Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ POSTAVENÍ KLIENTŮ A ODPOVĚDNOST V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ POSTAVENÍ KLIENTŮ A ODPOVĚDNOST V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ POSTAVENÍ KLIENTŮ A ODPOVĚDNOST V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

2 Jak rozumíte pojmu odpovědnost?

3 Odpovědnost Povinnost, která nastupuje po porušení jiné povinnosti dané - zákonem, - smlouvou nebo soudním rozhodnutím Je spojena se sankcí

4 Různé druhy odpovědnosti
Odpovědnost podle občanského zákoníku Odpovědnost podle trestního zákoníku Odpovědnost podle zákoníku práce

5 Jak vzniká odpovědnost
Porušil někdo svou povinnost? Vznikla škoda? Vedlo toto konkrétní jednání přímo ke vzniku škody? Můžeme hovořit o odpovědnosti škůdce? Měl někdo vykonávat náležitý dohled?

6 Předpoklady vzniku odpovědnosti
Protiprávní jednání Škodlivý následek Zavinění Příčinná souvislost

7 Protiprávní jednání Jednání, které je v rozporu se zákonem, smlouvou nebo soudním rozhodnutím Jednání: konání opomenutí

8 Následek protiprávního jednání
Občanský zákoník: vznik určité újmy (např. škody) V trestní právu: obvykle o porušení určitého zájmu, který je chráněný zákonem (např. zájem na ochraně majetku)

9 Příčinná souvislost Někdo může být odpovědný pouze v případě, že jeho jednání určitý následek přímo vyvolalo. Příčinná souvislost musí být bezpečně prokázána, nestačí jí pouze předpokládat Není-li mezi jednáním a následkem příčinná souvislost, odpovědnostní vztah nevznikne

10 Zavinění Zavinění je vnitřní psychický stav odpovědného subjektu k jeho jednání a následkům tohoto jednání. Dva psychické prvky: A) prvek rozumový - schopnost uvědomovat si a předvídat určitý výsledek svého jednání B) prvek volní – schopnost ovládat své jednání, svobodně volit varianty chování a rozhodovat se

11 Škoda škodu na věcech (na majetku) škodu na životě (zdraví)
Škoda se hradí uvedením v předešlý stav penězi

12 „Strečink mozku místo ranního kafe“

13 Definujte pojem „odpovědnost“ Uveďte všechny předpoklady odpovědnosti
i) … ii) … iii) … [(iv)] … Co je to „zavinění“?

14 ODPOVĚDNOST V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

15 Odpovědnost uživatele
„každý člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a ovládnout"   Uživatel musí být: způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky

16 Odpovědnost poskytovatele – náležitý dohled
Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled.

17 Různé scénáře Uživatel způsobí škodu Uživatel je poškozený
Poskytovatel zanedbal náležitý dohled Poskytovatel nezanedbal náležitý dohled

18 Kdo nese odpovědnost?

19 Co to je náležitý dohled a jak by měl bát vykonáván?

20 Co je náležitý dohled? R 4/1970
„Náležitým dohledem“ … není možno rozumět takový dohled, který by byl za normálních okolností osobami dohledem povinnými vykonáván stále, nepřetržitě a bezprostředně (na každém kroku)… v takovém případě by byla zákonem předpokládaná možnost zproštění odpovědnosti těchto osob prakticky vyloučena. Při úvaze o tom, zda osoby dohledem povinné náležitý dohled nezanedbaly, je nutno vzít zřetel i na některé okolnosti týkající se osoby podléhající dohledu (např. věk, povahové vlastnosti a celkové chování)

21 Správný dohled – přiměřená opatrnost
Přiměřená opatrnost je opatrnost, která dostačuje k tomu, aby nebyl uživatel služby ohrožen předvídatelným způsobem cílem není zabránit uživatelům ve styku s jakýmkoliv rizikem „přiměřené riziko je přijatelné“, cílem je předejít rizikům, která jsou nepřiměřená

22 Dohled jako prevence Dohled totiž neznamená pouze zabránit úrazu ve chvíli, kdy k němu dochází, ale především vytvořit podmínky (organizací hry, praktickou průpravou apod.) k předejití možnému vzniku rizika.

