Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti Rady vysokých škol za funkční období 2003 - 2005 24. listopadu 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti Rady vysokých škol za funkční období 2003 - 2005 24. listopadu 2005."— Transkript prezentace:

1 Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti Rady vysokých škol za funkční období 2003 - 2005 24. listopadu 2005

2 1 Obsah  Rozsah a zajištění činnosti Rady (kap. 2) doc. Ježek  Ekonomické otázky(kap. 3) doc. Cakl  Legislativní otázky (odst. 4.1 a 4.2) Ing. Macháčková  Etika (odst. 4.3) doc. Münsterová  Internacionalizace (kap. 5) prof. Kovář  Vzdělávací činnost (kap. 6, zejména odst. 6.2, 6.3) prof. Bednář

3 2 Obsah  Výzkum a vývoj (kap. 7) prof. Haasz  Kvalita (kap. 8) doc. Münsterová  Vysokoškolské knihovny (kap. 9) PhDr. Faitová  Studentská komora (kap. 10) Mgr. Nantl  Fond rozvoje (kap. 11) prof.Stránský  Splnění programového prohlášení a náměty pro novou Radu (kap. 12 a 13) - doc. Ježek

4 Rozsah a zajištění činnosti Rady (doc. F. Ježek)

5 4 68,8 %

6 5 55,9 %

7 6 Zajištění činnosti Rady  Financování - příspěvek vysokých škol  Vývoj příspěvku:  Agentura l úsek RVŠ - cca 2,0 pracovní úvazky l úsek FR VŠ - cca 2,75 pracovního úvazku

8 7 Ekonomické otázky (doc. Cakl)

9 8 Vývoj počtu studentů VŠ

10 9 Studenti podle skupin oborů

11 10 Struktura příjmů VVŠ

12 11 Struktura základní dotace

13 12 Vývoj základních ukazatelů

14 13 Aktuální úkoly  Zapojit se nadále do jednání o novelách zákonů. …. zjednodušení administrativy v oblasti hospodaření, efektivní nakládání se zdroji, střednědobý výhled financování….  Prosazovat navýšení prostředků pro vysoké školy. …. %příjmů vzhledem k HDP na průměru států EU (dnes 1,3%), zaměřit se na veřejné i soukromé zdroje….  Podílet se na dotváření struktury a pravidel pro stanovení výše základní dotace (příspěvku). …… zvýšit důraz na kvalitativní parametry….  Hledat vhodnou strukturu rozvojových projektů (RTP, FRVŠ).  Hledat cesty k posílení institucionálního i účelového financování VaV na vysokých školách.  Zabývat se ekonomickými podmínkami studentů …. stipendia, půjčky, poplatky za studium, školné ….

15 14 Legislativní otázky (Ing. Macháčková)

16 15 Témata projednávaná v Radě Zaměření dokumentuPočet dokumentů Financování, rozpočet12 Zákon o vysokých školách3 Koncepční materiál10 Vzdělávací činnost6 Výzkum a vývoj20 Všeobecně o vysokých školách6

17 16  Koncepční materiál - aktualizace dlouhodobého záměru MŠMT - návrh dlouhodobého záměru MŠMT pro oblast VŠ na období 2006 – 2010 - koncepce reformy vysokého školství - návrh zákoníku práce  Výzkum a vývoj - návrh zákona o veřejných výzkumných institucích - návrh „Národního programu výzkumu II“ - materiál „Dlouhodobé základní směry výzkumu“ - návrh Etického rámce výzkumu

18 17  Vzdělávací činnost - přistoupení k úmluvě o European University Institute - návrh zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání - návrh profilu absolventa učitelského studia na VŠ  Financování, rozpočet - návrh rozpočtu veřejných vysokých škol - legislativa financování vědy a výzkumu - financování oblasti vzdělávání a vědy - reforma systému dotací na ubytování studentů  Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách - záměr novelizace zákona (2003) - senátní návrh (tisk č. 323) novely zákona (2004) - poslanecký návrh (tisk č. 949) na změnu zákona (2005)

19 18 Statut Rady vysokých škol  Schválen hlasováním per rollam 13. 6. 2005  Účinnost od 1. ledna 2006  Změny - složení předsednictva (další dva členové Studentské komory) - zjednodušení činnosti předsednictva v personálních věcech - podmínka odvolání člena Rady – funkcionáře - specifikování podávání návrhů kandidátů pro volby a jmenování funkcionářů a návrhů na členy poradních odborných orgánů - člen Rady může být členem nejvýše dvou stálých pracovních komisí Rady - legislativně technické

