Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. část Řízení lidských zdrojů význam a funkce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. část Řízení lidských zdrojů význam a funkce"— Transkript prezentace:

1 7. část Řízení lidských zdrojů význam a funkce
FPH 3MA Základy managementu 7. část Řízení lidských zdrojů význam a funkce řízení lidských zdrojů – dříve - nyní jeden z výrobních zdrojů, který má být efektivně využit faktor stále častěji rozhodující o úspěchu organizace personální agenda, řešení konfliktů zaměstnance a zaměstnavatele strategický faktor úspěchu organizace – „lidský kapitál“ způsobilost, stabilita flexibilita, adaptabilita, schopnost rychlé reakce na změny odpovědnost za řízení lidských zdrojů výkonní manažeři výběr utváření motivačního klímatu – kariérní plány, hodnocení, výcvik, odměňování personální útvary – metodika, servis II/2005 V. K. Vyskočil

2 Obsah personální práce
FPH 3MA101 Základy managementu Obsah personální práce plánování pracovníků získávání, výběr a rozmisťování pracovníků hodnocení pracovníků hodnocení práce a popis pracovních míst podnikové vzdělávání odměňování pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci a prac. Podmínky sociální péče a aktivity volného času personální informační systém II/2005 V. K. Vyskočil

3 3MA101 Základy managementu
FPH 3MA101 Základy managementu Řízení kariéry pro potřeby rozvoje firmy zabezpečení struktury pracovníků aspekt profesní aspekt věkový aspekt kvalifikační obsah řízení kariéry určení pracovníků do systému rozvoje a plánování následnictví specifikovat požadavky funkčních míst rozvaha pokrytí potřeb pracovníků v časovém horizontu určení kariérových map výstupy osobní plány rozvoje pracovníka (vklad pracovníka) plány následnictví manažerských funkcí – personální rezervy II/2005 V. K. Vyskočil

4 3MA101 Základy managementu
FPH 3MA101 Základy managementu Hodnocení pracovníků účel hodnocení zhodnocení úrovně výkonu pracovníka určení slabých a silných stránek pracovníka podklady pro odměňování, určení výcviku, měnu zařazení zjištění názorové hladiny pracovníků postup hodnocení příprava hodnocení – informování pracovníků, příprav hodnotitelů vlastní hodnocení hodnocení podle plánovaných cílů, podle norem hodnocení podle připravené stupnice hodnocení podle připraveného checklistu hodnocení na bází pořadí assesment centra vyhodnocení a využití výsledků II/2005 V. K. Vyskočil

5 FPH Cíle personální práce v podniku Cílem řízení lidského kapitálu
3MA Základy managementu 101 Základy managementu Cíle personální práce v podniku Cílem řízení lidského kapitálu je zabezpečení: kvantitativní stránky lidských zdrojů (počet, struktura a formální kvalifikace); kvalitativní stránky (výkonnost, tvořivost, motivace a identifikace s cíli firmy). Aspekty fungování v podniku: ekonomická a sociální funkce. II/2005 V. K. Vyskočil

6 3MA101 Základy managementu
FPH 3MA Základy managementu Cíl personální práce Základní cíl personální práce je možné charakterizovat jako aktivní a cílevědomou podporu plnění hlavního cíle podniku. Je to personální potenciál: schopnosti, intelekt, míra předvídavosti, adaptace, úroveň motivace s cílem dosažení ekonomické pozice nebo expanze. II/2005 V. K. Vyskočil

7 Základní cíle PP v oblastech
FPH 3MA Základy managementu Základní cíle PP v oblastech hospodářské: optimální využití lidské práce v kombinaci s ostatními VF; zvýšení kreativity a ek. zhodnocení vložených prostředků; udržení personálních nákladů na optimální výši (mzdy a soc.výdaje); systém odměňování jako stimulátor aktivity každého pracovníka; sociální: naplnění osobních cílů pracovníků; humanizace práce; motivace k seberozvoji; identifikace s cíli organizace; sociální jistoty. II/2005 V. K. Vyskočil

8 Rozpor mezi ek. a soc. cíli
FPH 3MA101 Základy managementu Rozpor mezi ek. a soc. cíli Objektivně konkurenční vztah snaha snižovat celkové mzdové náklady, snížení kvality fungování lidského faktoru, omezenost zdrojů závislá na celk. efektu, zhoršení klimatu – ohrožení sociálního smíru; Forma účasti pracovníků na HV podniku; závislost na rozvoji organizace; II/2005 V. K. Vyskočil

9 3MA101 Základy managementu
FPH 3MA101 Základy managementu Obsah řízení PP Personální řízení v širším významu -práce vedoucích pracovníků, tj. všech, kteří řídí činnost jiných pracovníků. Personální řízení jako specializovaná řídící činnost odborníků – profesionálů ve štábních útvarech pro řízení PP; odborné služby; formulují personální strategii a nástroje jejího prosazování. II/2005 V. K. Vyskočil

