Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 HZS Olomouckého kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Ing. Josef Kočí 950 770

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 HZS Olomouckého kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Ing. Josef Kočí 950 770"— Transkript prezentace:

1 1 HZS Olomouckého kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Ing. Josef Kočí 950 770 346josef.koci@hzsol.cz květen 2008 Bc. David Buček 950 770 059david.bucek@hzsol.cz

2 2 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 … ( dále jen „Koncepce“ ) …byla schválená usnesením vlády České republiky č. 165 ze dne 25. února 2008 č. 165

3 3 Obsah 1. 1. Vyhodnocení Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 … ( zpracoval Ing. Kočí Josef ) Původní znění Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 2.2. Bezpečná společnost - úkoly veřejné správy, podnikové sféry a občanů 3.3. Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob včetně školní mládeže 4.4. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva 5.5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 6.6. Připravenost sil a prostředků 7.7. Materiální a finanční zabezpečení 8.8. Závěr

4 4 Cílem opatření orgánů státu a orgánů územních samosprávních celků při přípravě na mimořádné události a jejich řešení je ochrana je ochrana: života  života  zdraví  zdraví  majetku  majetku o b č a n ů pobývajících na území ČR

5 5 Úvod - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 … ( dále jen „Koncepce“ ) ( dále jen „Koncepce“ ) schválenáusnesením vlády České republikyč. 417 schválená usnesením vlády České republiky ze dne 22. dubna 2002 č. 417 byla upravena usnesením vlády ze dne 5. ledna 2005 č. 21 byla upravena usnesením vlády ze dne 5. ledna 2005 č. 21 byly stanoveny další směry rozvojecitlivých opatření byly stanoveny další směry rozvoje pro občany zvlášť citlivých opatření civilní ochranase začala měnit na efektivně fungující systém civilní ochrana (CO) se začala měnit na reálně a efektivně fungující systém při mimořádných událostech ( MU ) : ochrany obyvatelstva (OO) při mimořádných událostech ( MU ) :  živelní pohromy  průmyslové havárie  teroristické útoky použitelný i při řešeníkrizových situací použitelný i při řešení krizových situací :  nevojenského  i vojenského charakteru stala se dalším opatřením pro transformaci CO stala se dalším opatřením pro transformaci CO zahájenou v roce 2000 byl v ní byl v ní : uvedendosavadní stav v oblasti OO  uveden dosavadní stav v oblasti OO v České republice (ČR) navrženo řešení stávajících problémů  navrženo řešení stávajících problémů, a to i v návaznosti na závazky, které pro ČR aktuálně vyplývaly z mezinárodních úmluv a přijatých dokumentů ochrana obyvatelstva byla charakterizována ochrana obyvatelstva byla charakterizována jako: soubor činností a postupů  soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých směřujících k minimalizaci dopadůMU občanů, směřujících k minimalizaci dopadů MU na: ● životy a zdraví obyvatelstva ● majetek ● životní prostředí  vycházela ze základních principů, uplatňovaných ve vyspělých zemích světa, na kterých je OO organizována odpovědnost za ochranu obyvatelstvapřísluší státu  odpovědnost za ochranu obyvatelstva přísluší státu 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

6 6 byla zvýrazněna role integrovaného záchranného systému a potřeba byla zvýrazněna role integrovaného záchranného systému ( IZS ) a potřeba vybavení jeho složek : ● technikou ● materiálem ke zvládnutí následků jakýchkoliv MU ke zvládnutí následků jakýchkoliv MU včetně možných teroristických útoků s použitím zbraní hromadného ničení prohloubení veřejné informovanosti důraz byl položen i na prohloubení veřejné informovanosti zabývala se také zabývala se také : řešením vazeb a úkolů  řešením vazeb a úkolů jednotlivých stupňů : ● veřejné správy ● podnikové sféry ● občana materiálním vybavením základních složek IZS  materiálním vybavením základních složek IZS dobudováním systému operačních a informačních středisek IZS  dobudováním systému operačních a informačních středisek IZS informačním a komunikačním systémem krizového řízení  informačním a komunikačním systémem krizového řízení zvýšením úrovně připravenosti  zvýšením úrovně připravenosti : ● pracovníků veř. správy ( zejména obcí ) ● práv. osob a podnikajících fyzických osob ● občanů ● školní mládeže stanovenímopatření OO  stanovením základních organizačních a technických opatření OO stanovením postupu nakládání s materiálem civilní ochrany  stanovením postupu nakládání s materiálem civilní ochrany se potvrdila správnost : v období realizace Koncepce se potvrdila správnost : opatření  opatření k OO před MU nastavení hlavních směrů  nastavení hlavních směrů v oblasti OO naznačuje nutné dílčí změny a upřesnění zároveň však naznačuje nutné dílčí změny a upřesnění v jednotlivých oblastech a nutnost širšího pojetí a nutnost širšího pojetí opatření v OO Úvod - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 … ( dále jen „Koncepce“ ) ( dále jen „Koncepce“ ) 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

7 7 Analýza současného stavu Koncepce … Úkoly občanů : Úkoly občanů : poskytována možnost získávat informace je trvale poskytována možnost získávat informace od orgánů veřejné správy prostřednictvímwebových stránek prostřednictvím jejich webových stránek, hromadných informačních prostředků, tiskovin  MV – GŘ HZS ČR - http://www.mvcr.cz/hasici/ochrobyv/index.htmlhttp://www.mvcr.cz/hasici/ochrobyv/index.html  HZS Ol.kraje - http://www.hzsol.cz/index.php?id=168http://www.hzsol.cz/index.php?id=168  KÚ Ol. kraje - http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKrajhttp://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj možnost získávat informace i na akcích preventivně výchovného charakteru mají možnost získávat informace i na akcích preventivně výchovného charakteru pořádaných zejména HZS ČR pořádaných zejména HZS ČR ve spolupráci:  se složkami IZS ( Policie ČR, ZZS, JPO, AČR, Český červený kříž, neziskové organizace …)  orgány veřejné správy  dalšími organizacemi poskytují bezprostřední pomoc občanovi poskytují bezprostřední pomoc zejména:  složky IZS ( základní, ostatní )  orgány obcí  zaměstnavatelé většina občanů není dosud dostatečně informována a připravena většina občanů není dosud dostatečně informována a připravena správně reagovat na MU a poskytnout pomoc sobě a svým blízkým občané neznají dostatečně svá práva a povinnosti občané neznají dostatečně svá práva a povinnosti při vzniku MU a kriz.situací ( KS ) Dostávají se tak do role pasivního objektu Dostávají se tak do role pasivního objektu, zcela závislého na činnosti profesionálních sborů a služeb, tj.složek IZS a hum. organizací problémještě umocněn existencí jazykovébariéry tento problém může být ještě umocněn existencí jazykové bariéry zvyšující se migrace osob v důsledku zvyšující se migrace osob do zemí Evropské unie( EU ), ČR nevyjímaje v oblasti informovanosti a připravenosti občanůnezbytné zohlednit v oblasti informovanosti a připravenosti občanů na MU se jeví jako nezbytné zohlednit nepříznivý demografický vývoj nepříznivý demografický vývoj populace v ČR ( nárůst počtu obyvatel důchodovém věku odkázaných ve větší míře na cizí pomoc) přispívá k nízkému pocitu bezpečí občanů to vše přispívá k nízkému pocitu bezpečí občanů 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

8 8 Analýza současného stavu Koncepce … Úkoly obce : Úkoly obce : při plnění svých úkolů ochrany veřejného zájmu tvoří základní prvek veřejné správy při plnění svých úkolů ochrany veřejného zájmu tvoří základní prvek veřejné správy při zabezpečování opatření OO zabezpečování opatření OO při MU a KS měla by sehrávat rozhodující úlohupři informování měla by sehrávat rozhodující úlohu při informování o: ohroženích  možných ohroženích opatřeních  plánovaných opatřeních postupu při řešení  postupu při řešení: ● následků mimořádných událostí ● při organizování pomoci postiženému obyvatelstvu menší obce však tuto funkci dostatečně neplní, zejména menší obce však tuto funkci dostatečně neplní, příčinou je většinou nedostatečné personální a finanční zabezpečení prostředkem pro zlepšení preventivně výchovné činnostije využití stávajících vhodným prostředkem pro zlepšení preventivně výchovné činnosti je využití stávajících center informačních a poradenských center při obecních úřadech se daří prosazovat odpovědnostu ORP postupně se daří prosazovat odpovědnost za ochranu obyvatelstva, zejména u ORP zabezpečují především úkoly:  stanovené havarijním plánem  krizovým plánem ( jako orgán krizového řízení )  povodňovými plány  plány rozvoje vodovodů a kanalizací atd., podílejí na dále se podílejí na: provádění  provádění: ● záchranných a likvidačních prací ● nouzovém přežití obyvatelstva obce zajišťování  zajišťování: ● vyrozumění ● varování ● podávání tísňových informací ● evakuaci ● ukrytí některé obce také spravují věcné prostředky některé obce také spravují věcné prostředky včetně prostředků individuální ochrany, které získaly podle požadavků do majetku obcí od státu bezúplatným převodem na podporu plněníúkolů mohou býtposkytovány příspěvky na podporu plnění těchto úkolů mohou být obcím poskytovány příspěvky :  ze státního rozpočtu  státní dotace 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

9 9 Analýza současného stavu Koncepce … Úkoly obce : Úkoly obce : pozornost je věnovánazařízenímv obci zvláštní pozornost je věnována zařízením umístěným v obci:  zdravotnická  sociální  školy  předškolní  školské Obecní úřady také zabezpečují Obecní úřady také zabezpečují v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí: seznamování dislokovaných zastupitelských úřadů  seznamování na území obce dislokovaných zastupitelských úřadů cizích států a mezinárodních organizací a mezinárodních organizací akreditovaných na území ČR : s charakteremohrožení ● s charakterem možného ohrožení s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi ● s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi ochranou obyvatelstva ● ochranou obyvatelstva se nepodařilovyužít vytváření zařízení civilní ochrany dosud se nepodařilo u obcí využít dostatečně možnosti vytváření zařízení civilní ochrany k plnění úkolů OO, příčina ( zařízení CO ) k plnění úkolů OO, příčina může být např :  v nedostatečné informovanosti starostů obcí  neujasněnosti úlohy těchto zařízení  v problematice materiálního a finančního zabezpečení k plnění úkolůse počítá k plnění úkolů obcí v oblasti OO se počítá především: s využitím jednotek sborů dobrovolných hasičůzapojením do  s využitím jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, s jejich zapojením do zařízení CO zařízení CO, která jsou jedním z nástrojů pro plnění zákonem stanovených úkolů v oblasti OO Zřizovat tato zařízení Zřizovat tato zařízení, zejména na bázi: vybraných jednotek požární ochrany ● vybraných jednotek požární ochrany členů občanských sdružení ● členů občanských sdružení působících na úseku požární ochrany nezařazených do jednotek požární ochrany členů dalšíchsdružení ● členů dalších občanských sdružení se ukazuje jako účelné na základě dobrovolného závazku plnit úkoly v zařízeních CO, se ukazuje jako účelné přípravu určených pracovníkůorganizuje obecní úřad přípravu určených pracovníků obce k řešení úkolů OO při MU organizuje obecní úřad a HZS krajepři vzniku MU HZS kraje ( v prvé řadě základní složky IZS ), při vzniku MU, jejíž rozsah je nad rámec zabezpečována z úrovně možností obce, jsou opatření k OO zabezpečována z úrovně:  obce s rozšířenou působností  nebo z úrovně kraje  nebo HZS kraje 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

10 10 Analýza současného stavu Koncepce … Úkoly právnických osob a podnikajících fyzických osob ( PaPFO ) … Úkoly právnických osob a podnikajících fyzických osob ( PaPFO ) … při zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plní při zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plní : opatření prozdolávání MU  opatření pro případ zdolávání MU bezprostředně zajišťují úkoly OO  bezprostředně zajišťují úkoly OO ve vztahu ke svým zaměstnancům sehrávají v součinnosti s obcí a HZS kraje rozhodující úlohu  sehrávají v součinnosti s obcí a HZS kraje rozhodující úlohu : ● při informování o: - možných ohroženích a plánovaných opatřeních - postupech při řešení následků MU ● při organizování pomoci postiženým zaměstnancům u určených PaPFO byla opatření OO zapracována do plánů krizové připravenosti zařazením do hav. plánů, plní úkoly v oblasti OO v rozsahu jim stanoveném těmito plány vůči svým zaměstnancům zabezpečují vůči svým zaměstnancům zabezpečují:  informování o hrozících MU a plánovaných opatřeních  varování  evakuaci  ukrytí  organizování záchranných prací  organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci směrem k územním orgánům a státním orgánům zabezpečují vyrozumívání směrem k územním orgánům a státním orgánům zabezpečují vyrozumívání při vzniku MU jsou především využívány k plnění úkolů ochrany zaměstnanců jsou především využívány: jednotky HZS podnikůjednotky sborů dobrovolných hasičů podniků  jednotky HZS podniků  jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků jsou u PaPFO postupně zřizována zař. CO. Pro plnění zákonem stan. úkolů v oblasti OO jsou u PaPFO postupně zřizována zař. CO. ( Jejich celkový počet na konci roku 2006 dosáhl 151 ) budou podílet především na zabezpečení Uvedené jednotky a zařízení CO se budou podílet především na zabezpečení: ● evakuace ● doprovod a péče o evakuované ● zabezpečení nouzového přežití ● organizování humanitární pomoci ● zjišťování a označování nebezpečných oblastí ● provádění dekontaminace PaPFO dostatečně nevyužívají možnosti uplatnit z dosavadních poznatků vyplývá, že PaPFO dostatečně nevyužívají možnosti uplatnit výdaje na činnost zařízení CO výdaje na činnost zařízení CO jako součást výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů pravidelně byla prováděna zaměstnání s pracovníky OO HZS krajů pravidelně byla prováděna zaměstnání s pracovníky OO HZS krajů a to zejména k ujasnění základních organizačního složení zařízení CO a doporučených věcných prostředků 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

11 11 Analýza současného stavu Koncepce … Úkoly orgánů kraje … Úkoly orgánů kraje … zajišťují, organizují a koordinují přípravu zajišťují, organizují a koordinují přípravu na realizaci opatření v oblasti OO ve své územní působnosti významnou úlohusehrávají HZS krajů, významnou úlohu na krajské úrovni sehrávají HZS krajů, které plní úkoly:  orgánů krajů  obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ( ORP ) v zajišťování přípravy v zajišťování přípravy :  na mimořádné události  provádění záchranných a likvidačních prací  ochrany obyvatelstva. pro řešení následkůMUa zmírnění dopadů krizových situací, pro řešení následků jednotlivých MU a zmírnění dopadů krizových situací, byla opatřeníOO zapracována byla opatření OO zapracována do:  havarijních plánů krajů  vnějších havarijních plánů jsouprůběžně upřesňována a podle aktuálních potřeb jsou dále průběžně upřesňována 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

12 12 Analýza současného stavu Koncepce … Úkoly Ministerstva vnitra a jiných ústředních správních úřadů … Úkoly Ministerstva vnitra a jiných ústředních správních úřadů … v oblasti OO jsou působnosti a pravomoci státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti PaPFO upraveny především:  zákonem o IZS ( 239 / 2000 Sb., )  krizovým zákonem ( 240 / 2000 Sb., )  dalšími právními předpisy ( zejména zákoníkem práce-262 2006 Sb., ) Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR ( MV – GŘ HZS ČR) sehrávározhodující úlohu při sjednocování postupu sehrává v oblasti OO rozhodující úlohu při sjednocování postupu:  ministerstev  ostatních správních úřadů  krajských úřadů  obecních úřadů,  právnických osob a podnikajících fyzických osob Opatření OO a další opatření Opatření OO a další opatření související s ochranou obyvatelstva:  ostatních života  zdraví  majetku  životního prostředí při krizových situacích byla při krizových situacích byla ve spolupráci s ministerstvy a ostatními ústředními zapracována do vydaných typových plánů. správními úřady zapracována do vydaných typových plánů. Při plánování opatření v oblasti ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti spolupracuje s Policií ČR a koordinaci s ministerstvy a ostatními úřady v této oblasti zabezpečuje ve spolupráci s odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

13 13 Analýza současného stavu Koncepce … Zdokonalování připravenosti složek integrovaného záchranného systému … Zdokonalování připravenosti složek integrovaného záchranného systému … jsou postupně vybavoványaby byly schopny jsou postupně vybavovány technikou a materiálem tak, aby byly schopny pružně zvládat následky zvládat následky :  jakýchkoliv MU  možných teroristických útoků i s použitím látek nebo prostředků ( CBRN ) : ● chemických ● biologických ● radiologických ● jaderných zbraní získat materiální vybavení získat materiální vybavení pro složky IZS pro plnění jejich základních úkolů v ochraně je průřezovým meziresortním úkolem ( obyvatelstva je průřezovým meziresortním úkolem ( který může MV přímo řešit jen v rámci HZS ČR a Policie ČR s omezeními plynoucími ze státního rozpočtu ) prostředkypro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí prostředky uvolňované státem pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí ( SDH) jsou významnější dotací státu jedinou významnější dotací státu pro tyto účely věnovanou mimo resort MV bylo rozhodnuto vybudovat bylo rozhodnuto vybudovat z vytypovaných stanic HZS krajů síť tzv. opěrných bodů síť tzv. opěrných bodů vybavených vedle běžné požární techniky i technikou a materiály umožňujícími zásah na speciální druh mimořádné události. byla stanovena předurčenost současně s budováním opěrných bodů byla stanovena předurčenost jednotek požární ochrany pro záchranné práce vyšší vybavenostipřispívají pohotovostní zásoby k vyšší vybavenosti opěrných bodů přispívají pohotovostní zásoby Správy ochraňované HZS krajů státních hmotných rezerv ( SSHR ) ochraňované HZS krajů bylo doporučenoosoupravu ochranných prostředků bylo doporučeno o dopracovaném návrhu na doporučenou soupravu ochranných prostředků pro zdravotnickou záchrannou službu a Policii ČRa způsobuvybavování Policie pro zdravotnickou záchrannou službu a Policii ČR a způsobu postupného vybavování Policie ČR ochrannými prostředky ČR ochrannými prostředky, uvolnění finančních prostředků na alespoň minimální vybavení hlídek Policie ČR ochrannými prostředky aby alespoň vybrané síly a prostředky je dále vyvíjeno enormní úsilí, aby alespoň vybrané síly a prostředky základních složek IZS byly vybavenyosobními dozimetry byly vybaveny v dostatečné míře zejména osobními dozimetry. 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

