Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýzy publika Metody výzkumu publik Měření sledovanosti, čtenosti, poslechovosti Základní ukazatele - rating, share, reach.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýzy publika Metody výzkumu publik Měření sledovanosti, čtenosti, poslechovosti Základní ukazatele - rating, share, reach."— Transkript prezentace:

1 Analýzy publika Metody výzkumu publik Měření sledovanosti, čtenosti, poslechovosti Základní ukazatele - rating, share, reach

2 Analýzy publika Co je to publikum? –Početné soubory příjemců mediovaných textů. –Publikum je možné popsat na základě jeho velikosti a některých specifických charakteristik.

3 Cíle výzkumů publika –Poznat počet zákazníků či příjemců –Změřit skut. či potenc. možnost zásahu pro potřeby reklamy –Manipulovat a usměrňovat chování publika při výběru –Vyhledávat nové možnosti uplatnění na trhu –Ověřit prodejnost výrobků, zvětšit účinnost –Vyhovět úkolu sloužit publiku –Vyhodnotit chování médií

4 Určení publika –Konkrétním médiem, které přijímá –Lze definovat konkrétním typem produktu –Je možné definovat jeho charakteristickými rysy (demografické a sociální faktory)

5 Metody výzkumu publik Kvantitativní výzkum 1.Výběrové procedury 2.Standardizované dotazování 3.Dotazování za pomoci počítače

6 Výběrové procedury Základní soubor (populace) – soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné Výběrový soubor (vzorek) - skupina jednotek, které skutečně zkoumáme Vyčerpávající výzkum – úplná shoda vzorku a populace Reprezentativní výzkum

7 Výsledky platn é pro výběrový soubor jsou zobecniteln é na z á kladn í soubor Shoda z á kladn í ho a výběrov é ho souboru - struktura vzorku mus í imitovat složen í populace co nejpřesněji

8 Metody výběru 1. Kv ó tn í výběr (quota sampling) 2. N á hodný (pravděpodobnostn í ) výběr (probability sampling)

9 Kvótní výběr Imituje ve struktuře vzorku zn á m é vlastnosti populace Ve výběru je odpov í daj í c í pod í l zn á mých vlastnost í jako v populaci Lze použ í t jen pro populace, o jejichž struktuře m á me dostatek informac í

10 Zdroje informac í pro kv ó tn í výběr Statistick é informace, zejm é na sč í t á n í lidu Dal ší dosažiteln é přehledy – výkazy o struktuře zaměstnanců, studentů ap. –Kv ó tn í předpis Instrukce pro tazatele, podle jakých charakteristik dot á zan é vyb í rat 1.Jednoduché kvóty 2.Kombinované (vázané) kvóty

11 Kvótní výběr Praxe: Jen m á lo charakteristik Výběr takových, kter é jsou dobře viditeln é, zjistiteln é, dot á zaný je ochoten je uv é st Region á ln í charakteristiky - zpravidla velikost obce, region Sociodemografick é charakteristiky - zpravidla věk, pohlav í, vzděl á n í /povol á n í –Výhody kv ó tn í ho výběru: rychlý, pružný, anonymn í dotazov á n í, men ší n á klady –Nevýhody kv ó tn í ho výběru: velký vliv tazatele, obt í žn á kontrola jeho pr á ce

12 Náhodný výběr (pravděpodobnostní) Každ á jednotka populace m á stejnou pravděpodobnost, že bude vybr á na Reprezentuje v š echny zn á m é i nezn á m é vlastnosti populace Druhy n á hodn é ho výběru 1.Prostý n á hodný 2.N á hodný stratifikovaný 3.V í cestupňový

13 Náhodný výběr (pravděpodobnostní) –Prostý n á hodný výběr Podle tabulky n á hodných č í sel Losov á n í m Systematický výběr – zahrnuta každ á n-t á jednotka ze seznamu Určen í velikosti kroku (algoritmu) (Riziko - systematičnost v seznamech)