20 19 Etika (doc. Münsterová)

21 20 Etika v prostředí vysokých škol  Všeobecná etika aplikovaná do akademického prostředí  Mravní slova – mravní skutečnosti – předporozumění  Mravní vědomí – realizace mravního jednání  Zákony – právně vymahatelné vztahy  Etické normy, dobré mravy – společenský tlak, sociální exkluze  Profesní komory – etické kodexy (obecně závazná pravidla jednání a chování). Porušení – sankce  Ne v terciární struktuře vzdělávání

22 21 Aktivity Rady vysokých škol  Mezinárodní sympózium k 10. výročí zahájení činnosti Grantové agentury ČR  Vládní materiál „Souhrnná zpráva o plnění Priorit postupu vlády při prosazování rovnosti mužů a žen“  3. ročník celostátní konference studentů vysokých škol „Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2003 na téma Role studenta v občanské společnosti  Návrh věcného záměru zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách – vypracování připomínek  Podnět k přešetření průběhu a závěru habilitačního řízení. Zcizování textů.  Morální a etické problémy ve vědě  Návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách – mezinárodní připomínkové řízení  Etický rámec výzkumu

23 22 Nové úkoly RVŠ v oblasti etiky  Dodržovat etické normy uvnitř i navenek  Do programu témata z oblasti vysokoškolské etiky  Obecná etika a speciální etiky do studijních programů, hlavně v doktorském stupni studia  Tvorba etického kodexu akademických pracovníků  Podpora akademických hodnot a principů (imatrikulace)  Implementace dokumentu „Etický rámec výzkumu“

24 23 Internacionalizace (prof. Kovář)

25 24 PRINCIPY BOLOŇSKÉ DEKLARACE (priority tučně)  STRUKTUROVANÉ PROGRAMY (BSc./MSc./PhD.)  MOBILITY STUDENTŮ A UČITELŮ  KREDITNÍ SYSTÉM (ETS)  UZNÁVÁNÍ DIPLOMŮ A KVALIFIKACÍ  EVROPSKÁ DIMENZE V TERCIÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ  ATRAKTIVITA EVROPSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROSTORU (Flexibilní a diverzifikované metody výuky)  CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  AKTIVNÍ ÚČAST STUDENTŮ VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU  ZABEZPEČENÍ KVALITY (studijních programů a grantové politiky)  SYNERGIE EVROPSKÉ OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUMU (EHEA+ERA)

26 25 DOKONČENÍ IMPLEMENTACE ECTS 72% EU univerzit používá ECTS, 15% jiné (A-T) systémy Akumulační + Transferové funkce: 30 kreditů/ semestr (min. počet) na základě studijní zátěže (working load) Klasifikační stupnice ECTS: 5+2 (Transcript of Records) EU komise zavádí „ECTS-labelů, jako značku kvality pro univerzity Národní koordinátor: „ECTS/ DS: Prof. Ing. Jan Honzík, CSc. Národní poradce: „ECTS/DS : Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová,CSc. Úloha Bologna Promoters: Semináře, koordinace, konzultace

27 26 DODATEK K DIPLOMU (DIPLOMA SUPPLEMENT) DS LABEL Dokument přiložený k diplomu: identifikuje dosaženou kvalifikaci (v E,D,F) DS nabízí: Evropskou srozumitelnost Kompetenci získanou studiem Nabídku zaměstnavateli Od 2005/06 – v zemích EU povinně vydávat SPOJENÍ S VÝZKUMEM („JOINT RESEARCH“) „ Nově“ propagované možnosti spojení vzdělání a VaV „European Education + Research Areas“: Berlínský a Bergenský protokol Důraz na 3. stupeň vzdělávání: PhD studia + střediska Excelence Částečné propojení se 7. RP! (Marie Curie Program)

28 27 HLAVN Í VZDĚL Á VAC Í PROGRAM EU SOCRATES/ERASMUS: MOBILITA STUDENTŮ (SM): Hlavní aktivita programu, pobyty 3 - 12 měsíců 2002/2003-2004/2005: celkem 10789 studentů ČR 2000/012001/022002/032003/042004/05 Vyjíždějící studenti 20012533301535894185 Přijíždějící studenti 55273210011298cca 1500

