Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Rozsah a zajištění činnosti Rady (kap. 2) doc. Ježek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Rozsah a zajištění činnosti Rady (kap. 2) doc. Ježek"— Transkript prezentace:

0 Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti Rady vysokých škol za funkční období 2003 - 2005
24. listopadu 2005

1 Obsah Rozsah a zajištění činnosti Rady (kap. 2) doc. Ježek
Ekonomické otázky(kap. 3) doc. Cakl Legislativní otázky (odst. 4.1 a 4.2) Ing. Macháčková Etika (odst. 4.3) doc. Münsterová Internacionalizace (kap. 5) prof. Kovář Vzdělávací činnost (kap. 6, zejména odst. 6.2, 6.3) prof. Bednář

2 Obsah Výzkum a vývoj (kap. 7) prof. Haasz
Kvalita (kap. 8) doc. Münsterová Vysokoškolské knihovny (kap. 9) PhDr. Faitová Studentská komora (kap. 10) Mgr. Nantl Fond rozvoje (kap. 11) prof.Stránský Splnění programového prohlášení a náměty pro novou Radu (kap. 12 a 13) - doc. Ježek

3 Rozsah a zajištění činnosti Rady (doc. F. Ježek)

4 68,8 %

5 55,9 %

6 Zajištění činnosti Rady
Financování - příspěvek vysokých škol Vývoj příspěvku: Agentura úsek RVŠ - cca 2,0 pracovní úvazky úsek FR VŠ - cca 2,75 pracovního úvazku

7 Ekonomické otázky (doc. Cakl)

8 Vývoj počtu studentů VŠ

9 Studenti podle skupin oborů

10 Struktura příjmů VVŠ

11 Struktura základní dotace

12 Vývoj základních ukazatelů

13 Aktuální úkoly Zapojit se nadále do jednání o novelách zákonů.
…. zjednodušení administrativy v oblasti hospodaření, efektivní nakládání se zdroji, střednědobý výhled financování…. Prosazovat navýšení prostředků pro vysoké školy. …. %příjmů vzhledem k HDP na průměru států EU (dnes 1,3%), zaměřit se na veřejné i soukromé zdroje…. Podílet se na dotváření struktury a pravidel pro stanovení výše základní dotace (příspěvku). …… zvýšit důraz na kvalitativní parametry…. Hledat vhodnou strukturu rozvojových projektů (RTP, FRVŠ). Hledat cesty k posílení institucionálního i účelového financování VaV na vysokých školách. Zabývat se ekonomickými podmínkami studentů …. stipendia, půjčky, poplatky za studium, školné ….

14 Legislativní otázky (Ing. Macháčková)

15 Témata projednávaná v Radě
Zaměření dokumentu Počet dokumentů Financování, rozpočet 12 Zákon o vysokých školách 3 Koncepční materiál 10 Vzdělávací činnost 6 Výzkum a vývoj 20 Všeobecně o vysokých školách

16 Koncepční materiál - aktualizace dlouhodobého záměru MŠMT - návrh dlouhodobého záměru MŠMT pro oblast VŠ na období 2006 – koncepce reformy vysokého školství - návrh zákoníku práce Výzkum a vývoj - návrh zákona o veřejných výzkumných institucích - návrh „Národního programu výzkumu II“ - materiál „Dlouhodobé základní směry výzkumu“ - návrh Etického rámce výzkumu

17 Vzdělávací činnost - přistoupení k úmluvě o European University Institute - návrh zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání - návrh profilu absolventa učitelského studia na VŠ Financování, rozpočet - návrh rozpočtu veřejných vysokých škol - legislativa financování vědy a výzkumu - financování oblasti vzdělávání a vědy - reforma systému dotací na ubytování studentů Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách - záměr novelizace zákona (2003) - senátní návrh (tisk č. 323) novely zákona (2004) - poslanecký návrh (tisk č. 949) na změnu zákona (2005)

18 Statut Rady vysokých škol
Schválen hlasováním per rollam Účinnost od 1. ledna 2006 Změny - složení předsednictva (další dva členové Studentské komory) - zjednodušení činnosti předsednictva v personálních věcech - podmínka odvolání člena Rady – funkcionáře - specifikování podávání návrhů kandidátů pro volby a jmenování funkcionářů a návrhů na členy poradních odborných orgánů - člen Rady může být členem nejvýše dvou stálých pracovních komisí Rady - legislativně technické

