Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku Jakub Sehnal 8. října 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku Jakub Sehnal 8. října 2013."— Transkript prezentace:

1 BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku Jakub Sehnal 8. října 2013

2 Page 2 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku ► „Klub bohatých“ ► Sdružení vyspělých zemí světa (členové vytváří šedesát procent světové produkce), které se skrze organizaci snaží prosazovat své názory a požadavky ► Dobře definovaná a časem prověřená funkce v mezinárodních ekonomických vztazích ► Historicky toky do vyspělých zemí bez daně, nyní se “vymklo z rukou”  Akční plán ohledně rozmělňování daňového základu a přesouvání zisků korporací (BEPS)

3 Page 3 Iniciativa BEPS BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku ► Práce na projektu začaly v roce 2012 ► Projekt vedou především klíčový členové OECD – Francie, Německo, Velká Británie, Spojené státy americké…. ► Původně projekt vychází z diskuzí skupin G20 a G8 ► Projekt je úzce spojen s diskuzí o reformě mezinárodního zdanění v jednotlivých státech ► Velký zájem vlád o projekt vede ke zrychlenému procesu a je zde pravděpodobnost velké podpory od jednotlivých států ► Reakce na rostoucí trend posledních let ► Zisky nadnárodních korporací uměle přesouvány z domovských zemí do jurisdikcí s nízkou, popř. nulovou mírou zdanění ► Dochází k dvojímu nezdanění

4 Page 4 Iniciativa BEPS BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku ► Příklad / obrázek: ► "Big 7" znázorňuje Hong Kong, Irsko, Libanon, Libérii, Panamu, Singapur, and Švýcarsko. ► Zdroj: „Money at the Docks of Tax Havens: A Guide“ http://en.wikipedia.org/wiki/File:German_GDP_in_tax_havens.png

5 Page 5 Iniciativa BEPS BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku ► První zpráva OECD byla vydána 12. února 2013 – „Addressing Base Erosion and Profit Shifting“ ► V souvislosti se setkáním ministrů financí skupiny G20, 15. a 16. února ► Zpráva poskytla základní informace o projektu a identifikovala klíčové body pro další rozpracování ► Akční plán OECD byl vydán 19. července 2013 (= necelého ½ roku po zprávě) ► V souvislosti se setkáním ministrů financí skupiny G20, 19. a 20. července 2013 ► Plán předkládá 15 akčních bodů na které se OECD zaměří v následujících 2 a ½ letech ► Malá část upravuje oblast převodních cen, další části se zabývají zneužitím práva, umělými transakcemi, požadavky na transparentnost a dokumentaci..

6 Page 6 Důvody pro vznik iniciativy BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku ► Dle OECD dosahují daňové ztráty v USA téměř 100 mld USD ročně, v EU až 250 mld EUR ► Dle Hospodářského a měnového výboru EP stojí daňové úniky a agresivní daňové plánování rozpočty členských států v sumě cca 2 000 EUR na občana EU (víc než jednotlivé země utrácí za zdravotní péči a 4x více než investují do vzdělání) ► Dle odhadů může BEPS znamenat pro rozvojové země ztrátu ve veřejných financích mezi 120 a 160 mld USD ročně – 3x tolik kolik je potřeba na investici do zemědělství umožňující vymýcení hladu ve světě ► Důvody čistě politické (ale dodávají BEPSu na síle a podpoře) ► Zamyšlení nad problematiku černého pasažéra chybí ► Státy optimalizaci kritizují ale zároveň zavádějí preferenční daňové režimy

7 Page 7 Akční plán BEPS BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

8 Page 8 Akční plán BEPS – 15 bodů ► 15 oblastí kde by mělo dojít ke změnám 1 Daňové výzvy digitálního světa 2 Nekonzistentnost zdanění hybridních instrumentů a entit 3 Pravidla CFC (Controlled Foreign Corporation) 4 Uznatelnost úroků a dalších finančních plateb 5 Škodlivé daňové praktiky jednotlivých zemí 6 Zneužívání smluv o zamezení dvojímu zdanění 7 Umělé zamezování vzniku stálé provozovny 8 Převodní ceny pro nehmotný majetek 9 Převodní ceny pro rizika a kapitál 10 Převodní ceny pro ostatní vysoce rizikové transakce 11 Vývoj údajů o BEPS a související opatření 12 Dobrovolné zveřejnění nástrojů pro agresivní daňové plánování 13 Dokumentace k převodním cenám 14 Účinnost smluvních mechanismů pro řešení sporů 15 Vývoj mnohostraného nástroje pro změnu dvoustraných smluv BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku

9 Page 9 Akční plán BEPS – stálá provozovna BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku ► Posuzování vzniku stálé provozovny má být zpřísněno ► Snaha o zabránění umělému zamezování vzniku stálé provozovny ► V případě závislého agenta ► Umělé použití komisionáře ► Zabránění účelovému použití výjimek ze vzniku stálé provozovny ► Např. umělé štěpení činností mezi více společnosti, aby se část kvalifikovala pro osvobození činností přípravného a pomocného charakteru ► Vznik virtuální stálé provozovny (viz dále)  Změna modelové smlouvy (a dvoustranných smluv = běh na dlouhou trať) Nebo multilaterální smlouva (v EU?)  Koncepční změna – vyžaduje konsenzus

