Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv kvality ovzduší na nemocnost dětí – zkušenosti z alergologické ambulance Třinec Kubová P. Alergomed s.r.o., Třinec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv kvality ovzduší na nemocnost dětí – zkušenosti z alergologické ambulance Třinec Kubová P. Alergomed s.r.o., Třinec."— Transkript prezentace:

1 Vliv kvality ovzduší na nemocnost dětí – zkušenosti z alergologické ambulance Třinec Kubová P. Alergomed s.r.o., Třinec

2 Město mnoha tváří

3 Zdroje znečištění ovzduší velká hustota osídlení tzv. slezská zástavba těžký průmysl našeho regionu a polské části Slezska ( oblast Katovic ) vysoká koncentrace dopravy v menším sídelním celku, mezinárodní kamionová doprava lokální topeniště – méně hodnotná paliva v nevhodných kotlích

4 Cíle... Znečištění ovzduší se v Třinci monitoruje od r. 1994. Prioritou Místního programu snižování emisí města Třince zprac.v r.2005 jsou - suspendované částice prašného aerosolu především frakce PM 10 - polycyklické aromatické uhlovodíky jako benzo(a)pyren ( jeho koncentrace vycházejí z modelace a mapování ).

5 Zimní sezona přelomu r. 2012/13 Podle měření imisního monitoringu přesáhl v r. 2012 počet dnů s překročením denního imisního limitu pro suspendované částice PM10 v lokalitě Třinecko legislativou tolerovaných 35 dnů na obou monitorovacích stanicích Třinec - Kosmos (58 dnů ) Třinec - Kanada ( 49 dnů) Průměrná roční koncentrace suspendovaných částic PM10 byla naměřena v Třinci nižší než roční imisní limit 40 ug/m3 a to 39 ug/m3. Předběžná výroční zpráva za r.2012, Odbor životního prostředí, MěÚ Třinec

6 Největší znečištění ovzduší na třinecku - polovina ledna a druhá polovina února 2013, maximum průměrné klouzavé 24 hod koncentrace PM10 v ovzduší 271 ug/m3 na monitorovací stanici Kosmos (centrum města) bylo dne 16.1.2013. 31.1. 2011 to bylo 211 ug/m3 Kosmos Leden 2010 462 ug/m3 Kosmos. Signál upozornění na možnost smogové situace byl ČMHÚ vydán v 12 / 2012 1x s trváním 35 hodin a v 01/2013 až 02/2013 4x s maximálním trváním až 98 h Ve srovnání s minulými léty došlo ke snížení počtu smogových dnů.

7 srovnání Teplotně byla zima r. 2011 a 2012 srovnatelná. Během sezony přelomu roku 2011 až 2012 byl vydán signál upozornění a následně signál regulace v období listopad 2011 až únor 2012 s max. v únoru signál regulace při překročení 24 hod průměrné konc. PM10 150 ug/ m3 celkem 21 dní signál upozornění při překročení 24 hod průměrné konc. PM10 100 ug/m3 7 dní.

8 Situační zpráva o kvalitě ovzduší města Třinec za rok 2011

9 Z grafu je znatelné sníženi průmyslové výroby a příznivé meteorologické podmínky v roce 2008 a nepříznivé meteorologické a rozptylové podmínky v chladném období roku 2009 –2011 se zvyšením počtu dnů se smogovymi situacemi. Monitorace PM 2,5 - stanice Třinec-Kosmos: maximální krátkodobá 1 hodinova koncentrace PM 2,5 v lednu 2011 byla 301 μg/m3.

10 V rámci ČR patří MSK k nejvíce zatížené oblasti PM10 až plošného charakteru. Po r. 1989 – celkový pokles prům. výroby, nová právní úprava o ochraně ovzduší, ekolog.opatření a šetrnější technologie – od přelomu 2000 opět stoupají hodnoty PM 10– rozmach výroby, zvýš. automobil. dopravy, opět topení fosilními palivy – uhlí a dřevem z důvodu růstu cen zemního plynu.

