Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plk. Ing. Štefan Hrtús Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ředitel odboru OPŘ a KIS Program : - organizační struktura oddělení KOPIS ( včetně TCTV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plk. Ing. Štefan Hrtús Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ředitel odboru OPŘ a KIS Program : - organizační struktura oddělení KOPIS ( včetně TCTV."— Transkript prezentace:

1 plk. Ing. Štefan Hrtús Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ředitel odboru OPŘ a KIS Program : - organizační struktura oddělení KOPIS ( včetně TCTV 112 ) a oddělení KIS - předávání informací v případě mimořádných událostí, - informační podpora ze strany KOPIS, - aktualizace dat, e-PUSA, - krizová telefonie - informace.

2 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS, za výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí, zabezpečení provozu jednotného systému varování a za krizovou komunikaci. Odbor se vnitřně dělí na oddělení krajské operační a informační středisko (KOPIS) a oddělení komunikačních a informačních systémů (KIS), jehož součástí je pracovník GIS.

3 mjr. Ing. Eduard Polomík Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje vedoucí oddělení KIS + 4 příslušníci Oddělení KIS plní současně i úkoly spojové služby jednotek PO, úkoly v oblasti komunikačních a informačních systémů pro územní odbor v sídle HZS kraje. Oddělení plní zejména následující úkoly : a) zabezpečuje činnost v oblasti linkových a rádiových přenosových prostředků, včetně zařízení systému varování a vyrozumění, b) realizuje výstavbu koncových prvků varování, zabezpečuje jejich revize a údržbu, c) zajišťuje provoz informačních systémů, výpočetní techniky a aktualizaci jejího pro-gramového vybavení v rámci HZS kraje, d) provozuje informační systémy v oblasti PO, krizového řízení a IZS, e) zajišťuje dohled provozovaných rádiových sítí IZS, přenosových sítí a prostředků, f) provádí pravidelné kontroly přenosových prostředků a koncových zařízení a zajišťuje jejich údržbu, g) spolupracuje a podílí se na zajištění funkce operačních a informačních středisek HZS kraje, h) vykonává správu GIS u HZS kraje, i) koordinuje spolupráce s orgány státní správy v oblasti GIS, j) zabezpečuje příjem a výdej dat, jejich verifikaci, analýzu, modelování a interpretaci výsledků v systému GIS.

4 mjr. Ing. Vít Rušar Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje vedoucí oddělení KOPIS + 1, 28 příslušníků ve směnách Oddělení KOPIS zabezpečuje plnění úkolů v oblasti operačního řízení a zejména následující úkoly : a) zabezpečuje a organizuje samotný výkon služby na KOPIS, b) přijímá a vyhodnocuje zprávy o požárech a jiných mimořádných událostech, vysílá stanovené síly a prostředky jednotek PO a složek IZS, právnických a fyzických osob ve prospěch záchranných a likvidačních prací dle požárního poplachového plánu, poplachového plánu IZS, předurčenosti jednotek PO, typových plánů složek IZS a dohod o spolupráci, c) zpracovává a zabezpečuje pravidla součinnosti operačních středisek základních složek a ostatních složek IZS, d) poskytuje informační podporu nasazeným jednotkám PO a složkám IZS, org. krizového řízení a územním správním úřadům, e) podílí se na shromažďování a vyhodnocení statistických údajů o požárech a událostech řešených v rámci PO a IZS, f) spolupracuje s bezpečnostní radou kraje a krizovým štábem kraje při řešení mimořádných událostí a krizových situací, g) shromažďuje, statisticky vyhodnocuje a analyzuje v rámci kraje údaje o požárech, jiných mimořádných událostech, o činnosti jednotek PO a IZS, o závažných haváriích a o vyhlášených krizových stavech a technických zásazích, h) provádí varování a vyrozumění obyvatelstva.

5 HZS ČR : - Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. - Při plnění svých úkolů spolupracuje se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními organizacemi a zahraničními subjekty. - Hasičský záchranný sbor České republiky plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy, kterými jsou zejména: - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon, ve znění zákona č. 320/2002 Sb).

6 HZS ČR kopíruje územní uspořádání ČR ( 14 územních celků = 14 HZS krajů ) CB JI OV OL BO ZL PU HK LI UL KL KV PN PH

7 IZS - integrovaný záchranný systém : - IZS je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací, - základní složky IZS jsou HZS ČR, ZZS a PČR, - IZS je universální systém spolupráce, který vznikl z potřeby společného postupu zdolávání mimořádných událostí různého druhu, - systém je prověřován každodenní činností.