19 Etika (doc. Münsterová)

20 Etika v prostředí vysokých škol
Všeobecná etika aplikovaná do akademického prostředí Mravní slova – mravní skutečnosti – předporozumění Mravní vědomí – realizace mravního jednání Zákony – právně vymahatelné vztahy Etické normy, dobré mravy – společenský tlak, sociální exkluze Profesní komory – etické kodexy (obecně závazná pravidla jednání a chování). Porušení – sankce Ne v terciární struktuře vzdělávání

21 Aktivity Rady vysokých škol
Mezinárodní sympózium k 10. výročí zahájení činnosti Grantové agentury ČR Vládní materiál „Souhrnná zpráva o plnění Priorit postupu vlády při prosazování rovnosti mužů a žen“ 3. ročník celostátní konference studentů vysokých škol „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2003 na téma Role studenta v občanské společnosti Návrh věcného záměru zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách – vypracování připomínek Podnět k přešetření průběhu a závěru habilitačního řízení. Zcizování textů. Morální a etické problémy ve vědě Návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách – mezinárodní připomínkové řízení Etický rámec výzkumu

22 Nové úkoly RVŠ v oblasti etiky
Dodržovat etické normy uvnitř i navenek Do programu témata z oblasti vysokoškolské etiky Obecná etika a speciální etiky do studijních programů, hlavně v doktorském stupni studia Tvorba etického kodexu akademických pracovníků Podpora akademických hodnot a principů (imatrikulace) Implementace dokumentu „Etický rámec výzkumu“

23 Internacionalizace (prof. Kovář)

24 PRINCIPY BOLOŇSKÉ DEKLARACE (priority tučně)
STRUKTUROVANÉ PROGRAMY (BSc./MSc./PhD.) MOBILITY STUDENTŮ A UČITELŮ KREDITNÍ SYSTÉM (ETS) UZNÁVÁNÍ DIPLOMŮ A KVALIFIKACÍ EVROPSKÁ DIMENZE V TERCIÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ATRAKTIVITA EVROPSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROSTORU (Flexibilní a diverzifikované metody výuky) CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNÍ ÚČAST STUDENTŮ VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU ZABEZPEČENÍ KVALITY (studijních programů a grantové politiky) SYNERGIE EVROPSKÉ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUMU (EHEA+ERA)

25 DOKONČENÍ IMPLEMENTACE ECTS
72% EU univerzit používá ECTS, 15% jiné (A-T) systémy Akumulační + Transferové funkce: 30 kreditů/ semestr (min. počet) na základě studijní zátěže (working load) Klasifikační stupnice ECTS: 5+2 (Transcript of Records) EU komise zavádí „ECTS-labelů, jako značku kvality pro univerzity Národní koordinátor: „ECTS/ DS: Prof. Ing. Jan Honzík, CSc. Národní poradce: „ECTS/DS : Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová,CSc. Úloha Bologna Promoters: Semináře, koordinace, konzultace

26 DODATEK K DIPLOMU (DIPLOMA SUPPLEMENT) DS LABEL
Dokument přiložený k diplomu: identifikuje dosaženou kvalifikaci (v E,D,F) DS nabízí: Evropskou srozumitelnost Kompetenci získanou studiem Nabídku zaměstnavateli Od 2005/06 – v zemích EU povinně vydávat SPOJENÍ S VÝZKUMEM („JOINT RESEARCH“) „Nově“ propagované možnosti spojení vzdělání a VaV „European Education + Research Areas“: Berlínský a Bergenský protokol Důraz na 3. stupeň vzdělávání: PhD studia + střediska Excelence Částečné propojení se 7. RP! (Marie Curie Program)

27 HLAVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EU
SOCRATES/ERASMUS: MOBILITA STUDENTŮ (SM): Hlavní aktivita programu, pobyty měsíců 2002/ /2005: celkem studentů ČR 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 Vyjíždějící studenti 2001 2533 3015 3589 4185 Přijíždějící studenti 552 732 1001 1298 cca 1500

28 MOBILITA STUDENTŮ (SM) Vyjíždějící studenti – nové státy EU

29 MOBILITA STUDENTŮ (SM) Přijíždějící studenti – nové státy EU

30 MOBILITA STUDENTŮ (SM) Finanční podpora
Akademický rok 2004/2005 – průměrný grant 350 EUR průměrný grant EU: 102 EUR průměrný grant MŠMT: 248 EUR