11 AIR SILESIA Od r. 2010 spolupodíl Třince na projektu „ Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko - Českého pohraniční ve Slezském a MSK regionu AIR SILESIA“ financovaném z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 (OPPS CZ PL ) - www.air-silesia.cz Nositelem projektu je Zdravotní ústav se sídlem v OV, projekt byl zahájen v 10/2010.

12 Cílem je zmapovat situaci v průmyslových aglomeracích na obou stranách hranice, výsledkem bude podklad pro návrh opatření ke zlepšování situace kvality ovzduší. Měřit se bude prašný aerosol PM10 a PM 2,5, těžké kovy jako As, Pb, Cd, atd., polyaromatické uhlovodíky ( bezno(a ) pyren ), polychlorované bifenyly (PCB ), těkavé organické látky ( benzen ), dioxiny a furany

13 Suspendované částice PM vel. 5-10 um - HCD, řasinkový epitel a hlen. žlázky, odstraněny vykašláním, spolknutím nebo nosním sekretem menší než 5 um se dostávají až do průdušek a dále vel. 2,5 um (fine particles) a menší ( méně než 0,1 um PM 0,1 ultrafine particles ) - až do plic. sklípků, odstraněny pomocí makrofágů - přítomny v městských oblastech díky výfukovým plynům velmi vnímavými : děti, gravidní ženy, senioři, chron. nemocní, alergici

14 Sekundární částice Problémem - sekundární částice - vznikají v ovzduší na základě chem. a fyzikál. procesů a v důsl. lidské činnosti a meteorologických vlivů (spal. fosilií včetně dopravy). Rizika prach. částic jsou vystupňována látkami které jsou navázány na jejich povrchu – závisí na druhu dané látky, její rozpustnosti v tělních tekutinách a biologické aktivitě, pyly se stávají vazbou na ně agresivnějšími, dále se na ně vážou např. těžké kovy Pb,Cd,Ni,As, Hg, těkavé látky...

15 Obecně – suspendované částice v ovzduší způsobují zejména: - dráždění sliznice DC - ovlivnění fce řasink. epitelu HCD - hypersekreci bronchiálního hlenu Dochází ke snížení samočistící fce a obranyschopnosti dých.traktu - vhodné podmínky pro rozvoj virových a bakteriálních respiračních infektů, riziko přechodu akutních zánětl. změn do chronické fáze za vzniku např. chronické bronchitidy, CHOPN, k nárůstu morbidity i mortality.

16 Tyto účinky jsou závislé: na funkci imunitního systému věku zatíženosti alergií kumulaci s pracovní expozicí době trvání expozice.

17 Krátkodobá expozice: zvýšení počtu zánětl. onem DC, astmatických záchvatů, nepřízn. úč. na KVS, zvýš. spotřeba léčiv, zvýš. počet hospitalizací, zvýš. úmrtnosti Chronická expozice: sníž. plic. fcí, růst onem. DCD, zvýš. chron. obstr. onem. plic, sníž. předpokládané délky dožití převážně v důsl. KVS a plicních onem.

18 Oxidy dusíku NOx překračování imisních limitů v r. 1997 – 2011 je zřejmé zejm. v obd. ranních a odpoledních doprav. špiček ve městě, v zimním období mají na překračování limitů vliv rovněž spalovací procesy v lokál. stacionárních zdrojích Počet povolených dnů s překročením imisního limitu NO2 200 ug/m3 nebyl překročen ani 1 den v roce, na stanici Kosmos byla maximální krátkodobá 1 hod konc.80 ug/m3 v lednu 2011 hodnoty zůstaly na úrovni srovnatelné s rokem 2010, tj mírně vyšší než v r. 2009

19

20 Oxid siřičitý SO2 Nejvíce je produkován velkými zdroji znečišťování ovzduší (až 86%) a malými zdroji – topení uhlím (12%). V posledním desetiletí má znečištění ovzduší oxidem siřičitým setrvalý stav s menšími výkyvy, měřené hodnoty nedosahovaly imisního limitu. V lednu a únoru roku 2011 došlo k mírnému zvýšení ročních průměrných koncentrací překročení 24 hod imisního limitu, který je v případě SO2 125 μg/m3, max. 3x za rok. V dalších měsících roku 2011 se situace ustálila.