29 28 MOBILITA STUDENTŮ (SM) Vyj í žděj í c í studenti – nové státy EU

30 29 (SM) MOBILITA STUDENTŮ (SM) Přij í žděj í c í studenti – nové státy EU

31 30 MOBILITA STUDENTŮ (SM) Finančn í podpora  Akademický rok 2004/2005 – průměrný grant 350 EUR l průměrný grant EU: 102 EUR průměrný grant M Š MT: 248 EUR

32 31

33 32 PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT RVŠ V OBLASTI INTERNACIONALIZACE 2003 – 2005: INTERNACIONALIZACE: zásadní prioritou Rady VŠ Kontinuální součást programu: Projednávání v Komisi, účast v odborných a poradních orgánech (BP, S/E…) Informace a diskuze: 14 x předsednictvo, 6 x sněm Připomínky k návrhům zákonů a k dalším dokumentům: 8 x předsednictvo 2 x sněm Permanentní zastoupení Komise pro vnější a zahraniční styky RVŠ v: Komise Socrates/Erasmus (Kovář, Gavalcová, Pidra) Bologna Promoters (Kovář, Gavalcová, Münsterová, Kohajda) Konzultační team ECTS/DS (Gavalcová)

34 33 Vzdělávací činnost (prof. Bednář)

35 34 Výzkum a vývoj (prof. Haasz)

36 35  Vyjádření k strategickým dokumentům a legislativním materiálům v oblasti VaV  Problematika doktorského studia - úspěšnost - kvalita absolventů - financování  Podpora výzkumu na vysokých školách  Aktuální úkoly Výzkum a vývoj

37 36 Vyjádření k strategickým dokumentům a legislativním materiálům v oblasti VaV Výzkum a vývoj 8 strategických dokumentů a legislativním materiálům v oblasti VaV 1 zákon 3 analytické dokumenty (z toho Analýza stavu VaV v ČR každoročně) Prioritní postoje, které Rada v oblasti VaV prosazovala: Struktura financování VaV je nevhodná  snížit počet poskytovatelů Zákl. výzkum (v souladu se zahraničními zkušenostmi) soustředit na VŠ Lepší koordinace a strategické řízení VaV  ministerstvo pro VŠ a VaV Nedostatky v hodnocení výsledků VaV + problémy v posuzování VZ (2004)  zástupci Rady se v roce 2005 účastnili přípravy nových kritérií Etické otázky činnosti v oblasti VaV  podpora přijetí etického kodexu akademického pracovníka

38 37 Problematika doktorského studia Výzkum a vývoj Klíčový faktor rozvoje VaV - lidské zdroje a jejich obnova  péče o studenty v doktorských studijních programech  úspěšnost  kvalita absolventů  financování

39 38 Úspěšnost doktorského studia Výzkum a vývoj – problematika doktorského studia Jak kvantifikovat úspěšnost doktorského studia? 1.Porovnat celkový počet studentů DSP financovaných v určitém roce s počtem těch, kteří absolvují v následujících 4 (3) letech (Pozor – v bilanční a hodnotící zprávě chybně vyznačeny průměrné hodnoty!) Absolventi za násl. 4 roky ku financovaným studentům k 31.10. běžného roku Absolventi za násl. 3 roky ku financovaným studentům k 31.10. běžného roku (%) 199936,9 %199925,3 % 200037,7 %200026,3 % 200129,6 % 2. Procento neúspěšných ukončení v průběhu studia (velké oborové rozdíly) neúspěšně ukončilo (%) – zahájení 2000 neúspěšně ukončilo (%) – zahájení 2001 v 1.r.v 2.r.v 3.r.v 4.r.1.-4. v 1.r.v 2.r.v 3.r.v 4.r.1.-4. Celk. 0,75,47,36,119,6 1,05,26,76,018,9 Max. 0,26,513,96,126,7 0,0 17,26,924,1 Min. 0,03,74,73,712,1 0,01,06,11,08,2

40 39 Kvalita absolventů DSP Výzkum a vývoj – problematika doktorského studia Bonifikace za počet absolventů DSP by v krajním případě mohla vést k poklesu jejich úrovně  Nutnost zajištění obecně srovnatelné úrovně požadavků kladených na disertační práce a jejich obhajoby  Uvažovat o zavedení některých opatření, která by pomohla tohoto dosáhnout:  Alespoň v rámci hlavních oborů (technické, přírodovědní, medicína, humanitní), zavést popř. jednotně definovat kritéria s tím související, která nejsou stanovena zákonem.  Nastavení určitých basálních kriterií by mělo být součástí akreditace příslušného doktorského programu.