14 14 Analýza současného stavu Koncepce … Zdokonalování připravenosti složek integrovaného záchranného systému … Zdokonalování připravenosti složek integrovaného záchranného systému … k ostatním složkám IZS patří síly a prostředky Armády ČR k ostatním složkám IZS patří také vyčleněné síly a prostředky Armády ČR, především vojenské záchranné útvary vojenské záchranné útvary ( VZÚ - podřízené 15. ženb. Bechyně ), které však budou zásadním reorganizovány způsobem reorganizovány na:  dvě samostatné záchranné roty ( Rakovník, Olomouc )  dva ženijní prapory ( Rakovník, Olomouc )  157. záchranný prapor Hlučín bude v plném rozsahu majetkově, finančně a personálně delimitován a předán HZS ČR. byla přijata Koncepce chemické služby Hasičského záchranného sboru ČR byla přijata Koncepce chemické služby Hasičského záchranného sboru ČR, která která kromě zabezpečení chemické služby u jednotek HZS ČR řeší úkoly ochrany obyvatelstva řeší úkoly ochrany obyvatelstva v oblasti:  zjišťování  předávání  vyhodnocování  využívání při řešení krizových situacíteroristickými útoky při řešení krizových situací spojených s teroristickými útoky :  za stavu ohrožení státu  za válečného stavu  při MU v zahraničí v oblasti humanitární pomocibylyuzavřeny dohody o spolupráci v oblasti humanitární pomoci byly MV-GŘ HZS ČR uzavřeny dohody o spolupráci s : Ekumenickou radou církví, Českou biskupskou konferencí, ČČK a obč.sdružením ADRA. spolupráce na projektu vytváření psychosociálních intervenčních týmů Jedním z výstupů je spolupráce na projektu vytváření psychosociálních intervenčních týmů k poskytování pomoci při zvládání stresu a posttraumatických jevů. Obdobné dohody jsou uzavírány HZS krajů. jsou vyhlašovány granty Na podporu jejich činnosti jsou vyhlašovány granty. údajů o radiační, chemické a biologické situaci 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

15 15 Analýza současného stavu Koncepce … Zdokonalování připravenosti složek integrovaného záchranného systému … Zdokonalování připravenosti složek integrovaného záchranného systému … voblasti krizového řízení je vytvářen informační systém v oblasti krizového řízení je vytvářen informační systém, kde budou aktivovány také mechanismy k informačnímu zabezpečení v oblasti OO a majetkových hodnot dochází k postupné integraci činnostioperačních středisek dochází k postupné integraci činnosti bývalých „okresních“ operačních středisek a jejich činnost je slučována do krajských nebo „sektorových“ operačních a informačních středisek HZS krajů. Ve všech krajích jsou vybudována operační a informační střediska HZS krajů, většina z nich byla vybudována nově. V souvislosti s jejich výstavbou byla vždy posuzována možnost integrace všech základních složek IZS do společného operačního střediska orgány ČR se postupně zapojují do informačních systémů EU příslušné orgány ČR se postupně zapojují do informačních systémů EU v oblasti výměny vážných nehodách a hrozbách teroristických útoků informací o vážných nehodách a hrozbách teroristických útoků. Operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČRje kontaktním Operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR ( OPIS MV-GŘ HZS ČR ) je kontaktním místem oproti MIC místem oproti MIC ( Monitoring and Information Centre ) EU. jsoupříslušné orgány V rámci Akčního programu EU pro oblast civilní ochrany jsou příslušné orgány postupně zapojoványdoprogramů zapojovány do dalších nově vytvářených programů: „Mapování rizik“  v roce 2004 se ČR zapojila do projektu „Mapování rizik“ (Risk Mapping), který probíhá v rámci 6. rámcového výzkumného programu Společného výzkumného střediska EU. podílí na zpracování podkladůStanovení a řízení rizika  dále se ČR podílí na zpracování podkladů do projektu „Stanovení a řízení rizika v městských oblastech v městských oblastech“ (Assessment and Management of Risks in Urban Areas). Závěryjsou využity při přípravě managementu a velitelů Závěry z realizace uvedených projektů jsou využity při přípravě managementu a velitelů složek IZS. složek IZS. ČR se účastní některých mezinárodních cvičení ČR se účastní některých mezinárodních cvičení v rámci tzv. „Mechanismu zesílené spolupráce Společenství při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany “. 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

16 16 Analýza současného stavu Koncepce … Zdokonalování připravenosti složek integrovaného záchranného systému … Zdokonalování připravenosti složek integrovaného záchranného systému … byly stanoveny požadavky na: byly stanoveny požadavky na: odbornou způsobilost  odbornou způsobilost v oblasti OO pro: ● příslušníky HZS ČR, ● zaměstnance zařazené na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků zvláštní odbornou způsobilost  zvláštní odbornou způsobilost pro úředníky ve správních úřadech Kurzy k získání odborné způsobilostijsou realizoványvzdělávacími Kurzy k získání odborné způsobilosti pro příslušníky HZS ČR jsou realizovány vzdělávacími zařízeními MV- GŘ HZS ČR. zařízeními MV- GŘ HZS ČR. Při vzniku požadavků na odbornou způsobilostdo Při vzniku požadavků na odbornou způsobilost příslušníků vyčleněných pro zapojení do mezinárodních aktivitdva základní cíle mezinárodních aktivit byly stanoveny dva základní cíle:  provést výběr osob  zabezpečit jejich jazykovou průpravu  zapojit se do vzdělávacích programů Odborná příprava Odborná příprava personálu zařízení CO ve vzdělávacích zařízeních v působnosti se realizuje na základě schválených Ministerstva vnitra a vzdělávacích zařízeních HZS krajů se realizuje na základě schválených učebních osnov učebních osnov, ke kterým budou vydány učební texty. zvýšení úrovně připravenosti pracovníků: zvýšení úrovně připravenosti pracovníků:  veřejné správy  právnických osob  fyzických osob  školní mládeže Za řízení a koordinaci vzděláváníodpovídá Ministerstvo vnitra Za řízení a koordinaci vzdělávání v oblasti OO odpovídá Ministerstvo vnitra, které stanovilo požadavky k získání odborné způsobilosti. 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

17 17 Analýza současného stavu Koncepce … Zdokonalování připravenosti složek integrovaného záchranného systému … Zdokonalování připravenosti složek integrovaného záchranného systému … Usnesením Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) ze dne 16. listopadu 2004 č. 14 byla schválena Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení schválena Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (nahradila obdobnou koncepci která pokrývá problematiku vzdělávání z roku 2001), která pokrývá problematiku vzdělávání:  v oblasti krizového řízení  ochrany obyvatelstva  obrany státu  ochrany ekonomiky  hospodářských a dalších opatření pro krizové stavy  vnitřní bezpečnosti a pořádku  požární ochrany a IZS. byly zpracovány V souladu s harmonogramem prací, který je součástí této koncepce, byly zpracovány učební materiály k jednotlivým vzdělávacím modulům učební materiály k jednotlivým vzdělávacím modulům, včetně modulu OO. Systém přípravy osob zahrnuje získání kvalifikace Systém přípravy osob zahrnuje získání kvalifikace cestou:  vyššího odborného nebo  vysokoškolského vzdělání  další profesní vzdělávání. V prvém případě se jedná o vzdělávání v rámci programů, akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ( MŠMT ). Další profesní vzdělávánípro cílové skupinyosob Další profesní vzdělávání je určeno pro cílové skupiny osob se zaměřením na prohloubení kvalifikace potřebné:  k výkonu funkce  činnosti v oblasti krizového řízení  nebo doplnění potřebných znalostí pro konkrétní funkce nebo činnosti. 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

18 18 Analýza současného stavu Koncepce … Zdokonalování připravenosti složek integrovaného záchranného systému … Zdokonalování připravenosti složek integrovaného záchranného systému … byl schválen Návrh společného minima propotřeby vzdělávání odborníků v oblasti byl schválen Návrh společného minima pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti bezpečnosti ( Usnesením BRS ze dne 3. 7 2007 č. 32 ) stanovuje jednotný vědomostní základ Tento dokument stanovuje jednotný vědomostní základ pro vysokoškolské vzdělávání odborníků působících v oblasti bezpečnosti odborníků působících v oblasti bezpečnosti, na základě kterého mají vysoké školy možnost akreditovat vlastní studijní programy. Cílemje snaha dosáhnoutsjednocení přípravy Cílem tohoto kroku je snaha dosáhnout určitého sjednocení přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků v uvedené oblasti. jednou z cílových skupinjsou volení funkcionářizejména jednou z cílových skupin, stanovených koncepcí vzdělávání, jsou volení funkcionáři, zejména starostové obcípříprava za vol. období starostové obcí, jejichž příprava v oblasti kriz.řízení a OO probíhala zpravidla 1x za vol. období. Institutem pro místní správu Prahadalšími vzděl. zařízenímibylyorganizovány Institutem pro místní správu Praha a dalšími akreditovanými vzděl. zařízeními byly organizovány kurzyzvláštní odborné způsobilostiorgánů veřejné správy kurzy k získání nebo obnovení zvláštní odborné způsobilosti pro úředníky orgánů veřejné správy. MV-GŘ HZS ČRaktualizovalo Zaměření a formy preventivně výchovné MV-GŘ HZS ČR v roce 2004 aktualizovalo Zaměření a formy preventivně výchovné činnostina úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstvaje činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Na základě tohoto dokumentu je realizována příprava obyvatelstva k sebeochraně avzájemné pomoci realizována příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku MU. se na základních a středních školách vyučuje tematika na základě pokynu vydaného MŠMT se na základních a středních školách vyučuje tematika ochrany člověkav rozsahu šesti vyučovacích hodin ročně ochrany člověka za MU v rozsahu šesti vyučovacích hodin ročně byla distribuována metodická příručka pro učitele Do všech základních a středních škol byla distribuována metodická příručka pro učitele Ochrana člověka za mimořádných událostí Ochrana člověka za mimořádných událostí a další publikace a výukové filmy zaměřené na chování při povodních, při úniku neb. látek a na poskytování první pomoci. Na přípravě učitelůse aktivně podílejí lektoři HZS ČR Na přípravě učitelů k výuce uvedené tématiky se aktivně podílejí lektoři HZS ČR ve spolupráci s odbory školství krajských úřadů. v přípravě ostatního obyvatelstvasehrávaly rozhodující roli v přípravě ostatního obyvatelstva sehrávaly rozhodující roli především základní a ostatní složky IZS složky IZS, nejvíce k tom byly využívány internetové stránky, dny otevřených dveří, ukázky činnosti na veřejnosti, prezentace a články ve sdělovacích prostředcích, vydávání letáků, V rámciprojektu brožur, publikací a dalších propagačních materiálů.V rámci preventivně informačního projektu „Bezpečné cestování“byly využity plochy v prostředcích hromadné dopravy „Bezpečné cestování“ byly využity plochy v prostředcích hromadné dopravy 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

19 19 Analýza současného stavu Koncepce … Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva … Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva … MV-GŘ HZS ČR MV-GŘ HZS ČR : zabezpečovalo  zabezpečovalo koordinovalo  koordinovalo organizační a technická opatření v oblasti OO organizační a technická opatření v oblasti OO především:  varování  informování obyvatelstva  vyrozumění orgánů krizového řízení a složek IZS Současný systém varování, Současný systém varování, který je zajišťován a provozován MV-GŘ HZS ČR: v trvalé pohotovosti  je udržován v trvalé pohotovosti zabezpečuje varovánípři MU  zabezpečuje varování obyvatelstva při reálně hrozící nebo již nastalé MU během několika minut je tvořen :  infrastrukturou vysílačů ( 154 )  vyrozumívacími centry  koncovými prvky varování, které je možno dálkově aktivovat ze tří úrovní ( 5757 ) ● elektrické rotační sirény ( 4878 ), které mají z dnešního hlediska nízké užitné vlastnosti a jsou proto postupně nahrazovány sirénami elektronickými  v posledních letech jsou v řadě obcí a měst nahrazovány zastaralé a mnohdy nefunkční obecní rozhlasy moderními elektronickými systémy varování a vyrozumění je dosaženo je dosaženo celkově 90 % pokrytí území ČR varovným signálem osvědčilo se zavedení jediného varovného signálu „všeobecná výstraha“ osvědčilo se zavedení jediného varovného signálu „všeobecná výstraha“ s následnou tísňovou informací o hrozící nebo vzniklé MU, což bylo potvrzeno i při povodních. do povědomídostalo pravidelné provádění akustické zkoušky sirén do povědomí veřejnosti se dostalo pravidelné provádění akustické zkoušky sirén každou první středu v měsíci ve 12,00 hodin (Olomoucký kraj ve 12,10 hodin ) 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

20 20 Analýza současného stavu Koncepce … Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva … Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva … jednotky SDH obcí jsou jednotky SDH obcí jsou postupně, v návaznosti na finanční možnosti HZS krajů, vybavoványrostředky umožňujícími jim vyhlásit požární poplach dálkově vybavovány prostředky umožňujícími jim vyhlásit požární poplach dálkově přímo z je zabezpečeno selektivní ovládání sirén v obci operačního střediska HZS kraje. Současně je zabezpečeno selektivní ovládání sirén v obci pro vyhlášení požárního poplachu jednotce SDH obce z operačního střediska HZS kraje. byl dokončen projekt zavedení jednotného evropského tísňového volání „112“. je v provozu všech 14 telefonních center tísňového volání 112 Od května 2005 je v provozu všech 14 telefonních center tísňového volání 112 na operačních a informačních střediscích HZS krajů a HZS hl. města Prahy. pro zabezpečování ukrytí stát: pro zabezpečování ukrytí obyvatelstva v souladu s Koncepcí, stát: již neposkytuje dotace  již neposkytuje dotace na: ● výstavbu ● rekonstrukce netrvá na zachování jejich účelu  ani netrvá na zachování jejich účelu v mírové době pokračoval proces vyřazování stálých úkrytů pokračoval proces vyřazování stálých úkrytů z evidence, vedené podle zákona o IZS HZS kraje ( v letech 2002 – 2006 bylo vyřazeno z evidence téměř 1 500 stálých úkrytů, k 31.12.2006 zůstalo v evidenci celkem 3 709 stálých úkrytů s kapacitou 721 924 ukrývaných osob ) vznikla potřeba analyzovat možnosti na druhé straně vznikla potřeba analyzovat možnosti pro stanovení základních požadavků OO na projektování staveb OO na projektování staveb, v nichž dochází ke shromažďování velkého počtu osob ( např. nákupní centra, kulturní a sportovní zařízení a jiné multifunkční objekty). bylaustanovena pracovní skupina HZS ČR K řešení tohoto úkolu byla ustanovena pracovní skupina HZS ČR. k ochraně osob před radioaktivní kontaminací a účinky nebezpečných látek k ochraně osob před radioaktivní kontaminací a účinky nebezpečných látek se využívatimprovizované ukrytí předpokládá využívat zejména ochranných vlastností staveb (improvizované ukrytí) k ochraně dýchacích cest, očí a povrchu tělaimprovizované prostř. ochrany k ochraně dýchacích cest, očí a povrchu těla používat improvizované prostř. ochrany ochranných systémů ochranných systémů podzemních dopravních staveb a stálých úkrytů a stálých úkrytů 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

21 21 Analýza současného stavu Koncepce … Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva … Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva … k zabezpečení nouzového přežití k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva při MU: využívánavytipovaná vhodná stacionární zařízení byla využívána zejména vytipovaná vhodná stacionární zařízení s možností:  ubytování  stravování opatření jsou řešena v havarijních plánech krajů bylovytvořeno k 31.12.2006 bylo u HZS krajů vytvořeno: 219 souprav materiálu nouzového přežití  219 souprav materiálu nouzového přežití k okamžitému použití na stanicích HZS 85 soupravk následnému použití  85 souprav materiálu k následnému použití u územních odborů bylo pořízeno 8 kontejnerů nouzového přežití v působnosti HZS krajů bylo pořízeno 8 kontejnerů nouzového přežití s kapacitou pro 25 - 50 osobPořizování bude pokračovat 25 - 50 osob. Pořizování kontejnerů nouzového přežití bude pokračovat do dosažení stanoveného počtu 15 ks. na centrální úrovni jevytvořeno 3 000 ubytovacích míst na centrální úrovni je v současné době vytvořeno 3 000 ubytovacích míst v materiálních základnách humanitární pomoci:  z toho u HZS ČR je vytvořeno 5 souprav pro celkem 750 osob  a u Armády ČR je připraveno nouzové ubytování pro 2250 osob Jsou připravena organizační opatření k jejich operativnímu použití. 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