21

22 Bezno(a)pyren spalování fosilních paliv (stacionární a mobilní zdroje),technologie výroby železa a koksu toxické, mutagenní a rakovinotvorné vlastnosti bezprahové působení kumuluje se v životním prostředí a v živých organismech v Třinci překračován cílový imisní limit hlavně v zimním období vlivem lokálních topenišť není monitorován – vychází se z modelace a mapování

23 Přízemní ozon O3 V roce 2011 8 krát překročen cílový imisní limit maximálni denní 8 hod koncentrace přizemního ozónu 120 μg/m3. zejména v dopravou zatížených lokalitách je sekundární znečišťující látkou v ovzduší a nemá vlastní vyznamný emisní zdroj vzniká za účinku slunečniho zářeni komplikovanou soustavou fotochemických reakcí mezi oxidy dusíku, těkavými organickými látkami a dalšími složkami atmosféry je velmi účinným oxidantem poškozuje převážně dýchací soustavu je prokazatelně toxický i pro vegetaci vzniká elektrickým výbojem, UV + elektrickým magnetickým zářením.

24 Vliv dopravy přibývá studií, které poukazují na to, že děti exponované výfukovým plynům ( dopravní zácpy, vysoká hustota automobilové dopravy ) mají zvýšené riziko respiračních onem. jako je nově vzniklé astma bronchiale, astmatické symptomy a rýma např. V Itálii, nedávné studie ukazují,že lidé,kteří žijí v městských oblastech ( Pisa, centrální Itálie) také mají vyšší riziko nárůstu bronchiálních reakcí či hyperreaktivity oproti k lidem žijícím na venkově ( delta řeky Pád, severní Itálie) White book on allergy 2011:str 84 - 90

25 Studie velké skupiny dětí ( 70 000 ) ukazuje, že respirační alergie, senná rýma je asociována s letními hodnotami 03 a PM 2,5, průřezová studie školních dětí na Taiwanu ukazuje na prevalenci alerg. rýmy signifikantně asociovanou s SO2 a NO x. Parker JD et al,2009, United States (children), Hwang BF et al, 2006, Taiwan (schoolchildren ), White book on allergy 2011:str 84 - 90

26 V blízkosti dopravních tepen zplodiny motorů devastují povrchy pylových zrn a zvyšují uvolňování alergenového materiálu. Špičák V.,Alergie 2/2010, 18

27 Zkušenosti z naší ambulance Maximum potíží – podzimní a zimní měsíce Dospělí pacienti v souvislosti s pobytem venku při inverzi udávají: Dráždění spojivek ( zarudnutí, svědění, až konjunktivitida) Vodová rýma Zvýšená produkce hlenu v nosohltanu Ztížené dýchání, pokašlávání na sucho ( bez auskultačního nálezu )

28 Dospělí astmatici v době inverzí udávají : horší toleranci zátěže při pobytu venku, častější tíži na hrudníku, pískoty. Shodují se, že při změně prostředí ( Brno,Kolín, Rožnov pod Radhoštěm,.. ) dochází ke zmírnění až ústupu dráždivého kašle a dech.potíží. Taktéž u dětí.

29 Dětští astmatici v době inverzí udávají: dráždivý kašel v souvislosti s pobytem venku nebo pískoty. Např. v ordinaci v Jablůnkově ( 14 km od Třince ) - auskultačně pískoty i u asymptomatických kojenců,předškolních a školních dětí ( i u pacientů bez dg.AB),

30 Preventivně u dětských i dospělých pacientů astmatiků navyšujeme na inverzní období IKS. U dětských pacientů se nám osvědčily na inverzní období také antileukotrieny, a sice také u projevů kašle bez auskultačního nálezu.

