Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku. Organizační struktura podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku. Organizační struktura podniku."— Transkript prezentace:

1 Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku. Organizační struktura podniku

2 Majetková a kapitálová struktura Každý podnik potřebuje ke sv é činnosti určitý majetek (aktiva), který je nutno krýt určitým zdrojem (kapit á lem, pas í vy). Každý podnik potřebuje ke sv é činnosti určitý majetek (aktiva), který je nutno krýt určitým zdrojem (kapit á lem, pas í vy). Majetek podniku = v š echny prostředky, kter é podnik při sv é hospod á řsk é činnosti použ í v á. Majetek podniku = v š echny prostředky, kter é podnik při sv é hospod á řsk é činnosti použ í v á. Pro ú četnictv í je charakteristický pohled na majetek ze dvou hledisek: Pro ú četnictv í je charakteristický pohled na majetek ze dvou hledisek: 1) konkr é tn í forma v jak é se projevuje (aktiva), 1) konkr é tn í forma v jak é se projevuje (aktiva), 2) zdroje, z kterých je financov á n (pasiva). 2) zdroje, z kterých je financov á n (pasiva).

3 Rozvaha podniku Z tohoto dvojjedin é ho pohledu na majetek vyplýv á, že aktiva se rovnaj í pasivům. Z tohoto dvojjedin é ho pohledu na majetek vyplýv á, že aktiva se rovnaj í pasivům. Přehled o majetku podniku a jeho zdroj í ch (struktuře majetku a kapit á lu) k určit é mu datu pod á v á Rozvaha (bilance). Přehled o majetku podniku a jeho zdroj í ch (struktuře majetku a kapit á lu) k určit é mu datu pod á v á Rozvaha (bilance). Druhy rozvah – zahajovac í, poč á tečn í, konečn á, ř á dn á, mimoř á dn á. Jedn á se o výkaz stavový, neboť obsahuje stavov é veličiny (vyj á dřen é k určit é mu okamžiku). Druhy rozvah – zahajovac í, poč á tečn í, konečn á, ř á dn á, mimoř á dn á. Jedn á se o výkaz stavový, neboť obsahuje stavov é veličiny (vyj á dřen é k určit é mu okamžiku).

4 Příklad Rádi byste si koupili dodávkový automobil, který byste mohli používat jak k podnikání, tak k soukromým účelům. Automobil stojí 1 milion a Vy máte na účtu našetřeno 100 000 Kč. Váš strýc Vám bezúročně půjčí 400 000 Kč, které můžete vrátit až za 5 let. Zbylých 500 000 Kč Vám půjčí banka na 12 měsíců s tím, že každý měsíc zaplatíte bance 50 000 Kč. Při koupi auta v hotovosti dostanete slevu 50 000 Kč, které Vám zbudou.. Rádi byste si koupili dodávkový automobil, který byste mohli používat jak k podnikání, tak k soukromým účelům. Automobil stojí 1 milion a Vy máte na účtu našetřeno 100 000 Kč. Váš strýc Vám bezúročně půjčí 400 000 Kč, které můžete vrátit až za 5 let. Zbylých 500 000 Kč Vám půjčí banka na 12 měsíců s tím, že každý měsíc zaplatíte bance 50 000 Kč. Při koupi auta v hotovosti dostanete slevu 50 000 Kč, které Vám zbudou.. Jak vypadá Vaše bilance majetku? Jak vypadá Vaše bilance majetku?

5 Automobil 950 000 Kč Peníze 50 000 Kč Vlastní kapitál 100 000 Kč Úvěr od strýce 400 000 Kč Bankovní úvěr 500 000 Kč Jaký mám majetek? Odkud jsem na něj vzal peníze? Celkem 1 000 000 Kč

6 Rozvaha podniku Zdroj: http://halek.info/ http://halek.info/ Rozvaha je tedy výkaz (účetní, protože se sestavuje na základě podnikového účetnictví), jež podává přehled o struktuře majetku podniku (aktivech) a zdrojích, ze kterých byl pořízen (pasivech).

