a 60. let 20. století Soubor 122 ploch, pozice podle mapy velikost 100-1000 m 2 Vegetační snímky (soupisy) ze dvou období: 1. 1953-1964 2. 2002-2003 Porovnání pomocí statistických metod používaných v ekologii

49 Děvín: posun ve druhovém složení vegetace posun v podmínkách prostředí Les je druhově chudší, tmavší, vlhčí a úživnější než před 50 lety

50 Beta-diverzita (heterogenita) vegetace Metoda: Multivariate dispersion (Anderson et al. 2006, Ecol. Lett.) statisticky průkazné snížení heterogenity vegetace F=6.6, p-value <0.001 1953 2003

51 2. Milovický les, Pálava Další příklad změn vegetace v hospodářském lese s cennou biodiverzitou

52 Milovický les byl intenzivně obhospodařován jako pařezina s výstavky (=střední les) po mnoho staletí Během 20. století změna hospodaření (převod na les vysoký, oborní chov zvěře)  posun ve složení vegetace  úbytek cenné biodiverzity Výsledkem je vegetace teplomilných doubrav hostící řadu vzácných druhů organismů Milovický les, Pálava příklad změn vegetace hospodářského lesa se zajímavou biodiverzitou rostlin a živočichů

53 1953 1992 2006 DCA, bylinné patro 1 st 2 nd rok 0 39 let 53 let Statisticky vysoce průkazná změna v čase Milovický les: posun ve druhovém složení vegetace

54 Milovický les: beta-diverzita (heterogenita) 1953-1992-2006: snížila se Metoda: multivariate dispersion – vzdálenosti od centroidů (Anderson et al. 2006, Ecol. Lett.) Bylinné patroDřeviny

55 (4 spp.) (9 spp.) (7 spp.) (18 spp.) (5 spp.) (3 spp.) Milovický les: zastoupení skupin diagnostických druhů: mění se statisticky definované diagnostické druhy vyšších syntaxonů české vegetace (Chytrý et Tichý 2003)

56 3. Český kras: Třetí příklad změn vegetace v hospodářském lese s cennou biodiverzitou

57 Částečně zalesněné území ve středních Čechách, dlouhodobý intenzivní vliv člověka – v lese hlavně pařezení Během 20. století převod z pařezin na vysoký les  změna podmínek prostředí  změna druhové diverzity Diverzifikovaná lesní vegetace, druhově velmi bohatá (na ploše 200 m 2 až 80 druhů cévnatých rostlin) Český kras příklad změn lesní vegetace na úrovni krajiny

58 1967 1892 1864 1805 2008 Orig. J. Müllerová Postupné zvyšování věku lesa za posledních 200 let NPR Koda (část zkoumaného území)

59 dubohabřiny Od pařezin k vysokému lesu opakované fytocenologické snímky V. Samka z konce 50. let Orig. A. Veverková

60 Odhad změn podmínek prostředí: Ellenbergovy indikační hodnoty světlo - zápoj živiny - dusík acidita vlhkost

61 Fraxinus excelsior keř52.2 Elymus caninus49.6 Fagus sylvatica juv.49.1 Cornus mas juv.43 Galium odoratum43 Acer pseudoplatanus juv.41.8 Carpinus betulus juv.41.8 Cornus mas keř41.8 Prunus avium juv.41.1 Alliaria petiolata41 Acer platanoides juv.37.7 Tilia cordata+plat. juv.37 Impatiens parviflora36.7 Chaerophyllum temulum36.4 Sanicula europaea35.7 Galium aparine34.8 Mercurialis perennis34.8 Viola hirta40.6 Trifolium alpestre38.4 Myosotis sylvatica36.7 Phyteuma spicatum34.3 Avenella flexuosa31.5 Silene nutans31.4 Veronica chamaedrys agg.30.8 Orig. A. Veverková upravil R. Hédl Přibylé druhy: mladé dřeviny nitrofyty Ubylé druhy: moc jich není Změna druhového složení Nárůst počtu druhů

62

63

64 Verheyen et al., 2012, J Ecol Změny diverzity: dusík nebo světlo? 23 studií opakovaných snímků z Evropy Druhová bohatost (na plochách) Gradient dusíkaté depozice

65 Verheyen et al., 2012, J Ecol Ellenberg N Ellenberg L

66 Verheyen et al., 2012, J Ecol Pokryvnost nadrostu Stínění nadrostu

67 Klimatická změna 1409 opakovaných ploch Termofilizace De Frenne et al., PNAS, 2013 Temperátní lesy v SZ a střední Evropě S Amerika

68 De Frenne et al., PNAS, 2013 Klimatická změna Makroklima vs. mikroklima Zapojování nadrostu brzdí termofilizaci

69

70

71 The research leading to these results has received funding from the European Research Council under the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) / ERC Grant agreement no 278065.


Stáhnout ppt "ERC-LONGWOOD: Projekt výzkumu vývoje lesů na Moravě od prehistorie do současnosti Radim Hédl Botanický ústav AV ČR Oddělení vegetační ekologie Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google