Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ERC-LONGWOOD: Projekt výzkumu vývoje lesů na Moravě od prehistorie do současnosti Radim Hédl Botanický ústav AV ČR Oddělení vegetační ekologie Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ERC-LONGWOOD: Projekt výzkumu vývoje lesů na Moravě od prehistorie do současnosti Radim Hédl Botanický ústav AV ČR Oddělení vegetační ekologie Brno."— Transkript prezentace:

1 ERC-LONGWOOD: Projekt výzkumu vývoje lesů na Moravě od prehistorie do současnosti
Radim Hédl Botanický ústav AV ČR Oddělení vegetační ekologie Brno

2

3

4

5 Proč chceme znát historii lesů?
lepší poznání současného stavu přírody lesů může pomoci při rozhodování o managementu dává našim současným činnostem širší rozměr Topic=(historical ecology) Title=(historical ecology)

6 Jak můžeme porozumět minulosti přírody?
archeobotanika paleoekologie vědy o Zemi historie botanika (neo)ekologie -1000 -100 years fosilie: pyl makrozbytky uhlíky archivní zdroje: psané mapy umění rostliny: druhy vegetace prostředí

7 Obory: rozsah a rozlišení
jemné ekologie paleoekologie archeologie historie hrubé čas 6000 3000 2000 BC AD

8 “ekologické” vs. “historické” zdroje
Hranice kolem roku 1800 ca AD starší mladší “historické” zdroje nejsou bezprostředně použitelné často kvalitativní Například: urbáře soupisy majetku účetní knihy normativní příručky “ekologické” zdroje bezprostředně použitelné většinou kvantitativní Například: lesnícké dokumenty katastry mapy majetků

9 Cykly pařezení – jak často byly lesy mýceny
Mikulovské panství (J Morava) Urbář z roku 1384: “Das holcz, das do get niderhalb des wegs durich die Chlausen, das haist der Lelasch, und ist deselb zeit 2 jar alt gevesen; wann er zw 7 jarn chumpt, so schaczt mann für 36 lb. und 2 lb. ze leitchauff.” Soupis lesů z roku 1692:

10 Lesy v České republice v současnosti pokrývají asi 34 % území

11 Lesy nížin, vysočin a hor
do 400 m n.m. m n.m. nad 800 m n.m.

12 Nížiny převážně odlesněné už od neolitu (7ka BP)

13 doba bronzová neolit černozemě

14 Moravské katastry první záznam

15 Historická databáze Data o lese – zatím většinou nížiny

16 Co jsou to nížinné lesy? do 400 (500) m nadmořské výšky
teplejší, zpravidla sušší klima osídlení po tisíce let intenzivně obhospodařované konzervativní: starobylý les (ancient forest) cenná (a ohrožená) biodiverzita anglicky: lowland woodland

17 Tři základní formy hospodaření v nížinných lesích
pařezina (nízký les) vysoký les pastevní les nejčastější v minulosti nejčastější v současnosti málo informací, dnes není

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Snížená intenzita těžby za posledních 150 let
Lesnické mapy, NPR Koda, ca. 460 ha Silný pokles po roce 1900 Orig. J. Müllerová

28 Pařezení na malém prostorovém měřítku Dendrochronologie výstavků
NPR Děvín, ca. 24 ha Czech Republic Pálava PLA J. Altman et al., PLoS ONE, 2013

29

30 Pařezení na malém prostorovém měřítku Detekce uvolnění v letokruzích
J. Altman et al., PLoS ONE, 2013

31 Pařezení na malém prostorovém měřítku
Roky posledního pařezení Hospodářský plán 1925

32 Uvolnění v letokruzích výstavků a roky pařezení

33 Důsledky pro zmlazení dubu
Pařezení na malém prostorovém měřítku Důsledky pro zmlazení dubu Po ukončení pařezení skoro žádné odrůstání J. Altman et al., PLoS ONE, 2013

34 Objekt zájmu: Teplomilné doubravy na vátých píscích 34

35

36 Motivace našeho výzkumu
Lokalita je považována za významnou z hlediska ochrany přírody – vzácná a specifická vegetace, druhy. Chceme vědět nakolik představují cenné teplomilné doubravy „reliktní společenstvo“ (H0), případně zda se historicky měnily pod vlivem hospodaření (HA) Přístup Integrace několika disciplín a zdrojů dat o minulosti.

37 Přístup tzv. „forest hollows“ „mělké sníženiny“, MS
37

38 90 cm yr

39

40 Střední holocén – Vrcholný středověk (pyl)
Expanze mezofilních dřevin; dominance lísky Zvýšená trofie První obiloviny a indikátory pastvy – osídlení 4800 BC – 1500 AD 40

41 Zákaz těžby dubů ve 14. stol.
Analýza psaných dokumentů: Zákaz kácení dubů kolem roku 1350 Změna názvu: Klečka -> Dúbrava Palynologie: Výrazný vzestup Quercus ve všech 4 profilech 41

42 Vrcholný středověk – recent (pyl)
Dominance Quercus, pokles Corylus Nárůst antropogenních indikátorů – intezifikace lidského impaktu v Dúbravě Výsadby Pinus 1500 AD – 2000 AD

43 Jak vznikla a byla udržována vegetace
cenných teplomilných doubrav? Různorodý management pařezení pastva lesní louky kosení sena zákaz těžby dubů kolem roku 1350

44

45 1. NPR Děvín, Pálava Příklad změn lesní vegetace během 2. poloviny 20. století