41 40 Financování DSP Výzkum a vývoj – problematika doktorského studia  Dotace na stipendia - podařilo se dosáhnout navýšení ročního stipendia z 75 až 80 tis. Kč v r. 2003 na 82 tis. Kč v r. 2005  Navýšení normativu pro DSP se dosáhnout nepodařilo  Cíl rozšířit možnost samostatné účasti studentů DSP v grantových projektech nebyl naplněn -zákon 130/2002 Sb. a související nařízení vlády účast studentů DSP v grantových projektech komplikují (nemožnost hrazení stipendií studentům DSP v případě projektů GAČR a VZ) -změna náplně kategorie G v případě FRVŠ

42 41 Podpora výzkumu na vysokých školách Výzkum a vývoj Zdroj dat: Analýza stavu VaV v ČR a její srovnání se zahraničím 2004 Stav 2004, VŠ, vztaženo k HDP: Zhruba 0,2 % HDP, tj. méně než polovina průměru OECD či EU-25 (menší hodnotu vykazuje pouze Slovensko)

43 42 USA OECD EU-15 EU-25 ČR Celkové výdaje na VaV Soukromé výdaje na VaV Celkové výdaje na VaV na VŠ Soukromé výdaje na VaV na VŠ Zdroj dat: Koutský, J: Jaké je české vysoké školství?; In: „Vstříc novým výzvám? aneb příští roky českého vysokého školství“, Praha, 2005, Středisko vzděl. politiky UK.

44 43 Nové poznatky (ale i metody jejich dosažení a aplikace) přinášejí do praxe zejména absolventi magisterských a doktorských studijních programů Řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu na VŠ + účast studentů  přirozená cesta šíření získaných poznatků do praxe Výzkum a vývoj - Podpora výzkumu na vysokých školách Financování účasti studentů na VaV činnosti (Specifický výzkum na vysokých školách) = Nepřímá podpora inovací

45 44 Výzkum a vývoj - Podpora výzkumu na vysokých školách

46 45 Výzkum a vývoj Aktuální úkoly  V jednání s MŠMT je nezbytné soustavně připomínat odpovědnost MŠMT za zastupování zájmů vysokých škol v oblasti VaV.  Je třeba vyjasnit úlohu specifického výzkumu a dosáhnout zejména odblokování stagnace růstu objemu prostředků v této oblasti. (Nelze se smířit s negativním postojem představitelů AV a sféry průmyslového výzkumu k této podpoře VŠ)  Je nutné hledat vhodné formy podpory VaV v regionech, např. cílené využití prostředků ze strukturálních fondů

47 46 Kvalita ve vysokém školství (doc. Münsterová)

48 47 Pojetí kvality  Komplexní pojem  Schopnost entity splňovat účely, pro které byla určena  Vysoké školy – vyhovět účelům daným při jejich založení a plnit úkoly přijímané v rámci dobového společenského kontextu  Pravidelná kontrola plnění úkolů a vhodnosti/hospodárnosti vynaložení prostředků – hodnocení kvality

49 48 Kvalita a strategické dokumenty VŠ  Účel a cíle vysokých škol – DZ MŠMT, DZ VŠ, RP, VZ  Naplňování cílů – Výroční zpráva o činnosti  Efektivita vynaložení prostředků – Výroční zpráva o hospodaření

50 49 Přehled aktivit Rady vysokých škol   Pracovní komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení  Semináře o zajišťování a hodnocení kvality vysokých škol The Summer School in Czech Republic: Evaluation of University Studies in Czech Republic and Europe, 1. – 7. 9. 2003, Svojanov „ Řízení kvality terciárního profesního vzdělávání“, 11. – 12. 2003, Č. B. „ Řízení kvality krátkých typů terciárního vzdělávání“,1.-2.10.2003, Zlín Celostátní semináře z cyklu „Hodnocení kvality vysokých škol“, leden/únor 2003, 2004 a 2005, Ústí nad Labem  Spolupráce RVŠ a CSVŠ na předložení a řešení projektu „Hodnocení kvality vysokých škol“ (LS 0316)  Kvantitativní a kvalitativní dotazníkové šetření situace v hodnocení kvality na vysokých školách  Sdělení „Implementace Boloňského procesu a kvalita vysokých škol na 8. zasedání sněmu RVŠ (05/2005)  Dlouhodobé záměry MŠMT a VŠ, rozvojové projekty  Studentské hodnocení kvality (vzdělávacího procesu) SK RVŠ – pravidelné sledování ACSA – řešení projektů

