Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Evropská unie v kostce pro střední školy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Evropská unie v kostce pro střední školy."— Transkript prezentace:

1 Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Evropská unie v kostce pro střední školy

2 Nástroje vládního informování o EU  regionální Eurocentra (13) - ve všech krajských městech ČR  bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200  internetový portál Euroskop.cz

3 Služby Eurocenter  možnost osobního setkání / konzultace / zodpovídání emailových či telefonických dotazů o Evropské unii;  zajištění pravidelného informačního servisu z dění v EU a z dění spojené s EU v Ústeckém kraji - prostřednictvím měsíčního elektronického informačního servisu pro zájemce z kontaktní databáze Eurocentra Ústí nad Labem;  poskytování informačních materiálů o EU zdarma;  pořádání bezplatných odborných a informačních akcí pro veřejnost - konference, semináře a přednášky zaměřené na evropská témata;  pořádání bezplatných přednášek o EU pro žáky ZŠ a studenty SŠ;  možnost zapůjčit si odbornou literaturu z knihovny Eurocentra;  pořádání výstav s evropskou tematikou;  neplacené stáže pro studenty vysokých a vyšších odborných škol;

4 1 2 3 4 6 5

5 Hlavní témata prezentace  Evropská unie a členské státy  Symboly EU  Historický vývoj ES/EU  Rozšiřování ES/EU a kandidátské státy  Instituce EU  Jak EU ovlivňuje náš život?  Cestování po Evropské unii

6  27 členských států EU  ostrovní a zámořská území členských států EU (Kanárské ostrovy, Azorské ostrovy, Madeira, ostrov Martinik a Guadeloupe, Francouzská Guyana, ostrov Reunion)  497 miliónů obyvatel (7,5% světové populace)  Evropská unie není státem  Evropská unie je společenstvím států Evropy, které společně spolupracují na základě smluvních dokumentů EU Co je to Evropská unie?

7 Symboly Evropské unie  Vlajka Evropské unie  Hymna Evropské unie  Heslo EU – „Jednotní v rozmanitosti“  Den Evropy – 9. května  Euro – jedna měna pro jednu Evropu

8 Kdo může být členem EU?  Maastrichtská smlouva z roku 1992 v článku 49 stanoví, že každý evropský stát, který uznává zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu, může požádat o členství v Evropské unii.  Podmínky členství v EU byly stanoveny v roce 1993 v Kodani – tzv. Kodaňská kritéria. V době vstupu do EU musí noví členové mít: Politické kritérium: stabilní orgány zaručující demokracii, právní stát, lidská práva a úctu k menšinám a jejich ochranu; Ekonomické kritérium: fungující tržní hospodářství a schopnost odolat konkurenčním tlakům a tržním silám v unii; Právní kritérium: schopnost přijmout závazky plynoucí z členství, včetně podpory cílů unie, a veřejnou správu schopnou zajistit uplatňování právních předpisů EU v praxi.

9 Důvody vzniku Evropské unie?  1945 konec 2. světové války: zástupci evropských států hledají možnosti, jak zajistit trvalý mír a prosperitu v Evropě a zabránit tak vzniku dalších válek mezi evropskými státy a národy  1950 vystoupení Roberta Schumana, francouzského předsedy vlády: předložení návrhu na vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli a spojit tak dřívější nepřátele Německo a Francii v rámci spolupráce dvou strategických surovin – uhlí a oceli – SCHUMANŮV PLÁN  1952 vznik Evropského společenství uhlí a oceli: Francie, Itálie, Německo, Belgie, Lucembursko, Nizozemí (6 zakládajících států)

10 1951 Evropské společenství uhlí a oceli 1957 Evropské hospodářské společenství 1957 Evropské společenství pro atomovou energii Vznik Evropské unie 1967 Evropská společenství (ES) 1993 Evropská unie (EU) 1957 Evropské hospodářské společenství 1957 Evropské společenství pro atomovou energii

11 Podpis přístupové smlouvy za Českou republiku, Athény, 16. dubna 2003

12 Rozšiřování Evropských společenství (Evropské unie) v datech  1951 – Německo, Francie, Itálie, Benelux  1973 – Dánsko, Irsko, Velká Británie - tzv. západní rozšíření  1981 – Řecko  1986 – Portugalsko, Španělsko - tzv. jižní rozšíření  1995 – Rakousko, Finsko, Švédsko - tzv. severní rozšíření  2004 – Kypr, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Slovinsko - tzv. východní rozšíření  2007 – Bulharsko, Rumunsko

