Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P OČÍTAČOVÁ GRAFIKA MATURITNÍ OTÁZKA Č. 19 (získávání, úpravy a publikování fotografií, práce v rastrovém grafickém editoru)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P OČÍTAČOVÁ GRAFIKA MATURITNÍ OTÁZKA Č. 19 (získávání, úpravy a publikování fotografií, práce v rastrovém grafickém editoru)"— Transkript prezentace:

1 P OČÍTAČOVÁ GRAFIKA MATURITNÍ OTÁZKA Č. 19 (získávání, úpravy a publikování fotografií, práce v rastrovém grafickém editoru)

2  OSNOVA 1. PROHLÍŽENÍ A ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ 2. POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU 3. VYHLEDÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ NA INTERNETU 4. SKENOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ 5. ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ 6. POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY KOMPOZICE OBRAZU 7. D Ů LEŽITÉ POJMY

3 1. PROHLÍŽENÍ A ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ  na internetu je k dispozici spousta prohlíže č u obrázk ů  existuje široká škála t ě chto program ů  n ě které jsou jednoduché a umí pouze otev ř ít obrázek, v jiných se dají d ě lat jednodušší i složit ě jší úpravy:  Oto č ení a o ř íznutí, jas a kontrast, úprava histogramu, úprava barevnosti, doost ř ení, lokální úpravy chyb a skvrn, odstran ě ní č ervených o č í).  mezi známé programy pat ř í: Gimp, Zoner, Picasa, …

4 2.POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU  VÝHODY  Možnost prohlížení snímk ů na LCD panelu a okamžité smazání nepovedených  Možnost úprav snímku p ř ed tiskem (retuše, vý ř ezy)  Jednodušší archivace (CD, DVD, HD)  Kapacita DF až n ě kolik stovek snímk ů  Možnost p ř enosu datového souboru nap ř. email  Velmi nízké provozní náklady

5  N EVÝHODY  vysoké pořizovací náklady- dnes se již nejlevnější kompaktní přístroje přiblížily cenově analogovým přístrojům  o něco složitější manipulace  to vše je ale celkem jedno, protože v obchodech stejně nenajdete nic jiného než DF  rychlé vybíjení baterie

6  POUŽÍVÁNÍ DF  ZOOM – plynulá změna ohniska,pro optické přiblížení vzdálených objektů(možnost přidat objektiv)  Objektiv - je čočka nebo soustava čoček, vytvářející opticky změněný obraz, který se obvykle ještě dále zpracovává (záznamem, okulárem apod.). Používá se například ve fotoaparátu k soustředění světla na senzor nebo na film. Mezi objektivy fotoaparátu, kamery, dalekohledu, mikroskopu a dalších optických zařízení není v principu rozdíl, liší se ale svou konstrukcí.  Ohnisková vzdálenost (řid. Žárka nebo obrazová vzdálenost ) je vzdálenost čočky nebo zakřiveného zrcadla od jejich ohniska,udává se v mm (28-300) = širokoúhlé záběry,teleobjektivy

7 3. VYHLEDÁVÁNÍ FOTEK NA INTERNETU  nejlepší možností v současné době, jak snadno a rychle nalézt na internetu obrázek, který hledáme je vyhledávač google  nastavení www.google.com je velmi jednoduché, stačí nastavit v záhlaví možnost : Obrázky / Pictures

8 4. SKENOVÁNÍ FOTEK Jedná se o přechod z reálné formy obrázku na formu datovou Samotné skenování probíhá za pomocí scanneru (velmi podobný tiskárně)

9 5. ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ cit,praxe, vhodné podmínky k focení, množství sv ě tla(málo=tmavý nez ř etelný snímek,moc sv ě tla=bílá místa) Expozi č ní č as(doba expozice, rychlost záv ě rky) je doba, po kterou je záv ě rka fotoaparátu otev ř ena a umož ň uje tak sv ě tlu dopadat na obrazový senzor nebo film ve fotoaparátu. Doba expozice m ů že (negativn ě nebo naopak kreativn ě ) ovlivnit podobu t ě ch č ástí snímky, které se v dob ě expozice pohybují. P ř íliš dlouhá doba expozice zp ů sobí jejich rozmazání, velmi krátká doba expozice naopak jejich „strnutí“ v č ase. Clona je za ř ízení (otvor, jehož velikost se dá podle pot ř eby m ě nit), které reguluje množství sv ě tla procházejícího objektivem fotoaparátu. Funguje na podobném principu jako lidská o č ní zorni č ka a kontroluje množství sv ě tla, které dopadá na fotocitlivý materiál nebo obrazový sníma č.

