Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRUNÉŘOV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRUNÉŘOV"— Transkript prezentace:

1 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRUNÉŘOV
KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE OBYVATEL PRUNÉŘOVA A KADANĚ DO SPOLEČNOSTI CZ.1.04/3.2.00/

2 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Oblast podpory: 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti

3 550 osob z cílové skupiny/2 roky
Doba trvání: 02/2013 – 06/2015 (sociální služby od 07/2013 do 05/2015) Financování: ESF 85 % SR 15 % Podpořené osoby: 550 osob z cílové skupiny/2 roky

4 CÍL PROJEKTU Vytvoření systému vzájemně kooperujících a komunikujících sociálních služeb, které efektivně podpoří klienty na jejich cestě k začlenění do běžné společnosti Cílová skupina – příslušníci sociálně vyloučených romských komunit

5 Dne 1.9.2010 zahájili v Prunéřově terénní sociální
pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví Města Kadaň svoji činnost na  projektu „Terénní program Společný start Prunéřov u Kadaně“. Tento tříletý projekt je spolufinancován EU, ESF a OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Přímo v Prunéřově 3 terénní pracovnice pomáhají obyvatelům této lokality při získání zaměstnání, předcházení a snižování zadlužování, účelném využívání finančních prostředků, zvyšování sociálních kompetencí, zlepšení hygienických návyků či snižování výskytu patologických jevů. Pro svoji činnost mají v budově č.p. 377 k dispozici kancelář a dvě místnosti pro setkávání, volnočasové aktivity nebo přípravu na vyučování dětí. Tento projekt končí v 08/2013, proto bylo třeba zajistit návaznost služeb, udržet nastartovaný rozvoj lokality a pokračovat v odstraňování a předcházení sociální exkluzi.

6 VÝCHODISKA Analytické a koncepční materiály města komunitní plán
strategický plán lokálního partnerství strategický plán Kadaně situační analýza soc. vyloučených lokalit na území města

7 CÍLOVÁ SKUPINA Cílová skupina byla zapojena do procesu strategického plánování a také byla prováděna šetření terénu. Na identifikaci potřeb, na které aktivity reagují, se aktivně podílela cílová skupina, aktivity jsou založeny na individuálním přístupu a na participaci klienta při řešení své situace. Klient je vnímán jako partner s pomocí poskytovatele služby sám formuluje zakázku, ne jejímž plnění se podle dohodnutého a smluvně stvrzeného postupu obě strany podílejí. Klient v co nejvíce aktivní roli, poskytovatel v co nejvíce asistenční roli.

8 VAZBA AKTIVIT NA POTŘEBY CÍLOVÉ SKUPINY
Terénní programy reagují na potřebu zajištění přístupu k benefitům společnosti a jejím veřejným službám sociálního, školského či zdravotnického systému, na potřebu oddlužení, základního poradenství v oblasti bydlení, zaměstnaná domácího rozpočtu, řešení sousedských sporů a potřebu zprostředkování komunikace s institučními sférami majoritní společnosti. Zároveň slouží pro prvozáchyt klienta pro specializované služby. Sociální poradenství je směřováno zejména tam, kde končí limity terénní práce. Především má dopomoci klientům zbavit se předlužení a tím jim umožnit vstup na legální trh práce. Důraz bude kladen na zvýšení finanční gramotnosti u dospělých i mládeže. Nízkoprahové zařízení reaguje na potřebu smysluplného trávení volného času, potřebu poznávání světa, osobnostního rozvoje, potřebu pozitivních vzorů, potřebu orientace a rozhledu ve světě dospělých zejména s ohledem na volbu budoucího povolání. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sanují při dlouhodobé práci s rodinou domácí prostředí tak, aby nedošlo k rozdělení rodiny, vedou rodiče k práci s dětmi a řádné výchově, podporují je v osvojení pozitivních rodičovských rolí, učí je hospodárnosti a péči o domácnost Program pracovního poradenství odpovídá na potřebu nabytí nezbytných kompetencí k úspěšnému vstupu na trh práce, potřebu podpory při hledání zaměstnání a potřebu změny stereotypního pohledu zaměstnavatelů na cílovou skupinu. Drogový terénní program reaguje na potřebu zdravého prostředí v sociálně vyloučené lokalitě v mnoha rovinách – rodinné, sousedské, rovině psychického i fyzického zdraví atd.

9 NÁVAZNOST PROSTORY PRO SLUŽBY
Navazuje na investiční projekt Centrum sociálních služeb, v jehož rámci bude zrekonstruována část objektu č.p. 377, v níž budou poskytovány od července 2013 sociální služby. V těsné blízkosti tohoto objektu přibude také nové hřiště s asfaltovým povrchem, které bude využíváno pro sportovní a další outdoorové aktivity  především dětí a mládeže. Náklady na projekt jsou hrazeny z finančních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – 5, 28 mil. Kč (včetně vnitřního vybavení).