10 Základní cíl personální práce
FPH 3MA Základy managementu Základní cíl personální práce zvyšování znalostí všech manažerů v oblasti řízení lidí; nácvik dovedností; zvládnutí postupů při organizaci využívání lidských zdrojů, jejich motivací a rozvoji aktivity. II/2005 V. K. Vyskočil

11 Organizace personální práce
FPH 3MA101 Základy managementu Organizace personální práce Realizace v určité organizační struktuře; Vychází ze zásad personální strategie podniku - získávání, výběr a rozmísťování pracovníků, motivace a odměňování, podnikové vzdělávání, sociální rozvoj pracovníků podniku; Dlouhodobě pojaté cíle v oblasti formování a využívání lidského potenciálu organizace. II/2005 V. K. Vyskočil

12 Realizace personální práce prostřednictvím personálních útvarů
FPH 3MA Základy managementu Realizace personální práce prostřednictvím personálních útvarů kolektivní vyjednávání – kolektivní smlouva; sociální péče, BOZP, rekreace, kultura, sport; personální informační systém. Plánování pracovníků; získávání a výběr pracovníků; rozmísťování pracovníků; hodnocení pracovníků a práce; odměňování; podnikové systémy vzdělávání; II/2005 V. K. Vyskočil

13 Organizační uspořádání
FPH 3MA Základy managementu Organizační uspořádání Je závislé na velikosti podniku – štábní útvar řízení a jeho vazba na liniový systém řízení. Kooperace PÚ s vedením podniku a jednotlivými odbornými útvary a celou řídící linií až po jednotlivá pracoviště. Zabezpečování kvalifikované průpravy a znalosti postupů při řízení lidí (workschopy) pro řídící pracovníky. Podnik i jednotlivec jsou v tržním hospodářství subjekty trhu pracovních sil. vedení lidí II/2005 V. K. Vyskočil

14 3MA101 Základy managementu
FPH 3MA Základy managementu Plánování pracovníků Předvídání vývoje potřeb pracovníků, způsob ovlivňování pohybu pracovníků mezi podnikem a okolím i mezi jednotlivými VPÚ Kvalifikovaná prognóza vývoje PS a prognóza vývoje zdrojů PS – vychází z výrobního programu, změn technologie a organizace práce, inv. záměrů a vývoje odbytu v závislosti na tržní situaci. Vnější zdroje (nábor) a vnitřní zdroje (zvyšování kvalifikace). II/2005 V. K. Vyskočil

15 Získávání a výběr pracovníků
FPH 3MA Základy managementu Získávání a výběr pracovníků Vnější zdroje – nabídka práce (regionální i mimo regionální pracovníci, absolventi škol) – metody náboru; součinnost s místními úřady (ÚP). Vnitřní zdroje – uvolnění pracovníků v důsledku organizačně technických změn. II/2005 V. K. Vyskočil

16 Nárok na pracovní místo
FPH 3MA101 Základy managementu Nárok na pracovní místo Profesní zaměření uchazeče: dosažená kvalifikace; pracovní morálka; schopnost kooperace a komunikace; organizační schopnosti; zájem o kvalifikační růst; Obecné předpoklady: vzdělání, praxe, znalosti a dovednosti; Osobní charakterové vlastnosti: svědomitost, odpovědnost, pracovitost, úroveň motivace k práci, osobní cíle; psychologické testy; reference. II/2005 V. K. Vyskočil

17 Organizační forma řízení PP
FPH 3MA101 Základy managementu Organizační forma řízení PP funkcionální Ředitel Vedoucí PÚ Vedoucí Vedoucí Vedoucí Podřízení Podřízení Podřízení Podřízení Podřízení II/2005 V. K. Vyskočil

18 pokračování liniová (podle zákazníků); liniově štábní
FPH 3MA101 Základy managementu pokračování liniová (podle zákazníků); liniově štábní Ředitel štáb Manažer pro personální práci Manažer pro personální práci štáb Závod I štáb Úsek VT Úsek O Úsek L Závod II Závod III II/2005 V. K. Vyskočil

19 pokračování divizní – podle produktů
FPH 3MA101 Základy managementu pokračování divizní – podle produktů Personální útvar štáb Divize I Divize II Divize III štáb štáb štáb Vedoucí I Vedoucí II Vedoucí III Vedoucí IV P P P P P P P P P II/2005 V. K. Vyskočil

