Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ICT projekty zaměstnaneckých ZP a jejich postoj k budování eHealth

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ICT projekty zaměstnaneckých ZP a jejich postoj k budování eHealth"— Transkript prezentace:

1 ICT projekty zaměstnaneckých ZP a jejich postoj k budování eHealth
Ing. Zdeněk Vitásek, MBA, ředitel OOIS ZPŠ Mladá Boleslav, předseda sekce informatiků SZP ČR

2 Osnova prezentace Klientské portály zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (ZZP) pro komunikaci se zdravotnickými zařízeními zaměstnavateli pojištěnci Administrace přílohy č. 2 Karty pojištěnců zaměstnaneckých ZP Možnosti budování eHealth 2

3 Portály ZZP Existence 2 paralelně fungujících řešení
Portál Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Společný portál ZP (SPZP) od roku 2003 Vojenská zdravotní pojišťovna Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Revírní bratrská pokladna Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance 3

4 Portály ZZP Autentizace uživatelů portálů Společný portál ZP
kvalifikovaný či komerční certifikát vyjmenovaných certifikačních autorit uživatelské jméno, heslo a potvrzující SMS Portál Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR PIN a heslo Komunikace probíhá v zabezpečeném prostředí https:// 4

5 Portály ZZP pro komunikaci se ZZ
Oba portály nabízejí funkce pro administraci záležitostí kolem vyúčtování úhrad za zdravotní služby Operace iniciované ze strany zdravotnického zařízení předání vyúčtování předání registrací praktických lékařů hlášení zastupování (oznámení o nepřítomnosti lékaře) předání hlášení nositelů výkonů (ZPMV) ostatní řeší P2 možnost pověřit zpracovatele komunikací se ZZP prostřednictvím portálů – práce v hromadném režimu zasílání vyúčtování za cizince vazba na administraci záležitostí dotýkající se klientských karet 5

6 Portály ZZP pro komunikaci se ZZ
Operace iniciované ze strany zdravotní pojišťovny zasílání protokolů o zpracování a případně chybových protokolů zasílání zúčtovacích zpráv ve formátu pdf a html zobrazení stavu vyúčtování přehledy vykázané zdravotní péče výpisy registrací vyhodnocení lékových interakcí, administrace léčebných plánů ZPMV (hypertenze, diabetes mellitus, dyslipidemie) distribuce lékového auditu, týdenních analýz ZPŠ 6

7 Portály ZZP pro komunikaci se ZZ
Ostatní funkce (Společný portál ZP) zabezpečená informační výměna mezi zdravotnickými zařízeními mezi zdravotními pojišťovnami možnost kreativně nabídnout na úrovni jednotlivých zdravotních pojišťoven strukturovaný formulář s požadavkem komunikace se ZZ prostřednictvím schránek na portálu odesílání hlášení o úrazu Výhoda – jednotný systém za všechny ZP, individualizované uživatelské rozhraní 7

8 Portály ZZP pro komunikaci se ZZ
Režimy práce s portály V obou projektech je možné nabídnout interaktivní komunikaci uživatele v prostředí internetových prohlížečů implementaci komunikačního rozhraní do informačních systémů zdravotnických zařízení (B2B služby) Bezpečnostní audity SPZP 8

9 Portály ZZP pro komunikaci se ZZ
Počet podání sledovaných agend uživatelů Společného portálu ZP Zahrnuty reálné podání nikoliv položky v podání Leden 2012 – téměř podání 9

10 Portály ZZP pro komunikaci se ZZ
Podíly jednotlivých ZP na komunikaci Společného portálu ZP Z pohledu F-Dávka Sumární pohled za 2003 – 08/2012 10

11 Portály ZZP pro komunikaci se ZZ
Počet jednotlivých druhů subjektů s přístupem na Společný portál ZP Počet jednotlivých druhů subjektů s alespoň jedním oprávněním Údaje k 08/2012 11