10 6)K OMPOZICE je souhrn pravidel a doporu č ení pro uspo ř ádání prvk ů v um ě leckém díle: v malb ě, grafickém designu,fotografii, kinematografii a socha ř ství. Pravidla obsahují r ů zná doporu č ení, jako nap ř íklad soust ř edit hlavní motiv na st ř ed, nebo do n ě které z t ř etin nebo na zlatý ř ez. Dalším d ů ležitým faktorem je vyvarování se zmate č ných nebo rušivých prvk ů. Zásada oko-fo ť ák: snaha vyfotit objekt tak jak je vid ě n lidským okem Dominantní prvek:úst ř ední motiv fotografie:portrét,kostel,sle č na,.., pohyb fotografovaného objektu:Pohyb sm ěř uje do st ř edu fotografie,snímek pak dostane opticky v ě tší rychlost (ne z okraje ven!)

11  D Ů LEŽITÉ POJMY  zálohování (negativ,paměťové karty=přenos do počítače,záloha na CD,DVD)  internetové fotogalerie (rajce.net, mojefotky.cz, fotolaby:k získání fyzické fotky z datové podoby,..)  baterie: alkalické(tužkové),nabíjecí akumulátory  Blesk je ve fotoaparátu zařízení vytvářející velmi krátký světelný záblesk (typicky trvající tisícinu sekundy) s barevnou teplotou přibližně 5500 K k osvětlení snímané scény. Blesk je používán z mnoha důvodů (zachycení rychle se pohybujících objektů, barevné tónování), nejčastějším je ale potřeba dodatečného osvětlení záběrů, kde přirozené světlo nestačí ke správné expozici  Jako blesk je označován jak samotný záblesk, tak i zábleskové zařízení, které jej vytváří. Dnes používané blesky jsou v drtivé většině elektronické, dříve byly používány zábleskové žárovky na jedno použití nebo rychle hořící prášky.

12 Hledáček je součást fotoaparátu umožňující kontrolu fotografované scény. Průhledový hledáček Tento druh hledáčku je používán hlavně u analogových fotoaparátů. Jeho podání není přesné kvůli tzv paralaktické vadě. Elektronický hledáček Tento typ hledáčku je používán u digitálních fotoaparátů. Hledáčkem je malý displej na kterém se zobrazuje aktuální scéna a je možno zobrazit i nastavení fotoaparátu. TTL hledáček V tomto typu prochází obraz přímo objektivem fotoaparátu a po stranovém otočení se promítá do hledáčku. Through the lens hledáčků je využíváno hlavně v zrcadlovkách.

13  LCD hledá č ek  Jako hledá č ek fotoaparátu m ů že sloužit také LCD displej na kterém se scény zobrazují. V ě tšina fotoaparát ů disponuje jak optickým hledá č kem, tak LCD displejem. Pouze displej mají n ě které levné digitální fotoaparáty.  další p ř íslušenství.. stativ,odrazová plocha,sv ě telný deštník,...  Expozice  ozna č uje ve fotografii proces vystavení sv ě tla dopadajícího na film nebo senzor, tak jeho celkové množství. Expozice se m ěř í v EV (expozi č ní stupe ň ).  Scn režim:p ř ednastavené režimy pro focení nap ř íklad na sn ě hu,v noci,focení oh ň ostroj ů..

14  Vyvážení bílé je ve fotografii nebo kinematografii ozna č ení pro úkon spo č ívající v barevném vyvážení p ř edm ě tu snímání (a jeho sv ě telným podmínkám) tak, aby se zachycený obraz co nejlépe shodoval s podáním barev, tak jak je vidí lidské oko.  Zlatý ř ez se ozna č uje pom ě r o hodnot ě p ř ibližn ě 1,618. V um ě ní a fotografii je pokládán za ideální proporci mezi r ů znými délkami. Zlatý ř ez vznikne rozd ě lením úse č ky na dv ě č ásti tak, že pom ě r v ě tší č ásti k menší je stejný jako pom ě r celé úse č ky k v ě tší č ásti. Hodnota tohoto pom ě ru je rovna iracionálnímu č íslu(1.618)  Pop ř edí: Dodá hloubku a plasti č nost obrázku,oživení snímku,nesmí p ů sobit rušiv ě.

15  Pozadí: Nesmí být rušivé,převládat nad ústředním motivem,musí být barevně sladěné se zbytkem snímku.  Světlo: Dominantní prvek osvětlen hlavně zepředu,světlo zezadu na zvýraznění okrajů a ohraničení,pozor na stíny v obličeji,používání WB v místnostech s více typy osvětlení vypracovala, Anita Blokšová, 4.A


Stáhnout ppt "P OČÍTAČOVÁ GRAFIKA MATURITNÍ OTÁZKA Č. 19 (získávání, úpravy a publikování fotografií, práce v rastrovém grafickém editoru)"

Podobné prezentace


Reklamy Google