Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.. zmírnění dopadů klimatických změn Závěry a scénáře růstu teplot Mezivládního panelu pro klimatické změny i když svět.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.. zmírnění dopadů klimatických změn Závěry a scénáře růstu teplot Mezivládního panelu pro klimatické změny i když svět."— Transkript prezentace:

1 JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

2 zmírnění dopadů klimatických změn Závěry a scénáře růstu teplot Mezivládního panelu pro klimatické změny i když svět drakonicky sníží produkci skleníkových plynů, lze počítat s nárůstem teplot kolem 2 °C Globální oteplování je s 90% pravděpodobností důsledkem činnosti člověka Dosavadní pravidla klimatického vývoje se zvrátí při koncentraci asi 550 ppm Při dosavadních tempech růstu bude koncentrace 550 ppm dosaženo před polovinou 21. století Scénářkoncentrace CO2růst teplotvzestup hladiny B1 600 ppm1,1 – 2,9 °C 18 – 38 cm A1B 850 ppm1,7 – 4,4 °C 21 – 48 cm A2 1250 ppm2,0 – 5,4 °C 23 – 51 cm

3 zmírnění dopadů klimatických změn Podnadpis průměrné globální zvýšení teploty po r. 2020 je téměř jisté Textové pole

4 Zdroj: ATLAS PODNEBÍ ČESKA, autorský kolektiv, vydal Český hydrometeorologický ústav v koedici s Univerzitou Palackého v Olomouci, Praha 2007, Olomouc 2007 Situace v ČR Zápatí

5 Odchylka průměrné teploty od dlouhodobého průměru se bude v ČR pohybovat kolem 2 °C

6 Situace na Moravě Výhled vývoje sucha v 21. století na Moravě a ve Slezsku

7 Což není změna k „lepšímu“ 1961-2000 +1,0°C +2,5°C

8 zmírnění dopadů klimatických změn Nejvíce postižené oblasti Konkrétně jde především o okresy Břeclav, Mělník, Nymburk, Žatec, Louny a dále Kladno, Kolín, Pardubice, Litoměřice, Plzeň-město, Praha-východ a Praha-západ. Středočeský kraj a Praha, Ústecký kraj, Západočeský kraj, Polabská nížina a Jihomoravský kraj

9 zmírnění dopadů klimatických změn Prognóza změn V červnu a srpnu lze až na 50% území očekávat kritické sucho, a to jak meteorologické, půdní, tak zemědělské. množství atmosférických srážek na území ČR se změní takto: leden – duben: o +8 až 12% červen, červenec a srpen: o - 10 až 20% září, říjen: + 10% srážek. vyrovnaná bilance, ale srážky budou nabývat charakteru přívalových dešťů s nebezpečím záplav; v létě bude větší výpar a dvojnásobný úbytek vody.

10 zmírnění dopadů klimatických změn Základní adaptační opatření – CÍLE Zatímco se nemůžeme bránit zvyšujícím se teplotám, jsme s to: 1. UDRŽET VODU V KRAJINĚ - udržet minimální zůstatkový průtok ve vodních tocích - udržet minimální hladinu podzemních vod (tj. takového minimálního množství vod, které umožňuje obecné užívání bez narušení ekologické stability) 2. ZABRÁNIT ZNIČUJÍCÍM POVODNÍM 3. UDRŽET ZDROJE PITNÉ A UŽITKOVÉ VODY 4. ZABRÁNIT ROZSÁHLÝM HOSPODÁŘSKÝM ŠKODÁM, např. poklesu zemědělské výroby, lesním požárům apod.