7 Rozvaha podniku Aktiva Stálá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek (budovy, pozemky, dopr. prostř.,...) Dlouhodobý nehmotný majetek (software, práva,..) Dlouhodobý finanční majetek (cenné papíry,…) Oběžná aktiva Zásoby (materiálu, nedokončených výrobků, výrobků, zboží) Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek (peníze) Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Cizí kapitál Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Zdroje (kapitálu)… …a jejich použití.

8 Aktiva Struktura a velikost aktiv vypovídá o majetkové výstavbě (struktuře) podniku. Aktiva jsou v rozvaze uspořádána jednak podle funkce, kterou v podniku plní, ale také podle doby, po kterou je majetek v podniku vázán. Struktura a velikost aktiv vypovídá o majetkové výstavbě (struktuře) podniku. Aktiva jsou v rozvaze uspořádána jednak podle funkce, kterou v podniku plní, ale také podle doby, po kterou je majetek v podniku vázán. Podnik by se při své činnosti měl snažit o co nejvyšší využití majetku. Podnik by tedy měl mít jen tolik majetku, kolik skutečně potřebuje a to v takové struktuře, která nejlépe pomůže naplnit jeho cíle, při současném dosažení stálé platební schopnosti (schopnosti splácet své závazky). Podnik by se při své činnosti měl snažit o co nejvyšší využití majetku. Podnik by tedy měl mít jen tolik majetku, kolik skutečně potřebuje a to v takové struktuře, která nejlépe pomůže naplnit jeho cíle, při současném dosažení stálé platební schopnosti (schopnosti splácet své závazky).

9 Podniky se obvykle liší nejen výší majetku (kolik majetku máme), ale i jeho složením – strukturou (jaký majetek máme). Těmito dvěma pohledy charakterizujeme majetkovou strukturu podniku. Podniky se obvykle liší nejen výší majetku (kolik majetku máme), ale i jeho složením – strukturou (jaký majetek máme). Těmito dvěma pohledy charakterizujeme majetkovou strukturu podniku. Co ovlivňuje výši majetku Co ovlivňuje výši majetku Rozsah podnikových výkonů (objem výroby, tržeb) a technické a technologické charakteristiky výroby Rozsah podnikových výkonů (objem výroby, tržeb) a technické a technologické charakteristiky výroby Stupeň využití celkového majetku. Čím lepší využití majetku, tím je menší absolutní potřeba tohoto majetku, Stupeň využití celkového majetku. Čím lepší využití majetku, tím je menší absolutní potřeba tohoto majetku, Cena majetku a stupeň jeho opotřebení. Cena majetku a stupeň jeho opotřebení. Struktura (skladba, složení) majetku závisí na: Struktura (skladba, složení) majetku závisí na: technické náročnosti výroby (v jakém odvětví či oboru ekonomické aktivity podnik převážně působí), technické náročnosti výroby (v jakém odvětví či oboru ekonomické aktivity podnik převážně působí), stupni rozvinutosti peněžního a kapitálového trhu v daném regionu či teritoriu, stupni rozvinutosti peněžního a kapitálového trhu v daném regionu či teritoriu, konkrétní ekonomické situaci podniku a orientaci jeho hospodářské politiky. konkrétní ekonomické situaci podniku a orientaci jeho hospodářské politiky. Majetková struktura podniku Dopravní podnik Rychlé občerstvení Velikost majetku Struktura majetku

10 Pasiva Struktura a velikost pasiv vypovídá o kapitálové struktuře podniku. Pasiva jsou v rozvaze primárně uspořádána podle vlastnictví a druhotně podle doby, po kterou jsou podniku k dispozici. Struktura a velikost pasiv vypovídá o kapitálové struktuře podniku. Pasiva jsou v rozvaze primárně uspořádána podle vlastnictví a druhotně podle doby, po kterou jsou podniku k dispozici. Podnik by měl mít jen tolik kapitálu, kolik potřebuje (nebo bude v blízké době potřebovat). Kapitál, který není využit a stojí podnik peníze (obvykle úroky), snižuje podnikový zisk. Podnik by měl mít jen tolik kapitálu, kolik potřebuje (nebo bude v blízké době potřebovat). Kapitál, který není využit a stojí podnik peníze (obvykle úroky), snižuje podnikový zisk.