31 Srovnávané období: 1.1.2012 – 31.12.2012 Srovnávaný soubor: - skupina 1 - pacienti, které máme v evidenci celkem ( ambulance Třinec,Jablůnkov, Český Těšín, tj. 20 317 pac.) - skupina 2 - pacienti s místem bydliště Třinec ( 3010 pac., tj. 15% z celk. počtu pacientů )

32 Srovnávané dg. Skupina 1 J 30.1 18,8 %( 3837) J30.3 14,4 % (2853) R 05 5.24% (1066) J 40 3,15 % (640 ) J 45 17,5 % ( 3465) J 31.0 3,4% (692 ) Skupina 2 J 30.1 39,5% (1191 ) J 30.3 25,7 %( 775) R 05 9,5 % ( 286 ) J 40 5,04 % ( 152 ) J 45 33,7% ( 1015 ) J 31.0 5,68 % (171 )

33 Ve skupině 1 i 2 : je nejvíce zastoupena dg. J 30.1 alergická rýma způsobená pyly, na druhém místě J 45 astma bronchiale bez ohledu na fenotyp, na třetím místě J 30.3 jiná alergická rýma, s tím, že u pacientů pocházejících z města Třinec je procentuální zastoupení téměř dvojnásobné.

34 Porovnání dle věkových skupin rozdělených na : Kojence ( 0 -1 rok) Batolata ( 1-3 roky ) Předškolní děti ( 3-6 let) Mladší školní děti ( 6- 11 let) Starší školní děti ( 12 – 15 let ) Dospělí pacienti ( 18 – 99 let )

35 Nejvíce astmatiků ve sledovaných věkových kategoriích je ve věku 6 – 11 let ( 25,3 % ) a ve věku 12 – 15 let ( 25,13 % ) Porovnáním pacientů pocházejících z Třince je nejvíce astmatiků ve věkové kategorii 12 – 15 let ( 41,63 % )

36 Nejvíce pacientů s alergickou rýmou je ve skupině dětí 12 – 15 let. Ve skupině mladších školáků a starších školáků je poměrně vyrovnané procentuální zastoupení pacientů s J 30.1 a J 30.3 ( 16,9 % vs 16,5 % u mladších školáků ) (23,7 % vs 23,4 % u starších školáků ) Zatímco u mladších školáků pocházejících z Třince převažuje J 30.1 nad J 30.3 ( 26,5 % vs 17,03%), U starších školáků pocházejících z Třince je mírná převaha J30.3 nad J 30.1 ( 40 % vs 37,9% )

37 Ve skupině dětí 1 – 3 let převažuje dg. J 40 nad J 45 ( 27 % vs 21,24 % ) U pacientů této věkové kategorie pocházejících z Třince naopak mírně převažuje dg. J 45 nad J 40 ( 18,8 % vs 16 % )

38 U dospělých pacientů na prvním místě je dg. alergické rýmy způs. pyly ( 18,8 % ), na druhém místě astma bronchiale ( 14,5 % ), na třetím místě jiná alergická rýma ( 12,26 %).

39 Samostatná skupina – kojenci ve věku 0-1 let ( malý soubor pacientů, 22 pacientů, z toho pouze 5 z města Třinec ) Výskyt J 40 36,4 % ( 8 ) J 45 22,7 % ( 5 ) J 31.0 22,7 % ( 5 ) Kojenci z města Třinec J 40 40 % ( 2 ) stejně tak J 45 40 % ( 2) J 31.0 20 % ( 1 )

40 „Zdá se, že bílý muž si nevšímá vzduchu, který dýchá, jako muž, který už mnoho dní umírá, je i on otupělý vůči zápachu...“ Náčelník Seattle

41 Děkuji za pozornost.

42


Stáhnout ppt "Vliv kvality ovzduší na nemocnost dětí – zkušenosti z alergologické ambulance Třinec Kubová P. Alergomed s.r.o., Třinec."

Podobné prezentace


Reklamy Google