22 22 Analýza současného stavu Koncepce … Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva … Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva … byl schválen byl schválen ( Usnesením vlády ze dne 15. prosince 2004 č. 1276 ) Harmonogram dalšíhopostupu ( Harmonogram CBRN ) se stanovením odpovědnosti za Harmonogram dalšího postupu ( Harmonogram CBRN ) se stanovením odpovědnosti za plnění jednotlivých úkolů přizabezpečování: plnění jednotlivých úkolů při zabezpečování:  zjišťování  předávání  vyhodnocování  využívání údajů situaci o situaci ( radiační, chemické, biologické ) za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, při řešení krizových situací spojených:  s teroristickými útoky  pro řešení mimořádných událostí v zahraničí byl následně aktualizován byl následně aktualizován usnesením vlády ČR ze dne 26. dubna 2006 č. 471, kterým došlo dalšímu upřesnění zadaných úkolů včetně termínů jejich plnění. cílem je vytvoření systémukterý bude reagovat na rizika spojená s použitím CBRN cílem je vytvoření systému, který bude reagovat na rizika spojená s použitím CBRN a bude předpokladem pro přijímání efektivních opatření k OO Dotčené resortybudou vzájemně sdílet informace Dotčené resorty budou vzájemně sdílet informace týkající se chemické, biologické a radiační situace. Ty informace budou shromažďovány a vyhodnocovány a spolu s návrhy opatření na OO předávány jako podklady pro rozhodování orgánům krizového řízení proces bude realizovánna národní a krajské úrovni Tento proces bude realizován podle závažnosti vzniklé situace na národní a krajské úrovni cestou MV-GŘ HZS ČR a HZS krajů. jsou vyčleněny prostory pro Národní koordinační a vyhodnocovací V rámci OPIS MV-GŘ HZS ČR jsou vyčleněny prostory pro Národní koordinační a vyhodnocovací středisko zbraní hromadného ničení středisko zbraní hromadného ničení, obdobná vyhodnocovací střediska jsou budována na úrovni HZS krajů. Uvedená střediska budou součástí systémového řešení situací spojených s použitím CBRN. Tento systém bude předpokladem také pro přijímání nezbytných opatření k OO a občanů ČR v zahraničí v souvislosti s aktuálními hrozbami teroristických útoků. Jedním z prvotních úkolů Jedním z prvotních úkolů stanovených v Harmonogramu CBRN, bylo zpracovat podkladyk návrhům na legislativní bylo zpracovat podklady k návrhům na legislativní změny potřebné k zabezpečení právního rámce řešené problematiky. probíhá též technická příprava na vyhodnocováníCBRN situace Souběžně s pracemi na legislativě probíhá též technická příprava na vyhodnocování CBRN situace, byla organizována cvičení INTEX v jejímž rámci byla organizována cvičení INTEX zaměřená na zjišťování, předávání, vyhodnocování využívání údajůpodle standardů NATO a využívání údajů o radiační, chemické a biologické situaci podle standardů NATO. 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

23 23 Analýza současného stavu Koncepce … Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva … Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva … organizace výzkumu a vývoje je řešena prostřednictvím organizace výzkumu a vývoje v oblasti OO je řešena prostřednictvím jednoho centrálního pracovištěodpovědného za centrálního pracoviště v působnosti Ministerstva vnitra, odpovědného za:  analytické  syntetické  koncepční  získávání informací o nové technice a nových technologiích ve světě,  vlastní doplňkový a aplikační výzkum a transfer těchto poznatků do praxe. Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Tyto úkoly plní Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. práce práce v oblasti ochrany obyvatelstva 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

24 24 Analýza současného stavu Koncepce … Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva … Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva … pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu plánoványzabezpečovány pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu jsou plánovány a zabezpečovány úkolyOO úkoly OO s využitím : připravených opatřeních připravených opatřeních pro řešení následků MU nevojenského charakteru opatření OO Seznamu opatření pro Národní systém reakcena krize opatření OO byla zapracována do Seznamu opatření pro Národní systém reakce na krize ( který byl schválen usnesením BRS ze dne 6. června 2006 č. 50 )  jednotlivá opatření byla rozpracována do příslušných katalogových listů evakuace evakuace z míst předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových prostorů Armády ČR se bude plánovat až v případě příznakůhrozby válečného konfliktu se bude plánovat až v případě příznaků aktuální hrozby válečného konfliktu  zvláště je řešeno dopravní a pořádkové zabezpečení ve vztahu k potřebám zajištění obrany státu. k ukrytí využitím fondu stálých úkrytů k ukrytí obyvatelstva se počítá i s využitím fondu stálých úkrytů, popřípadě vhodných pro ně prostorů  při nárůstu hrozby válečného konfliktu budou vytipovány podzemní, suterénní a jiné části improvizované kryty obytných domů, provozních a výrobních objektů k jejich úpravě na improvizované kryty probíhá proces zhodnocení skutečných potřeb věcných prostředků probíhá proces zhodnocení skutečných potřeb věcných prostředků nezbytných pro řešení s jejich smluvním zajištěním OO za stavu ohrožení státu a válečného stavu s jejich smluvním zajištěním u vybraných dodavatelů formou nezbytných dodávek z existujících zdrojů, ze zdrojů k tomu účelu vytvořených nebo plánováním zahájení jejich výroby k získání celkové potřeby( PIO )  k získání celkové potřeby prostředků individuální ochrany ( PIO ) pro zabezpečení vybraných byl zpracovávánpřehled o kategorií osob za stavu ohrožení státu a válečného stavu byl od roku 2004 byl zpracováván přehled o kapacitách školských, zdravotnických, sociálních a obdobných zařízeních a počtu neumístěných dětí skutečná potřebabude  skutečná potřeba na jejich zabezpečení systémem hospodářských opatření pro krizové stavy bude známa po dokončení vytříděníprostředků známa po dokončení vytřídění nefunkčních prostředků ostatnímu obyvatelstvubudou vytvořenypodmínky k nákupu PIO  ostatnímu obyvatelstvu budou vytvořeny podmínky k nákupu PIO ve specializovaných prodejnách byl zahájen proces zřizování zařízení civilní ochrany ( CO ) byl zahájen proces zřizování zařízení civilní ochrany ( CO ) s cílem doplnit složky IZS o v počtu cca 75 000 – 100 000 osob zařízení CO v počtu cca 75 000 – 100 000 osob,  které mají být připraveny k plnění úkolů OO, zejména k evakuaci, zabezpečení ukrytí, distribuci a výdeji prostředků individuální ochrany, k obsluze speciálních stacionárních a mobilních zařízení pro dekontaminaci osob, techniky, dopravních prostředků, oděvů, budov a terénu 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

25 25 Analýza současného stavu Koncepce … Řešení materiálu civilní ochrany … Řešení materiálu civilní ochrany … odsun materiálu civilní ochrany odsun materiálu civilní ochrany z úložišť:  organizačních složek státu  státních organizací  obcí  právnických osob  podnikajících fyzických osob byl ukončen k 31. říjnu 2005 do skladů HZS ČR, byl ukončen k 31. říjnu 2005. Opatření Ministerstva financí o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu Podle Opatření Ministerstva financí o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu nabylo příslušnost hospodaření č.j. 221 /84067 / 2001 nabylo příslušnost hospodaření k materiálu civilní ochrany Ministerstvovnitra Ministerstvo vnitra, které provedlo jeho řádné zaúčtování. Některé druhybyly Některé druhy tohoto majetku byly z důvodu veřejného zájmu a z hlediska hospodárnosti bezúplatně převedeny bezúplatně převedeny do vlastnictví nebo příslušnosti hospodaření -  organizačních složek státu  obcí  právnických osob  podnikajících fyzických osob v celkové účetní ceně cca 190 mil. Kč Příslušnost hospodařit Příslušnost hospodařit k funkčnímu materiálu civilní ochrany je MV-GŘ HZS ČR bezúplatně převáděna na další složky IZS a HZS krajů bezúplatně převáděna na další složky IZS a HZS krajů k plnění funkcí státu, popř. jiných úkolů v rámci jim stanoveného předmětu činnosti. ve skladechpokračuje posuzování způsobilostia třídění ve skladech HZS ČR pokračuje posuzování způsobilosti a třídění materiálu civilní ochrany Nefunkční a neupotřebitelný materiál je likvidován. Od roku 2002 do konce roku 2006 HZS ČR provedl likvidaci cca 5.886 tun tohoto materiálu v účetní ceně z EKIS-SAP R3 cca 610 mil. Kč s celkovými rozpočtovými výdaji cca 23 mil. Kč. 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

26 26 Analýza současného stavu Koncepce … Zásady financování ochrany obyvatelstva … Zásady financování ochrany obyvatelstva … základní opatření OO jsou zaměřena na minimalizaci negativních dopadů základní opatření OO jsou zaměřena na minimalizaci negativních dopadů MU a KS nevojenského charakteru Rozšiřující se okruh hrozeb a rizik Rozšiřující se okruh hrozeb a rizik nevojenského ohrožení a vzrůstající rozsah jejich možných dopadů vyžaduje adekvátní navýšení finančních prostředků na OO vyžaduje adekvátní navýšení finančních prostředků na OO. běžné výdajejsou využívány běžné výdaje jsou využívány zejména:  na přípravu a informování obyvatelstva  zabezpečení činnosti a přípravu spec. v oblasti OO a personálu zařízení CO  zabezpečení provozu systému varování a vyrozumění  na zabezpečení úkolů OO u: ● obcí ● občanských sdružení ● právnických osob ● pod. fyzických osob byl zabezpečen odsunmateriálu CO ze skladů a úložišť finančně byl zabezpečen odsun materiálu CO ze skladů a úložišť práv.a pod. fyzických osob V současné době jehrazeno uskladnění věcných V současné době je z rozpočtových prostředků Ministerstva vnitra hrazeno uskladnění věcných prostředků u HZS ČRlikvidace nefunkčního materiálu civilní ochrany, provoz infrastruktury prostředků u HZS ČR, likvidace nefunkčního materiálu civilní ochrany, provoz infrastruktury, která realizuje nebo se podílí na zabezpečení ochrany obyvatelstva : ● vzdělávací zařízení ● sklady ● opravny ● chráněná pracoviště ● další zařízení v působnosti HZS ČR kapitálové výdajejsou využívány kapitálové výdaje jsou využívány zejména na:  modernizaci systému varování a vyrozumění a jeho propojování s hromadnými informačními prostředky  vybavování HZS a zařízení CO speciální technikou a přístroji pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací  vytváření zásob a prostředků pro nouzové přežití obyvatelstva při MU v zákonech v zákonech tzv. krizové legislativy ( které nabyly platnost v roce 2000 a jsou určeny pro řešení bylo opomenuto financování ochrany občanův zahraničí MU a KS ) bylo opomenuto financování ochrany občanů ČR při MU v zahraničí k úhradě mimořádných výdajů k úhradě mimořádných výdajů vzniklých v důsledku prováděných záchranných může býtpoužita rezerva finančních prostředků a likvidačních prací může být podle zákona o IZS použita rezerva finančních prostředků vyčleněná v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

27 27 Analýza současného stavu Koncepce … Mezinárodní spolupráce … Mezinárodní spolupráce … orgány působící v oblasti OOrozvíjelyspoluprácis orgány působící v oblasti OO v ČR rozvíjely po roce 1990 postupně spolupráci s orgány mezinárodních organizací příslušnými orgány mezinárodních organizací, zejména :  Organizací spojených národů ( OSN )  Severoatlantickou aliancí ( NATO )  Evropskou unií ( EU ) Spolupráce se rozvíjela také se sousedními státy na centrální i regionální úrovni. Ve vztahu k Organizaci spojených národů se spolupráce rozvíjela zejména s Úřadem OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí. ve vztahu k NATOvyplývají úkoly z Ministerské směrnice civilního nouzového plánování ve vztahu k NATO vyplývají úkoly z Ministerské směrnice civilního nouzového plánování NATO NATO, která je pravidelně projednávána a schvalována každé dva roky:  tyto úkoly jsou průběžně plněny v daném období a jsou vyhodnocovány nejprve v mezidobí po uplynutí prvního roku platnosti Ministerské směrnice.  celkové vyhodnocení Ministerské směrnice bylo členům Výboru pro civilní nouzové plánování předkládáno ke schválení po uplynutí platnosti příslušné Ministerské směrnice na Výboru pro civilní ochranu na Výboru pro civilní ochranu (CPC), který se zabývá veškerými aspekty, které podporují byla projednávána tématasouvisející ochranu obyvatelstva, byla projednávána témata související zejména:  s tvorbou národních plánů ochrany obyvatelstva  se snižováním zranitelnosti a ochranou proti účinkům zbraní hromadného ničení  s otázkami přesunů a migrace obyvatelstva včetně uprchlíků  humanitární pomoci  varováním a informováním veřejnosti  zajištěním expertů 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

28 28 Analýza současného stavu Koncepce … Mezinárodní spolupráce … Mezinárodní spolupráce … poslední Summit NATO poslední Summit NATO se konal v lotyšském hlavním městě Riga ( ve dnech 28. a 29. 11 2006 ) Šlo o jedenadvacáté setkání hlav států a vlád členských zemí v celé historii Aliance od roku 1949. je příležitost Summit je příležitost pro nejvyšší orgán NATO - Severoatlantickou radu ( North Atlantic Council konzultovataktuální - NAC) - konzultovat na úrovni nejvyšších představitelů států a vlád aktuální:  politickou a vojenskou situaci  přijímat rozhodnutí o dalším společném postupu při zaj. bezpečnosti členských zemí. vyzdvihl důležitost Summit v Rize opětovně vyzdvihl důležitost :  civilního nouzového plánování  civilně-vojenské spolupráce ve vztahu k EUbyl Akční program Společenství pro oblast civilní ochrany ve vztahu k EU byl původní Akční program Společenství pro oblast civilní ochrany pro novou nahrazen Nástrojem pro financování civilní ochrany finanční perspektivu pro roky 2007-2013 nahrazen Nástrojem pro financování civilní ochrany ( Nástroj ), který byl utvářen a připomínkován v průběhu roku 2006. jsou financovány aktivity v rámci EU unie Tímto Nástrojem jsou financovány aktivity v rámci EU unie. Mechanismus Společenství bylpřepracováván  byl a do současné doby je přepracováván z hlediska zlepšení komplementarity s Nátrojem využití bylo testovánopři cvičeních  využití Mechanismu Společenství bylo testováno při mezinárodních cvičeních, kterých se ČR zúčastnila je zavedeníkomunikačního a informačního systému  jeho součástí je zavedení společného nouzového komunikačního a informačního systému civilní ochrany EU ( projekt CECIS ) : zahájilo jeho zkušební provoz ● MV-GŘ HZS ČR zahájilo jeho zkušební provoz v podmínkách ČR. OPIS MV-GŘ HZS ČR bylo určeno jako jednotný kontaktní bod pro monitorovací a informační centra v rámci systému koordinačních opatřeních EU pro MU a KS pokračovalo vysílání českých odborníků do kurzů EU v průběhu roku pokračovalo vysílání českých odborníků do kurzů EU, které jsou jádrem systému výcviku a školení expertů a členů zásahových týmů. Česká jednotka USAR byla zařazena do databáze Česká jednotka USAR (Urban Search and Rescue Team) byla zařazena do databáze sil a prostředků EU při zabezpečování spoluprácese osvědčilo působení styčného důstojníka při zabezpečování spolupráce v oblasti CO a OO se osvědčilo působení styčného důstojníka MV-GŘ HZS ČR který koordinuje činnost při stálé delegaci ČR v NATO, který koordinuje činnost současně pro NATO i EU a zabezpečuje také meziresortní součinnost kontaktních osob jednotlivých ministerstev vůči těmto orgánům. 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

29 29 Východiska a strategické závěry pro Koncepci do roku 2013 s výhledem do roku 2020 … ochrana obyvatelstva jeorganizována ochrana obyvatelstva po přijetí rozhodnutí Rady EU, je v našich podmínkách organizována na přijatých základních principech na přijatých základních principech : odpovědnostnáleží státu  odpovědnost za ochranu obyvatelstva náleží státu ( sem patří i ochrana cizích státních občanů, kteří jsou na území ČR a ochrana občanů ČR v zahraničí) ústředním orgánemje Ministerstvo vnitra  ústředním orgánem odpovědným za koordinaci opatření k OO je Ministerstvo vnitra odpovědnostje stanovena zákony  konkrétní odpovědnost za ochranu života, zdraví a majetku je stanovena zákony odpovědnostje rozložena na všechny úrovně veřejné správy  odpovědnost za OO je rozložena na všechny úrovně veřejné správy, včetně obcí ochranu obyvatelstva zajišťujecca 4–5% populace  ochranu obyvatelstva zajišťuje v profesních organizacích cca 4–5% populace stát zajišťuje informovanost veřejnosti o ochranných opatřeních  stát zajišťuje informovanost veřejnosti o ochranných opatřeních uvedené principypro lepší připravenost na boj s terorismem Všechny uvedené principy a zásady doporučené pro lepší připravenost na boj s terorismem zohledňuje zohledňuje : Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 ( Koncepce 2013/2020 ) zohledňuje zohledňuje širší kontext:  vývoje bezpečnostního prostředí  procesy společné zahraniční politiky  bezpečnostní politiky EU respektujevývoj respektuje (při přípravě opatření) vývoj, který může směřovat v letech 2013 – 2020 ke možného zapojení změně možného zapojení:  ozbrojených sil  sil a prostředků civilní ochrany v NATO a EU které může mít vliv na ochranu obyvatelstva, na její řízení a uskutečňování nemůžepominout zajišťování ochrany proti nemůže úplně pominout zajišťování ochrany proti účinkům nejničivějších prostředků – zbraní hromadného ničení jaderných, biologických a toxinových a chemických zbraní (zbraní hromadného ničení ) 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