11 Kapitálová struktura podniku Na straně kapitálu se podniky také liší nejen jeho výší, ale i jeho složením (strukturou) Na straně kapitálu se podniky také liší nejen jeho výší, ale i jeho složením (strukturou) Celková velikost kapitálu závisí především na Celková velikost kapitálu závisí především na velikosti podniku, velikosti podniku, stupni mechanizace, automatizace, stupni mechanizace, automatizace, rychlosti obratu kapitálu, rychlosti obratu kapitálu, organizaci odbytu (prodeje). organizaci odbytu (prodeje). Co ovlivňuje strukturu (skladbu, složení) kapitálu Co ovlivňuje strukturu (skladbu, složení) kapitálu náklady na kapitál, náklady na kapitál, splatnost, splatnost, riziko. riziko. Dopravní podnik Rychlé občerstvení Velikost kapitálu Struktura kapitálu

12 Členění kapitálu Z hlediska vlastnictví: Z hlediska vlastnictví: Vlastní kapitál Vlastní kapitál Cizí kapitál Cizí kapitál Z hlediska času Z hlediska času Dlouhodobý kapitál = vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál Dlouhodobý kapitál = vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál Krátkodobý kapitál = krátkodobý cizí kapitál Krátkodobý kapitál = krátkodobý cizí kapitál

13 Cizí kapitál, ano nebo ne? Důvody pro použití cizího kapitálu není k dispozici dostatek vlastního kapitálu, přechodně není k dispozici potřebný kapitál, použitím cizího kapitálu nevznikají jeho poskytovateli žádná práva na řízení podniku, cizí kapitál je většinou levnější než vlastní kapitál, jeho použití tudíž zvyšuje efektivnost podniku. Důvody proti použití cizího kapitálu cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a tudíž snižuje jeho finanční stabilitu, každý další dluh je dražší a je obtížnější ho získat, vysoká zadluženost omezuje management.

14

15 Bilanční pravidla Jejich smyslem je vhodně uspořádat strukturu kapitálu podniku vzhledem k majetkové struktuře. Pravidlo financování - podle tohoto pravidla by měla být životnost aktiv a pasív navzájem sladěna (například investiční majetek s dobou životnosti 6 let by měl být financován zdroji s dobou splatnosti právě 6 let). Pravidlo financování - podle tohoto pravidla by měla být životnost aktiv a pasív navzájem sladěna (například investiční majetek s dobou životnosti 6 let by měl být financován zdroji s dobou splatnosti právě 6 let). Pravidlo vyrovnání rizika – vhodně upravuje kapitálovou strukturu (poměr mezi VK a CK by měl být vyrovnaný). Pravidlo vyrovnání rizika – vhodně upravuje kapitálovou strukturu (poměr mezi VK a CK by měl být vyrovnaný). Pari pravidlo – doporučuje, aby byla stálá aktiva financována prioritně z vlastního kapitálu, případně ještě z dlouhodobého cizího kapitálu. Pari pravidlo – doporučuje, aby byla stálá aktiva financována prioritně z vlastního kapitálu, případně ještě z dlouhodobého cizího kapitálu.

16 Náklady kapitálu Každý kapitál něco stojí (jak cizí, tak vlastní) Každý kapitál něco stojí (jak cizí, tak vlastní) Obvykle platí, že Obvykle platí, že cizí kapitál je levnější než vlastní, cizí kapitál je levnější než vlastní, s růstem zadluženosti roste i cena cizího kapitálu, s růstem zadluženosti roste i cena cizího kapitálu, s růstem zadluženosti roste i cena vlastního kapitálu (roste požadavek akcionářů na vyšší dividendy), s růstem zadluženosti roste i cena vlastního kapitálu (roste požadavek akcionářů na vyšší dividendy), substituce vlastního kapitálu dluhem přináší zlevnění nákladů na celkový kapitál až do určité míry zadluženosti. substituce vlastního kapitálu dluhem přináší zlevnění nákladů na celkový kapitál až do určité míry zadluženosti. Jednou z možností jak stanovit cenu kapitálu je z hlediska průměrných nákladů na kapitál WACC - Weighted Average Cost of Capital. Jednou z možností jak stanovit cenu kapitálu je z hlediska průměrných nákladů na kapitál WACC - Weighted Average Cost of Capital. Cizí kapitál Dividendy Podíly na zisku Úroky Vlastní kapitál Věřitelé Vlastníci, společníci, akcionáři Manažeři

