Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Internetizace knihoven a regionální funkce PhDr. Jaroslav Vyčichlo ředitel Studijní a vědecké knihovny PK ve spolupráci s Mgr. Tomášem Gecem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Internetizace knihoven a regionální funkce PhDr. Jaroslav Vyčichlo ředitel Studijní a vědecké knihovny PK ve spolupráci s Mgr. Tomášem Gecem."— Transkript prezentace:

1 Internetizace knihoven a regionální funkce PhDr. Jaroslav Vyčichlo ředitel Studijní a vědecké knihovny PK ve spolupráci s Mgr. Tomášem Gecem

2 Standardy VKIS v pověřených knihovnách Plzeňského kraje

3 Provozní doba Standard dostupnosti knihovny Dotace na nákup / na 1 obyvatele Studijní místa a prostory pro uživatele Standard veřejně přístupných stanic připojených k internetu Tvorba knihovního fondu Standard obsluhy znevýhodněných uživatelů

4 Pověřené knihovny v Plzeňském kraji a splnění atestu PK

5 Pověřená knihovna: Pověřená knihovna: dodržuje všechny národní standardy v oboru knihovnictví a informační vědy (např. AACR, MARC 21, autority a další) má k dispozici kvalitní knihovní fond včetně elektronických informačních zdrojů má vytvořen kvalitní systém zpracování knihovních fondů a tvorby katalogů provozuje automatizovaný knihovní systém, který respektuje všeobecné a knihovnické standardy a svým pojetím je perspektivní z hlediska dlouhodobé krajské koncepce rozvoje knihovnických a informačních služeb je schopna předávat a přebírat kvalitní bibliografické záznamy do/ze Souborného katalogu ČR CASLIN nabízí širokou škálu knihovnických a informačních služeb je schopna zajišťovat kvalitní meziknihovní výpůjční, reprografické a informační služby pro vymezený region má vlastní webovou stránku knihovny a prezentuje na ní informace a potřebné materiály pro knihovny a jejich provozovatele ve smluvním okruhu působnosti

6 Pokračování plnění podmínek atestu pro zajištění výkonu regionálních funkcí je vyčleněn zpravidla jeden pracovní úvazek pro poskytování odborných konzultací a poradenství má zajištěnu kvalifikaci pracovníků zejména v těchto oblastech: ekonomika, účetnictví, pracovně právní otázky (žádosti o granty, jejich realizace a vyúčtování atd.) výpočetní technika a využívání informačních technologií v knihovnách (předpoklad je vzdělání pracovníka na úrovni ECDL) automatizované knihovnické systémy používané ve vymezeném regionu zajišťuje účast svých pracovníků na vzdělávání, koordinačních a poradních aktivitách v rámci kraje a na celostátních poradách k problematice regionálních funkcí

7 Pokračování plnění podmínek atestu rutinně a pravidelně komunikuje prostřednictvím e-mailu aktivně užívá internet k vyhledávání informací má k dispozici a využívá Českou národní bibliografii, využívá informační zdroje ze všech národních licencí, nabízí je uživatelům a propaguje je má k dispozici skladové kapacity pro výměnný fond má zajištěnu dopravu pro potřeby výkonu regionálních funkcí (rozvoz knihovního fondu) sleduje dění v oboru knihovnictví a informační věda a je členem elektronických konferencí „Knihovna“, „Region“ a dle potřeby i dalších speciálních elektronických konferencí

8 .

9 Plzeňský kraj - pořadí pověřených knihoven při internetizaci Plzeňský kraj - internetizované knihovny Region Celkový počet knihoven Připojených na internet % připojených PořadíPoznámka SVK PK 111001 až 3 KmP 25 1001 až 3 MěK Manětín 14 1001 až 3 Vlkošov - v řešení (PIK) KZ Přeštice- knihovna 282692,94 MěK Kralovice 241885,75 Bohy, Dolní Hradiště v řešení (PIK) MěK Dobřany 242083,36 MěK Klatovy 474085,17 až 8 H. Stráž v řešení MěK Plasy 474085,17 až 8 MKS - knihovna Sušice 282382,19 KBN Domažlice 926166,310 Srbice v řešení MěK Horažďovice 231565,211 MKS Tachov - knihovna 41256112 MěK Rokycany 563358,913 MěK Blovice 311651,614 2 v řešení MěK Nepomuk 40184515 Celkem 52137572

10

11 Pořadí krajů v internetizaci knihoven

12 Jak dál? Připojit co největší počet knihoven dosud nepřipojených na Internet. V celorepublikovém měřítku není připojeno asi 25 % knihoven. Co s knihovnami, které v tomto okamžiku nelze internetizovat? - takové knihovny připojit nově v okamžiku, kdy o ně zřizovatel, či lépe obyvatelé místa projeví zájem, - zřídit z takových knihoven výpůjční místa bez vlastních knihovních fondů, - nahradit je bibliobusy. Využít Internet v knihovnách ke knihovnickým činnostem, nejen ke vstupu do veřejných datových sítí. Úkol pro PK a KK

13 Spolupráce krajské knihovny a ostatních profesionálních knihoven. Škola. První a nejdůležitější krok pro jakoukoli dlouhodobou spolupráci představují osobní kontakty vzniklé na základě pravidelného setkávání. Vzdělávací akce, školení, porady. V rámci RF lze poskytovat kromě výměnných fondů pouze služby, nelze poskytovat prostředky na nákup vybavení a fondu. Začněme (či pokračujme) službami, které jsou dány. Na krajské úrovni zřídit pozici metodika pro oblast grantů s důrazem na EU fondy. V oblasti „tvrdých projektů“ (stavby, rekonstrukce) by byla velice užitečná možnost konzultací na národní úrovni.