31

32 PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT RVŠ V OBLASTI INTERNACIONALIZACE
2003 – 2005: INTERNACIONALIZACE: zásadní prioritou Rady VŠ Kontinuální součást programu: Projednávání v Komisi, účast v odborných a poradních orgánech (BP, S/E…) Informace a diskuze: 14 x předsednictvo, 6 x sněm Připomínky k návrhům zákonů a k dalším dokumentům: 8 x předsednictvo 2 x sněm Permanentní zastoupení Komise pro vnější a zahraniční styky RVŠ v: Komise Socrates/Erasmus (Kovář, Gavalcová, Pidra) Bologna Promoters (Kovář, Gavalcová, Münsterová, Kohajda) Konzultační team ECTS/DS (Gavalcová)

33 Vzdělávací činnost (prof. Bednář)

34 Výzkum a vývoj (prof. Haasz)

35 Problematika doktorského studia - úspěšnost
Výzkum a vývoj Vyjádření k strategickým dokumentům a legislativním materiálům v oblasti VaV Problematika doktorského studia - úspěšnost - kvalita absolventů - financování Podpora výzkumu na vysokých školách Aktuální úkoly

36 Výzkum a vývoj Vyjádření k strategickým dokumentům a legislativním materiálům v oblasti VaV 8 strategických dokumentů a legislativním materiálům v oblasti VaV 1 zákon 3 analytické dokumenty (z toho Analýza stavu VaV v ČR každoročně) Prioritní postoje, které Rada v oblasti VaV prosazovala: Struktura financování VaV je nevhodná ® snížit počet poskytovatelů Zákl. výzkum (v souladu se zahraničními zkušenostmi) soustředit na VŠ Lepší koordinace a strategické řízení VaV ® ministerstvo pro VŠ a VaV Nedostatky v hodnocení výsledků VaV + problémy v posuzování VZ (2004) ® zástupci Rady se v roce 2005 účastnili přípravy nových kritérií Etické otázky činnosti v oblasti VaV ® podpora přijetí etického kodexu akademického pracovníka

37 Problematika doktorského studia
Výzkum a vývoj Problematika doktorského studia Klíčový faktor rozvoje VaV - lidské zdroje a jejich obnova Ż péče o studenty v doktorských studijních programech úspěšnost kvalita absolventů financování

38 Výzkum a vývoj – problematika doktorského studia
Úspěšnost doktorského studia Jak kvantifikovat úspěšnost doktorského studia? Porovnat celkový počet studentů DSP financovaných v určitém roce s počtem těch, kteří absolvují v následujících 4 (3) letech (Pozor – v bilanční a hodnotící zprávě chybně vyznačeny průměrné hodnoty!) Absolventi za násl. 4 roky ku financovaným studentům k  běžného roku Absolventi za násl. 3 roky ku financovaným studentům k  běžného roku (%) 1999 36,9 % 25,3 % 2000 37,7 % 26,3 % 2001 29,6 % 2. Procento neúspěšných ukončení v průběhu studia (velké oborové rozdíly) neúspěšně ukončilo (%) – zahájení 2000 neúspěšně ukončilo (%) – zahájení 2001 v 1.r. v 2.r. v 3.r. v 4.r. 1.-4. Celk. 0,7 5,4 7,3 6,1 19,6 1,0 5,2 6,7 6,0 18,9 Max. 0,2 6,5 13,9 26,7 0,0 17,2 6,9 24,1 Min. 3,7 4,7 12,1 8,2

39 Výzkum a vývoj – problematika doktorského studia
Kvalita absolventů DSP Bonifikace za počet absolventů DSP by v krajním případě mohla vést k poklesu jejich úrovně Ż Nutnost zajištění obecně srovnatelné úrovně požadavků kladených na disertační práce a jejich obhajoby Uvažovat o zavedení některých opatření, která by pomohla tohoto dosáhnout: Alespoň v rámci hlavních oborů (technické, přírodovědní, medicína, humanitní), zavést popř. jednotně definovat kritéria s tím související, která nejsou stanovena zákonem. Nastavení určitých basálních kriterií by mělo být součástí akreditace příslušného doktorského programu.