23 Ústní poučení předchozí ústní poučení dětí nebylo dostačující v situaci, kdy hra byla organizována tak, že učitelky procházely mezi čtveřicemi dětí, které žádnou vlastní zkušenost s manipulací s golfovou holí a s pohybem na hřišti neměly a bez jakékoliv předchozí praktické průpravy odpalovaly holí míčky

24 Důkazy Důkazní břemeno – poskytovatel
Musí prokázat, že dohled nezanedbal

25 Důkazy pro unesení důkazního břemene je v těchto případech typické, že o úrovni rodičovského dohledu lze činit úsudek spíše z nepřímých důkazů, a to zejména z poznatků zprostředkovaných okolím, v němž se nezletilý projevuje (zejména reference základní školy a odboru sociálních věcí Městského úřadu v Prostějově, zprávu Probační a mediační služby, výpovědi svědků). Klíčová bude dokumentace!

26 Problematické chování
Rozbitá váza v muzeu - škola se odpovědnosti nezprostila. Jestliže tehdy nezletilý žák se již v minulosti dopouštěl závadného chování ve škole a byla mu opakovaně udělena třídní důtka, je jednoznačné, že právě s ohledem na jeho vlastnosti a sklony a na jeho dosavadní chování, vyžadoval vyšší míru dozoru, kontroly a výchovného vedení, a to i při organizované mimoškolní činnosti.

27 Vyřešte následující situace

28 CVIČENÍ 1 Paní Magda dochází pravidelně každé ráno do práce doprovázena asistentem. Cestu obvykle neprovázejí žádné problémy a paní Magda je pokojná a bezproblémová uživatelka. Jednoho dne, jak šli spolu s asistentem po ulici v davu lidí, paní Magda vytrhla procházející paní z ruky telefon a hodila ho do výlohy obchodu, která se tímto rozbila. Kdo ponese odpovědnost?

29 CVIČENÍ 2 Paní Marie (obyvatelka chráněného bydlení) napadla Petra (obyvatele tohoto chráněného bydlení) nůžkami a způsobila mu těžké zranění. Jednalo se o ženu omezenou ve svéprávnosti. Bude za své jednání odpovědná?

30 CVIČENÍ 3 Pan Filip jde sám do města, (normálně už většinu věcí sám zvládá), ale kdo bude odpovědný, pokud se stane, že: a) pan Filip shodí v obchodě plazmovou televizi? b) pan Filip upadne na schodech do obchodního domu a zlomí si ruku?

31 CVIČENÍ 4 Pan Petr s lehkým mentálním postižením trpící epilepsií se chodí sám koupat do bazénu. Toto jeho počínání pro něj ale představuje nepřiměřené riziko. Jak by měl poskytovatel sociální služby postupovat?

32 CVIČENÍ 5 Klientka domova pro osoby se zdravotním postižením je náruživá kuřačka. Lékař jí kouřit výslovně nedoporučuje, nicméně klientka jeho rad nedbá a svoje zdraví ohrožuje i nadále se stejnou intenzitou. Může poskytovatel zamezit klientce přístup k cigaretám? Jakou roli by v případě mohl sehrát opatrovník? Kdo by odpovídal, pokud by si klientka i přes výslovný zákaz poskytovatele kouřit na pokojích zapálila v posteli, postel by vzplanula a klientka utrpěla popáleniny?

33 CVIČENÍ 6 Klientka měla záchvat agresivity způsobený pravděpodobně změnou léčiv a destruovala vybavení pokoje. Záchvat byl ojedinělý a nebylo možné předpokládat, že nastane. O měsíc později úmyslně rozbila své spolubydlící (také klientce) její sadu z růžového porcelánu po babičce v hodnotě 6000 Kč.

34 CVIČENÍ 7 Pana Martina, klienta DOZP, srazí mimo zařízení auto.
Personál sledoval fotbalový zápas a klient se vytratil bez jejich vědomí Klienti se pobili, zaměstnanci je museli od sebe odtrhnout a ve chvíli nepozornosti se pan Martin vytratil ze zařízení