17 Příklad Předpokládejte, že chcete podnikat a nemáte žádný kapitál. Přemluvili jste svého strýce, aby založil firmu, vložil do ní své 3 000 000 Kč a Vám svěřil její řízení. Souhlasí, ale chce za to ročně odměnu (úrok) 600 000 Kč. Protože potřebujete celkem 5 mil. Kč, můžete si půjčit zbylé 2 mil. Kč od banky s úrokem 15 % ročně. Jaké budou (roční) průměrné náklady získaného kapitálu? Předpokládejte, že chcete podnikat a nemáte žádný kapitál. Přemluvili jste svého strýce, aby založil firmu, vložil do ní své 3 000 000 Kč a Vám svěřil její řízení. Souhlasí, ale chce za to ročně odměnu (úrok) 600 000 Kč. Protože potřebujete celkem 5 mil. Kč, můžete si půjčit zbylé 2 mil. Kč od banky s úrokem 15 % ročně. Jaké budou (roční) průměrné náklady získaného kapitálu? WACC = 20 % * 3 000 000/5 000 000 + 15 % * 2 000 000/5 000 000 = 18 % WACC = 20 % * 3 000 000/5 000 000 + 15 % * 2 000 000/5 000 000 = 18 % Celkové náklady kapitálu = 0,18 * 5 000 000 = 900 000 Kč Celkové náklady kapitálu = 0,18 * 5 000 000 = 900 000 Kč

18 Příklad Zanedlouho jste dostali příležitost ještě si půjčit od další banky 5 000 000 Kč s úrokem 14 % ročně. Jaké budou nyní průměrné náklady kapitálu? Zanedlouho jste dostali příležitost ještě si půjčit od další banky 5 000 000 Kč s úrokem 14 % ročně. Jaké budou nyní průměrné náklady kapitálu? WACC = 20 % * 3 000 000/10 000 000 + 15 % * 2 000 000/10 000 000 + 14 % * 5 000 000/10 000 000 = 16 % WACC = 20 % * 3 000 000/10 000 000 + 15 % * 2 000 000/10 000 000 + 14 % * 5 000 000/10 000 000 = 16 % Celk. náklady kapitálu = 0,16 * 10 000 000 = 1 600 000 Kč Celk. náklady kapitálu = 0,16 * 10 000 000 = 1 600 000 Kč Pozn.: Pro zjednodušení jsme zatím neuvažovali vliv tzv. daňového štítu. Pozn.: Pro zjednodušení jsme zatím neuvažovali vliv tzv. daňového štítu.

19 Cena cizího kapitálu a daňový štít Vzhledem k tomu, že úroky z použití cizího kapitálu jsou daňově uznatelný náklad (o tyto úroky je snížena částka, ze které se vypočítává daň) je vlastně skutečný náklad cizího kapitálu nižší než úroková míra dohodnutá s poskytovatelem (např. bankou). Tato skutečnost se označuje jako působení tzv. daňového štítu. Vzhledem k tomu, že úroky z použití cizího kapitálu jsou daňově uznatelný náklad (o tyto úroky je snížena částka, ze které se vypočítává daň) je vlastně skutečný náklad cizího kapitálu nižší než úroková míra dohodnutá s poskytovatelem (např. bankou). Tato skutečnost se označuje jako působení tzv. daňového štítu. Příklad: Úvěr podniku je 100 000 Kč, úroková míra 10 %, tržby 1 000 000 Kč, náklady (bez úroků) jsou 900 000 Kč, sazba daně z příjmu je 21 % Příklad: Úvěr podniku je 100 000 Kč, úroková míra 10 %, tržby 1 000 000 Kč, náklady (bez úroků) jsou 900 000 Kč, sazba daně z příjmu je 21 %