40 Výzkum a vývoj – problematika doktorského studia
Financování DSP Dotace na stipendia - podařilo se dosáhnout navýšení ročního stipendia z 75 až 80 tis. Kč v r. 2003 na 82 tis. Kč v r. 2005 Navýšení normativu pro DSP se dosáhnout nepodařilo Cíl rozšířit možnost samostatné účasti studentů DSP v grantových projektech nebyl naplněn - zákon 130/2002 Sb. a související nařízení vlády účast studentů DSP v grantových projektech komplikují (nemožnost hrazení stipendií studentům DSP v případě projektů GAČR a VZ) - změna náplně kategorie G v případě FRVŠ

41 Podpora výzkumu na vysokých školách
Výzkum a vývoj Podpora výzkumu na vysokých školách Zdroj dat: Analýza stavu VaV v ČR a její srovnání se zahraničím 2004 Stav 2004, VŠ, vztaženo k HDP: Zhruba 0,2 % HDP, tj. méně než polovina průměru OECD či EU-25 (menší hodnotu vykazuje pouze Slovensko)

42 Celkové výdaje na VaV na VŠ
USA OECD EU-15 EU-25 ČR Celkové výdaje na VaV Soukromé výdaje na VaV Celkové výdaje na VaV na VŠ Soukromé výdaje na VaV na VŠ Zdroj dat: Koutský, J: Jaké je české vysoké školství?; In: „Vstříc novým výzvám? aneb příští roky českého vysokého školství“, Praha, 2005, Středisko vzděl. politiky UK.

43 přirozená cesta šíření získaných poznatků do praxe
Výzkum a vývoj - Podpora výzkumu na vysokých školách Financování účasti studentů na VaV činnosti (Specifický výzkum na vysokých školách) = Nepřímá podpora inovací Nové poznatky (ale i metody jejich dosažení a aplikace) přinášejí do praxe zejména absolventi magisterských a doktorských studijních programů Řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu na VŠ + účast studentů Ż přirozená cesta šíření získaných poznatků do praxe

44 Výzkum a vývoj - Podpora výzkumu na vysokých školách

45 Výzkum a vývoj Aktuální úkoly V jednání s MŠMT je nezbytné soustavně připomínat odpovědnost MŠMT za zastupování zájmů vysokých škol v oblasti VaV. Je třeba vyjasnit úlohu specifického výzkumu a dosáhnout zejména odblokování stagnace růstu objemu prostředků v této oblasti. (Nelze se smířit s negativním postojem představitelů AV a sféry průmyslového výzkumu k této podpoře VŠ) Je nutné hledat vhodné formy podpory VaV v regionech, např. cílené využití prostředků ze strukturálních fondů

46 Kvalita ve vysokém školství (doc. Münsterová)

47 Pojetí kvality Schopnost entity splňovat účely, pro které byla určena
Komplexní pojem Schopnost entity splňovat účely, pro které byla určena Vysoké školy – vyhovět účelům daným při jejich založení a plnit úkoly přijímané v rámci dobového společenského kontextu Pravidelná kontrola plnění úkolů a vhodnosti/hospodárnosti vynaložení prostředků – hodnocení kvality

48 Kvalita a strategické dokumenty VŠ
Účel a cíle vysokých škol – DZ MŠMT, DZ VŠ, RP, VZ Naplňování cílů – Výroční zpráva o činnosti Efektivita vynaložení prostředků – Výroční zpráva o hospodaření

49 Přehled aktivit Rady vysokých škol
Pracovní komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení Semináře o zajišťování a hodnocení kvality vysokých škol The Summer School in Czech Republic: Evaluation of University Studies in Czech Republic and Europe, 1. – , Svojanov „ Řízení kvality terciárního profesního vzdělávání“, 11. – , Č. B. „ Řízení kvality krátkých typů terciárního vzdělávání“, , Zlín Celostátní semináře z cyklu „Hodnocení kvality vysokých škol“, leden/únor 2003, 2004 a 2005, Ústí nad Labem Spolupráce RVŠ a CSVŠ na předložení a řešení projektu „Hodnocení kvality vysokých škol“ (LS 0316) Kvantitativní a kvalitativní dotazníkové šetření situace v hodnocení kvality na vysokých školách Sdělení „Implementace Boloňského procesu a kvalita vysokých škol na 8. zasedání sněmu RVŠ (05/2005) Dlouhodobé záměry MŠMT a VŠ, rozvojové projekty Studentské hodnocení kvality (vzdělávacího procesu) SK RVŠ – pravidelné sledování ACSA – řešení projektů