35 TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

36 Trestněprávní odpovědnost
Předpoklady odpovědnosti Příčetnost Zvláštní sankce Zvláštní řízení

37 PŘIŘAĎTE TRESTNÉ ČINY K PŘÍKLADŮM
VE DVOJICÍCH (15 MINUT) PŘIŘAĎTE TRESTNÉ ČINY K PŘÍKLADŮM

38 Asistent jde s klienty na pravidelnou procházku do lesa
Asistent jde s klienty na pravidelnou procházku do lesa. Jde o terén, který je všem dobře znám a nelze ho považovat za nebezpečný, ani není možno předpokládat nijaké komplikace. Skupinka tří klientů se v jednom úseku odpojila a odběhla dále po cestě, jak to obvykle tito klienti dělali, protože je nesmírně bavilo „vybafnout“ na ostatní za zatáčkou. Toho dne, ale byla za zatáčkou hromada klád, která tam nikdy předtím nebyla, tři klienti se tedy pustili do jejího zkoumání a nakonec na ni jeden z nich vylezl. Hromada klád se sesunula, přičemž jedna z nich se převalila přes klienta a způsobila mu vážná zranění, kterým následně podlehl. Celá akce se odehrála velmi rychle (cca 5 minut). Je nutno tedy zkoumat, jakou odpovědnost ponese asistent.

39 Asistent chráněného bydlení vařil v rámci nácviku dovedností s klientem chráněného bydlení čaj. Asistent však odběhl od klienta a konvice, aby si mohl zatelefonovat. Klient při své nepozornosti, převrhl konvici s vařící vodou a způsobil si popáleniny na rukách a trupu. Asistent tak porušil povinnost dohlížet na klienta při nácviku dovedností vyplývající mu z jeho povolání a toto jeho jednání mělo za následek újmu na zdraví klienta.

40 Sociální pracovník během noční služby v domově pro osoby se zdravotním postižením procházel po chodbě, když zahlédl jednoho z klientů ležet na podlaze pod schody. Klient byl v bezvědomí, s otevřenou zlomeninou nohy a ztrácel hodně krve. Sociální pracovník okolo klienta přešel bez toho, aby něco udělal.

41 a) Asistent chráněného bydlení odvezl paní Janě (klientce chráněného bydlení) do jiné místnosti invalidní vozík, bez kterého se neobejde/zamknul ji v pokoji a odešel nakoupit/přivázal ji k posteli a šel se dívat na televizi. b) Asistent chráněného bydlení zamknul paní Janu (klientku chráněného bydlení), ve tmavém sklepě, přivázal ji k topení a nechal ji tam několik dní.

42 Sociální pracovník zneužil svůj dobrý vztah s klientkou chráněného bydlení. Byl si moc dobře vědom její důvěry vůči němu a přinutil ji, aby se před ním svlékla a tancovala.

43 Pan Jan žije v chráněném bydlení společně s panem Markem
Pan Jan žije v chráněném bydlení společně s panem Markem. Marek je klidné a citlivé povahy, Jan je naopak agresivní a výbušný. Jan začal po určité době společného bydlení Marka fyzicky i psychicky napadat v nepravidelných intervalech, kterých frekvence se však stupňovala. Šlo o slovní urážky, vulgární ataky, zastrašování, ponižování, ale i o fyzické útoky a vyhrůžky.

44 Opatrovník pověřen správou majetku paní Ivety si nechal vyplácet její invalidní důchod na svůj účet, paní Ivetě kupoval měsíčně jen věci nevyhnutné k jejímu přežití a zbytek peněz užíval pro vlastní potřeby.

45 Opatrovník zprostředkoval prodej domu osoby pod jeho opatrovnictvím výrazně pod cenou, čím by této osobě vznikla škoda.

46 Pan Bohuš bydlí už delší čas v chráněném bydlení
Pan Bohuš bydlí už delší čas v chráněném bydlení. Od chvíle, kdy se sem přestěhoval, má dlouhodobé neshody se svým sousedem. Pan Bohuš si jednoho dne cestou do práce všiml, že jeho soused si koupil nové auto. Rozhodl se, že potrestá souseda za to, jak se k němu po celý čas choval a na další den mu postříkal celé auto nesmyvatelným barevným sprejem.