14 Pokračování spolupráce Zvláštní kapitolu tvoří aktivní podpora zavádění nových technologií ze strany KK (zmíněno v knihovním zákonu). V oblasti automatizace, ve spolupráci s PK s nasazením regionálního knihovního systému může dojít k retrokonverzi všech fondů obecních knihoven a knihovny, které se zapojily do PIKu, mohou využít možnosti provozovat na serveru PK výpůjční protokol. Spolupráce se školami a to nejen v tradičních oblastech typu knihovnicko-bibliografické lekce či besedy, ale integrace informační výchovy přímo do výuky. Výuka počítačové gramotnosti ze strany státu a to nejen ve škole, ale napříč generacemi. Výměnné soubory AV médií s vážnou hudbou a dalšími menšinovými žánry z fondu KK do hudebních oddělení v rámci kraje.

15 Využití Internetu ke knihovnickým činnostem v profesionálních knihovnách. Sdílení zdrojů. Otázky do diskuze. Základní knihovní služby by měly být garantovány ve všech knihovnách sítě. Nejen on-line služby nad OPACem, ale i služby elektronického dodávání dokumentů a základní nabídka databází. Vybrané elektronické zdroje by měly být dostupné ve všech profesionálních knihovnách sítě, minimálně článkové databáze Anopress. Sdílení v oblasti elektronických zdrojů lze dosáhnout zapojením do konsorcií, národních nebo krajských..pdf soubory s jednotlivými čísly regionálních periodik vydávaných samosprávou navázat na evidenci periodik v automatizovaném knihovním systému a vystavit na webu přímo v OPACu.

16 Pokračování využití internetu – profesionální knihovny Další možné sdílení v oblasti elektronických zdrojů se nabízí v oblasti databází regionálních osobností kraje, případně je možná jejich integrace do české verze Wikipedie a naopak její využití. V oblasti webových zdrojů se jeví jako účelná jejich katalogizace do databáze elektronických zdrojů a následné stažení takového záznamu do souborného katalogu. U zvlášť hodnotných zdrojů je vhodná archivace v rámci projektu Webarchiv NK ČR (či v lokálním řešení tohoto archivu v KK). Možnost zřizování krajských datových skladů při krajských knihovnách. Navázat musí systémové školení a školení uživatelské podpory. V oblasti komunikačních dovedností knihovníků a nabídky rešerší je to oblast pro činnost školícího střediska KK.

17 Využití Internetu ke knihovnickým činnostem v neprofesionálních knihovnách – otázky k diskuzi Knihovna je nejenom připojena na Internet, ale vystavuje svůj fond v elektronické podobě prostřednictvím OPACu. Zachovává si personální prostor pro standardní knihovní činnosti. Vymezení standardu služeb nabízených v každé knihovně napojené na Internet. Veřejně přístupný Internet, informace o fondu přístupná pomocí OPACu a navazující nabídka služeb, v případě, že kniha v obci není, nabídka MVS, kterou lze okamžitě vyřídit přes příslušné formuláře na stránkách PK nebo KK. U základních elektronických zdrojů by byla vhodná jejich dostupnost ve všech knihovnách sítě - minimálně článkové databáze Anopress a optimálně i ASPI.

18 Využití internetu – neprofesionální knihovny U zahraničních databází je možné, aby u těch, které to v licenčních podmínkách umožňují, měly obecní knihovny zřízen účet v KK. Vytvoření jednoduchých webových stránek formou předem připravené šablony podle vzoru Městské knihovny Hradec Králové (nejlépe na webu obce, pokud by toto nebylo možné, tak formou hostingu na free serveru či serveru KK či PK). Takto vytvořené webové stránky by byly doplněny webovým on-line katalogem. Knihovním systémem typu REKS lze nastavit na serveru PK OPAC zobrazující pouze fond dané knihovny. Rekatalogizaci je možné provést v rámci výkonu standardu č. 5 RF - Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů.

19 Spolupráce KK s ostatními veřejně přístupnými knihovnami V oblasti muzejních knihoven od okresních muzeí níž jde především o problematiku automatizace. Na tuto oblast navazuje problematika metodické pomoci při katalogizaci starých tisků dle knihovnických standardů. Problematika starých tisků se logicky dotýká další oblasti a to jejich digitalizace. Při budování digitalizačního pracoviště dochází ke spolupráci nejen s muzei, ale i s archivy. U větších muzeí přichází v úvahu účast v souborném katalogu.

20 Spolupráce KK s ostatními veřejně přístupnými knihovnami Rozšíření klíčových kompetencí v oblasti informační gramotnosti. V rámci těchto kompetencí přebudovat tradiční školní knihovnu na informační centrum včetně vybavení a zřízení místa knihovníka, který výuku převezme. Lze uvažovat o grantu z programu na takový projekt, čerpajícího ze sociálního fondu EU.

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Internetizace knihoven a regionální funkce PhDr. Jaroslav Vyčichlo ředitel Studijní a vědecké knihovny PK ve spolupráci s Mgr. Tomášem Gecem."

Podobné prezentace


Reklamy Google