50 Nové úkoly pro zajišťování
a hodnocení kvality Další diseminace znalostí a příkladů dobré praxe – vnímání problematiky kvality Pěstování kultury kvality v činnostech a prostředí vysokých škol Pokračující spolupráce při řešení projektu CSVŠ „Hodnocení kvality vysokých škol“ a implementace výsledků Další spolupráce mezi RVŠ a AK Zavádění požadavků a opatření ENQA do českého vysokého školství

51 Vysokoškolské knihovny (PhDr. Faitová)

52 Vysokoškolské knihovny
2003 – 2005 Asociace knihoven vysokých škol (23 VŠ) Legislativní otázky (knihovní zákon, autorský zákon, novela zákona o VŠ) Elektronické informační zdroje Informační gramotnost studentů Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce Mezinárodní spolupráce

53 Vysokoškolské knihovny
Elektronické informační zdroje Program 1N Další vývoj po roce 2008…? Nejbližší úkoly: Sledování statistik v souladu s projektem COUNTER Autorizace a autentizace Přístup mimo sít instituce Vyšší bezpečnost Jednodušší správa účtů

54 Vysokoškolské knihovny
Informační gramotnost studentů - 1 Průzkum informační gramotnosti Literární, dokumentová, numerická, jazyková, ICT Zaměřená na služby knihoven Výsledky požadované úrovně dosahovali pouze studenti doktorského studia Nejnižší úroveň – dokumentová gramotnost Informační vzdělávání zvyšuje informační gramotnost studentů

55 Vysokoškolské knihovny
Informační gramotnost studentů - 2 Standardy informační gramotnosti Porozumění odborným textům, etika citování Znalost informačních zdrojů oboru, práce s informacemi Využívání numerických a technických informací Znalost mateřského jazyka, odborné terminologie studijního oboru v mateřském i cizím jazyce, zejména angličtině Znalost informačních a komunikačních technologií týkajících studia a odborné práce Nejbližší úkoly Standardy informační gramotnosti - do praxe VŠ Webový portál – shromažďovat, organizovat a zpřístupňovat studijní a informační materiály pro informační vzdělávání

56 Vysokoškolské knihovny
Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce Východiska Dlouhodobý záměr MŠMT pro oblast VŠ na 2006 – 2010 (kap. 8.2 a 9.1.7) Novela VŠ zákona (§ 47 b) Aktuální potřeby VŠ Nejbližší úkoly 2006 – připravit souhrn doporučení, vzorových materiálů a standardů pro vytváření a zpřístupňování fondu VŠKP

57 Vysokoškolské knihovny
Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce Okruhy řešení Metadata (soubor prvků,syntax,kódování) Seznamy, číselníky (jmenné, předmětové, studijní programy, typologie atd,) Obecný model toku eVŠKP pro prostředí českých VŠ (popis systému a jeho řízení, procesy a úlohy, účastníci workflow, el. dokumenty, metadata) Národní registr eVŠKP – způsob budování -prozatím export metadat z lokálních systémů do centrální databáze, výhledově i plných textů

58 Vysokoškolské knihovny
Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce Nejbližší úkoly - pokračování Přehled dosavadních systémů eVŠKP v ČR (včetně vnitřních předpisů a dalších nástrojů) eVŠKP jako součást šedé literatury – spolupráce s STK – Národní repositář šedé literatury (metadata, případně neformátovaný text pro vyhledávání) Podrobné informace ke všem tématům

59 Studentská komora (Mgr. J. Nantl)

60 Fond rozvoje (prof. P. Stránský)

61 Vyhlášení výběrového řízení
Změny projekty požadující kapitálovou dotaci byly soustředěny do jediného tématického okruhu A počet projektů, které může fakulta (škola) podat je určen počtem přepočtených studentů podle názoru Výboru se toto uspořádání osvědčilo a není důvod na novém algoritmu cokoli měnit zadání tématických okruhů podporujících tvůrčí činnost studentů, TO G je možné podávat pouze projekty, jejichž výstupy se uplatní ve výuce a napomohou jejímu zkvalitnění akademickou obcí tato změna ve vyhlášení výběrového řízení nebyla přijata příznivě a Výbor se snaží nalézt řešení, které by umožnilo se principiálně vrátit k původnímu zaměření TO G