13 Kandidátské země na vstup do EU  Turecko - zahájení přístupových rozhovorů: 2005 - vstup do EU se nepředpokládá v blízkém horizontu  Chorvatsko - zahájení přístupových rozhovorů: 2005 - vstup do EU v horizontu do roku 2012  Makedonie (FYROM) - zahájení přístupových rozhovorů: ? - vstup do EU se nepředpokládá v blízkém horizontu  Island - zahájení přístupových rozhovorů: 2010 - vstup do EU v horizontu do roku 2012  Černá Hora - oficiální status kandidátské země: 17. 12. 2010 - zahájení přístupových rozhovorů: ?

14 Instituce Evropské unie Hlavní orgány EU:  Evropská rada  Rada EU  Evropský parlament  Evropská komise  Evropský soudní dvůr  Evropská centrální banka

15 Evropská rada  hlavní politický orgán EU od roku 1974  poprvé zařazena mezi instituce EU  4 x ročně zasedání v Bruselu - předseda Evropské rady (Herman Van Rompuy) - Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku - prezidenti členských států EU - předsedové vlád členských států EU - ministři zahraničních věcí členských států - předseda Evropské komise a její členové - předseda Evropského parlamentu  strategický orgán odpovědný za klíčová politická rozhodnutí a určuje směr vývoje evropské integrace

16 Evropská komise  27 eurokomisařů (jeden stát = jeden komisař)  zastupuje zájmy Evropské unie  původně mělo přijetím LS dojít ke snížení počtu eurokomisařů od roku 2014 na 2/3 členských států (18)  irské záruky zachovaly starý princip: jeden stát = jeden komisař  „Strážkyně smluv“: dohlíží na uplatňování práva Unie  Evropská komise navrhuje zákony (legislativní iniciativa) Štefan Füle – komisař za ČR

17 Složení Evropské komise 2010 - 2014 José Manuel Barroso předseda EK Catherine Asthon (Velká Británie) Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

18 Evropský parlament (EP)  stanovení max. počtu europoslanců 751 (od voleb v roce 2009)  stanovení max. a min. počtu poslanců za jeden členský stát (max. 96, min. 6)  snížení počtu poslanců za ČR na 22 (- 2)  posílení role EP ve funkci legislativní, kontrolní a rozpočtové – snaha vyrovnat rozsah pravomocí s Radou  Řádný legislativní proces – rovné postavení EP a Rady - rozšíření postupu spolurozhodování - zejména oblast justice, vnitro a zemědělství - tři čtení a dohodovací řízení

19 Kolik poslanců má každá země v EP po Lisabonu?  Německo 96 (-3)  Francie 74 (-4)  Velká Británie, Itálie 73 (-5)  Španělsko 54  Polsko 51 (-3)  Rumunsko (33)  Nizozemsko 26 (-1)  Řecko, Belgie, Portugalsko, Maďarsko, Česká republika 22 (-2)  Švédsko 20 (+1)  Rakousko 19 (+1)  Bulharsko 18  Slovensko, Dánsko, Finsko 13 (-1)  Irsko, Litva 12 (-1)  Lotyšsko 9  Slovinsko 8 (+1)  Estonsko, Kypr, Lucembursko 6  Malta 6 (+1) Celkem: 750 europoslanců + 1 předseda EP

20 Rada EU (Rada ministrů) Justus Lipsius – sídlo Rady EU v Bruselu 10 hlavních formací Rady: Všeobecné záležitosti Zahraniční záležitosti Hospodářství a finance (ECOFIN) Spravedlnost a vnitřní věci Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele Konkurenceschopnost Doprava, telekomunikace a energie Zemědělství a rybolov Životní prostředí Vzdělání, mládež a kultura  mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie  Rada EU zastupuje zájmy členských států  zastoupení vlád členských zemí na úrovni ministrů pro jednotlivé tematické oblasti

21

22 Evropská komise - 27 komisařů, členové jmenovaní členskými státy Evropský parlament - volený přímo Rada EU - ministři členských států společně rozhodují o legislativě procedura spolurozhodování nebo konzultace navrhuje legislativu

23 Cestovní pasy s biometrickými údaji  Na základě nařízení Rady ES č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy  1. září 2006 cestovní pasy s dobou platnosti delší než 12 měsíců s biometrickými identifikátory  Toto opatření vzešlo z požadavku na zajištění bezpečnosti a boj s terorismem. Biometrické prvky zajišťují spolehlivé ztotožnění pravého držitele cestovního pasu s tímto dokladem.