10 Page 10 Akční plán BEPS – nízká kapitalizace / úroky obecně BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku ► Zhodnocení efektivity různých způsobů omezení uznatelnosti a následný vývoj konkrétních doporučení a pravidel ► Posílení stávajících pravidel nízké kapitalizace (+ EBITDA pravidla) ► Další pravidla omezující uznatelnost úroků a jiných finančních nákladů ► (Ne)uznatelnost úroků a dalších finančních plateb vůbec  Změny národních legislativ  Lze zavádět postupně (a rychle)

11 Page 11 Akční plán BEPS – CFC BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku ► Schvalení použití tzv. CFC (Controlled Foreign Corporation) pravidel ► Zdanění příjmů ze zahraniční dceřiné společnosti korporátní daní v centrále skupiny ► Pravidla CFC se v různém rozsahu uplatňují v mnoha státech ► V ČR se o jejich zavedení doposud neuvažovalo ► V minulosti OECD CFC pravidlům nevěnovalo pozornost ► Nyní OECD výslovně schvaluje použití CFC pravidel ► Potřeba vyjasnit dopad na právo EU (včetně zakládajících smluv a judikatury Soudního dvora EU) ► V extrému jde o skupinové zdanění  Doporučení změn národních legislativ  Vyžaduje koncepční změnu mezinárodního zdanění – nepravděpodobné v krátkém časovém horizontu

12 Page 12 Akční plán BEPS – digitální činnost BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku ► Revize mezinárodních pravidel zdanění s cílem pokrýt digitální, resp. virtuální činnosti ► Snaha o zajištění efektivního výběru nepřímých daní u přeshraniční "digitální dodávky" a pokrytí ostatních daňových dopadů digitalizace ► Problém se současnou definicí stálé provozovny jako fyzicky existujícího místa pro podnikání  snaha o změnu výkladu / definice pojmu stálá provozovna ► Nejednotnost názorů států  významnější změny v příštích několika letech nepříliš pravděpodobné ?  Zpráva identifikující problémy a jejich možná řešení. ► Asi nejvágnější bod akčního plánu

13 Page 13 Akční plán BEPS – zdanění nehmotného majetku BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku ► Prosazuje odklon od formálně právního přístupu k obchodní realitě (základ daně tam, kde se vytváří hodnota, nikoli tam, kde je majetek formálně právně vlastněn) ► Brojí především proti umělým přesunům nehmotného majetku do zemí s nízkou daňovou sazbou či jinak preferenčním režimem zdanění ► Navrhuje mj. vytvořit TP pravidla pro převod nehmotného majetku, který je obtížně ocenitelný  Změna směrnice OECD o převodních cenách a případně modelové smlouvy OECD  Do určité míry stačí změna výkladu

14 Page 14 Akční plán BEPS – převodní ceny BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku ► Přesun od alokace rizik a kapitálu k funkčnímu pojetí ► Základ daně tam, kde padají rozhodnutí a vytváří se hodnoty, nikoliv tam kde jsou formálně smluvně nesena rizika ► Doporučuje se zavedení povinné dokumentace k převodním cenám a dalších nástrojů zvyšujících transparentnost pro daňové správy ► Např. zavedení společného vzoru pro dotazník, do kterého by poplatník uváděl informace ohledně alokace zisků, ekonomické činnosti a daňových odvodech v jednotlivých zemích  Změna směrnice OECD o převodních cenách; modelové smlouvy OECD; národních legislativ  Funkční pojetí v zásadě lze dosáhnout změnou výkladu

15 Page 15 Akční plán BEPS – výměna informací BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku ► Posílení výměny informací a prohloubení spolupráce mezi daňovými správami ► Větší transparentnost a spontánní výměna informací mezi daňovými správami ► Revize mechanismu řešení sporů mezi státy podle smluv o zamezení dvojímu zdanění ► V důsledku stávající absence efektivního arbitrážního řízení není v praxi mimo EU využíván  Změna modelové smlouvy OECD a dvoustranných případně multilaterálních smluv

16 Page 16 Akční plán BEPS – další BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku ► Nekonzistentnost zdanění hybridních instrumentů a entit ► Vývoj nástrojů neutralizujících efekt hybridních instrumentů a entit, které mohou vést k "dvojímu nezdanění". ► Škodlivé daňové praktiky jednotlivých zemí ► Prosazení požadavku na existenci skutečné aktivity/obchodní podstaty v souvislosti s tzv. preferenčními daňovými režimy. ► Zneužívání smluv o zamezení dvojímu zdanění ► Zamezení zneužívaní pravidel vedoucího k "dvojímu nezdanění" a benefitování z těchto pravidel v účelových situacích (tam, kde nebylo zamýšleno). ► Vývoj údajů o BEPS a související opatření ► Vývoj nástrojů a metodologie ke zkoumání dopadů přijatých opatření proti rozmělňování daňových základů a přesouvání zisků. ► Dobrovolné zveřejnění nástrojů pro agresivní daňové plánování ► Rozšíření povinné spolupráce daňových subjektů s daňovými správami v souladu s dalšími doporučeními OECD. ► Vývoj mnohostranného nástroje pro změnu dvoustranných smluv ► Zpružnění nástroje pro změny jednotlivých smluv o zamezení dvojímu zdanění mezi státy (proces je v současné době složitý a pomalý)

17 Page 17 Děkujeme za pozornost BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku


Stáhnout ppt "BEPS - eroze daňového základu a přesouvání zisku Jakub Sehnal 8. října 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google