30 30 základní opatření OO zaměřena na minimalizaci základní opatření OO budou i nadále zaměřena na minimalizaci negativních dopadů MU a KS nevojenského charakteru Systém zajišťování OO musí zajistit Systém zajišťování OO musí být schopen zajistit, v rozsahu a s pohotovostí odpovídající zejména konkrétní situaci, fungování subsystémů a to zejména: meteorologického pozorování radiačního a chemického průzkumu ( monitoringu) varování a řízení činnosti při použití zbraní hromadného ničení ochrany osob a infrastruktury (včetně jejích sektorů) proti účinkům zbraní hromadného ničení kontroly radioaktivního ozáření dekontaminace odstraňování následků použití zbraní hromadného ničení přípravy osob Východiska a strategické závěry pro Koncepci do roku 2013 s výhledem do roku 2020 … Východiska a strategické závěry pro Koncepci do roku 2013 s výhledem do roku 2020 … 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

31 31 bezpečnostní hrozby… bezpečnostní hrozby …  v souladu s novelizovanou Bezpečnostní strategií ČR ( usnesení vlády ČR č. 1254 ), je možnév perspektivě min. 10-15 let je možné v perspektivě min. 10-15 let s vysokou mírou pravděpodobností vyloučit hrozbu vojenského konfliktu vyloučit hrozbu vojenského konfliktu v globálním měřítku - bude globální vývoj doprovázenřadou bezpečnostních hrozeb ● na druhé straně bude globální vývoj doprovázen celou řadou bezpečnostních hrozeb, které mohou negativně ovlivnit vývoj světa, Evropy i ČR budouzasahovati nestátní aktéři  do bezpečnostního vývoje budou také zasahovat stále významněji i nestátní aktéři, zločinu a teroristické síly především uskupení organizovaného zločinu a teroristické síly  v důsledku postupného utváření odborných agend EU a pod vlivem vývoje se dostávajído popředíotázky bezpečnostního prostředí se dostávají stále do popředí zájmu otázky: ● vnitřní bezpečnosti ● společné zahraniční bezpečnostní politiky ● ochrany tzv. kritické infrastruktury, ● souvisejících otázek problematiky ochrany obyvatelstva Evropské bezpečnostní strategiije specifikováno  v Evropské bezpečnostní strategii je specifikováno hlavních bezpečnostních hrozeb pět hlavních bezpečnostních hrozeb pro Evropu a svět: ● terorismus ● šíření zbraní hromadného ničení ● regionální konflikty ● zhroucení státní moci ● organizovaný zločin Východiska a strategické závěry pro Koncepci do roku 2013 s výhledem do roku 2020 … 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

32 32 připravenost obyvatelstva … nedostatečná připravenost  nedostatečná připravenost obyvatelstva pro obranu, ochranu a zvládání MU a KS zůstává problémem, který je třeba řešit stále ještě zůstává problémem, který je třeba řešit. ● někteří občané se postavili do role pasivních a zcela se spoléhají na činnost profesionálů ● dosud platná Koncepce se omezovala na zintenzivnění komunikace a informování občanů - tím byl udržován jednosměrný vztah mezi státem jako poskytovatelem služby: ( bezpečnosti ) a občanem jako jejím příjemcem a konzumentem. se doporučuje zpracovat  ke zkvalitnění připravenosti obyvatelstva se doporučuje zpracovat : Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva ke krizové připravenosti, ochraně a obraně ● Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva ke krizové připravenosti, ochraně a obraně P rogram hlubšího i širšího zapojení nevládních občanských organizací ● P rogram hlubšího i širšího zapojení nevládních občanských organizací do zajišťování bezpečnosti v podmínkách normálních a krizových situací Je to jeden z možných přístupů Je to jeden z možných přístupů, jak reflektovat měnící se roli státu a jeho komplikované postavení, kdy je mu nadále svěřována téměř naprostá odpovědnost, ale zároveň již nedisponuje potřebnými nástroji, kapacitami ani pravomocemi, aby tato očekávání splnil.  vztah mezi veřejným (státním), soukromým (tržním) a občanským sektorem vyžaduje přehodnocení a nalezení nové rovnováhy scénáře změnse budouodvíjet od  scénáře změn v zajištění bezpečnosti v NATO a EU se budou zřejmě odvíjet od postupu globálního vládnutí Forma budoucího vládnutíbude muset zajistit Forma budoucího vládnutí bude muset zajistit aby : ● se hlavní světové síly nestřetly ● byl udržen mír ● pokračoval proces odzbrojení ● byla jasně garantována lidská práva i demokracie, ● byl zaručen udržitelný ekonomický vývoj, včetně ochrany životního prostředí Východiska a strategické závěry pro Koncepci do roku 2013 s výhledem do roku 2020 … 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

33 33 ● předpokládaný vývoj je komplexně popsán v dokumentu: Státní politika životního prostředí Státní politika životního prostředí ( SPŽP ) aktualizovaná vládou ( UV ČR č. 235 / 2004 ) obsahující cíle a systém nástrojů obsahující cíle a systém nástrojů ke zlepšování kvality života a životního prostředí. Předpokládá se, že pro každý z cílů bude ve spolupráci se všemi zúčastněnými partnery zvolena taková kombinace normativních, ekonomických, institucionálních, organizačních, informačních, dobrovolných a dalších nástrojů, která umožní dosáhnout požadovaného výsledku s co nejnižšími nároky na finanční, lidské, technické a další zdroje. soustřeďuje se na dosažení cílů ve čtyřech prioritních oblastech soustřeďuje se na dosažení cílů ve čtyřech prioritních oblastech : ( V souladu se stavem životního prostředí, transpozicí a implementací evropského práva a základními principy ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje ) ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady životní prostředí a kvalita života ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší pro prioritní oblasti byly navrženyprioritní cílesoubory dílčích cílů pro prioritní oblasti byly navrženy jednotlivé prioritní cíle a soubory dílčích cílů, o následující cíle jde zejména o následující cíle:  omezování antropogenních (průmyslových) vlivů a rizik ( prům.havárie, emise,imise atd.)  ochrana životního prostředí před negativními účinky živelních událostí a následky krizových situací ( povodně, terorismus, staré ekologické zátěže, sesuvy půdy, odpady atd.)  ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší ( snižování skleníkových plynů, ochrana vodních zdrojů, povodňová opatření atd.) Předpokládaný vývoj v profilových oblastech významných pro OO … Předpokládaný vývoj v profilových oblastech významných pro OO … Životní prostředí…  Životní prostředí… Východiska a strategické závěry pro Koncepci do roku 2013 s výhledem do roku 2020 … 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

34 34 Předpokládaný vývoj v profilových oblastech významných pro OO … Předpokládaný vývoj v profilových oblastech významných pro OO … Zdraví obyvatelstva …  Zdraví obyvatelstva … byl ● ze základních sociologických východisek byl Světovou zdravotnickou organizací (WHO) zpracován Zdraví 21. Století. zpracován program Zdraví 21. Století. Obraz zdravotního stavu Obraz zdravotního stavu populace je výrazem komplexního působení množství determinant lze směřovatk posílení různé povahy a různé provenience. Jejich žádoucím ovlivňováním lze směřovat k posílení odolnosti obyvatelstva odolnosti obyvatelstva. zdravotní stavje výslednicípůsobení Lze konstatovat, že zdravotní stav obyvatelstva je výslednicí komplexního působení základních determinant odolnosti čtyř základních determinant odolnosti resp. zranitelnosti:  genetického základu, který se jen zdánlivě jeví jako neovlivňovaný zevním prostředím  životního prostředí (přírodní, sociální, pracovní atp.),  způsobu života (životní styl),  úrovně poskytované zdravotní péče a zdravotnického systému. Úroveň zdravotní péčezdravotnického systému ● Úroveň zdravotní péče a zdravotnického systému nespadá přímo do problematiky OO, je součástí Zdravotně bezpečnostní strategie státu ale je součástí Zdravotně bezpečnostní strategie státu ( Koncepce kriz. připravenosti zdravotnictví ČR schválená usnesením BRS ze dne 3. 4 2007 č. 9 ) je třebastanovit K jejímu naplnění je třeba především stanovit: kompetence  kompetence jednotlivých složek resortu zdravotnictví legislativní cestou ( vytvořit právní základnu) využít vzdělávání zdravotníků  využít vzdělávání zdravotníků v : ● oboru medicína katastrof ● psychologicko sociálně a sociálně právní problematice nedílnou součástíje i management přípravy a vlastní ochrany ● nedílnou součástí ochrany zdraví je i management přípravy a vlastní ochrany zdrav. personálu a zajištění logistiky a fin. zdrojů a pacientů, využívání lidských zdrojů včetně dobrovolníků a zajištění logistiky a fin. zdrojů zdraví a péče o zdraví jsou základními potřebamije třeba aktivní ● potřeba zdraví a péče o zdraví jsou základními potřebami a k jejich zajištění je třeba aktivní účasti účasti jednotlivce, komunity a státu Východiska a strategické závěry pro Koncepci do roku 2013 s výhledem do roku 2020 … 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

35 35 Předpokládaný vývoj v profilových oblastech významných pro OO … Předpokládaný vývoj v profilových oblastech významných pro OO … Demografický vývoj …  Demografický vývoj … Evropa početně stagnuje ● Evropa početně stagnuje a populační těžiště se tak postupně přesunuje směrem ke skupině méně rozvinutých zemí. Úroveň porodnostijejednou z nejnižších ● Úroveň porodnosti je v ČR jednou z nejnižších v Evropě i na světě. docházelo k úbytku obyvatelstva Od roku 1994 docházelo k úbytku obyvatelstva přirozenou cestou. problémempopulační stárnutí Hlavním problémem nebude však úbytek počtu obyvatel, ale populační stárnutí. ČR se stane jednou z nejstarších evropských zemí. počty obyvatel ve vyšším Rostoucí počty obyvatel ve vyšším a vysokém věku budou znamenat silné ekonomické zatížení obyvatelstva v produktivním věku. k nedostatku pracovní síly V dlouhodobém horizontu povede stárnutí populace především k nedostatku pracovní síly. pokles senegativně dotkne i náboru personálu Tento pokles se negativně dotkne i náboru personálu do složek bezpečnostního systému. Rizikové faktory ● Rizikové faktory demografického vývoje : Migrace :  vzrostl význam zahraniční migrace  ČR se stala zemí tranzitní a imigrační  migrační vlny často zneužívají skupiny teroristů nebo organizovaného zločinu k záměrným útokům proti řadě možných cílů v zemích EU. Etnické a kulturní střety Etnické a kulturní střety :  do EU přicházejí migranti ze zemí, kde zažívají frustraci z ekonomického nedostatku, nemožnosti přístupu ke vzdělání a nedostatku pracovních příležitostí.  často ze svých domovských zemí přicházejí migranti se zakořeněným vnímáním EU jako původce problémů ve svých domovech, které opouštějí. Taková imigrace stojí na hraně konfliktnosti a z jejich řad jsou získáváni členové pro teroristické organizace nebo organizovaný zločin působící v zemích EU. Východiska a strategické závěry pro Koncepci do roku 2013 s výhledem do roku 2020 … 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

36 36 Předpokládaný vývoj v profilových oblastech významných pro OO … Předpokládaný vývoj v profilových oblastech významných pro OO … Demografický vývoj …  Demografický vývoj … Klíčové oblasti kritické infrastruktury zatíženévývojem ● Klíčové oblasti kritické infrastruktury negativně zatížené demografickým vývojem Veřejné služby  migrace může především kriticky zatížit systémy zásobování potravinami a vodou  zároveň může kolabovat systém azylové péče ( jako součást veřejné správy ) Veřejný pořádek a bezpečnost Veřejný pořádek a bezpečnost  ilegální masová migrace může způsobit ohrožení při počátečním přívalu migrantů ( další podobu vlivu představuje střet ve společnosti) Veřejné zdraví Veřejné zdraví  s rozsáhlejší imigrací do Evropy se zvyšuje i riziko zavlečení chorob a případného propuknutí epidemií. Informování, varování a vyrozumění veřejnosti Informování, varování a vyrozumění veřejnosti  problémem jiného druhu by mohla být omezená možnost šířit potřebné informace mezi migranty přicházející zvláště v masových vlnách na území EU  je nutné počítat i s takovými obtížemi jako jsou jazykové bariéry, nedůvěra pramenící z postavení imigrantů a např. i z rozdílných civilizačních zkušeností a návyků Připravenost obyvatelstva Připravenost obyvatelstva  schopnost obyvatelstva reagovat rychle a správně na případné varování se výrazně nezlepšila  na jedné straně klesá, v důsledku vzrůstajícího počtu starších obyvatel v důchodovém věku, celková schopnost obyvatelstva pokynům důsledně dostát a současně trvale roste i počet osob, jež jsou při realizaci pokynů odkázány na cizí pomoc.  na druhé straně dlouhodobě klesá počet dětí, což znamená, že postupně bude dále klesat podíl osob, které jsou ke schopnosti adekvátně reagovat při krizových situacích komplexně připravovány ve vzdělávacím systému Východiska a strategické závěry pro Koncepci do roku 2013 s výhledem do roku 2020 … 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

37 37 Předpokládaný vývoj v profilových oblastech významných pro OO … Předpokládaný vývoj v profilových oblastech významných pro OO … Energetická a surovinová bezpečnost …  Energetická a surovinová bezpečnost … ČR máještě relativně nízkou dovozní ● ČR má v porovnání s mnoha vyspělými zeměmi stále ještě relativně nízkou dovozní závislost závislost na strategických palivoenergetických surovinách vstupujících do energetiky k apalná a plynná palivajsou ● k apalná a plynná paliva, kterými ČR disponuje jen v omezeném rozsahu, jsou u nás výrobu elektřiny využívány minimálně pro výrobu elektřiny využívány minimálně. pracuje se s domácími zdroji pracuje se s domácími zdroji :  hnědého uhlí  jadernou energetikou (nelze opomenout možnost její budoucí renesance )  vodními elektrárnami  postupným zaváděním obnovitelných zdrojů jejichž role je však s ohledem na naše zeměpisně klimatické podmínky do značné míry limitovaná S otázkou energetické bezpečnosti ochrany energetické infrastruktury, S otázkou energetické bezpečnosti souvisí otázka ochrany energetické infrastruktury, tj. zejména:  ropovodů  plynovodů  elektráren  distribučních sítí Zatímco zajištění dostatku zdrojů je předpokladem pro středně až dlouhodobou surovinovou a energetickou bezpečnost, ochrana kritické infrastruktury je nutná pro bezpečnost okamžitou. Z pohledu strategického a bezpečnostního je žádoucí neztratit kontrolu nad energetickou ponechat firmy zajišťující provoz jednotlivých částí v rukou státu infrastrukturou, tj. ponechat firmy zajišťující provoz jednotlivých částí v rukou státu nebo alespoň národních subjektů ( usnesení BRS ze dne 3. července 2007 č. 27 ) je i existence a průběžná aktualizace rozmanitých Nedílnou součástí zajišťování energetické bezpečnosti je i existence a průběžná aktualizace rozmanitých krizových scénářů krizových scénářů (například systém záložních energetických zdrojů obecně, systém záložních osvěta skupin obyvatelstva zdrojů pro strategické objekty atd.) a také patřičná osvěta skupin obyvatelstva. Východiska a strategické závěry pro Koncepci do roku 2013 s výhledem do roku 2020 … 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

38 38 Předpokládaný vývoj v profilových oblastech významných pro OO … Předpokládaný vývoj v profilových oblastech významných pro OO … Terorismus …  Terorismus … zůstává, ● zůstává, vedle organizovaného zločinu a hospodářských nebo ekologických jednou ze zásadních bezpečnostních výzev rizik, jednou ze zásadních bezpečnostních výzev současného světa aktuální fáze ● aktuální fáze zhoršené mezinárodně bezpečnostní situace, která trvá od útoků na Spojené kulminuje konkrétními incidentyna státy americké ze dne 11. září 2001, v průběhu času kulminuje konkrétními incidenty na řadě místkteré nejsou od ČR příliš vzdáleny řadě míst planety, přičemž se často jedná o lokality, které nejsou od ČR příliš vzdáleny nový rozměr ohroženípředstavujezneužití ● nový rozměr ohrožení v dané souvislosti představuje perspektiva zneužití:  chemických  biologických  radiologických  jaderných prostorotevírají moderní stejně jako prostor, který terorismu otevírají moderní informační a komunikační technologie ČR senestala dějištěmakceoznačitelné za teroristický útok ● ČR se zatím nestala dějištěm žádné akce, označitelné za teroristický útok klasického charakteru ( tedy politicky motivovaného násilí, jehož cílem je – vedle případných obětí a škod – vyvolání atmosféry strachu ve společnosti ). Bylo bynezodpovědnénevěnovat opatřením Bylo by ovšem nezodpovědné považovat takový stav za trvalý a nevěnovat opatřením proti terorismupozornost. proti terorismu náležitou pozornost. To potvrzuje i případ vážného ohrožení bezpečnosti ČR ze strany mezinárodního terorismu, ke kterému došlo na přelomu září a října roku 2006. Bezpečnostní složky ČR obdržely závažnou informaci o možné přípravě teroristického činu na území ČR. Informace byla vyhodnocena jako mimořádně závažná. zbraní nebo látek teroristy zbraní nebo látek teroristy Východiska a strategické závěry pro Koncepci do roku 2013 s výhledem do roku 2020 … 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