51 50 Nové úkoly pro zajišťování a hodnocení kvality  Další diseminace znalostí a příkladů dobré praxe – vnímání problematiky kvality  Pěstování kultury kvality v činnostech a prostředí vysokých škol  Pokračující spolupráce při řešení projektu CSVŠ „Hodnocení kvality vysokých škol“ a implementace výsledků  Další spolupráce mezi RVŠ a AK  Zavádění požadavků a opatření ENQA do českého vysokého školství

52 51 Vysokoškolské knihovny (PhDr. Faitová)

53 52 2003 – 2005 Vysokoškolské knihovny Asociace knihoven vysokých škol (23 VŠ) Legislativní otázky (knihovní zákon, autorský zákon, novela zákona o VŠ) Elektronické informační zdroje Informační gramotnost studentů Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce Mezinárodní spolupráce

54 53 Elektronické informační zdroje Vysokoškolské knihovny Program 1N Další vývoj po roce 2008…? Nejbližší úkoly: Sledování statistik v souladu s projektem COUNTER Autorizace a autentizace Přístup mimo sít instituce Vyšší bezpečnost Jednodušší správa účtů

55 54 Informační gramotnost studentů - 1 Vysokoškolské knihovny Průzkum informační gramotnosti 2004-2005 Literární, dokumentová, numerická, jazyková, ICT Zaměřená na služby knihoven Výsledky požadované úrovně dosahovali pouze studenti doktorského studia Nejnižší úroveň – dokumentová gramotnost Informační vzdělávání zvyšuje informační gramotnost studentů

56 55 Informační gramotnost studentů - 2 Vysokoškolské knihovny Standardy informační gramotnosti Porozumění odborným textům, etika citování Znalost informačních zdrojů oboru, práce s informacemi Využívání numerických a technických informací Znalost mateřského jazyka, odborné terminologie studijního oboru v mateřském i cizím jazyce, zejména angličtině Znalost informačních a komunikačních technologií týkajících studia a odborné práce Nejbližší úkoly Standardy informační gramotnosti - do praxe VŠ Webový portál – shromažďovat, organizovat a zpřístupňovat studijní a informační materiály pro informační vzdělávání

57 56 Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce Vysokoškolské knihovny Východiska Dlouhodobý záměr MŠMT pro oblast VŠ na 2006 – 2010 (kap. 8.2 a 9.1.7) Novela VŠ zákona (§ 47 b) Aktuální potřeby VŠ Nejbližší úkoly 2006 – připravit souhrn doporučení, vzorových materiálů a standardů pro vytváření a zpřístupňování fondu VŠKP

58 57 Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce Vysokoškolské knihovny Okruhy řešení Metadata (soubor prvků,syntax,kódování) Seznamy, číselníky (jmenné, předmětové, studijní programy, typologie atd,) Obecný model toku eVŠKP pro prostředí českých VŠ (popis systému a jeho řízení, procesy a úlohy, účastníci workflow, el. dokumenty, metadata) Národní registr eVŠKP – způsob budování - prozatím export metadat z lokálních systémů do centrální databáze, výhledově i plných textů

59 58 Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce Vysokoškolské knihovny Nejbližší úkoly - pokračování Přehled dosavadních systémů eVŠKP v ČR (včetně vnitřních předpisů a dalších nástrojů) eVŠKP jako součást šedé literatury – spolupráce s STK – Národní repositář šedé literatury (metadata, případně neformátovaný text pro vyhledávání) Podrobné informace ke všem tématům www.akvs.cz

60 59 Studentská komora (Mgr. J. Nantl)

61 60 Fond rozvoje (prof. P. Stránský)

62 61 Vyhlášení výběrového řízení  Změny l projekty požadující kapitálovou dotaci byly soustředěny do jediného tématického okruhu A počet projektů, které může fakulta (škola) podat je určen počtem přepočtených studentů podle názoru Výboru se toto uspořádání osvědčilo a není důvod na novém algoritmu cokoli měnit l zadání tématických okruhů podporujících tvůrčí činnost studentů, TO G je možné podávat pouze projekty, jejichž výstupy se uplatní ve výuce a napomohou jejímu zkvalitnění akademickou obcí tato změna ve vyhlášení výběrového řízení nebyla přijata příznivě a Výbor se snaží nalézt řešení, které by umožnilo se principiálně vrátit k původnímu zaměření TO G