11 zmírnění dopadů klimatických změn Základní adaptační opatření – les - eliminace holosečné těžby - náhrada výsadby smrčin sadbou listnáčů, zejm. buků a dubů - ponechání polomů a vývratů v korytech toků - umělé přehrazování lesních bystřin a strží - ponechaní na každý ha vždy několik stromů k zestárnutí a zetlení Zdroj: kolektiv autorů, Krajina v České republice, MŽP 2007, str. 192-195 - horní hranice lesa se bude posouvat do vyšších nadmořských výšek, tzn. kolem roku 2030 budou podmínky pro stávající způsob zalesnění destruktivní – viz požáry, usychání, polomy, kůrovcové kalamity - klimatické podmínky pro pěstování smrku ztepilého se kriticky změní na: Mostecku, Litovelsku, Verneřicku, Křivokládsku, Plzeňsku, Ralsku, Plánicku, Voticku, Opavsku, Ostravsku, Hranicku a Jevišovicku. NEBUDE-LI SE KONAT NIC, PŘIJDEME TAK O 1/3 LESŮ, TEDY O NEJVÝZNAMNĚJŠÍ REZERVOÁR VODY

12 zmírnění dopadů klimatických změn Základní adaptační opatření – ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA Zdroj: Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita Brno A. Rozčleňování krajiny Budování a obnova remízků, mezí a hájků Přizpůsobovat velikost polí morfologii krajiny (cca 20 ha) Vytváření nových biokoridorů a biocenter Budování lesoparků a parků Realizace agroenvironmentálních programů B. Způsob hospodaření Aplikace vodou šetřících technologií – zejm. mikrozávlah Šlechtění a aplikace suchovzdorných odrůd (nikoliv nových plodin) Důsledné střídání plodin (chybí okopaniny, luštěniny a pícniny) Vytváření biopásů na orné půdě Rozšiřování ploch pro pěstování rychlerostoucích dřevin Vazba pojištění úrody na správné střídání plodin a odrůdovou skladbu Zavést operační monitoring

13 zmírnění dopadů klimatických změn Základní adaptační opatření – VODNÍ TOKY Úprava toků (obnovení meandrů, rozvolnění umělých koryt) Vytváření mokřadů, lužních lesů a luk v záplavových zónách Budování, obnova a revitalizace rybníků Ochrana oblastí přirozené akumulace vod Budování dešťových nádrží a tam, kde je to možné průtočných vodních nádrží Asanační nádrže v rámci rekultivací Budování místních ochranných hrází kolem obcí Další přírodě blízká protipovodňová opatření, jako je umožnění rozlití vody do zátopových zón řek (poldry) a odstranění zábran vsaku vody do půdy ….

14 zmírnění dopadů klimatických změn Základní adaptační opatření – URBANIZOVANÁ KRAJINA Zachytávání dešťové vody u objektů ( rezervoáry, vsakovací jámy a tunely, podzemní nádrže, nádrže „pod střechou“ určené ke splachování záchodů ….) Zatravňovací dlažba v ulicích a na parkovištích klidových zón Zakončování dešťových kanalizací vsakovacími jámami, retenčními nádržemi, nebo odvodem do příměstských lesů Zákaz výstavby v záplavových zónách všech stupňů

15 zmírnění dopadů klimatických změn NÁSTROJE A KOMPETENCE 1.kraj na základě analýzy dopadů klimatických změn by měl -zajistit změnu lesních hospodářských plánů -zpracovat prognózy koncepce a strategie ochrany přírody -změnit dotační politiku tak, aby dopady sucha a přívalových dešťů na přírodu, zemědělství, majetek, zdraví a pohodu obyvatel krajů byly eliminovány 2. stát by měl zajistit, aby -připravované plány jednotlivých českých povodí obsahovaly adaptační opatření pro vodní toky -dotace byly vázány na změnu hospodaření v okolních lesích a na zemědělském půdním fondu v souladu s adaptačními opatřeními pro les a zemědělskou krajinu -prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu vedly k realizaci adaptačních opatření v urbanizované krajině, -prostředky ze strukturálních fondů EU byly plně využity k provedení adaptačních opatření a za tím účelem musí žadatelům (obcím, zemědělským a lesním hospodářům..) garantovat peníze na kofinancování.

16 DĚKUJI ZA POZORNOST www.petrzilek.cz


Stáhnout ppt "JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.. zmírnění dopadů klimatických změn Závěry a scénáře růstu teplot Mezivládního panelu pro klimatické změny i když svět."

Podobné prezentace


Reklamy Google