12 Portály ZZP pro komunikaci
s plátci pojistného Společné vlastnosti obou projektů Informace předávané od plátců do ZZP administrace kontaktních údajů předání měsíčních přehledů o platbě pojistného předání hromadného oznámení zaměstnavatele o změnách u pojištěnců Informace předávané od ZZP k plátcům výpis zaregistrovaných zaměstnanců u příslušné ZZP výpis předpisů a plateb pojistného potvrzení bezdlužnosti (SPZP) 12

13 Portály ZZP pro komunikaci
s plátci pojistného Režimy práce v oblasti plátců pojistného ruční režim dávkový režim – komunikace v datovém rozhraní VZP B2B komunikační rozhraní u SPZP V uvedeném rozsahu funkce dostupné i pro podnikatele (OSVČ) s možností podání ročního vyúčtování záloh na zdravotní pojištění Možnost pověřit zpracovatele komunikací s agendou Autentizace uživatele stejná jako u zdravotnických zařízení 13

14 pro komunikaci s dalšími subjekty
Společný portál ZP pro komunikaci s dalšími subjekty Pojištěnci poskytování individuálních účtů, přehled pojistných dob Speciální klienti Policie ČR hlášení dopravních nehod, pohřešované osoby zdravotní pojišťovny v ČR křížová komunikace, vypořádání vzájemných pohledávek za migrujícími pojištěnci - poplatky u lékařů, doplatky za léky, … FÚ, ČSSZ, MěÚ, exekutoři: žádost o výpis FO či PO, příjem odpovědí pod soudním rozhodnutím 14

15 Portál ZP pro komunikaci
s dalšími subjekty Počet podání exekutorů dramatický nárůst v roce 2011 15

16 Administrace P2 v prostředí SPZP
Zjednodušení agendy pro uzavírání a aktualizaci smluvních vztahů Nabídnout zdravotnickým zařízením nástroj komplexní šířka zpracovávané agendy použitelný pro všechny zdravotní pojišťovny využitelný i pro samotné zdravotnické zařízení uživatelsky přívětivý zabezpečující konzistenci dat respektující dohodnuté standardy (VZP) vycházející z požadavků ZZ a ZP bez finančních požadavků na uživatele realizovaný v časově krátkém období zabudované kontroly zefektivňující komunikaci 16

17 Administrace P2 v prostředí SPZP
Formuláře na SPZP vycházejí z ověřených datových struktur SPZP má integrované všechny používané typy struktur SPZP umožňuje administraci všech zdravotních pojišťoven (i neportálových) v jednom formuláři. Vše se dělá pouze jednou (nikoliv 7x) + výjimky. Provázání s archivem digitalizovaných dokumentů Systém je budován nikoliv jednoúčelově pro vyřešení problematiky P2 se zdravotními pojišťovnami, ale aby nabídl přidanou hodnotu i zdravotnickým zařízením. Systém vybaven vyhledávacím modulem pro přístup k jednotlivým dokumentům 17

18 Administrace P2 v prostředí SPZP
Data se neudržují v izolovaných formulářích, ale jsou zakládána do databáze procentní konzistence dat Členění číselníků statické (odbornosti) s časovou historií (číselník zdravotních výkonů) dynamicky měněné (číselník osob) Data jsou izolována jak mezi zdravotnickými zařízeními, tak i mezi zdravotními pojišťovnami je nepřípustné přenášet data (například naskenované kvalifikační předpoklady zdravotnického pracovníka) mezi ZZ. je nepřípustné sdílet smluvní ujednání mezi ZP. ZP nikdy neví, jestli smluvní ujednání je sdílené či specifické. Zajištění integrity významně snižuje chybovost předávaných informací na straně ZZ, dochází ke zefektivnění komunikace 18

19 zefektivňující komunikaci
P2 SPZP jako prostředí zefektivňující komunikaci Realizace formálních kontrol přímo na straně uživatele a po předání partnerovi neřešit formální záležitosti, ale pouze odborné pokud je možné údaj sumarizovat z již vyplněních informací, je tak učiněno bez zásahu uživatele pokud je možné údaj kontrolovat proti číselníku, je tak učiněno s respektováním charakteru číselníku (čas, ZP, …) pokud je možné něco předvyplnit z dostupných informací, je tak učiněno s umožněním editace uživateli Systém umožňuje, aby veškerý kontraktační proces nasmlouvání informací P2 až do podpisu statutárními zástupci smluvních stran probíhal v portálovém prostředí Zde budou také sjednané informace oběma stranám poté přístupné 19