8 KOPIS a legislativa : Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, kterými jsou podle § 5 zákona o IZS operační a informační střediska HZS krajů ( v podmínkách Zlínského kraje je to krajské operační a informační středisko se sídlem ve Zlíně dále jen KOPIS ) a operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR. (Pozn. Zřizování operačních a informačních středisek HZS ČR se řídí ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.). Vedle úkolů na úseku požární ochrany (podle § 26, odst. 2 písm. j) a k) a § 73 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany) plní úkoly podle § 5 odst. 1 zákona o IZS a podle § 12 a 13 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. Operační a informační střediska IZS také plní úkoly vyplývající z dalších právních předpisů, např. podle zákona o vodách, atomového zákona, zákona o prevenci závažných havárií.

9 Centralizace okresních OPIS na KOPIS : - V roce 2006 byla, na základě celorepublikové koncepce dokončena tzv.centralizace operačního řízení (tj. sloučení činnosti a převzetí všech kompetencí okresních OPIS v rámci operačního řízení) na KOPIS, http://www.mvcr.cz/dokument/2004/opis/zamereni_hasici.htmlwww.mvcr.cz/dokument/2004/opis/zamereni_hasici.html - KOPIS je sdružené dispečerské pracoviště operačního střediska HZS a telefonního centra tísňového volání 112 - KOPIS je jediným partnerem pro příjem informace o mimořádné události a nasazení sil a prostředků

10 A jak to vypadá ve skutečnosti na KOPIS ?

11 KOPIS, kontakty : Linka tísňového volání : 112 a 150 Pevná telefonní linka : 950 670 222 FAX : 950 670 299 e-mail : kopis@zlk.izscr.cz Volací znak analogové a digitální sítě : PZL 100

12 Operační řízení, všeobecně : Při řešení mimořádných událostí je nutná spolupráce základních složek IZS, ostatních složek IZS, správních úřadů, havarijních a pohotovostních služeb. Spolupráce je realizovaná na řídící úrovni: - strategické : hejtman, primátor, ORP, krizové štáby a HZS ČR ( havarijní plán, krizový plán ) - operační : operační střediska nebo dispečinky ( poplachový plán IZS, dohody ) - taktické : velitel zásahu na místě zásahu ( typové činnosti )

13 Operační střediska a dispečinky základních složek IZS v Zlínském kraji : IZS HZS ČR KOPIS ZLÍN 150, 112 ZZS ZK KOS Zlín 155 ZZS ZK dispečink Kroměříž 155 OS PČR Kroměříž 158 OS PČR Uherské Hradiště 158 OS PČR Vsetín 158 OS PČR Zlín 158

14 KOPIS zabezpečuje obcím : - předání informace o výjezdu organizačních složek obcí ( JSDHO ), prostřednictvím JSVV, telefonu a SMS zpráv ( komerční SMS zpráva informativního charakteru ), - vyrozumění a varování obyvatel prostřednictvím JSVV, - telefonické informování starostů, případně určené osoby na předem určená místa o vzniklém nebezpečí z důvodu zabezpečení varování, vyrozumění, likvidačních a obnovovacích prací, - přeposílání informačních zpráv a výstrah ČHMÚ na předem určená místa, - svolání BR, KŠ a PK dle požadavku kompetentních osob a jednacích řádů, - informační podporu dle operativní dokumentace IZS.

15 Obec zabezpečuje pro KOPIS : - aktuální seznam členů JSDHO včetně kontaktů, - aktuální spojení na starosty včetně určení příjmových míst, - kontaktní místo a telefonní číslo pro vyhlášení požárního poplachu, - požadavek na aktivaci SMS zpráv v případě výjezdu JSDHO, - oznámení nefunkčnosti prvku JSVV, - oznámení nedostatků v operativní dokumentaci IZS, - oznámení nedostatku v rámci spolupráce na operační úrovni.

16 e-PUSA, nástroj pro aktualizaci kontaktů na starosty a JSDHO

17 e-PUSA

18

19

20

21 Krizová mobilní telefonie : - Informace o ukončení smlouvy naleznete na adrese: http://www.krizove-rizeni.cz - Informace o projektu krizové mobilní telefonie: http://www.cz.o2.com/izs

22 e-mail : stefan.hrtus@zlk.izscr.cz tel.: +420 950 670 202 mobil : +420 724 190 313 RFSI : 662 575 095 web : www.hzszlk.eu


Stáhnout ppt "Plk. Ing. Štefan Hrtús Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ředitel odboru OPŘ a KIS Program : - organizační struktura oddělení KOPIS ( včetně TCTV."

Podobné prezentace


Reklamy Google