14 Náhodný výběr (pravděpodobnostní) –Výhody n á hodn é ho výběru Kontrolovatelnost Možnost mezin á rodn í ho srovn á n í –Nevýhody n á hodn é ho výběru Vysok é n á klady Z á vislost na opoře výběru

15 Standardizované dotazování Dotazování „face-to-face“ – provádějí tazatelé v přímém kontaktu s dotázaným (papírový dotazník nebo elektronicky -CAPI) Telefonické dotazování Metoda CATI – telefonické dotazování za pomoci počítače Metoda CAWI – dotazování s využitím internetu

16 Dotazování za pomoci počítače CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing – face to face rozhovor za pomoci notebooku CAWI - Computer Assisted Web Interviewing - dotazování pomocí internetu (email nebo web) CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing – telefonický rozhovor za pomoci počítače

17 CATI studio Speciálně vyškolení operátoři-tazatelé Pracovníci náslechu – kontrola tazatelů Vícestupňový náhodný výběr Postup při výběru respondenta: Počítač náhodně volí předčíslí Náhodně generuje potřebný počet čísel Ozve-li se účastník, nastupuje tazatel a) Zjistí vhodnost účastníka pro výzkum b) Provádí rozhovor

18 Měření sledovanosti, čtenosti, poslechovosti Sledovanost Tzv. Peoplemetry – panel 1 833 domácností, reprezentující 3,9 mil. domácností s tv přijímačem v ČR. Od roku 2002, dříve tzv. „deníčková metoda“ Roční obměna panelu je 25 procent http://www.mediaresearch.cz

19 peoplemetr

20 Základní termíny Rating - Jedná se o poměr počtu diváků určité cílové skupiny, kteří v danou minutu sledují určitý kanál (skupinu kanálů), k celkovému počtu osob v této cílové skupině. Vyjadřuje se v procentech nebo tisících. Share - Vyjadřuje procentuální podíl počtu diváků z cílové skupiny, sledující daný kanál (skupinu kanálů) v dané minutě, k celkovému počtu diváků cílové skupiny, sledujících televizi na všech sledovaných kanálech v této minutě. Reach - se na rozdíl od TV Ratingu nepočítá pro danou minutu, ale pro minimální časový úsek. Hodnotí se počet diváků cílové skupiny, kteří sledovali daný kanál (skupinu kanálů) během zkoumaného časového úseku alespoň po dobu předem určeného počtu minut http://www.ato.cz/t10ct1.asp

21 Měření čtenosti Media projekt UVDT (www.uvdt.cz) –CAPI metoda na vzorku 30 000 respondentů –Sledovány pouze ty tituly, které se podílí na financování projektu Měření nákladu –ABC ČR (www.abccr.cz) –Od března 1993 –tištěný vs. prodaný náklad vs. čtenost

22 Měření čtenosti tištěný náklad - Tištěný náklad je počet vytištěných výtisků vyfakturovaných tiskárnou. prodaný náklad - je součet výtisků pultového prodeje, předplatného a ostatního prodeje v daném měsíci. Do prodaného nákladu se započítávají výtisky, jejichž distribuce proběhla za úplatu, tzn. na základě fakturace nebo v rámci platných smluv o předplatném. čtenost – odhad počtu lidí, kteří si titul přečtou. (3 – 5x vyšší) remitenda – neprodaný náklad

23 Měření poslechovosti CATI metoda dotazování respondentů Elektronické měření: Arbitron, Radiocontrol Arbitron - rádio do svého vysílání v pravidelných intervalech přidává speciálním zařízením neslyšitelný kód, který zachytí malý přenosný peoplemetr (PPM - portable people meter), který má posluchač stále u sebe.

24 Měření poslechovosti Radiocontrol - Lidé, kteří se účastní měření, jsou vybaveni speciálními náramkovými hodinkami, které každou minutu nahrají 4 sekundy okolních zvuků


Stáhnout ppt "Analýzy publika Metody výzkumu publik Měření sledovanosti, čtenosti, poslechovosti Základní ukazatele - rating, share, reach."

Podobné prezentace


Reklamy Google