20 zefektivňující komunikaci
P2 SPZP jako prostředí zefektivňující komunikaci Dynamika nárůstu vyplněných P2 v prostředí Společného portálu ZP v posledním roce 20

21 Karty pojištěnců V prostředí zdravotního pojištění působí 3 projekty klientských karet Jedná se o klientské portály určené výhradně pojištěncům příslušné ZP Karta života projekt ZPMV, ČPZP nejstarší Vitakarta OZP od roku 2011 Karta mého srdce ZPŠ od roku 2012 21

22 Karta života Obecná charakteristika
nejdéle působící projekt v systému v. z. p. online zpřístupněný souhrn informací o zdravotním stavu pojištěnce z databází ZPMV informace jsou zpřístupněny i praktickému lékaři či specialistovi dle volby pojištěnce rozhraní pro verifikaci údajů ošetřujícím lékařem verze pro mobilní zařízení anglická mutace Karty života 22

23 Karta života 3 elektronické služby Karty života
Správná a bezpečná léčba vyplnění informací (zhruba v rozsahu anamnézy) pojištěncem a jejich sdílení s ošetřujícím lékařem vyhodnocování interakcí u lékaře Výpis ze zdravotního účtu včetně regulačních poplatků a doplatků 3 roky zpětně ve věcném členění (léky, ZP, výkony, …) měsíční agregované přehledy i včetně hospitalizací grafická prezentace Záchrana života přístup informací pro zdravotnickou záchrannou službu 23

24 Vitakarta Obecná charakteristika
datum otevření portálu klientům OZP 1. února 2011 zpřístupňuje přehled čerpané péče pojištěncem možnost ukládat lékařské zprávy, výsledky vyšetření či vlastní poznámky ke zdravotnímu stavu včetně preskripce a zpřístupnit je ošetřujícím lékařům v prostředí Vitakarty+ přístup přes standardní internetové prohlížeče verze pro mobilní zařízení (iPhone, iPad, Android) klientů 24

25 Vitakarta+ Zpřístupnění veškerých informací o vyúčtované zdravotní péči registrujícím praktickým lékařům Přístup k ekonomickým údajům a přehledům týkající se poskytnuté zdravotní péče Registrace přes Společný portál ZP Registrováno více jak 600 lékařů Pilotně testováno přístup k údajům Vitakarty+ ze sw lékaře (Medicus3) s autentizací na Společném portálu ZP 25

26 Karta mého srdce Obecná charakteristika portál pro klienty ZPŠ
nejmladší z provozovaných klientských portálů, spuštěn 2012 přístup prostřednictvím webových prohlížečů důsledná customizace, veškerý obsah je orientován právě na přihlášeného pojištěnce srozumitelnost funkčnost představena a komunikována se zástupci lékařů zaregistrovaný pojištěnec má k dispozici funkce ve 20 modulech 26

27 Karta mého srdce Dashboard
pojištěncovi ošetřující lékaři s kontakty a ordinačními hodinami, události a upozornění, preventivní programy Výpisy hierarchizovaně uspořádaný výpis zdravotní péče s historií 5 let s možností kontroly, započitatelné doplatky, pojistné doby, zapůjčené pomůcky, platby zdravotního pojištění Má péče a zdraví sledování a vyhodnocování prevence a dispenzarizace, interakce, minimalizace doplatků za léky, lékové přesahy Záznamy anamnéza, zdravotnická dokumentace, vlastní záznamy, sledování tělesných veličin, menstruační a ovulační kalendář Komunikace příprava pro komunikaci se ZS, konzultace online, administrace kontaktních údajů 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Definice eHealth Elektronické zdravotnictví (eHealth)
Souhrnný název pro nástroje založené na informačních a komunikačních technologiích, které podporují a zlepšují prevenci, diagnostiku, léčbu, sledování a řízení zdraví a životního stylu zahrnuje předávání údajů mezi zdravotnickými zařízeními nebo osobní komunikaci mezi pacienty navzájem nebo mezi zdravotnickými oborníky interakci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče obsahuje sítě pro zdravotní informace, elektronické zdravotní záznamy, služby telemedicíny a osobní přenosné a mobilní komunikační systémy pro sledování a podporu pacientů 38