24 Cestujeme do jiné země EU  občan EU má právo vstoupit do kterékoliv země EU, aniž by musel splnit zvláštní formality (jediné, co potřebuje, je platný cestovní pas nebo občanský průkaz)  Od vstupu České republiky do Evropské unie (1. května 2004) je možné kromě cestovního pasu využít pro cestování po EU také občanský průkaz.  22 členských států EU + 3 nečlenské země (Island, Norsko, Švýcarsko) nemá díky tzv. schengenské dohodě na vnitřních hranicích žádné kontroly.

25 Zdravotní péče v EU  Evropský průkaz zdravotního pojištění (v ČR vydáván od 1. 6. 2004)  Na základě tohoto průkazu vám bude poskytnuta nezbytně nutná lékařská péče ve státech EU/EHP a Švýcarsku.  Do systému je zahrnuta pouze zdravotní péče hrazená z veřejných zdrojů.  Je třeba počítat s tím, že ve většině států se za péči připlácí, a může proto po vás být vyžadováno zaplacení části účtů v hotovosti.

26 ČR součástí Schengenského prostoru  Schengen představuje především tzv. Schengenský prostor  žádné hraniční kontroly  hranice lze překračovat kdykoliv a na jakémkoliv místě  Schengen představuje souvislé území 25 států: - 22 členských zemí EU: státy Beneluxu, Dánsko, Finsko, Švédsko, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko a Řecko, Česká republika, Slovinsko, Malta, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Slovenská republika - 3 nečlenské země EU: Island, Norsko, Švýcarsko

27

28 Změny v ČR po vstupu do Schengenu  Odstranění hraničních kontrol – překračování vnitřních hranic kdykoliv a kdekoliv (výjimka – soukromé pozemky a státem chráněné krajinné oblasti – např. Národní park Šumava).  Odstranění zábran na hraničních přechodech.  Průjezd hraničních přechodů bez zastavení a snížení rychlosti jízdy.  Žádné hraniční kontroly při letech v rámci schengenského prostoru.  V mimořádných situacích možnost znovuzavedení hraničních kontrol.

29 Europass tvoří soubor 5 dokumentů:  Europass – životopis – jazykové údaje a informace  Europass – jazykový pas – jazykové znalosti  Europass – mobilita – zkušenosti z evropských stáží a praxí  Europass – dodatek k osvědčení - k dokladům o dosaženém středním vzdělání  Europass – dodatek k diplomu - k diplomům vysokých škol a vyšších odborných škol Co je to Europass?

30 Možnost pracovat na území členských států EU  možnost pracovat na území členských států EU pro občany EU  VÝJIMKA – práce ve státní správě PRÁVO VOLNÉHO POHYBU PRACOVNÍKŮ  stejný přístup na trh práce některého z členského státu, jako vlastní občané toho státu, bez jakýchkoli omezení, povolení nebo dalších podmínek, které vlastní občané plnit nemusí  Smlouva o přistoupení ČR v čl. 24 aktu o přistoupení – upravuje tzv. přechodné období pro volný pohyb pracovníků (max. do roku 2011)  Německo, Rakousko – otevření pracovních trhů 1. 5. 2011

31 http://portal.mpsv.cz/eures Portál služby EURES na MPSV

32 Děkuji za pozornost ☺ Ing. Eva Bartůňková Velká Hradební 3118/48 400 01 Ústí nad Labem T/ +420 475 657 690 E/ eurocentrum.ul@euroskop.cz http://www.euroskop.cz/eurocentrum.ul


Stáhnout ppt "Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Evropská unie v kostce pro střední školy."

Podobné prezentace


Reklamy Google