39 39 Předpokládaný vývoj v profilových oblastech významných pro OO … Předpokládaný vývoj v profilových oblastech významných pro OO … Organizovaný zločin …  Organizovaný zločin … počet skupinorganizovaného zločinu ● Podle odhadu odborníků se počet skupin organizovaného zločinu na území ČR pohybuje v rozmezí 100 až 200 v rozmezí 100 až 200. Pokud pominemenejpočetnější cizojazyčné skupiny Pokud pomineme tzv. národní zločinecké skupiny, nejpočetnější cizojazyčné skupiny :  občané postsovětských republik  občané z Balkánu  členové tzv. čínské diaspory, zcela novým hráčemse mohou stát indické zločinecké syndikáty zcela novým hráčem se mohou stát indické zločinecké syndikáty, jejichž členové se rekrutují které mohou využít z národností obývajících Indii, a které mohou využít vrůstajícího vzdělanostního potenciálu svých krajanů, žijících v Evropě a již stabilních komunit přistěhovalců – svých krajanů, žijících v Evropě. možného ohrožení kritické infrastrukturynejvíce rizikové ● z pohledu možného ohrožení kritické infrastruktury lze za nejvíce rizikové označit aktivity organizovaného zločinu aktivity organizovaného zločinu ve vztahu k teroristickým uskupením, zejména pokud jde o jejich financovánísnahy o pronikání organizovaného zločinu do státní správy o jejich financování, dále pak snahy o pronikání organizovaného zločinu do státní správy do finančních a hospodářských institucína prvky kritické infrastruktury, a do finančních a hospodářských institucí ve vazbách na prvky kritické infrastruktury, což je patrné zejména v nových členských zemích EU rizikovým faktorem ● rizikovým faktorem jsou rovněž aktivity organizovaného zločinu v obchodu se zbraněmi a jiným zakázaným materiálem (radioaktivní materiály, těžké kovy, apod.). novým rizikemse stala environmentální kriminalita ● novým rizikem se v uplynulých letech stala environmentální kriminalita je negativní dopad na životní prostředí ( tj. kriminalita, jejímž určujícím znakem je negativní dopad na životní prostředí), s nedovoleným obchodem s odpady zejména pak v souvislosti s nedovoleným obchodem s odpady prorůstání organizovaného zločinu do veřejného sektoru ● prorůstání organizovaného zločinu do veřejného sektoru, respektive do hospodářského může znamenat ohrožení života společnosti jako celku, může současně znamenat ohrožení bezpečnosti distribučních sítí a dopravní infrastruktury dominantní rolibude hrát informační kriminalita, ● dominantní roli bude hrát informační kriminalita, která může mít v konečném důsledku vliv na celou řadu prvků kritické infrastruktury. nutné věnovat zvýšenou pozornostbezpečnosti Proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost právě bezpečnosti :  distribučních sítí  dopravní infrastruktury  zajištění bezpečnosti informací. Východiska a strategické závěry pro Koncepci do roku 2013 s výhledem do roku 2020 … 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

40 40 Závěr … snížil podíl občanů, kteří si myslížeje od roku 2002 se snížil podíl občanů, kteří si myslí, že za současné mezinárodní situace je ohrožena bezpečnost českého státu ohrožena bezpečnost českého státu. organizovaný zločinšíření zbraní hromadného ničeníterorismus  mezinárodní organizovaný zločin  šíření zbraní hromadného ničení  terorismus jsounejsilněji vnímanými hrozbamisi lidé začínají všímat také jsou nadále nejsilněji vnímanými hrozbami a vedle nich si lidé začínají všímat také nebezpečí nebezpečí, která nás mohou postihnout v důsledku celkových klimatických změn na naší planetě opatření k OOse stanovína základě opatření k OO se v Koncepci 2013/2020 stanoví na základě:  vyhodnocení úkolů Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015  analýzy současného stavu  předpokládaného vývoje působnost a pravomoc:  státních orgánů  orgánů územních samosprávných celků práva a povinnosti právnických a fyzických osob jsou v ochraně obyvatelstva upraveny především především:  zákonem o IZS ( 239 / 2000 Sb., )  dalšími právními předpisy pro oblast krizové legislativy ● zákon 240 / 2000 Sb., krizový zákon ● zákon 241 / 2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy  jinými právními předpisy připravovanými v působnosti ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů, které se v rámci návrhu optimalizace současného bezpečnostního systému ČR postupně upravují 1. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

41 41 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Koncepce ochrany obyvatelstva do roku do roku 2013 s výhledem do roku 2020 4.3 2007 Zpracoval: Bc. David Buček ( 950 770 059 ) 4.3 2007 Zpracoval: Bc. David Buček ( 950 770 059 )

42 42 Bezpečnou společnost, která má přijatý soubor Bezpečnou společnost lze charakterizovat jako společnost, která má přijatý soubor právních, technických, organizačních, finančních, vzdělávacích a dalších ochranných opatření k minimalizaci, opatření k minimalizaci, resp. k překonání následků mimořádných událostí a krizových situací a v praxi ho úspěšně realizuje.  veřejná správa  bude ji vytvářet veřejná správa, která zabezpečí podmínky pro přístup občanů k informacím o:  rizicích vzniku mimořádných událostí,  možných následcích a zároveň o přijatých opatřeních k ochraně jejich životů a zdraví, majetku a životního prostředí.  rozhodující roliobec  rozhodující roli v informovanosti občanů bude sehrávat zejména obec za pomoci IZS, složek IZS,  veřejná správa i podniková sféra  veřejná správa i podniková sféra musí motivovat a získat občany k aktivní účasti na zajišťování vlastní bezpečnosti, bezpečnosti svých zaměstnanců, spoluobčanů a blízkých. 2. Bezpečná společnost - úkoly veřejné správy, podnikové sféry a občanů občanů ( nová část Koncepce )

43 43 Co z toho vyplívá   vyřešit nedostatečnou připravenost obyvatelstva pro ochranu, obranu a zvládání krizových situací, koordinaci přípravy obyvatelstva a to jak dospělého tak i dětí a mládeže  Příprava by měla zahrnovat přípravu mimořádné události, vnitřní bezpečnost, obrana státu, zdravotnická připravenost v širším slova smyslu než jen zranění, ale např. i chování při epidemiích, narušení objektů kritické infrastruktury apod.).   hlubší i širší zapojení občanů a občanských sdružení do zajišťování bezpečnosti   zahrnout tento problém do vytvářených programů ( s využitím odpovídajících programů EU, připravovaného Národního programu ochrany kritické infrastruktury a do přípravy občanů k sebeochraně ). „Občané mají právo na pomoc státu, ale mají i povinnosti a spoluodpovědnost za svoji ochranu“ 2. Bezpečná společnost - úkoly veřejné správy, podnikové sféry a občanů občanů ( nová část Koncepce )

44 44 Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických osob bude i nadále řešena v souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení. Ke zkvalitnění připravenosti je potřeba Ke zkvalitnění připravenosti je potřeba:  u fyzických osob přijmout Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva  u fyzických osob přijmout Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných událostech a krizových situacích,  školní mládež vzdělávat  školní mládež vzdělávat v souladu s rámcovými vzdělávacími programy základních a středních škol,  ke zkvalitnění připravenosti budoucích učitelů  ke zkvalitnění připravenosti budoucích učitelů začlenit do studijních programů pedagogických fakult problematiku Ochrana člověka za mimořádných událostí. 3. Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob včetně školní mládeže fyzických osob včetně školní mládeže

45 45 MV-GŘ HZS ČR   vytvoří organizačně-technické podmínky pro koordinovanou výstavbu a provozování systému varování, který naplní potřeby státní správy, samosprávy, právnických osob, podnikajících fyzických osob i jednotlivých občanů (bude třeba řešit i systém varování a informování občanů ČR v zahraničí, kteří poskytli údaje o svém pobytu dobrovolně k evidenci na zastupitelských úřadech za účelem včasného informování) k tomu budou stanoveny zásady pro modernizaci a výstavbu systému, přerozdělení odpovědnosti za jednotlivé části tohoto systému, zvláště za infrastrukturu a za koncové prvky varování, včetně finančního podílu.   bude vytvářet podmínky pro postupné nahrazování zařízení umožňující přenos povelů novými technologiemi, zejména moderními komunikačními prostředky s využitím digitalizace v rámci území ČR, případně pro přechod na technologie využívající celoplošné vysílače nebo satelitní systémy 4.1. Oblast varování 4. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva

46 46 Obec ,  bude zajišťovat a provozovat na vlastní náklady moderní koncové prvky varování, které jsou využívány orgány samosprávy k informování obyvatelstva o běžných záležitostech obce a zabezpečí vyslání varovného signálu a tísňové informace obyvatelstvu na území obce před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí Právnické osoby a podnikající fyzické osoby   provozující nebezpečná zařízení, jako jsou provozovatelé jaderných energetických, zařízení a provozovatelé objektů nebo zařízení zařazených do skupiny B, budou zajišťovat technické prostředky pro varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování,   vlastníci vybraných vodních děl I., II. a III. kategorie zajišťují technické prostředky pro varování obyvatelstva na území ohroženém zvláštními povodněmi. 4.1. Oblast varování 4. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva

47 47

48 48 Dále je plánováno   trvalý dohled (monitorování) nad koncovými prvky varování ( rozšíření systému o diagnostické informace - stav koncových prvků a o monitoring měřených veličin, které se přenášejí zpět na vyrozumívací centrum ),   využití dalších systémů k přenosu informací v rádiových sítích (např. RDS-rádio data. systém) k předání tísňové informace obyvatelstvu. 4.1. Oblast varování 4. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva

49 49 Při přípravě evakuačních opatření: ,  reagovat na změněné podmínky s převládající samovolnou evakuací,   připravovat a zajišťovat přednostní evakuaci pro vybrané skupiny obyvatelstva do předem určených objektů ( k tomu řešit systém registrace evakuovaných ),   při evakuaci občanů ČR ze zahraničí se připravit na organizovanou evakuaci s předpokladem spolupráce na mezinárodní úrovni Evakuaci z míst předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových prostorů Armády ČR plánovat až v případě příznaků aktuální hrozby válečného konfliktu. 4.2. Oblast evakuace 4.2. Oblast evakuace ( nová část Koncepce ) 4. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva

50 50   s využitím stálých úkrytů civilní ochrany nelze při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru počítat s ohledem na dobu potřebnou jejich zpohotovení,   orgány obcí budou dále sehrávat rozhodující úlohu při organizování ukrytí obyvatelstva a budou tedy již v období mimo krizové stavy, ve spolupráci s HZS krajů, provádět vytipování objektů a prostorů vhodných pro improvizované ukrytí obyvatelstva,   při realizaci nové výstavby, v rámci územního plánování a stavebního řízení, uplatňují HZS kraje, mimo jiné, i požadavky k zajištění ochrany obyvatelstva. Při nárůstu hrozby válečného konfliktuby k ukrytí byly využity Při nárůstu hrozby válečného konfliktu by k ukrytí byly využity:   funkční stálé tlakově odolné úkryty a ochranné systémy dopravních staveb, vyřazené stálé úkryty, vhodné pro zprovoznění k původnímu účelu (po doplnění chybějících technologií),   vyřazené stálé úkryty nevhodné pro plné obnovení provozních režimů a další podzemní, suterénní a jiné části obytných domů, provozních a výrobních objektů, vytipované pro úpravu k improvizovanému ukrytí. 4.3. Oblast ukrytí 4. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva

51 51 K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva, zejména evakuovaných osob, budou využívána především stacionární zařízení umožňující nouzové ubytování a stravování   opatření nouzového přežití jsou řešena v havarijních plánech krajů. Materiální základny humanitární pomoci u HZS ČR budou doplňovány novým materiálem a technikou a dále budou vytvářeny a doplňovány soupravy pro různé typy (druhy) mimořádných událostí (druhy) mimořádných událostí (např.velké havárie v dopravě – dálnice, migrační vlny, povodně, vichřice, požáry, sucha). Dále bude pozornost zaměřena zejména na:  oblast organizační,  oblast analýzy, přípravy na novodobé typy mimořádných událostí a krizových situací (terorizmus, výpadky el. energie, selhání komunikačních zdrojů, hromadná migrace),  oblast modernizace používaného materiálu a techniky,  nouzové zásobování vodou a potravinami. V plánech zastupitelských úřadů ČR bude nutné řešit i přípravu opatření pro nouzové přežití našich občanů aktuálně pobývajících v zahraničí. 4.4. Oblast nouzového přežití 4. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva

52 52 V oblasti ochrany osob před kontaminací je potřeba   pokračovat v nákupu nových prostředků pro dekontaminaci osob a techniky,   vytvořit podmínky pro zřizování víceúčelových zařízení za účelem dekontaminace,   vypracovat zásady a postupy při dekontaminaci většího počtu osob, .  doplnit moderní mobilní prostředky pro zabezpečení tohoto úkolu. 4.5. Ochrana osob před kontaminací 4.5. Ochrana osob před kontaminací ( nová část Koncepce ) 4. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva

53 53 Poskytování humanitární pomoci do zahraničí bude realizováno ve spolupráci, s Ministerstvem zahraničních věcí, SSHR, případně nevládními humanitárními Humanitární pomoc do zahraničí bude poskytována formou organizacemi. Humanitární pomoc do zahraničí bude poskytována formou  materiální a finanční pomoci,  vysíláním záchranných týmů nebo specialistů,  kombinací uvedených možností. Přínosem v této oblasti bude plánované: ,  zřízení materiální základy humanitární pomoci, která bude začleněna do existující Základny logistiky MV-GŘ HZS ČR,   vybudování odpovídající infrastruktury – nové logistické základny s odpovídajícím podmíněno zajištěnímspolufinancování ze technologickým vybavením, které je však podmíněno zajištěním spolufinancování ze strukturálních fondů EU, strukturálních fondů EU,   ve spolupráci s nevládními organizacemi vytvoření systému poskytování adresné a efektivní humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu s využitím odpovídajícího Tuto informačního systému evidujícího nabídky, poptávky a jejich cílené aktuální využívání. Tuto problematiku bude potřebné řešit v rámci informačního systému na podporu krizového řízení. problematiku bude potřebné řešit v rámci informačního systému na podporu krizového řízení. 4.6. Oblast humanitární pomoci 4.6. Oblast humanitární pomoci ( nová část Koncepce ) 4. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva

54 54 Spolupráce bude zaměřena na přípravu k poskytování následné pomoci postiženému obyvatelstvu a pomoci občanům ČR a EU v zahraničí. Dále budou   pro některé speciální a odborné činnosti zpracovány registry odborníků, kteří budou využiti při řešení následků mimořádných událostí a krizových situací,  vytvářeny podmínky pro realizaci psychosociální a náboženské pomoci postiženému obyvatelstvu, obyvatelstvu,   nadále poskytované dotace (granty) Ministerstvem vnitra nevládním a dobrovolnickým organizacím na projekty k vytváření jejich druhosledové pomoci. 4.7. Spolupráce s neziskovými organizacemi 4.7. Spolupráce s neziskovými organizacemi ( nová část Koncepce ) 4. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva

55 55   úkoly při zabezpečování zjišťování, předávání, vyhodnocování a využívání údajů o radiační, chemické a biologické situaci za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, při řešení krizových situací spojených s teroristickými útoky a pro řešení mimořádných událostí v zahraničí budou plněny v souladu s Harmonogramem CBRN, se stanovením odpovědnosti za plnění jednotlivých úkolů. Dále bude vedena databáze odborníků a prováděna jejich příprava.   po vyhodnocení zkušebního provozu modernizovaných stacionárních hlásičů úrovně radiace řady DC-4 budou postupně zřízeny měřící body v síti těchto hlásičů u HZS ČR. 4.8. Monitorování radiační, chemické a biologické situace 4.8. Monitorování radiační, chemické a biologické situace ( nová část Koncepce ) 4. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva

56 56 Informování bude organizováno obyvatelstva všech Informování bude organizováno s cílem zvýšení připravenosti obyvatelstva všech věkových skupin pro obranu a zvládání krizových situací, přičemž základním prvkem systému ochrany obyvatelstva musí být informovaný a sebevzdělaný občan. Ve veřejnoprávních médiích je nutné vytvořit větší časový prostor k informování obyvatelstva o hrozících nebo vzniklých mimořádných událostech a jeho chování při jejich zvládání, ale i k preventivně výchovnému působení na obyvatelstvo. Informovanost o mimořádných událostech a krizových situacích bude třeba řešit i vůči cizím státním příslušníkům, aktuálně pobývajícím na území ČR. Bude nutné také řešit informovanost občanů ČR pobývajících v zahraničí cestou. zastupitelských úřadů. 4.9. Informování obyvatelstva 4.9. Informování obyvatelstva ( nová část Koncepce ) 4. Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva

57 57 Základní zaměření a působnost CNP:   plnění úkolů ochrany obyvatelstva,   nepřetržité fungování orgánů státní správy a orgánů územní samosprávy,   přijatelná forma společenského a hospodářského života,   fungování kritické (životně důležité) infrastruktury,   spolupráce veřejného a soukromého sektoru,   civilní zdroje nezbytné pro zajištění bezpečnosti,   civilně vojenská spolupráce,   civilní podpora činnosti ozbrojených sil a bezpečnostních zdrojů pro případ jejich. použití, včetně koordinace požadavků na ozbrojené síly. CNP musí vést k zajištění připravenosti ministerstev CNP musí vést k zajištění připravenosti ministerstev a ostatních ústředních správních a řešit jakékoliv úřadů, orgánů samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob a řešit jakékoliv mimořádné události a krizové situace mimořádné události a krizové situace (vojenské, vnitřně bezpečnostní i nevojenské) nebo se na jejich řešení podílet. 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.1. 5.1.1. Civilní nouzové plánování (CNP)

58 58 K dosažení civilní nouzové připravenosti je třeba v dalším období:   stanovit opatření na odvrácení nebo zmírnění dopadů mimořádné události, technologických havárií, narušení kritické infrastruktury, narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, narušení fungování veřejné správy, včetně dopadů na obyvatelstvo, opatření spojené s podporou činnosti vojsk nebo s válečným konfliktem,   zpracování scénářů možných situací,   odezvy na další možné situace (nové typové plány),   řízení odezvy na vzniklé situace,   přípravu sil a prostředků 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.1. 5.1.1. Civilní nouzové plánování (CNP)

59 59 Za prioritní Za prioritní v dalším období je třeba považovat plnění úkolů ve vazbě na návrh aktualizace optimalizace současného bezpečnostního systému ČR. V rámci vytvářeného informačního systému krizového řízení, V rámci vytvářeného informačního systému krizového řízení, jehož garantem je, budou vytvořeny sofistikované nástroje k informačnímu zabezpečení MV-GŘ HZS ČR, budou vytvořeny sofistikované nástroje k informačnímu zabezpečení úkolů v oblasti ochrany životů a zdraví obyvatel a majetkových hodnot na všech stupních krizového řízení. 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.2. Krizové řízení

60 60 Ochrana kritické infrastruktury Ochrana kritické infrastruktury je proces, který je zaměřen na takové zajištění fungování subjektů kritické infrastruktury a objektů, které vlastní nebo provozují, tak aby nedocházelo k jejich selhání při zohlednění všech možných rizik a hrozeb. Smyslem ochrany kritické infrastruktury musí být proto minimalizace dopadů výpadku činnosti těchto infrastruktur takaby narušení funkcí, činností nebo služeb bylo činnosti těchto infrastruktur tak, aby narušení funkcí, činností nebo služeb bylo krátkodobé, málo četné, zvladatelné krátkodobé, málo četné, zvladatelné přinejmenším provizorním nebo alternativním způsobem a územně omezené tak, aby postihlo co nejmenší počet obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že převážná část kritických infrastruktur je vlastněna a provozována je nutné v rámci její ochrany stanovit sdílení odpovědností soukromými subjekty, je nutné v rámci její ochrany stanovit sdílení odpovědností veřejné správy a privátního sektoru a výměnu informací mezi veřejnou správou a dalšími relevantními organizacemi včetně mezinárodní spolupráce. 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.3. Kritická infrastruktura

61 61 Cílem ochrany kritické infrastruktury je   zabezpečit ochranu nejen strategických ale především životních zájmů dotýkajících se životů a zdraví lidí, majetku, životního prostředí a existence lidské společnosti jako takové. Prostředkem Prostředkem pro splnění výše uvedených funkcí a povinností s výhledem do budoucnosti strategie je strategie, jejíž podstatou je dlouhodobý záměr činnosti k dosažení určitého cíle  Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury infrastruktury Národní program ochrany kritické infrastruktury Národní program ochrany kritické infrastruktury ( rozpracování Komplexní strategie) 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.3. Kritická infrastruktura

62 62 V roce 2003 vydalo MV-GŘ HZS Koncepci požární prevence v České republice, V roce 2003 vydalo MV-GŘ HZS Koncepci požární prevence v České republice, která řeší otázky řízení a výkonu státní správy na úseku požární prevence a spolupráci s dalšími orgány státní správy a územní samosprávy. opatření týkající se ochrany Součástí činnosti v oblasti preventivní požární ochrany jsou i opatření týkající se ochrany obyvatelstva, zejména pak tyto okruhy činnosti:   posuzování dokumentace staveb veřejného charakteru z hlediska ochrany obyvatelstva   schvalování posouzení požárního nebezpečí ve veřejných a průmyslových objektech,   kontrolní činnost ve veřejných a průmyslových objektech,   posuzování bezpečnostní dokumentace, vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, včetně součinnosti při stanovování zón havarijního plánování a zpracovávání vnějších havarijních plánů pro tyto zóny,   preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany, včetně činnosti propagační a ediční, 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.4. Požární ochrana

63 63 budou v oblasti Na základě prováděné činnosti a v souvislosti se současnou situací budou v oblasti požární prevence řešeny následující základní úkoly:   vydání vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb a její následné uvádění do praxe,   součinnost na přípravě novel zákonů a prováděcích předpisů vztahujících se k požární ochraně a IZS,   úpravy právních předpisů a norem, souvisejících s požární ochranou veřejných staveb,   nepřetržité plnění úkolů preventivně výchovné a propagační činnosti podle stanoveného zaměření,   zabezpečování metodických, řídících, součinnostních a koordinačních úkolů v souladu s koncepčními dokumenty na úseku požární prevence,   plnění závěrů a navržených opatření z provedených analýz příčin vzniku požárů. 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.4. Požární ochrana

64 64 V souvislosti se zajišťováním bezpečnosti ČR je oprávněně očekávána připravenost zdravotnictví k poskytování zdravotní péče při událostech, které kromě jiných aspektů narušení bezpečnosti přinášejí situace s hromadným postižením osob na zdraví. Zásadní význam Zásadní význam v připravenosti zdravotnictví má posilování odolnosti společnosti před terorismem. současnou nejvýraznější hrozbou – terorismem. Je povinností státu a celé veřejné správy zajistit záchranu života a zabránit vzniku těžké újmy na zdraví obyvatelstva při různých typech mimořádných událostí s akcentem na připravenost ke zvládání následků teroristického použití včetně teroristických útoků s použitím CBRN prostředků. 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.5. Ochrana zdraví osob

65 65 Mezi priority orgánů ochrany veřejného zdraví patří:   zřízení krizového operačního centra,   zajištění trvalé dostupnosti orgánů OVZ na regionální úrovni, tj. na úrovni krajských hygienických stanic k plnění úkolů složek IZS,   rozvíjení informačního systému „PANDEMIE“ a posilování schopnosti reakce ČR na zvládání případné pandemie chřipky či výskyt jiné vysoce nebezpečné nákazy, bude z abezpečení přípravy na ochranu obyvatelstva v případě vzniku pandemie chřipky bude zajištěno pravidelnou aktualizací pandemických plánů na národní i regionální úrovni a jejich prověřování v rámci připravovaných cvičení   zajištění vzdělávání populace i odborníků z jiných oblastí v problematice ochrany veřejného zdraví a další rozvoj komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky, s cílem zvládání výskytu infekčních onemocnění, 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.5. Ochrana zdraví osob 5.1.5.1. Ochrana veřejného zdraví

66 66 Mezi priority orgánů ochrany veřejného zdraví patří:   analýza možných nových hrozeb a rizik v oblasti veřejného zdraví spojených s globálními změnami klimatu nebo řešení rizik spojených s možným nedostatkem pitné vody jako následek globálního oteplování,   kontrola a dohled nad hygienickými podmínkami evakuovaného či ukrytého obyvatelstva, zajištění očkovacích látek pro případné epidemie a pandemii. 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.5. Ochrana zdraví osob 5.1.5.1. Ochrana veřejného zdraví

67 67 Do této oblasti bude třeba zahrnout i medicínské zajištění zdravotní péče a ochrany zdraví příslušníků a pracovníků složek integrovaného záchranného systému podílejících se na řešení události a odstraňování následků, a to včetně duševního zdraví. Při vzniku mimořádné události nebo krizové situace bude resort zdravotnictví řešit v rámci svých kompetencí zejména tyto úkoly:   zajištění přednemocniční neodkladné péče zdravotnickou a leteckou záchranou službou 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.5. Ochrana zdraví osob 5.1.5.2. Záchrana života a zdraví bude vydán nový zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o letecké záchranné službě v nichž budou taxativně stanoveny kompetence jednotlivých subjektů, podílejících se na zajištění zdravotnické záchranné služby a letecké záchranné služby v ČR a současné budou vymezena jejich práva a povinnosti.

68 68 Při vzniku mimořádné události nebo krizové situace bude resort zdravotnictví řešit v rámci svých kompetencí zejména tyto úkoly:   zajištění ambulantní péče, která je dělena na  preventivní,  akutní,  dispenzární a screeningovou primární,  specializovanou péči   zajištění lůžkové péče pro postižené pacienty v lůžkových zdravotnických zařízení různého typu i specializace ( např. FN s traumacentry, urgentní příjmy v nemocnicích ) 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.5. Ochrana zdraví osob 5.1.5.2. Záchrana života a zdraví budou zabezpečovat praktičtí lékaři a ambulantní specialisté

69 69 Za běžného stavu (v období mimo krizové stavy) budou mimořádné události řešeny formou mimořádných veterinárních opatření a nikoliv veterinárního charakteru řešeny formou mimořádných veterinárních opatření a nikoliv jako zásahy složek IZS. V případech, kdy tyto síly a prostředky nebudou ke zvládání situace postačovat se využijí (epidemie slintavky a kulhavky, výskyt BSE nebo a ptačí chřipky), se využijí mechanismy, dokumentaci, síly a prostředky IZS. 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.6. Veterinární ochrana před nebezpečnými nákazami zvířat a jejich přenosem

70 70 Organizace výzkumu a vývoje v oblasti ochrany obyvatelstva bude i nadále řešena prostřednictvím jednoho centrálního pracoviště v působnosti MV-GŘ HZS ČR a to Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Výzkumně vývojová podpora zabezpečení realizace stanovených věcných cílů rozvoje do roku 2013 s výhledem do roku 2020 ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 bude orientována, jako Bezpečnostního výzkumu ČR. součást Bezpečnostního výzkumu ČR. Orientaci konkrétních prací v oblasti výzkumu a vývoje vyžadují zejména tyto návrhy:   souboru organizačních, řídících, plánovacích, kontrolních, technických technologických, koordinačních a dalších opatření, 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.7. Věda a výzkum

71 71 Orientaci konkrétních prací v oblasti výzkumu a vývoje vyžadují zejména tyto návrhy:   opatření pro optimalizaci a rozvoj specifických metod, laboratorních technik, diagnostických testů a metodik pro zvýšení úrovně relevantních prostředků a služeb zabezpečujících:  ochranu obyvatelstva, majetku a životního prostředí při krizových situacích se zaměřením zejména na hodnocení radiační, chemické a biologické situace při použití CBRN,  detekci, charakterizaci, identifikaci a stanovení bojových chemických, biologických a jiných nebezpečných látek s využitím přístrojové techniky jak laboratoří HZS ČR, tak univerzitních a výzkumných pracovišť,  dekontaminaci osob a techniky po zásazích v kontaminovaných prostorech,  varování, vyrozumění a tísňové informování obyvatelstva. 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.7. Věda a výzkum

72 72 V oblasti plánování je třeba dokončit realizaci dokumentu nazvaného V oblasti plánování je třeba dokončit realizaci dokumentu nazvaného Plán vytváření a zajistit civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2007 – 2008 a zajistit implementaci vytvořených civilních zdrojů do krizové dokumentace. implementaci vytvořených civilních zdrojů do krizové dokumentace. Dále je v oblasti HOPKS potřeba:  zpracovat  na základě podkladů dotčených ústředních správních úřadů zpracovat Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2009 – 2010,  zajistit  zajistit vyšší součinnost při zpracování plánu nezbytných dodávek na úrovní, ústředních správních úřadů a krajských úřadů,  klást důraz  v oblasti hospodářské mobilizace klást důraz zejména na organizační opatření a plánování,  pokračovat  v oblasti přípravy na řešení krizových situací pokračovat v další přípravě a realizaci opatření, vyplývajících ze zákona o HOPKS a ze závěrů vyhodnocení činnosti v době povodní v roce 2002 a v roce 2006. 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.8. Hospodářská opatření pro krizové stavy

73 73 Dále je v oblasti HOPKS potřeba:   v oblasti ochrany obyvatelstva zajistit  pohotovostní prostředky na řešení krizových situací (mimořádných událostí),  zásoby pro humanitární pomoc (nová skladba humanitárního balíčku),  pořizování dalších prostředků v souladu s požadavky a specifikace MV-GŘ HZS ČR. 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.1.8. Hospodářská opatření pro krizové stavy

74 74 EU Mechanismu V rámci EU je nadále reflektováno na vývoj spolupráce v rámci Mechanismu Společenství v oblasti civilní ochrany, Společenství v oblasti civilní ochrany, který byl přepracován z hlediska zlepšení Nástrojem pro financování civilní ochrany. komplementarity s Nástrojem pro financování civilní ochrany. V EU je hlavní blízkou prioritou předsednictví ČR v Radě EU V EU je hlavní blízkou prioritou příprava na předsednictví ČR v Radě EU v 1. pololetí Priority ČR v této roku 2009 v pracovní skupině pro civilní ochranu (PROCIV E21). Priority ČR v této pracovní skupině jsou:  Evropský program na ochranu kritické infrastruktury  Evropský program na ochranu kritické infrastruktury, který je již v současné době na této pracovní skupině řešen,  Monitorovacího a informačního střediska  zlepšení práce Monitorovacího a informačního střediska a jeho spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi,  vnitřní koordinace civilní ochrany v rámci EU  vnitřní koordinace civilní ochrany v rámci EU,  Manuálu nouzové a krizové koordinace EU.  aktualizace Manuálu nouzové a krizové koordinace EU. 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace EU 5.1.9. Mezinárodní spolupráce ( EU, NATO, OSN )

75 75 v rámci NATO V oblasti spolupráce v rámci NATO bude nadále podporován vývoj v souvislosti s Ministerskou směrnicí NATO Ministerskou směrnicí NATO a to hlavně v oblasti  Akčního plánu civilní nouzové připravenosti,  aktualizací Akčního plánu civilní nouzové připravenosti,  ochrany kritické infrastruktury,   schémat pojištění válečných rizik,  spolupráce s partnerskými státy a ostatními mezinárodními organizacemi a  spolupráce s partnerskými státy a ostatními mezinárodními organizacemi a civilně – vojenské spolupráce. civilně – vojenské spolupráce. Na základě dosavadního vývoje v oblasti zahraniční spolupráce lze předpokládat, že prioritou budei spolupráce prioritou bude vedle spolupráce s mezinárodními organizacemi i spolupráce se Finskem, Francií, sousedními zeměmi a dalšími vybranými zeměmi jako např. s Finskem, Francií, Maďarskem a Slovinskem. 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace NATO 5.1.9. Mezinárodní spolupráce ( EU, NATO, OSN )

76 76 Na základě dosavadního vývoje v oblasti zahraniční spolupráce lze předpokládat, že prioritou budei spolupráce prioritou bude vedle spolupráce s mezinárodními organizacemi i spolupráce se Finskem, Francií, sousedními zeměmi a dalšími vybranými zeměmi jako např. s Finskem, Francií, Maďarskem a Slovinskem. významnou oblastí buderegionální spolupráce v příhraničních oblastech Další významnou oblastí bude nadále regionální spolupráce v příhraničních oblastech a lze předpokládat, že četnost vzájemných aktivit ( především společných cvičení ), dále vzroste. Evropské komise budefinančně podporovat Snahou Evropské komise bude pořádání těchto cvičení finančně podporovat Nástroje pro financování civilní ochrany. prostřednictvím různých programů, hlavně pomocí Nástroje pro financování civilní ochrany. 5.1. Oblast plánování, přípravy a prevence 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace OSN 5.1.9. Mezinárodní spolupráce ( EU, NATO, OSN )

77 77 Současná situace   stávající systém byl definován základním dokumentem v oblasti povodňové ochrany Strategií ochrany před povodněmi pro území České Republiky. Strategií ochrany před povodněmi pro území České Republiky. Strategie současně stát - orgány samosprávy – definovala i rozsah práv a povinností subjektů ve stupních stát - orgány samosprávy – občanská a podnikatelská veřejnost, občanská a podnikatelská veřejnost,   v návaznosti na Strategii vzala vláda v roce 2000 na vědomí předložený materiál Záměry tvorby programů prevence před povodněmi, Záměry tvorby programů prevence před povodněmi, který definoval programy, prevence před povodněmi v gesci jednotlivých odpovědných resortů,  ochraně před povodněmi  ochraně před povodněmi je dlouhodobě věnována soustavná pozornost, která Koncepce vodohospodářské je promítnuta do koncepcí jednotlivých resortů, např. do Koncepce vodohospodářské politiky na léta 2004-2010, politiky na léta 2004-2010,  Plán hlavních povodí České republiky  vláda schválila Plán hlavních povodí České republiky a 8 plánů oblastí povodí bude předloženo příslušným orgánům krajů ke schválení do konce roku 2009 5.2. Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.2.1. Ochrana před povodněmi