20 Cena cizího kapitálu a daňový štít Započtením úroků do nákladů se sníží daň podniku o 2 100 Kč. Na úrocích tedy v podstatě zaplatíme jen 7 900 Kč (10 000 – 2 100), což v poměru k půjčené částce představuje úrok 7,9 % (7 900 / 100 000) místo původních 10 %. Skutečný náklad cizího kapitálu je tedy nižší a to právě o tzv. daňový štít => 0,1 * (1 – 0,21) = 0,079 Započtením úroků do nákladů se sníží daň podniku o 2 100 Kč. Na úrocích tedy v podstatě zaplatíme jen 7 900 Kč (10 000 – 2 100), což v poměru k půjčené částce představuje úrok 7,9 % (7 900 / 100 000) místo původních 10 %. Skutečný náklad cizího kapitálu je tedy nižší a to právě o tzv. daňový štít => 0,1 * (1 – 0,21) = 0,079

21 WACC kde i CK je nominální úroková míra z cizího kapitálu i VK je požadovaná výnosnost vlastního kapitálu i VK je požadovaná výnosnost vlastního kapitálu t je daňová sazba t je daňová sazba CK je úročený cizí kapitál CK je úročený cizí kapitál VK je vlastní kapitál VK je vlastní kapitál K je celkový úročený kapitál K je celkový úročený kapitál (1 – t) vyjadřuje působení daňového štítu (1 – t) vyjadřuje působení daňového štítu

22 Organizační struktura podniku

23 Organizování podniku Organizování je činnost vedoucí k vytvoření organizační struktury. Jde o základní podnikovou činnost vzhledem k nutnosti dělby práce a omezenosti rozpětí řízení (počtu podřízených, které je možné efektivně řídit). Organizování je činnost vedoucí k vytvoření organizační struktury. Jde o základní podnikovou činnost vzhledem k nutnosti dělby práce a omezenosti rozpětí řízení (počtu podřízených, které je možné efektivně řídit). Smyslem organizování je vytvořit v podniku prostředí pro efektivní spolupráci všech zaměstnanců Smyslem organizování je vytvořit v podniku prostředí pro efektivní spolupráci všech zaměstnanců

24 Organizační struktura Organizační struktura představuje formu pro realizování obsahu (cíle podniku). Organizační struktura musí mít takovou podobu (formu), aby umožňovala dosažení cílů. Změní-li se podnikové cíle, obvykle se změní i organizační struktura. Organizační struktura představuje formu pro realizování obsahu (cíle podniku). Organizační struktura musí mít takovou podobu (formu), aby umožňovala dosažení cílů. Změní-li se podnikové cíle, obvykle se změní i organizační struktura. Jde o „účelovou formální strukturu organizačních jednotek ve formálně organizovaném podniku“ (oproti neformální organizační struktuře, jež často přirozeně vzniká vedle této formální struktury) Jde o „účelovou formální strukturu organizačních jednotek ve formálně organizovaném podniku“ (oproti neformální organizační struktuře, jež často přirozeně vzniká vedle této formální struktury) Neformální organizační struktura může formální organizační strukturu narušovat, ale díky svému přirozenému vzniku může mít výhody, díky nimž může být také využita k úpravě stávající formální organizační struktury Neformální organizační struktura může formální organizační strukturu narušovat, ale díky svému přirozenému vzniku může mít výhody, díky nimž může být také využita k úpravě stávající formální organizační struktury

25

26 Organizační struktura definuje funkční role (kdo bude co dělat) a vztahy v podnikových procesech (dělba pravomocí, kdo je komu nadřízen a podřízen) Organizační struktura definuje funkční role (kdo bude co dělat) a vztahy v podnikových procesech (dělba pravomocí, kdo je komu nadřízen a podřízen) S ohledem na limitující tělesnou i duševní kapacitu vedoucího existuje maximální počet podřízených, které je vedoucí schopen ještě optimálně vést, nebo řídit. Tento počet se označuje jako optimální rozpětí vedení nebo řízení. S ohledem na limitující tělesnou i duševní kapacitu vedoucího existuje maximální počet podřízených, které je vedoucí schopen ještě optimálně vést, nebo řídit. Tento počet se označuje jako optimální rozpětí vedení nebo řízení. Rozpětí řízení (počet osob, které je schopen vlastník nebo manažer řídit) je omezeno => vznik organizačních úrovní Rozpětí řízení (počet osob, které je schopen vlastník nebo manažer řídit) je omezeno => vznik organizačních úrovní Při širokém rozpětí řízení vzniká plochá organizační struktura Při širokém rozpětí řízení vzniká plochá organizační struktura Při zužování rozpětí řízení se stává strmější Při zužování rozpětí řízení se stává strmější