62 Výběr projektů Tato část činnosti Výboru FRVŠ a oborových komisí jednotlivých tématických okruhů byla úplně změněna zavedením informačního systému agendy FRVŠ ISAAR-F jsou v něm uloženy všechny údaje, potřebné pro podání projektů, jejich kontrolu na fakultě i škole, hodnocení oborovými komisemi i externími oponenty použití informačního systému umožnilo odstranění dvou etap výběrového řízení, které byly až do loňského roku používány. Jde o odmítání a zamítání projektů. Odmítnuté byly takové, které obsahovaly formální chyby, odhalitelné pracovnicemi Agentury RVŠ a ty už nebyly předány oborovým komisím k dalšímu posouzení. ISAAR-F neumožní takovéto projekty vůbec podat Zamítání projektů navrhovaly oborové komise na základě vyjádření vnitřních oponentů pro nesplnění některých tzv. binárních kritérii. Návrhy z komisí posoudil Výbor a v případě, že s nimi souhlasil vydal rozhodnutí o zamítnutí. Proti rozhodnutí se řešitel mohl odvolat. Celá agenda se odehrávala zejména v době letních prázdnin a vedla k časovým prodlevám před závěrečnými hodnoceními návrhů OK

63 Závěrečná etapa výběru projektů navržených k financování
Podstatou je, že od začátku podání projektů má každý člen přidělenou skupinu projektů, které může sledovat od okamžiku jejich hodnocení vnitřními i externími oponenty, vidí návrh komise na udělení dotace (pořadí projektů v komisi) a vystupuje jako zpravodaj přidělených projektů Před závěrečným projednáváním ve Výboru zpravodaj vloží svůj názor, ve kterém buď vyjádří svůj souhlas s návrhem komise nebo navrhne změny v hodnocení nebo financování projektu do sytému a ten si mohou přečíst jak členové Výboru Dozorčí rady tak předseda OK, který se závěrečného projednávání zúčastní Skutečnost, že se projednají všechny projekty, na které není souhlasný názor (oponenti, OK, Výbor) výrazně minimalisuje pravděpodobnost zcela nesprávného posouzení podaných projektů Nicméně je zde určité ale. Spočívá v tom, že na přání MŠMT se součástí vyhlášení stala i kritéria podle kterých se projekty posuzují včetně bodové hodnoty každého kritéria. To vede k tomu, že text kritérií, případně lehce modifikovaný, se objeví v každém projektu a pro oponenta se stává obtížným zdůvodnit, proč je přesvědčen, že řešitel požadavku nevyhovuje. Výsledkem je, že slovní hodnocení není často v souladu s ohodnocením projektu body a celkové vysoké hodnocení, jak je zřejmé z třetího sloupce tabulky:

64 Výsledky výběrového řízení na r. 2006
51 47 87 1 175 34 35 2 891 92 31 G6 28 1 991 89 G5 4 128 91 40 G4 27 30 3 127 90 G3 25 567 98 4 G2 29 13 630 95 124 G1 52 56 6 578 78 62 F6 60 17 055 77 196 F5 9 727 88 F4 53 54 7 291 82 63 F3 55 59 10 105 94 F2 35 463 86 220 F1 49 67 3 297 74 10 E 1 044 93 5 C 57 4 189 79 26 B 89,5 188 A Úspěšnost částka [%] Úspěšnost počet [%] Dotace Bodová hranice Počet projektů TO F. Ježek

65 Změny ve výběrovém řízení
Použití informačního systému umožní Snížení počtu schůzek oborových komisí Z nejméně dvou na jednu Snížení počtu a délky závěrečných zasedání Výboru Ze tří třídenních na dvě dvoudenní Pokles nákladů spojených s administrativou výběrového řízení Použití ušetřených prostředků na zvýšení odměn za posudky na předložené projekty Způsob výběru předsedů a místopředsedů Oborových komisí, kdy už nedochází k jejich každoroční obměně jako tomu bylo dříve, se osvědčil. Rovněž tak skutečnost, že návrhy na složení komisí vycházejí z jejich zkušeností s prací jednotlivých členů Do budoucna by možná stála za zvážení změna, spočívající v tom, že by pro každý tématický okruh byli vybráni zkušení vysokoškolští učitelé, pokud možno i se zkušenostmi ve Fondu, kteří by posoudili všechny projekty daného TO a seřadili je podle vzájemného porovnání. Výsledné pořadí by pak bylo dáno součtem pořadí od jednotlivého oponenta