20 3MA101 Základy managementu
FPH 3MA101 Základy managementu Hodnocení pracovníků Pracovní hodnocení je základem i pro další personální rozhodnutí – postup, přemístění, odměny; Progresivní trend – participativní metody v řízení lidí – princip kooperativnosti a společného cíle práce. Systém hodnocení – podklad pro odměňování: specifikace pracovních úkolů; formulace kriterií hodnocení a jejich odstupňování; sebehodnocení pracovníků; závěry hodnocení; II/2005 V. K. Vyskočil

21 3MA101 Základy managementu
FPH 3MA101 Základy managementu Podnikové vzdělávání Formování pracovních schopností pracovníka- celoživotní úkol. Strategie podnikového vzdělávání – oblast zvyšování kvalifikace, tj. profesní přípravy orientované na formování specifických profesně orientovaných znalostí, zručností a dovedností. Trénink tzv. sociálních dovedností, tj. schopností jednat s lidmi, řešit konflikty, motivovat pracovníky. II/2005 V. K. Vyskočil

22 Pracovní podmínky a sociální péče
FPH 3MA101 Základy managementu Pracovní podmínky a sociální péče Péče o pracovní podmínky, BOZP. Humanizace práce a obohacování práce. Kroužky kvality. Zabezpečování sociálních potřeb – motivace pracovníků mimo odměňování. II/2005 V. K. Vyskočil

23 3MA101 Základy managementu
FPH 3MA101 Základy managementu Mzdový systém podniku Mzda = peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci: získat kvalifikované pracovníky; stimulovat k výkonu; udržet celkový objem; spravedlivá mzdová diferenciace. Mzdovou diferenciací se rozumí rozdíly ve mzdách. Mzdotvorné faktory: hodnota práce; mimořádné pracovní podmínky; pracovní výkon a chování při práci; tržní cena práce. II/2005 V. K. Vyskočil

24 Hodnocení práce a mzdové formy
FPH 3MA101 Základy managementu Hodnocení práce a mzdové formy Aplikace forem: časová mzda úkolová mzda prémie odměny účast na hospodářském výsledku. Zajistit relativní rozdíly mezi pracovními činnostmi ve firmě: práce vybrána podle požadavků; slovní popis převeden do číselného vyjádření. II/2005 V. K. Vyskočil

25 3MA101 Základy managementu
FPH 3MA101 Základy managementu Lidský potenciál = rozvinuté i pravděpodobně efektivně rozvinutelné kompetence II/2005 V. K. Vyskočil

26 Přístupy ke kompetencím
FPH 3MA101 Základy managementu Přístupy ke kompetencím 1) Schopnost, způsobilost, dispozice člověka chovat se způsobem, který zaručuje splnění svěřených úkolů požadovaným způsobem; vnitřní kvalita člověka, jenž mu umožňuje podat určitý výkon. 2) Pravomoc, oprávnění, obyčejně udělené nějakou autoritou. „Kompetence je množina chování pracovníka, které musí na dané pozici použít, aby úkol z této pozice kompetentně zvládl.“ Charles Woodruffe II/2005 V. K. Vyskočil

27 Individuální kompetence
FPH 3MA101 Základy managementu Individuální kompetence Kognitivní (K) (vyhledávání informací, usuzování – hledání souvislostí atd.) Technické (T) (analýza dat, práce s PC a programování atd.) Intrapersonální (I) (sebe-motivace/vzdělávání, disciplina atd.) Interpersonální (E) (vyjednávání, empatie, prezentace atd.) Manažerské a vůdcovské (M) (strategické plánování, hodnocení, koučování atd.) II/2005 V. K. Vyskočil

28 Kompetenční přístup k rozvoji
FPH 3MA101 Základy managementu Kompetenční přístup k rozvoji Prostředí Dovednosti (AC, zkušební doba) Motivace (pohovor, dotazník) Znalosti (test KSA) Rysy (psychotesty, pohovor) Postoje + Vnímání sebe sama + Hodnoty (pohovor, dotazník II/2005 V. K. Vyskočil

29 Individuální strategie
FPH 3MA101 Základy managementu Individuální strategie II/2005 V. K. Vyskočil

30 3MA101 Základy managementu
FPH 3MA101 Základy managementu Systémy ERM ERM = Employee Relationship Management Řízení zaměstnaneckých vztahů ERM je nový podnikový model a technologie, která usnadňuje tvorbu a udržování hodnotných vztahů v organizaci a umožňuje zaměstnancům dělat jejich práci lépe. ERM vyhodnocuje informace, které umožňují hlubší pohled na jednání, rozhodování, potřeby a motivaci, vlastnosti a schopnosti jednotlivých zaměstnanců, a působí na jejich rozvoj ve smyslu podnikové strategie. Funkční oblasti ERM: - Vzdělávání - Řízení výkonnosti - Zaměstnanecký servis II/2005 V. K. Vyskočil


Stáhnout ppt "7. část Řízení lidských zdrojů význam a funkce"

Podobné prezentace


Reklamy Google