27 Plochá organizační struktura Typická spíše pro menší podniky, má menší počet stupňů řízení Typická spíše pro menší podniky, má menší počet stupňů řízení Výhoda: lepší vertikální komunikace Výhoda: lepší vertikální komunikace Nevýhoda: vyšší počet podřízených zatěžuje vedoucí pracovníky Nevýhoda: vyšší počet podřízených zatěžuje vedoucí pracovníky Název diagramu

28 Strmá organizační struktura Typická spíše pro větší podniky, má více stupňů řízení Typická spíše pro větší podniky, má více stupňů řízení Výhoda: menší počet podřízených (nezatěžuje tolik vedoucí pracovníky) Výhoda: menší počet podřízených (nezatěžuje tolik vedoucí pracovníky) Nevýhoda: horší vertikální komunikace Nevýhoda: horší vertikální komunikace Název diagramu

29 Při tvorbě organizační struktury jsou důležitá především dvě kritéria (možnosti) Při tvorbě organizační struktury jsou důležitá především dvě kritéria (možnosti) specializace podle funkcí, tj. funkcionalizace, specializace podle funkcí, tj. funkcionalizace, specializace podle objektu, tj. divizionalizace. specializace podle objektu, tj. divizionalizace.

30 Funkčně specializované org. Organizační jednotky mají odpovědnost za plnění odpovídající funkce a mají k tomu pravomoc Organizační jednotky mají odpovědnost za plnění odpovídající funkce a mají k tomu pravomoc Výhody: funkční specializace Výhody: funkční specializace Nevýhody: někdy horší komunikace mezi útvary Nevýhody: někdy horší komunikace mezi útvary Název diagramu

31 Objektově orientované org. Organizační jednotky se specializují na určitý objekt (výrobek, trh, region, projekt) – tvoří divizi Organizační jednotky se specializují na určitý objekt (výrobek, trh, region, projekt) – tvoří divizi Výhody: komplexní zaměření na určitý objekt Výhody: komplexní zaměření na určitý objekt Nevýhody: nemusí fungovat komunikace mezi divizemi, duplikace činností Nevýhody: nemusí fungovat komunikace mezi divizemi, duplikace činností Vedení podniku Výrobek A Zásobování Výroba Prodej Finance Výrobek B Zásobování Výroba Prodej Finance Výrobek C Zásobování Výroba Prodej Finance Výrobek D Zásobování Výroba Prodej Finance

32 Vztahy organizačních jednotek Vztahy nadřízenosti a podřízenosti jsou definovány pravomocí. Vztahy nadřízenosti a podřízenosti jsou definovány pravomocí. Způsoby uspořádání vztahů: Jednoliniový (liniový) systém – každý podřízený má jednoho nadřízeného Jednoliniový (liniový) systém – každý podřízený má jednoho nadřízeného Víceliniový (funkcionální) systém –podřízený má více funkčně nebo objektově specializovaných nadřízených Víceliniový (funkcionální) systém –podřízený má více funkčně nebo objektově specializovaných nadřízených Liniově štábní systém – spojuje výhody obou; část pravomocí delegují linioví pracovníci na štáby (poradní a podpůrná funkce) či funkčně specializované organizační jednotky (servisní jednotky) Liniově štábní systém – spojuje výhody obou; část pravomocí delegují linioví pracovníci na štáby (poradní a podpůrná funkce) či funkčně specializované organizační jednotky (servisní jednotky)

33 Název diagramu

34 Moderní formy organizací Projektové organizace (projektové řízení) Projektové organizace (projektové řízení) Direct Marketing Direct Marketing Virtuální organizace Virtuální organizace On-line obchody On-line obchody Outsourcing (některé formy) Outsourcing (některé formy) a další... a další...

35 Příklady organizačních struktur

36


Stáhnout ppt "Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku. Organizační struktura podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google