66 Závěrečná oponentní řízení za r. 2002
V roce 2002 byla dotace poskytnuta celkem projektům Od řešení 9 projektů školy odstoupily V lednu a únoru 2003 bylo oponováno ve 118 blocích celkem z řešených projektů (98,6 %) do bylo v náhradních termínech v březnu hodnoceno dalších 7 projektů. Později se uzavřelo zbývajících 10 projektů. 96,3 % projektů bylo hodnoceno “Splněno”, 1,5 % bylo hodnoceno “Splněno s věcnou výhradou”, 1,8 % bylo hodnoceno “Splněno s výhradou k hospodaření s dotací”. Zbývající 4 projekty byly hodnoceny “Splněno s výhradou k příspěvku školy” a projekty “Splněno s věcnou výhradou i s výhradou k příspěvku školy” V porovnání s rokem 2001 se na polovinu snížil počet projektů splněných s věcnou výhradou, o více než třetinu snížil počet projektů splněných s výhradou k hospodaření s dotací

67 Závěrečná oponentní řízení za r. 2003
V roce 2003 byla dotace poskytnuta celkem 1082 projektům Od řešení 11 projektů školy odstoupily V lednu a únoru 2004 bylo oponováno ve 117 blocích celkem 1067 z 1071 dořešeného projektu (99,6 %) Zbývající 4 projekty měly oponenturu do konce pololetí 95,8 % bylo  hodnoceno „Splněno“, 1,5% mělo hodnocení „Splněno s věcnou výhradou“, 2,3% hodnocení „Splněno s výhradou k hospodaření s dotací“,. Zbývající 5 projektů bylo hodnoceny “Splněno s výhradou k příspěvku školy” anebo “Splněno s věcnou výhradou i s výhradou k příspěvku školy” U projektů, u nichž byly výhrady k hospodaření, provedli pracovníci MŠMT metodickou kontrolu dokumentace. Konstatovali, že k porušení zákona o rozpočtových pravidlech nedošlo. Výhrady se týkaly především nesouladu mezi nákladovými položkami uvedenými v rozpočtu projektu v době podání projektu do výběrového řízení a ve Výkazu o hospodaření . Výhrady nebyly k tomu, že k těmto změnám dochází, ale k tomu, že ani o významných přesunech mezi položkami řešitel neinformoval Výbor FRVŠ. To vedlo k zjednodušení požadavků na to, jaké změny jsou v pravomoci školy a o jaké musí řešitel žádat. Zdá se, že největším problémem je požádat o změnu dříve než se uskuteční i když tento požadavek je ve vyhlášení explicitně uveden

68 Závěrečná oponentní řízení za r. 2004
V roce 2004 byla dotace poskytnuta celkem projektům Od řešení 28 projektů školy odstoupily V lednu a únoru 2004 bylo oponováno ve 138 blocích celkem 1081 z 1086 dořešeného projektu (99,5 %) Pět projektů zůstalo nedořešeno, aniž by vysoké školy o odstoupení od řešení Výbor Fondu informovaly. Dotaci nebo její zůstatek vrátily do státního rozpočtu 95 % bylo s hodnocením „Splněno“ a 5 % s hodnocením „Splněno s věcnou výhradou“ nebo s hodnocením „Splněno s výhradou k hospodaření s dotací“. Ve dvou případech byly uplatněny 2 výhrady současně. Vysoké školy měly v tomto roce poprvé možnost výběru ze tří variant podpory závěrečných oponentních řízení informačním systémem ISAAR-F. 23 vysokých škol využilo plnou datovou a softwarovou podporu ISAARF a 1 vysoká škola pracovala se základní informační podporou ARVŠ. Hodnocení za rok 2005 už proběhne výhradně v prostředí ISAAR-F a novinkou je povinnost řešitele do Závěrečné zprávy připravit tiskovou anotaci o dosažených výsledcích, která bude veřejně přístupná

69 Závěr funkčního období Výboru
Při poslední úpravě Statutu RVŠ bylo funkční období členů Výboru Fondu rozvoje vysokých škol, kteří jsou zástupci RVŠ, sesynchronisováno s funkčním obdobím sněmu Skutečnost, že členové Výboru končí své působení právě v období, které je z hlediska závažnosti pro správnou činnost Fondu nejdůležitější, se může projevit negativně V tomto čase se předává na MŠMT návrh na přidělení dotace na další rok připravuje text nového vyhlášení konají se závěrečná oponentní řízení Řešení Koncepční – musí schválit sněm Upravit funkční období Výboru tak, aby končilo v roce následujícím konec funkčního období sněmu Okamžikem zvolení nového Výboru Skončením řádného termínu ZOŘ Okamžité – může schválit předsednictvo Vyslovit souhlas s tím, aby členové Výboru a DR mohli být delegáty na ZOŘ Zvolit předsedu a místopředsedu Výboru z řad nových členů RVŠ Požádat náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy o takovou úpravu Jednacího řádu VFRŠ, která by zajistila jeho funkčnost do doby než bude Výbor doplněn