39 Přínosy zavedení eHealth
Dostupnost informací v reálném čase jak zdravotníkům, tak i případně pacientům Rychlé informace znamenají správnou a rychlou diagnostiku a mohou zkvalitnit a zefektivnt léčbu Odpadají vyšetření již provedená, léčba může být rychlejší Odpadá využívání pacientů jakožto distributorů dokumentace Nabízí potenciál pro zlevňování zdravotní péče

40 Přínosy zavedení eHealth
Redesign práce lékařů a zdravotníků Lékař pracuje s větším objemem informací při snížení administrativy Uložení dokumentace ve strukturovaných datových objektech zrychlí orientaci v dokumentaci umožní sestavování trendů a identifikaci rizik rychlou výměnu nebo sdílení Elektronická preskripce zvýší bezpečnost umožní dálkový předpis léčiva zamezí duplicitní preskripci a zneužívání systému

41 Zhodnocení podmínek rozvoje eHealth v ČR
Relativně solidní výchozí podmínky Vysoká penetrace IS v lůžkových zdravotnických zařízeních Obecně tendence k vedení strukturované dokumentace Od roku 1997 k dispozici datový standard DASTA, chybí legislativní podpora k jeho prosazování a závaznému užívání Číselník laboratorních položek Ne všechny informační systémy aktualizovány na aktuální verzi DASTA Solidní podíl ambulantních IS nekompatibilita s DASTA absence strukturované dokumentace Zřídka zaostalá výpočetní technika, snadná dostupnost nové

42 Zhodnocení podmínek rozvoje eHealth v ČR
Absence elektronické identifikace zdravotnického pracovníka Snaha řešit zákonem o zdravotních službách národním registrem zdravotnických pracovníků Připravena základní infrastrukrura elektronického receptu – v testování Rozvoj eHealth je nejvíce blokován 2 aspekty Dobrovolnost - každý čeká, až to bude fungovat. Do té doby nehodlá investovat peníze ani čas. Tím znehodnocuje investice druhých. Zbytečné investice do alternativních technologií. Příliš vysoko nastavené nároky, těžko komunikovatelné, ztráta podpory v terénu a spojence v prosazování systému. Absence jasné vize demotivuje.

43 Doporučení rozvoje eHealth v ČR
Omezené zdroje nepřejí velkým projektům Akcent na strukturovanou komunikaci jak mezi zdravotnickými zařízeními, tak i s navazujícími institucemi Realizace prostřednictvím komunikačního uzlu Integrování komunikačních technologií na základě B2B technologií do informačních systémů ošetřujících lékařů Komunikace s komplementem pro odesílání žádanek a poloautomati-zovaný příjem a zakládání výsledků, vyžádání výsledků Objednávání pacienta k ambulantnímu či předávání k lůžkovému ošetření, získávání výsledků z těchto vyšetření a jejich zakládání Komunikace s úložištěm receptů nejen pro vystavení elektronické preskripce, ale i pro sledování případných rizik

44 Doporučení rozvoje eHealth v ČR Komunikace se zdravotními pojišťovnami
Odesílání vyúčtování a příjem zúčtovacích protokolů, vše ve struktorovaném tvaru Přístup do individuálního účtu pacienta na základě zákona Další individualizované informace z karet pojištěnce ČSSZ – projekt elektronické neschopenky ÚZIS – předávání statistických informací Poučení v lokálně fungujících systémech Inspirace v analogických agendách národního hospodářství

45 Děkuji za pozornost Praha 18. září 2012 45


Stáhnout ppt "ICT projekty zaměstnaneckých ZP a jejich postoj k budování eHealth"

Podobné prezentace


Reklamy Google