10 KLÍČOVÉ AKTIVITY Terénní program v lokalitě Prunéřov
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let v lokalitě Prunéřov Dluhové poradenství Pracovní poradenství Terénní program pro uživatele návykových látek Řízení a koordinace projektových aktivit

11 PRUNÉŘOV Č.P. 377

12 ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

13 PROSTORY PRO NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ

14 PROSTORY PRO PORADENSTVÍ A SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

15 HŘIŠTĚ

16 TERÉNNÍ PROGRAM služba podle § 69 z. č. 108/2006 Sb.
5 pracovních míst (metodik + 2 soc. pracovníci + 2 pracovníci v soc. sl.) cíl služby - záchyt klienta, motivace k aktivní participaci na řešení problému, asistence a zprostředkování kontaktu na další návazné služby; soustředění na problémy spojené s bydlením, dluhy a hospodařením obecně, s úřady, prací nebo vzděláním služba bude poskytována denně (celk. objem 52 hodin týdně) v průběhu projektu bude podpořeno 150 osob zajistí Město cena – Kč

17 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
služba podle § 65 z. č. 108/2006 Sb. 5 pracovních míst (metodik + 4 soc. pracovníci - 0,6 úvazku/osoba) aktivity – výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovné činnosti s dospělými i dětmi, nácvik rodičovských rolí, podpora sourozeneckých vztahů a vztahů rodičů a dětí,nácvik a fixace motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dětí, vzdělávání a volnočasové aktivity dětí), zprostředkování kontaktů členů rodiny se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti (řešení problémů s bydlením, dluhy, sociální sítí, finanční gramotností), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí rodiny. cíl – vyvedení rodiny z krize či změna rodinné prostředí tak, aby rodiny byla funkční, nerozdělená a samostatná služba bude poskytována pondělí, středa, pátek od 9 hod do 17 hod v průběhu projektu bude podpořeno cca 200 osob zajistí externí dodavatel maximální cena – Kč

18 DLUHOVÉ PORADENSTVÍ služba podle § 37 z. č. 108/2006 Sb.
2 pracovní místa (1 soc. pracovník + 1 právník DPP) cíl služby – bezplatné poradenství pro klienty, a to zejména v situaci, kdy nemohou řádně platit své dluhy tak, aby se dostali z dluhové pasti; informace o tom, jak se zadlužit zodpovědně a předejít tak problémům se splácením; podpora při jednání s věřiteli a exekutory, zejména s ohledem na koordinaci služby s programem pracovního poradenství, aby předlužení nebránilo klientovi ke vstupu na legální trh práce další aktivity – odborné poradenství v oblasti sociálně právní pomoci, pracovně právních vztahů, nájemních vztahů a bydlení, rodinných a partnerských vztahů, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, zdravotnictví, pojištění, občanského soudního řízení … služba bude poskytována 4 pracovní dny v týdnu v průběhu projektu bude podpořeno 180 osob zajistí externí dodavatel maximální cena – Kč

19 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NAD 15 LET V LOKALITĚ PRUNÉŘOV
služba podle § 62 z. č. 108/2006 Sb. 3 pracovní místa (2 soc. pracovníci + 1 pracovník v soc. sl.) cíl služby – snížení ohrožení sociálním vyloučením, prevence sociálně patologických jevů, záchyt klienta, motivace k aktivní participaci na řešení problému, asistence a zprostředkování kontaktu na další návazné služby; soustředění na problémy spojené s bydlením, dluhy a hospodařením obecně. S úřady, prací nebo vzděláním služba bude poskytována každý všední den v celkovém objemu 34 hodin týdně služba s okamžitou kapacitou 30 osob a kontakty ročně podpoří v průběhu projektu cca 50 osob zajistí externí dodavatel maximální cena – Kč

20 PRACOVNÍ PORADENSTVÍ 3 pracovní místa (1 pracovní poradce + 1 metodik ¼ úvazku + 1 pracovní asistent ¼ úvazku) cíl služby – získání základních sociálních a profesních dovedností; zlepšení informovanosti cílové skupiny o možnostech získání zaměstnání, požadavcích zaměstnavatelů, struktuře volných pracovních míst v regionu a zpřístupnění trhu práce aktivity: skupinové a individuální vzdělávací, poradenské a motivační programy bilanční diagnostika sestavení individuálního plánu dle výsledků bilanční diagnostiky podpora při hledání legálního zaměstnání pracovní asistence v adaptační fázi služba bude poskytována 4 dny v týdnu (32 hodin) za dobu trvání projektu bude podpořeno 60 osob, 10 osob bude umístěno na trh práce zajistí externí dodavatel maximální cena – Kč

21 TERÉNNÍ PROGRAM PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK
služba podle § 69 z. č. 108/2006 Sb. 2 pracovní místa (1 sociální pracovník + 1 pracovník v sociálních službách) činnosti služby: pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí zprostředkování kontaktu se společenským prostředím informační servis a základní poradenské služby programy snižování rizik sociální asistence, vyřízení osobních dokladů zprostředkování testování infekčních onemocnění krizová intervence zprostředkování návazné péče služba bude poskytována každý všední den (37 hodin) za dobu trvání projektu bude podpořeno 60 osob, 10 osob bude umístěno na trh práce zajistí externí dodavatel maximální cena – Kč

22 ŘÍZENÍ A KOORDINACE PROJEKTOVÝCH AKTIVIT
manažer projektu (DPČ) + koordinátor projektu (0,7 úvazku) + finanční manažer (DPČ) k zabezpečení řádného průběhu a chodu projektu a provázanosti jeho jednotlivých aktivit zajistí formální a obsahovou kontrolu jednotlivých aktivit projektu zajištění správné realizace projektu, vedení transparentního účetnictví, vedení dokumentace o projektových aktivitách, v komunikaci s dodavatelskými subjekty a koordinaci společných setkání, zasílání monitorovacích zpráv, vyhotovení závěrečné zprávy a zabezpečení auditu po odchodu Agentury pro sociální začleňování udržení platformy Lokálního partnerství (nastavení mechanismů kooperace jednotlivých služeb a programů zaměřených na cílovou skupinu sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob města a jejich koordinace) cena – Kč po dobu 29 měsíců

23 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRUNÉŘOV"

Podobné prezentace


Reklamy Google