70 Splnění programového prohlášení a náměty pro novou Radu (doc. Ježek)

71 Splnění programového prohlášení
Většina záměrů RVŠ byla splněna. Otázka míry splnění je u následujících oblastí: Analytické činnosti – šlo o nový bod v programu Rady, významným pokrokem je součinnost s ÚIV i statistiky MPSV a RVV. Jazyková příprava na vysokých školách – Rada nedisponovala odborníky na jazykovou přípravu. Přijatý národní program jazykové gramotnosti zatím nenašel odpovídající odezvu v činnosti Rady. Ovšem např. v programu rozvojových projektů je tato výzva přítomna. Lze doporučit, aby Rada sledovala a vyhodnocovala dění na vysokých školách a napomohla šíření dobré praxe. Součinnost s pracovními skupinami Akreditační komise – spolupráce s Akreditační komisí byla zajištěna především péčí prof. Bednáře, který se pravidelně účastnil jednání. Ovšem záměr, aby Rada vysokých škol spolupracovala s klíčovým článkem akreditačních procedur, totiž s pracovními skupinami, zůstal nerealizován.

72 Náměty pro další funkční období
Rada by měla dále postoupit v jednání o novelách zákonů, zejména zákona 111/1998, tak, aby se pravidla pro činnost vysokých škol zjednodušila a umožnila vysokých školám efektivnější správu i racionálnější nakládání se zdroji. Rada by měla ještě s větší rozhodností být aktérem jednání o principech a konkrétních projektech v evropském a národním prostoru výzkumu a vývoje. Za velmi důležité je třeba považovat kontakty s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Radou pro rozvoj lidských zdrojů. Po výrazné orientaci akademické komunity na implementaci Boloňské deklarace, což vedlo zpravidla k podpoře přípravy bakalářských studijních programů (rozvojové programy), je žádoucí věnovat zásadní pozornost magisterským studijním programům a situaci a výhledu v doktorských studijních programech. Rada by měla sledovat i uplatnění alternativních forem vzdělávání a úlohu vysokých škol v celoživotním vzdělávání s důrazem na další vzdělávání učitelů v regionálním školství. Soustavnou pozornost Rady vyžaduje zapojení vysokých škol do programů EU.

73 Náměty pro další funkční období
Velmi aktuální otázkou zůstává oblast kvality ve vysokém školství. Rada by se měla významně podílet na vyjasnění vztahu akreditace a hodnocení činnosti vysokých škol. Role Rady je nezastupitelná v oblasti reprezentace studentů na národním a mezinárodním fóru. Rada by i nadále měla poskytnout studentské komoře odpovídající prostor pro její svébytnou činnost. I nadále by měla Rada věnovat velkou pozornost Fondu rozvoje. Pozornost je nutné věnovat výběru témat vyhlašovaných Fondem a administrativní přiměřenosti veškeré činnosti. Celková dotace na řešení projektů Fondu by v budoucnu měla zachovat stejný podíl z běžných nákladů a objem kapitálové dotace by měl být každoročně projednán reprezentativní komisí v rámci jednání o rozpočtu. Vážným problémem je sociální situace řady studentů. Rada by se měla věnovat např. situaci v zajištění ubytovacích a stravovacích služeb, ve vyplácení stipendií a  sociální situaci studentů se zvláštní pozorností k doktorským studijním programům. Pro činnost Rady má zásadní význam činnost odborných skupin. Dosavadní struktura se osvědčila, ale mezi aktivitou jednotlivých pracovních skupin byly velké rozdíly. I nadále je vhodné, aby pro ekonomickou komisi byl použit nominační princip, tj. za každou vysokou školu nejvýše jeden zástupce.


Stáhnout ppt "Obsah Rozsah a zajištění činnosti Rady (kap. 2) doc. Ježek"

Podobné prezentace


Reklamy Google