78 78 Současná situace   v souvislosti s přijetím nové evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání bude v roce 2008připravována novela vodního zákona povodňových rizik bude v roce 2008 připravována novela vodního zákona a předpokládá se zavedení čtvrtého stupně povodňové aktivity pro inicializaci vyhlášení krizového stavu při povodni velkého rozsahu, Dále se zaměřit zejména na  důkladné rozpracování opatření k ochraně obyvatelstva před povodněmi v havarijních plánech krajů, nouzového přežití postiženého obyvatelstva, plánech krajů, zejména nouzového přežití postiženého obyvatelstva,   pokračování v pravidelném procvičování připravenosti orgánů krizového řízení k řešení ochrany před povodněmi. 5.2. Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.2.1. Ochrana před povodněmi

79 79 Prioritou pro další období bude příprava koncepce environmentální bezpečnosti před působením zdrojů rizik antropogenního a přírodního původu, působením zdrojů rizik antropogenního a přírodního původu, které by mohly způsobit rozsáhlé poškození životního prostředí (závažné havárie, poruchy kritické infrastruktury, živelní pohromy). V oblasti environmentální bezpečnosti je třeba se dále zaměřit zejména na následující okruhy problémů:   ohrožení složek životního prostředí v důsledku antropogenní činnosti:  ochrana půdy, vody a ovzduší před znečištěním  chemická bezpečnost 5.2. Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.2.2. Ochrana životního prostředí (environmentální bezpečnost) a vliv změn na ochranu obyvatelstva

80 80 V oblasti environmentální bezpečnosti je třeba se dále zaměřit zejména na následující okruhy problémů:   ohrožení životního prostředí v důsledku živelních pohrom a katastrof:  extrémní výkyvy počasí (extrémní sucho, horko, zima, záplavy, vichřice),  změny klimatu (globální oteplování),  ochrana přírody a krajiny,  předpovědní, varovná a hlásná služba   ohrožení životního prostředí v důsledku poruch kritické infrastruktury:  ochrana životního prostředí před důsledky poruch kritické infrastruktury. 5.2. Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.2.2. Ochrana životního prostředí (environmentální bezpečnost) a vliv změn na ochranu obyvatelstva

81 81 Držitel povolení se podílí na Držitel povolení (ČEZ, a.s.) se podílí na  zajištění,  zajištění činnosti celostátní radiační monitorovací sítě,  vybavuje obyvatelstvo  vybavuje obyvatelstvo v zóně havarijního plánování prostředky ke snížení ozáření z vnitřní kontaminace radioaktivními látkami (antidoty),  zajišťuje tiskovou a informační kampaň  zajišťuje tiskovou a informační kampaň k zajištění připravenosti obyvatelstva v ZHP pro případy radiačních havárií,  zabezpečuje účast svých odborníků  zabezpečuje účast svých odborníků na školení představitelů orgánů samosprávy v ZHP,  zajišťuje neprodlené  zajišťuje souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících neprodlené předání informace předání informace o vzniku nebo podezření na vznik radiační havárie dotčeným a včasné orgánům a souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné varování obyvatelstva při vzniku radiační havárie varování obyvatelstva při vzniku radiační havárie 5.2. Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.2.3. Ochrana před účinky havárií na jaderných zařízeních

82 82 Základním strategickým dokumentem pro sektor dopravy je vládou schválená Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013, která deklaruje co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy   musí provést na základě mezinárodních závazků,   chce udělat z pohledu společenských potřeb a může učinit s ohledem na finanční možnosti. probíhá vyhodnoceníplatné dopravní politiky V současné době probíhá vyhodnocení účinnosti platné dopravní politiky, které bude bude aktualizovánazpracována předloženo vládě a na základě rozhodnutí vlády bude aktualizována, resp. zpracována nová dopravní politika. V nové dopravní politice ČR"cíle a kroky" V nové dopravní politice ČR se navrhuje specifikovat "cíle a kroky" v oblasti ochrany obyvatelstva při přepravě nebezpečných věcí a před účinky závažných havárií v dopravě. 5.2. Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.2.4. Ochrana před účinky závažných havárií v dopravě

83 83 V rámci období vymezeného Koncepcí 2013/2020 V rámci období vymezeného Koncepcí 2013/2020 se předpokládá novelizovat předpisy,, zejména ve vazbě na úpravy vztahující se k problematice prevence závažných havárií, zejména ve vazbě na úpravy směrnice 96/82/ES tzv. SEVESO II. Koncepčně Koncepčně je ochrana před účinky závažných havárií způsobených nebezpečnými Státní politiky životního prostředí chemickými látkami nebo přípravky zakotvena v dokumentu Státní politiky životního prostředí je integrovaná prevence Důležitým nástrojem k omezování průmyslových vlivů a rizik je integrovaná prevence  hlavním cílem je  jejím hlavním cílem je dosáhnout vyššího stupně ochrany životního prostředí jako celku před znečištěním z průmyslu. 5.2. Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.2.5. Ochrana před účinky závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky

84 84, Boj s organizovaným zločinem je kompetencí Policie ČR a dalších bezpečnostních složek, nejedná se tedy o činnost v rámci IZS nejedná se tedy o činnost v rámci IZS. Výchozí dokumenty pro jednotlivé oblasti  Boj s terorismem je Národní Komplexním dokumentem stanovujícím koncepci boje s terorismem v ČR je Národní akční plán boje proti terorismu, akční plán boje proti terorismu, který ukládá konkrétní termínované úkoly jednotlivým II. pilířiochranou obyvatelstva a kritické infrastruktury orgánům a ve svém II. pilíři se zabývá ochranou obyvatelstva a kritické infrastruktury 5.2. Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.2.6. Ochrana před terorismem a organizovaným zločinem

85 85  Boj s organizovaným zločinem je Koncepce boje Základním dokumentem na úseku boje s organizovaným zločinem je Koncepce boje s organizovaným zločinem, s organizovaným zločinem, která ukládá konkrétní termínované úkoly.  Oblast trestné činnosti páchané na životním prostředí Pro oblast trestné činnosti páchané na životním prostředí byla dále přijata specifická Koncepce boje s kriminalitou páchanou na životním prostředí v působnosti resortu vnitra. 5.2. Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.2.6. Ochrana před terorismem a organizovaným zločinem

86 86 Do současné doby nebyla zpracována Koncepce migrační politiky ……. Do současné doby nebyla zpracována Koncepce migrační politiky ……. Vláda však Akční plán boje s nelegální migrací přijala Akční plán boje s nelegální migrací …..ČR je také vázána předpisy EU a současně se podílí tvorbě migrační politiky v rámci unie. systém včasného Jednou z důležitých částí v boji proti nelegální migraci je tak zvaný systém včasného varování varování jde především o včasný přenos informací z oblasti ohniska vypuknutí krize vedoucí k migrační vlně Za účelem efektivnějšího boje s nelegální migrací   bylo u Ministerstva vnitra zřízeno Analytické centrum pro ochranu státních hranic a, migraci,  readmisních smluv  ČR usiluje o sjednání readmisních smluv a podílí se na na práci Komise EU readmisních dohod( při sjednávání readmisních dohod s vybranými třetími státy ( stanovení pravidel pro předávání/přebírání osob ) 5.2. Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.2.7. Ochrana před negativními důsledky spojenými s migrací

87 87 Za účelem efektivnějšího boje s nelegální migrací  n  nedílnou součástí je i politika návratů nelegálních migrantů do zemí jejich původu, která představuje jak pro ČR, tak pro EU jeden z prvořadých zájmů. „migrační vlna velkého rozsahu“ Pro případ krizové situace typu „migrační vlna velkého rozsahu“ byl zpracován typový plán, který  popisuje tuto krizovou situace,  uvádí její příčiny,  přijímá opatření,  řeší její následky  stanovuje odpovědnost za její řešení ……. tento plán se neustále pravidelně upravuje 5.2. Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.2.7. Ochrana před negativními důsledky spojenými s migrací

88 88 Opatření ochrany obyvatelstva budou zaměřena:   na přípravu sil a prostředků pro všestranné zabezpečení nouzového přežití přílivu nelegálních migrantů,   na opatření ochrany veřejného zdraví k eliminaci transferu nakažlivých chorob,   k eliminaci zátěže pro sociální systém, společenských konfliktů s nelegálními imigranty, dopadu na kritickou infrastrukturu, Závěrem ……..Všichni cizinci budou muset být v případě nebezpečí zabezpečeni i chráněni stejně jako občané ČR. zabezpečeni i chráněni stejně jako občané ČR. 5.2. Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.2.7. Ochrana před negativními důsledky spojenými s migrací

89 89 mimořádné události velkého rozsahu na občany ČR Zvládnutí pomoci státu při dopadu mimořádné události velkého rozsahu na občany ČR v zahraničí v zahraničí přesahuje rámec samostatné činnosti Ministerstva zahraničních věcí přípravu a vyžaduje důkladnou a koordinovanou přípravu organizační, personální, materiální a finanční na spolupracujících ministerstvech a jiných správních úřadech. zcela nové právní zajištění K této přípravě je třeba zcela nové právní zajištění srovnatelné s právním postavením orgánů státní správy a samosprávy pro řešení mimořádných událostí a krizových situací v ČR. 5.2. Řešení ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace 5.2.8. Ochrana občanů a majetku České republiky při mimořádných událostech v zahraničí

90 90 Opatření spojená s přípravami pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Opatření spojená s přípravami pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu budou Plánem obrany plánována a zabezpečena v souladu se zpracovaným a vládou schváleným Plánem obrany České republiky. Plán obrany   představuje realizaci uvedených norem a principů v krizových situacích,   určuje základní směry přípravy .  použití potřebných zdrojů státu pro obranu za stavu ohrožení státu a válečného stavu. Jednotlivá opatření pro řešení ochrany obyvatelstva Jednotlivá opatření pro řešení ochrany obyvatelstva uvedená v plánu obrany je nutné dílčích plánů obranyvčetně zahrnout jednotlivými zpracovateli do připravovaných dílčích plánů obrany, včetně aktualizace již zpracovaných dokumentů. aktualizace již zpracovaných dokumentů. 5.3. Řešení ochrany obyvatelstva v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu (válečný stav byl částečně řešen v původní koncepci) 5. Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace

91 91 Akceschopnost IZS Akceschopnost IZS je závislá na kvalitě koordinační práce HZS ČR ve vztahu k dalším akceschopnosti jednotlivých složek IZS složkám IZS a na akceschopnosti jednotlivých složek IZS. Činnost bude zaměřena zejména Z pohledu koordinace složek IZS Z pohledu koordinace složek IZS   bude rozvíjena oblast tvorby a procvičování modelových postupů složek IZS typové činnosti složek IZS při společném zásahu, v dokumentech nazývaných typové činnosti složek IZS při společném zásahu, které bude nadále vydávat MV–GŘ HZS ČR Pro oblast samotného řízení společných zásahů Pro oblast samotného řízení společných zásahů  informační podpora velitele zásahu  se bude postupně budovat přijatelná informační podpora velitele zásahu se zaměřením na řízení velkých a složitých zásahů ve vazbě na moderní informační metody, např. geografický informační systém,  dán důraz na přípravu  současně bude dán důraz na přípravu krizových štábů i štábů velitele zásahu. 6. Připravenost sil a prostředků

92 92 Činnost bude zaměřena zejména U ostatních složek IZS U ostatních složek IZS (především z řad sdružení občanů)  provádět cílenou dotační politiku  bude třeba provádět cílenou dotační politiku zaměřenou na spolupráci v IZS a na využitelnost a nasazení zdrojů těchto občanských sdružení. Rozvoj připravenosti IZS . Národního výzkumného a vzdělávacího centra  vybudování tzv. Národního výzkumného a vzdělávacího centra …….. realizace záměru je však podmíněna zajištěním spolufinancování ze strukturálních fondů EU.  informačního systému HZS ČR,  výstavba a provozování informačního systému HZS ČR,  personálu složek IZSkterý je složen z dobrovolníků.  věnovat pozornost i nadále personálu složek IZS, který je složen z dobrovolníků. uvolňování zaměstnanců k činnosti v dobrovolnických organizacích …řešením je možnost daňových odpisů zaměstnavatelů za ztráty způsobené odchodem zaměstnance k provádění záchranných nebo likvidačních prací v dobrovolnické složce IZS a také především citlivé povolávání uvedených složek IZS v případě mimořádných událostí a to především jako složky doplňkové (druhosledové) na podporu činnosti složek základních. 6. Připravenost sil a prostředků

93 93 Cílem jednotek požární ochrany, zařízení CO a odřadů Cílem jednotek požární ochrany, zařízení CO a odřadů vytvářených k plnění úkolů a opatření ochrany obyvatelstva je   zabezpečování úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, které je nutné plnit zejména v rámci obce, správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo kraje při vzniku mimořádné události, a následně doplnit činnosti základních složek IZS při zajišťování úkolů záchranných a likvidačních prací. občanských K jednotkám požární ochrany a do odřadů mohou být zařazováni členové občanských sdružení nebo další osoby poskytující osobní a věcnou pomoc sdružení nebo další osoby poskytující osobní a věcnou pomoc. 6. Připravenost sil a prostředků 5.1. Jednotky požární ochrany a zařízení civilní ochrany (nová část Koncepce)

94 94 Pro činnosti jednotek požární ochrany, zařízení CO a vytvářených odřadů Pro činnosti jednotek požární ochrany, zařízení CO a vytvářených odřadů k zabezpečení bude určujícízejména havarijní plnění úkolů ochrany obyvatelstva na daném teritoriu bude určující zejména havarijní plán kraje a plošné rozmístění jednotek požární ochrany kraje plán kraje a plošné rozmístění jednotek požární ochrany kraje a z toho vyplývající:   zdroje možných rizik vzniku mimořádné události a stupně nebezpečí katastrálních území obcí podle plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany,   rozsah a obsah úkolů k zabezpečení ochrany obyvatelstva vyplývající z havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu,   seznam jednotek požární ochrany zabezpečujících plošné pokrytí, jejich dislokace a předurčení podle základní tabulky plošného pokrytí pro jednotlivá katastrální území obcí, množství a druh věcných prostředků využitelných pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 6. Připravenost sil a prostředků 6.1. Jednotky požární ochrany a zařízení civilní ochrany (nová část Koncepce)

95 95 Za válečného stavu je nutné   zabezpečit, aby si složky IZS v období válečného stavu zachovaly svůj personál a vybavení (síly a prostředky),   posílit personál zejména základních složek IZS o předurčené síly z řad stávajících dobrovolníků………v případě HZS ČR by to měl být zejména personál jednotek SDH vybraných obcí (kategorie JPO II a JPO III), který by se měl začlenit do jednotek HZS krajů. V ostatních složkách IZS budou sehrávat svou úlohu rovněž VZÚ Armády ČR. V rámci realizace Transformace resortu Ministerstva obrany (do 30.9.2008) dojde ke změnám ve vyčleňování sil a prostředků Armády ČR pro IZS.  Transformaci  v návaznosti na Transformaci bude upravena dokumentace IZS a aktualizovány krizové plány krajů, havarijní plány krajů a vnější havarijní plány pro zóny havarijního plánování částečně jaderných elektráren a objektů a zařízení s nebezpečnými chemickými látkami …… částečně již provedeno 6. Připravenost sil a prostředků 6.2. Síly a prostředky za válečného stavu

96 96 Podle současného vývoje jepředpoklad, Podle současného vývoje je vytvořen v oblasti operačního řízení předpoklad, že cílovým stavem bude existence  jednoho celostátního operačního a informačního střediska  jednoho celostátního operačního a informačního střediska ( OPIS MV-GŘ HZS ČR ),  14 krajských a stanovený počet  14 krajských a stanovený počet tzv. sektorových operačních a informačních středisek. předpokládá vybudováníjednotné informační V rámci dalšího rozvoje v této oblasti se předpokládá vybudování jednotné informační technologické platformy operačního řízení pro všechny základní složky IZS. Vybudování informačního systému operačních středisek bude řešeno tak, aby   byl zajištěn provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS,   byla zajištěna nepřetržitá obsluhy telefonní linky jednotného evropského čísla tísňového volání (112) a srovnatelná dostupnost ze všech míst ČR. HZS ČR bude zabezpečovat provoz 14 telefonních center tísňového volání 112 na krajských operačních a informačních střediscích u HZS krajů a HZS hl. města Prahy. 6. Připravenost sil a prostředků 6.3. Operační řízení 6.3. Operační řízení (nová část Koncepce)

97 97 vyžaduje adekvátní Nevojenská ohrožení a vzrůstající rozsah jejich možných dopadů vyžaduje adekvátní navýšení finančních prostředků na ochranu obyvatelstva. navýšení finančních prostředků na ochranu obyvatelstva. Z rozpočtové kapitoly MV budou hrazeny výdaje na   výstavbu, modernizaci a provozování infrastruktury jednotného systému varování a vyrozumění a jeho propojování s hromadnými informačními prostředky,   výstavbu a provoz informačního systému na podporu krizového řízení,   vybavování HZS ČR speciální technikou a přístroji pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací,   vytváření zásob pro nouzové přežití obyvatelstva postiženého mimořádnou událostí,   přípravu obyvatelstva,   dotace obcím, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám na výstavbu koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění,   granty občanským sdružením,   náhrady výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva a na zajištění provozu infrastruktury HZS ČR ve vztahu k úkolům ochrany obyvatelstva. 7. Materiální a finanční zabezpečení

98 98 1. 1. Ústředním správním úřadem ve věcech ochrany obyvatelstva je Ministerstvo vnitra a garantem za přípravu a plnění základních opatření v oblasti ochrany obyvatelstva je HZS ČR. 2. V této koncepci je opět zvýrazněna potřeba informovanosti a vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva, posílení a materiální zabezpečení složek IZS, odpovědnost ochrany obyvatelstva, posílení a materiální zabezpečení složek IZS, odpovědnost ministerstev, ústředních správních úřadů, obcí, právnických a fyzických osob za ministerstev, ústředních správních úřadů, obcí, právnických a fyzických osob za ochranu obyvatelstva. ochranu obyvatelstva. 3. 3. Na základě vyhodnocení předchozí koncepce ochrany obyvatelstva lze konstatovat, že systém ochrany obyvatelstva je funkční. V dalším období budou připravována opatření legislativní i nelegislativní povahy, obsažená zejména v Návrhu optimalizace současného bezpečnostního systému ČR 4. Jedním z limitujících faktorů dalšího zvyšování úrovně připravenosti opatření k ochraně obyvatelstva zejména v oblasti materiálního zabezpečení je výše k ochraně obyvatelstva zejména v oblasti materiálního zabezpečení je výše rozpočtovaných finančních prostředků. rozpočtovaných finančních prostředků. 5. 5. Postup, odpovědnost a termíny plnění úkolů stanovených pro zvýšení připravenosti opatření k ochraně obyvatelstva jsou uvedeny v „Harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“. 8. Závěr

99 99 D Ě K U J I Z A Z A P O Z O R N O S T P O Z O R N O S T ………. ……….