63 62 Výběr projektů  Tato část činnosti Výboru FRVŠ a oborových komisí jednotlivých tématických okruhů byla úplně změněna zavedením informačního systému agendy FRVŠ ISAAR-F l jsou v něm uloženy všechny údaje, potřebné pro podání projektů, jejich kontrolu na fakultě i škole, hodnocení oborovými komisemi i externími oponenty l použití informačního systému umožnilo odstranění dvou etap výběrového řízení, které byly až do loňského roku používány. Jde o odmítání a zamítání projektů. Odmítnuté byly takové, které obsahovaly formální chyby, odhalitelné pracovnicemi Agentury RVŠ a ty už nebyly předány oborovým komisím k dalšímu posouzení. ISAAR-F neumožní takovéto projekty vůbec podat Zamítání projektů navrhovaly oborové komise na základě vyjádření vnitřních oponentů pro nesplnění některých tzv. binárních kritérii. Návrhy z komisí posoudil Výbor a v případě, že s nimi souhlasil vydal rozhodnutí o zamítnutí. Proti rozhodnutí se řešitel mohl odvolat. Celá agenda se odehrávala zejména v době letních prázdnin a vedla k časovým prodlevám před závěrečnými hodnoceními návrhů OK

64 63 Závěrečná etapa výběru projektů navržených k financování  Podstatou je, že od začátku podání projektů má každý člen přidělenou skupinu projektů, které může sledovat od okamžiku jejich hodnocení vnitřními i externími oponenty, vidí návrh komise na udělení dotace (po  Podstatou je, že od začátku podání projektů má každý člen přidělenou skupinu projektů, které může sledovat od okamžiku jejich hodnocení vnitřními i externími oponenty, vidí návrh komise na udělení dotace (pořadí projektů v komisi) a vystupuje jako zpravodaj přidělených projektů  Před závěrečným projednáváním ve Výboru zpravodaj vloží svůj názor, ve kterém buď vyjádří svůj souhlas s návrhem komise nebo navrhne změny v hodnocení nebo financování projektu do sytému a ten si mohou přečíst jak členové Výboru Dozorčí rady tak předseda OK, který se závěrečného projednávání zúčastní  Skutečnost, že se projednají všechny projekty, na které není souhlasný názor (oponenti, OK, Výbor) výrazně minimalisuje pravděpodobnost zcela nesprávného posouzení podaných projektů l Nicméně je zde určité ale. Spočívá v tom, že na přání MŠMT se součástí vyhlášení stala i kritéria podle kterých se projekty posuzují včetně bodové hodnoty každého kritéria. To vede k tomu, že text kritérií, případně lehce modifikovaný, se objeví v každém projektu a pro oponenta se stává obtížným zdůvodnit, proč je přesvědčen, že řešitel požadavku nevyhovuje. Výsledkem je, že slovní hodnocení není často v souladu s ohodnocením projektu body a celkové vysoké hodnocení, jak je zřejmé z třetího sloupce tabulky:

65 64 Výsledky výběrového řízení na r. 2006

66 65 Změny ve výběrovém řízení  Použití informačního systému umožní l Snížení počtu schůzek oborových komisí Z nejméně dvou na jednu l Snížení počtu a délky závěrečných zasedání Výboru Ze tří třídenních na dvě dvoudenní l Pokles nákladů spojených s administrativou výběrového řízení Použití ušetřených prostředků na zvýšení odměn za posudky na předložené projekty  Způsob výběru předsedů a místopředsedů Oborových komisí, kdy už nedochází k jejich každoroční obměně jako tomu bylo dříve, se osvědčil. Rovněž tak skutečnost, že návrhy na složení komisí vycházejí z jejich zkušeností s prací jednotlivých členů  Do budoucna by možná stála za zvážení změna, spočívající v tom, že by pro každý tématický okruh byli vybráni zkušení vysokoškolští učitelé, pokud možno i se zkušenostmi ve Fondu, kteří by posoudili všechny projekty daného TO a seřadili je podle vzájemného porovnání. Výsledné pořadí by pak bylo dáno součtem pořadí od jednotlivého oponenta