47 Trestněprávní odpovědnost
UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ Z NEDBALOSTI USMRCENÍ Z NEDBALOSTI NEPOSKYTNUTÍ POMOCI ZBAVENÍ / OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY ZNÁSILNĚNÍ / SEXUÁLNÍ NÁTLAK TÝRÁNÍ SVĚŘENÉ OSOBY / TÝRÁNÍ OSOBY ŽIJÍCÍ VE SPOLEČNÉM OBYDLÍ ZPRONEVĚRA PORUŠENÍ POVINNOSTI PŘI SPRÁVĚ CIZÍHO MAJETKU POŠKOZENÍ CIZÍ VĚCI

48 PRACOVNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

49 Pracovněprávní odpovědnost
Úpravu najdeme převážně v zákoníku práce Podmínkou je, aby vznikla škoda při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů a v důsledku porušení povinnosti Rozlišujeme odpovědnost zaměstnance (subjektivní) a odpovědnost zaměstnavatele (objektivní)

50 Pracovněprávní odpovědnost
Plnění pracovních úkolů výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru (prac. smlouvy) jiná pracovní činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je: oběd v jídelně v objektu zaměstnavatele vyšetření ve zdrav. zařízení na příkaz zaměstnavatele a cesta tam a zpět ošetření při první pomoci a cesta tam a zpět Školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo oborovou organizací V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů není: Cesta do zaměstnání a zpět Stravování mimo zařízení Vyšetření a ošetření nekonané na příkaz zaměstnavatele mimo zařízení ani cesta k nim a zpět

51 Prevenční povinnost Zaměstnavatel Zaměstnanec
musí zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku zjistí-li závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění může z důvodu kontroly majetku provádět kontrolu věcí vnášených/odnášených zaměstnanci, případně samotných zaměstnanců musí si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení na hrozící škodu je povinen upozornit pokud to vyžaduje situace, je povinen zakročit (ne pokud mu v tom brání důležitá okolnost nebo by ohrozil sebe nebo jiné). pokud zaměstnanec zjistí, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, má povinnost to oznámit nadřízenému vedoucímu zaměstnanci

52 Odpovědnost zaměstnance
OBECNÁ ODPOVĚDNOST (§ 250 ZP): „Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ Jestli škodu způsobil také zaměstnavatel, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí. Zaměstnavatel prokazuje, že škodu zavinil zaměstnanec (výjimky: odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách a odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů) – dohoda o hmotné odpovědnosti

53 Odpovědnost zaměstnance
ROZSAH NÁHRADY ŠKODY (§ ZP): Odpovědný zaměstnanec hradí škodu uvedením v předešlý stav nebo v penězích Výše požadované škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance 4,5 násobek jeho průměrného měsíčního výdělku (neplatí u úmyslu, opilosti, zneužití návykových látek). Úmyslně způsobená škoda – zaměstnavatel může požadovat navíc i ušlý zisk. Odpovídá-li více zaměstnanců, hradí každý poměrnou část škody podle míry zavinění

54 Odpovědnost zaměstnavatele
OBECNÁ ODPOVĚDNOST (§ 265 ZP): „zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům“ Zaměstnavatel odpovídá i za škodu, které vznikla zaměstnanci mimo plnění pracovních úkolů, pokud mu jí způsobili zaměstnanci téhož zaměstnavatele jednající jeho jménem při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům Prokáže-li zaměstnavatel, že škodu zavinil také zaměstnanec, jeho odpovědnost se poměrně omezí

55 Odpovědnost zaměstnavatele
ODPOVĚDNOST PŘI ODVRACENÍ ŠKODY (§ 266 ZP): Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za věcnou škodu (a účelně vynaložené náklady), kterou utrpěl při odvracení hrozící škody jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance a zaměstnancovo počínání bylo přiměřené okolnostem.

56 Odpovědnost zaměstnavatele
ODPOVĚDNOST NA ODLOŽENÝCH VĚCECH (§ 267 ZP): Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu na věcech které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém. Vznik škody musí zaměstnanec ohlásit bez zbytečného odkladu (do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl), jinak mu právo na náhradu škody zanikne

57 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
ROZSAH NÁHRADY ŠKODY (§ 268 ZP): Za věci, které zaměstnanec obvykle nosí do práce a zaměstnanec je uložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém Za věci, které se obvykle nenosí do práce zaměstnavatel je nepřevzal do zvláštní úschovy odpovídá zaměstnavatel do částky Kč. Je-li škoda způsobena jiným zaměstnancem nebo vznikla škoda na věcech, které zaměstnavatel převzal do zvláštní úschovy, hradí zaměstnavatel škodu v plné výši.

58 Děkuji za pozornost

59


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ POSTAVENÍ KLIENTŮ A ODPOVĚDNOST V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google