46

47 Za posledních 60 let výrazné změny biodiverzity
NPR Děvín, Pálava 380 ha, z toho asi 260 ha zalesněno Celá lokalita byla intenzivně hospodářsky využívána po několik tisíciletí – lesy jako pařeziny až do 20. století Poslední pařezení ve 30. letech 20. století Od r rezervace, hospodaření silně utlumeno Za posledních 60 let výrazné změny biodiverzity silný úbytek druhové diverzity změny ve druhovém složení vegetace

48 Metoda: opakování průzkumu druhového
složení lesní vegetace z 50. a 60. let 20. století Soubor 122 ploch, pozice podle mapy velikost m2 Vegetační snímky (soupisy) ze dvou období: Porovnání pomocí statistických metod používaných v ekologii

49 Děvín: posun ve druhovém složení vegetace posun v podmínkách prostředí
Les je druhově chudší, tmavší, vlhčí a úživnější než před 50 lety

50 Beta-diverzita (heterogenita) vegetace
statisticky průkazné snížení heterogenity vegetace F=6.6, p-value <0.001 1953 2003 Metoda: Multivariate dispersion (Anderson et al. 2006, Ecol. Lett.)

51 2. Milovický les, Pálava Další příklad změn vegetace v hospodářském lese s cennou biodiverzitou

52 Během 20. století změna hospodaření
Milovický les, Pálava příklad změn vegetace hospodářského lesa se zajímavou biodiverzitou rostlin a živočichů Milovický les byl intenzivně obhospodařován jako pařezina s výstavky (=střední les) po mnoho staletí Výsledkem je vegetace teplomilných doubrav hostící řadu vzácných druhů organismů Během 20. století změna hospodaření (převod na les vysoký, oborní chov zvěře) posun ve složení vegetace úbytek cenné biodiverzity

53 Milovický les: posun ve druhovém složení vegetace
DCA, bylinné patro 1953 1992 2006 rok 0 39 let 53 let 2nd 1st Statisticky vysoce průkazná změna v čase

54 Milovický les: beta-diverzita (heterogenita) 1953-1992-2006: snížila se
Bylinné patro Dřeviny Metoda: multivariate dispersion – vzdálenosti od centroidů (Anderson et al. 2006, Ecol. Lett.)

55 Milovický les: zastoupení skupin diagnostických druhů: mění se
(4 spp.) (9 spp.) (7 spp.) (18 spp.) (5 spp.) (3 spp.) statisticky definované diagnostické druhy vyšších syntaxonů české vegetace (Chytrý et Tichý 2003)

56 3. Český kras: Třetí příklad změn vegetace v hospodářském lese s cennou biodiverzitou

57 Český kras příklad změn lesní vegetace na úrovni krajiny
Částečně zalesněné území ve středních Čechách, dlouhodobý intenzivní vliv člověka – v lese hlavně pařezení Diverzifikovaná lesní vegetace, druhově velmi bohatá (na ploše 200 m2 až 80 druhů cévnatých rostlin) Během 20. století převod z pařezin na vysoký les změna podmínek prostředí změna druhové diverzity

58 Postupné zvyšování věku lesa za posledních 200 let
NPR Koda (část zkoumaného území) 1864 1892 1805 1967 2008 Orig. J. Müllerová

59 Od pařezin k vysokému lesu
opakované fytocenologické snímky V. Samka z konce 50. let dubohabřiny Orig. A. Veverková

60 světlo - zápoj vlhkost živiny - dusík acidita
Odhad změn podmínek prostředí: Ellenbergovy indikační hodnoty vlhkost světlo - zápoj acidita živiny - dusík Orig. A. Veverková

61 Změna druhového složení Nárůst počtu druhů
Fraxinus excelsior keř 52.2 Elymus caninus 49.6 Fagus sylvatica juv. 49.1 Cornus mas juv. 43 Galium odoratum Acer pseudoplatanus juv. 41.8 Carpinus betulus juv. Cornus mas keř Prunus avium juv. 41.1 Alliaria petiolata 41 Acer platanoides juv. 37.7 Tilia cordata+plat. juv. 37 Impatiens parviflora 36.7 Chaerophyllum temulum 36.4 Sanicula europaea 35.7 Galium aparine 34.8 Mercurialis perennis Přibylé druhy: mladé dřeviny nitrofyty Ubylé druhy: moc jich není Viola hirta 40.6 Trifolium alpestre 38.4 Myosotis sylvatica 36.7 Phyteuma spicatum 34.3 Avenella flexuosa 31.5 Silene nutans 31.4 Veronica chamaedrys agg. 30.8 Orig. A. Veverková upravil R. Hédl

62

63

64 Druhová bohatost (na plochách) Změny diverzity: dusík nebo světlo?
23 studií opakovaných snímků z Evropy Druhová bohatost (na plochách) Gradient dusíkaté depozice Verheyen et al., 2012, J Ecol

65 Ellenberg N Ellenberg L Verheyen et al., 2012, J Ecol

66 Pokryvnost nadrostu Stínění nadrostu Verheyen et al., 2012, J Ecol

67 Klimatická změna 1409 opakovaných ploch Termofilizace
Temperátní lesy v SZ a střední Evropě S Amerika De Frenne et al., PNAS, 2013

68 Klimatická změna Makroklima vs. mikroklima
Zapojování nadrostu brzdí termofilizaci De Frenne et al., PNAS, 2013

69

70

71 The research leading to these results has received funding from the European Research Council under the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/ ) / ERC Grant agreement no


Stáhnout ppt "ERC-LONGWOOD: Projekt výzkumu vývoje lesů na Moravě od prehistorie do současnosti Radim Hédl Botanický ústav AV ČR Oddělení vegetační ekologie Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google