67 66 Závěrečná oponentní řízení za r. 2002  V roce 2002 byla dotace poskytnuta celkem 1 195 projektům l Od řešení 9 projektů školy odstoupily l V lednu a únoru 2003 bylo oponováno ve 118 blocích celkem 1 169 z 1 186 řešených projektů (98,6 %) l do 31. 3. 2003 bylo v náhradních termínech v březnu hodnoceno dalších 7 projektů. Později se uzavřelo zbývajících 10 projektů.  96,3 % projektů bylo hodnoceno “Splněno”, 1,5 % bylo hodnoceno “Splněno s věcnou výhradou”, 1,8 % bylo hodnoceno “Splněno s výhradou k hospodaření s dotací”. Zbývající 4 projekty byly hodnoceny “Splněno s výhradou k příspěvku školy” a projekty “Splněno s věcnou výhradou i s výhradou k příspěvku školy” l V porovnání s rokem 2001 se na polovinu snížil počet projektů splněných s věcnou výhradou, o více než třetinu snížil počet projektů splněných s výhradou k hospodaření s dotací

68 67 Závěrečná oponentní řízení za r. 2003  V roce 2003 byla dotace poskytnuta celkem 1082 projektům l Od řešení 11 projektů školy odstoupily l V lednu a únoru 2004 bylo oponováno ve 117 blocích celkem 1067 z 1071 dořešeného projektu (99,6 %) l Zbývající 4 projekty měly oponenturu do konce pololetí  95,8 % bylo hodnoceno „Splněno“, 1,5% mělo hodnocení „Splněno s věcnou výhradou“, 2,3% hodnocení „Splněno s výhradou k hospodaření s dotací“,. Zbývající 5 projektů bylo hodnoceny “Splněno s výhradou k příspěvku školy” anebo “Splněno s věcnou výhradou i s výhradou k příspěvku školy” l U projektů, u nichž byly výhrady k hospodaření, provedli pracovníci MŠMT metodickou kontrolu dokumentace. Konstatovali, že k porušení zákona o rozpočtových pravidlech nedošlo. Výhrady se týkaly především nesouladu mezi nákladovými položkami uvedenými v rozpočtu projektu v době podání projektu do výběrového řízení a ve Výkazu o hospodaření. Výhrady nebyly k tomu, že k těmto změnám dochází, ale k tomu, že ani o významných přesunech mezi položkami řešitel neinformoval Výbor FRVŠ. To vedlo k zjednodušení požadavků na to, jaké změny jsou v pravomoci školy a o jaké musí řešitel žádat. l Zdá se, že největším problémem je požádat o změnu dříve než se uskuteční i když tento požadavek je ve vyhlášení explicitně uveden

69 68 Závěrečná oponentní řízení za r. 2004  V roce 2004 byla dotace poskytnuta celkem 1 114 projektům l Od řešení 28 projektů školy odstoupily l V lednu a únoru 2004 bylo oponováno ve 138 blocích celkem 1081 z 1086 dořešeného projektu (99,5 %) l Pět projektů zůstalo nedořešeno, aniž by vysoké školy o odstoupení od řešení Výbor Fondu informovaly. Dotaci nebo její zůstatek vrátily do státního rozpočtu  95 % bylo s hodnocením „Splněno“ a 5 % s hodnocením „Splněno s věcnou výhradou“ nebo s hodnocením „Splněno s výhradou k hospodaření s dotací“. Ve dvou případech byly uplatněny 2 výhrady současně.  Vysoké školy měly v tomto roce poprvé možnost výběru ze tří variant podpory závěrečných oponentních řízení informačním systémem ISAAR-F. 23 vysokých škol využilo plnou datovou a softwarovou podporu ISAARF a 1 vysoká škola pracovala se základní informační podporou ARVŠ. l Hodnocení za rok 2005 už proběhne výhradně v prostředí ISAAR-F a novinkou je povinnost řešitele do Závěrečné zprávy připravit tiskovou anotaci o dosažených výsledcích, která bude veřejně přístupná

70 69 Závěr funkčního období Výboru  Při poslední úpravě Statutu RVŠ bylo funkční období členů Výboru Fondu rozvoje vysokých škol, kteří jsou zástupci RVŠ, sesynchronisováno s funkčním obdobím sněmu l Skutečnost, že členové Výboru končí své působení právě v období, které je z hlediska závažnosti pro správnou činnost Fondu nejdůležitější, se může projevit negativně  V tomto čase se l předává na MŠMT návrh na přidělení dotace na další rok l připravuje text nového vyhlášení l konají se závěrečná oponentní řízení  Řešení l Koncepční – musí schválit sněm Upravit funkční období Výboru tak, aby končilo v roce následujícím konec funkčního období sněmu –Okamžikem zvolení nového Výboru –Skončením řádného termínu ZOŘ l Okamžité – může schválit předsednictvo Vyslovit souhlas s tím, aby členové Výboru a DR mohli být delegáty na ZOŘ Zvolit předsedu a místopředsedu Výboru z řad nových členů RVŠ Požádat náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy o takovou úpravu Jednacího řádu VFRŠ, která by zajistila jeho funkčnost do doby než bude Výbor doplněn

71 70 Splnění programového prohlášení a náměty pro novou Radu (doc. Ježek)

72 71 Splnění programového prohlášení  Většina záměrů RVŠ byla splněna.  Otázka míry splnění je u následujících oblastí: l Analytické činnosti – šlo o nový bod v programu Rady, významným pokrokem je součinnost s ÚIV i statistiky MPSV a RVV. l Jazyková příprava na vysokých školách – Rada nedisponovala odborníky na jazykovou přípravu. Přijatý národní program jazykové gramotnosti zatím nenašel odpovídající odezvu v činnosti Rady. Ovšem např. v programu rozvojových projektů je tato výzva přítomna. Lze doporučit, aby Rada sledovala a vyhodnocovala dění na vysokých školách a napomohla šíření dobré praxe. l Součinnost s pracovními skupinami Akreditační komise – spolupráce s Akreditační komisí byla zajištěna především péčí prof. Bednáře, který se pravidelně účastnil jednání. Ovšem záměr, aby Rada vysokých škol spolupracovala s klíčovým článkem akreditačních procedur, totiž s pracovními skupinami, zůstal nerealizován.

73 72 Náměty pro další funkční období pravidla pro činnost vysokých škol zjednodušila a umožnila vysokých školám efektivnější správu i racionálnější nakládání se zdroji.  Rada by měla dále postoupit v jednání o novelách zákonů, zejména zákona 111/1998, tak, aby se pravidla pro činnost vysokých škol zjednodušila a umožnila vysokých školám efektivnější správu i racionálnější nakládání se zdroji.  Rada by měla ještě s větší rozhodností být aktérem jednání o principech a konkrétních projektech v evropském a národním prostoru výzkumu a vývoje.  Za velmi důležité je třeba považovat kontakty s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Radou pro rozvoj lidských zdrojů. magisterským studijním programům a situaci a výhledu v doktorských studijních programech  Po výrazné orientaci akademické komunity na implementaci Boloňské deklarace, což vedlo zpravidla k podpoře přípravy bakalářských studijních programů (rozvojové programy), je žádoucí věnovat zásadní pozornost magisterským studijním programům a situaci a výhledu v doktorských studijních programech.  Rada by měla sledovat i uplatnění alternativních forem vzdělávání a úlohu vysokých škol v celoživotním vzdělávání s důrazem na další vzdělávání učitelů v regionálním školství.  Soustavnou pozornost Rady vyžaduje zapojení vysokých škol do programů EU.

74 73 Náměty pro další funkční období  Velmi aktuální otázkou zůstává oblast kvality ve vysokém školství. Rada by se měla významně podílet na vyjasnění vztahu akreditace a hodnocení činnosti vysokých škol.  Role Rady je nezastupitelná v oblasti reprezentace studentů na národním a mezinárodním fóru. Rada by i nadále měla poskytnout studentské komoře odpovídající prostor pro její svébytnou činnost.  I nadále by měla Rada věnovat velkou pozornost Fondu rozvoje. Pozornost je nutné věnovat výběru témat vyhlašovaných Fondem a administrativní přiměřenosti veškeré činnosti. Celková dotace na řešení projektů Fondu by v budoucnu měla zachovat stejný podíl z běžných nákladů a objem kapitálové dotace by měl být každoročně projednán reprezentativní komisí v rámci jednání o rozpočtu.  Vážným problémem je sociální situace řady studentů  Vážným problémem je sociální situace řady studentů. Rada by se měla věnovat např. situaci v zajištění ubytovacích a stravovacích služeb, ve vyplácení stipendií a sociální situaci studentů se zvláštní pozorností k doktorským studijním programům.  Pro činnost Rady má zásadní význam činnost odborných skupin  Pro činnost Rady má zásadní význam činnost odborných skupin. Dosavadní struktura se osvědčila, ale mezi aktivitou jednotlivých pracovních skupin byly velké rozdíly. I nadále je vhodné, aby pro ekonomickou komisi byl použit nominační princip, tj. za každou vysokou školu nejvýše jeden zástupce.


Stáhnout ppt "Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti Rady vysokých škol za funkční období 2003 - 2005 24. listopadu 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google