100 100 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Koncepce ochrany obyvatelstva s výhledem do roku 2015 4.3 2007 Zpracoval: kpt. Ing. Josef Kočí ( 950 770 346 ) 4.3 2007 Zpracoval: kpt. Ing. Josef Kočí ( 950 770 346 )

101 101 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Evropské unie Evropské unie ( ČR je členem od roku 2004) je podpora apomoc kterou, je podpora a pomoc při odpovídajících aktivitách členských států. Zásadními dokumenty Zásadními dokumenty ochrany obyvatelstva Společenství jsou : Nástroj pro financování civilní ochrany Nástroj pro financování civilní ochrany Mechanismus Společenství Mechanismus Společenství pro zabezpečení posílení spolupráce při pomocných zásazích civilní ochrany Úkoly ochrany obyvatelstva jsou jedním z hlavních politických cílů:

102 102 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje vyplývají z přijetí Rozhodnutí Rady Evropské unie v belgickém Knokke Evropské unie v belgickém Knokke 26.9.2001, o vytvoření mechanismu 26.9.2001, o vytvoření mechanismu Společenství pro zabezpečení posílení Společenství pro zabezpečení posílení spolupráce při pomocných zásazích spolupráce při pomocných zásazích civilní ochrany… civilní ochrany… Základní principy Základní principy organizace ochrany obyvatelstva v EU: ( jako reakce na události po 11.září 2001)

103 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje starost o ochranu starost o ochranu obyvatel náleží státu, ústředním orgánem ústředním orgánem v oblasti ochrany obyvatelstva je jedno ministerstvo (v případě ČR je to Ministerstvo vnitra), konkrétní odpovědnost konkrétní odpovědnost ministrů a vedoucí jiných ústředních správních úřadů za ochranu života, zdraví a majetku je stanovena příslušnými zákony a vyplývá z jejich kompetencí, odpovědnost za ochranu obyvatelstva odpovědnost za ochranu obyvatelstva je rozložena na všechny úrovně veřejné správy, včetně obcí, profesní organizace tvoří jádro profesní organizace tvoří jádro výkonných a částečně i řídících složek, jsou doplňovány ostatními složkami různé právní povahy široká informovanost široká informovanost veřejnosti o ochranných opatření je prostředkem, který napomáhá k účinnější sebeochraně obyvatelstva, opatření připravovaná k řešení následků mimořádnýchudálostí opatření připravovaná k řešení následků mimořádných událostí a dopadů krizových situací zmírnění dopadů krizových situací v míru, budou v případě potřeby využita i v období válečného stavu, připravenost na boj s terorismem připravenost na boj s terorismem na národních úrovních. Základní principy Základní principy organizace ochrany obyvatelstva v EU:

104 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje prohloubit integraci záchranných složek prohloubit integraci záchranných složek s policií a na ústřední úrovni též se zpravodajskými službami, hlavní rozhodovací a řídící prvkyorientovat hlavní rozhodovací a řídící prvky systému ochrany orientovat na centrální a regionální úroveň na centrální a regionální úroveň, včetně vybudování centrálních (národních) a regionálních operačních center s chráněnými komunikačními propojeními, u občanů prohloubit úlohu znalostí sebeochrany u občanů prohloubit úlohu znalostí sebeochrany, pozornost věnovat informačním a varovacím prvkům pozornost věnovat informačním a varovacím prvkům. další zásady na boj s terorismem Některé další zásady, které je třeba na národních úrovních zabezpečit pro lepší připravenost na boj s terorismem:

105 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje byla schválena usnesením vlády č.417 byla schválena usnesením vlády č.417 ze dne 22.4 2002 se zapracováním změn změn schválených usnesením vlády č.21 ze dne 5.1 2005 akcentuje úlohu Ministerstva vnitra akcentuje úlohu Ministerstva vnitra jako ústředního správního úřadu ve věcech ochrany obyvatelstvaHasičského záchranného sboru ve věcech ochrany obyvatelstva a Hasičského záchranného sboru Českérepubliky jako garanta České republiky jako garanta za plnění základních opatření v oblasti ochrany obyvatelstva. zvýrazňuje potřebuveřejné informovanosti a vzdělávání v oblasti zvýrazňuje potřebu veřejné informovanosti a vzdělávání v oblasti posílení složek integrovaného záchranného ochrany obyvatelstva, posílení složek integrovaného záchranného systému systému k zabezpečení ochrany obyvatelstva při nevojenských ohroženích. hlavní důraz kladena uvědomění si odpovědnosti hlavní důraz klade na uvědomění si odpovědnosti ministerstev, správních úřadů, obcí, právnických a fyzických osob za ochranu obyvatelstva. základním předpokladem základním předpokladem pro efektivní realizaci opatření ochrany obyvatelstva je jejich zapracování, popřípadě upřesnění v havarijních plánech, krizových plánech, poplachových plánech integrovaného záchranného systému a plánech obrany. Základní principya zásady Základní principy a zásady jsou zohledněny v Koncepci ochranyobyvatelstva ( dále jen Koncepce ) Koncepci ochrany obyvatelstva ( dále jen Koncepce ) do roku 2006 s výhledem do roku 2015:

106 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Úkoly ochrany obyvatelstva Úkoly ochrany obyvatelstva vyplývající z Koncepce: OBČAN informovaný a sebevzdělaný občanzákladní prvek systému informovaný a sebevzdělaný občan - základní prvek systému ochrany obyvatelstva, ochrana života, zdraví a majetku občanůposkytnutíinformací občanovi ochrana života, zdraví a majetku občanů a poskytnutí informací občanovi o možných ohroženích, plánovaných opatřeních a postupu při řešení následků prvořadý cíl orgánů veřejné správy a složek IZS mimořádných událostí - prvořadý cíl orgánů veřejné správy a složek IZS příprava k sebeochraně a vzájemné pomoci, adekvátní reakce občanazákladní znalosti a dovednosti adekvátní reakce občana - základní znalosti a dovednosti o :  chování po vyhlášení varovného signálu,  telefonních číslech tísňového volání,  místech poskytování nezbytných informací,  přípravě evakuačního zavazadla,  improvizované ochraně ukrytím,  improvizované ochraně dýchacích cest, očí a povrchu těla,  opatřeních při ohrožení povodní a úniku nebezpečných látek,  hygienických opatřeních v prostorech karantény,  poskytování první předlékařské pomoci,  provedení částečné dekontaminace

107 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje OBEC je základní prvek veřejné správy je základní prvek veřejné správy při zabezpečování opatření ochrany obyvatelstva ( OO ), bezprostředně zajišťuje úkoly OO bezprostředně zajišťuje úkoly OO na území obce, sehrává rozhodující úlohu při informování sehrává rozhodující úlohu při informování o:  možných ohroženích a plánovaných opatřeních,  postupu při řešení následků mimořádných událostí,  organizování pomoci postiženému obyvatelstvu, může zřizovatinformační a poradenská centra může zřizovat (využívat) informační a poradenská centra k problematice OO podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací a nouzovém přežití obyvatel podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací a nouzovém přežití obyvatel obce, zajišťuje varování, evakuaci, ukrytí a hospodaření s materiálem civilní ochrany zajišťuje varování, evakuaci, ukrytí a hospodaření s materiálem civilní ochrany, využívá především jednotku sboru dobrovolných hasičů k plnění uvedených úkolů využívá především jednotku sboru dobrovolných hasičů obce a zařízení civilní ochrany obce a zařízení civilní ochrany, při vzniku mimořádné události, jejíž rozsah je nad rámec možností obce a základních složky integrovaného záchranného systému, budou opatření zabezpečována z krajské úrovně, přípravu určených pracovníků obce organizuje obecní úřad a hasičský záchranný sbor kraje kraje ( HZS kraje ) všestrannou pomoc poskytuje HZS kraje všestrannou pomoc poskytuje HZS kraje, příspěvky ze státního rozpočtu a státní dotace. Úkoly ochrany obyvatelstva Úkoly ochrany obyvatelstva vyplývající z Koncepce:

108 108 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Zdokonalování složek integrovaného záchranného systému ( IZS ) budou postupně vybavovány technikou a materiálem budou postupně vybavovány technikou a materiálem tak, aby byly schopny pružně zvládat následky jakýchkoliv mimořádných událostí včetně možných teroristických útoků s použitím zbraní hromadného ničení, předpokládá se převedení vojenských předpokládá se po reorganizaci sil AČR převedení vojenských záchranných útvarů do působnosti Ministerstva vnitra záchranných útvarů do působnosti Ministerstva vnitra jako centrální síly IZS k dosažení vyšší sladěnosti k dosažení vyšší sladěnosti se základními složkami IZS při společných bude potřebné zintensivnit součinnostní cvičeníprohloubit zásazích bude potřebné zintensivnit součinnostní cvičení a prohloubit společnou přípravu společnou přípravu na řešení mimořádných událostí. na centrální úrovni budou působit i chemické laboratoře na centrální úrovni budou působit i chemické laboratoře a nově kynologická služba vytvořená kynologická služba Hasičského záchranného sboru České republiky, Úkoly ochrany obyvatelstva Úkoly ochrany obyvatelstva vyplývající z Koncepce:

109 109 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje v koncepci rozvoje chemicko-technické služby HZS ČRbude stanoveno v koncepci rozvoje chemicko-technické služby HZS ČR bude stanoveno zejména technické, organizační a personální zabezpečení plnění úkolů, zejména: zjišťování a označování nebezpečných oblastí, detekce plynů a nebezpečných látek, provádění dekontaminace poskytování odborné podpory při zásahu složek IZS v prostředí nebezpečných látek a pro ochranu obyvatel státními orgány budou vytvořeny podmínkypro zapojení neziskových státními orgány budou vytvořeny podmínky pro zapojení neziskových organizací a sdružení občanů organizací a sdružení občanů k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Na podporu jejich činnosti budou vyhlašovány granty. v souvislosti s vytvářením informačního a komunikačního systému budou aktivovány mechanismy k informačnímuzabezpečení krizového řízení budou aktivovány mechanismy k informačnímu zabezpečení úkolů úkolů v oblasti ochrany životů a zdraví obyvatel a majetkových hodnot. Úkoly ochrany obyvatelstva Úkoly ochrany obyvatelstva vyplývající z Koncepce: Zdokonalování složek integrovaného záchranného systému ( IZS )

110 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje modernizací a propojením informačních a komunikačních sítí složek IZS a zavedením jednotného evropského čísla tísňového volání ( 112 )bude zavedením jednotného evropského čísla tísňového volání ( 112 ) bude dobudován systém operačních a informačních středisek IZS dobudován systém operačních a informačních středisek IZS na centrální a krajské úrovni. operační a informační středisko generálního ředitelství operační a informační středisko generálního ředitelství Hasičského bude připojeno na monitorovací a záchranného sboru České republiky bude připojeno na monitorovací a informační centrum Evropské unie. informační centrum Evropské unie. zabezpečení přípravy příslušníků a členů základních důležitým úkolem bude zabezpečení přípravy příslušníků a členů základních a ostatních složek IZS k plnění úkolů ostatních složek IZS k plnění úkolů ochrany obyvatelstva, pozornost bude zaměřena na přípravu jednotek požární ochrany zvláštní pozornost bude zaměřena na přípravu jednotek požární ochrany v této oblasti příprava personálu zařízení civilní ochrany bude zaměřena diferencovaně příprava personálu zařízení civilní ochrany bude zaměřena diferencovaně na plnění úkolů u obcí, resp. u právnických osob a podnikajících fyzických osob příprava bude prováděna ve vzdělávacích zařízeních příprava bude prováděna ve vzdělávacích zařízeních, určených pro příslušné složky, s výrazným podílem vzdělávacích zařízení v působnosti Ministerstva vnitra. Úkoly ochrany obyvatelstva Úkoly ochrany obyvatelstva vyplývající z Koncepce: Zdokonalování složek integrovaného záchranného systému ( IZS )

111 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva vytvoření jednotného systému varování a vyrozumění 80-85 % územípokrýt varovným signálem 80-85 % území České republiky pokrýt varovným signálem, modernizace systému modernizace systému:  obměnou elektrických sirén za elektronické v zónách vnějšího havarijního plánování a na územích ohrožených zvláštními povodněmi,  vybudováním zpětné diagnostiky k nim, varování 1 signálem doplněno okamžitou verbální informací, technicky bude dořešen způsob vyrozumění jednotek sborů dobrovolných hasičů (sirény - záložní). k ukrytí osob k ukrytí osob před kontaminací radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace využívány přirozené ochranné a toxickými účinky nebezpečných látek budou využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb vlastnosti staveb budou využívány ochranné systémy budou využívány ochranné systémy na trasách metra v hl.m. Praze a na dalších vhodných podzemních dopravních stavbách Úkoly ochrany obyvatelstva Úkoly ochrany obyvatelstva vyplývající z Koncepce:

112 112 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva ochrana dýchacích cest a povrchu těla zabezpečit: improvizovaným způsobem improvizovaným způsobem s využitím prostředků všeobecně dostupných v domácnostech, na pracovištích apod., v zónách havarijního plánování JE - ochranné roušky k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva vytvořit: k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva vytvořit: na centrální úrovni pohotovostníkapacity pro 3 000 postižených osob na centrální úrovni pohotovostní kapacity pro 3 000 postižených osob materiální základny humanitární pomoci pro 2 250 osob materiální základny humanitární pomoci pro 2 250 osob v působnosti Ministerstva obrany ( záchranné prapory ), na úrovni krajůvytvořeno 15 mobilních na úrovni krajů bude vytvořeno 15 mobilních kompatibilních kontejnerových soupravkaždá pro 25-50 postižených osob tj.minimálně pro 375 osob souprav, každá pro 25-50 postižených osob tj.minimálně pro 375 osob nově vytvořené kapacity pro 750 osob nově vytvořené kapacity pro 750 osob v působnosti Ministerstva vnitra Úkoly ochrany obyvatelstva Úkoly ochrany obyvatelstva vyplývající z Koncepce:

113 113 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu budou využita připravená opatření budou využita připravená opatření pro řešení následků mimořádných událostí nevojenského charakteru opatření ochrany obyvatelstva budou zapracována do plánů obrany evakuace  evakuace z míst předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových bude plánovánav případě příznaků aktuální hrozby prostorů armády bude plánována až v případě příznaků aktuální hrozby válečného konfliktu, válečného konfliktu, k ukrytíbude využit stávající fond stálých úkrytů  k ukrytí obyvatelstva bude využit stávající fond stálých úkrytů, který nebude z prostředků státu dále rozšiřován při nárůstu hrozbybudou vytipovány při nárůstu hrozby válečného konfliktu budou vytipovány podzemní, suterénní a jiné části obytných domů, provozních a výrobních objektů improvizované úkryty, k jejich úpravě na improvizované úkryty, Úkoly ochrany obyvatelstva Úkoly ochrany obyvatelstva vyplývající z Koncepce:

114 114 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Úkoly ochrany obyvatelstva Úkoly ochrany obyvatelstva vyplývající z Koncepce: péčí státu budou doplněny prostředky individuální ochrany systémem péčí státu budou doplněny prostředky individuální ochrany systémem hospodářských opatření pro krizové stavy: hospodářských opatření pro krizové stavy: pro děti a mládež do 18 let, respektive do ukončení úplného středního (odborného) vzdělání v souvislém denním studiu, pro zdravotnická, sociální nebo obdobná zařízení, ostatnímu obyvatelstvu budou vytvořeny podmínky k nákupu těchto prostředků ve specializovaných prodejnách, složky integrovaného záchranného systému složky integrovaného záchranného systému budou doplněnyv počtu cca 75 000 – 100 000 osob budou doplněny o zařízení civilní ochrany v počtu cca 75 000 – 100 000 osob, bude zabezpečeno zproštění mimořádné vojenské služby a osvobození od služební povinnosti

115 115 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Co je ochrana obyvatelstva ? varování varování evakuace evakuace ukrytí ukrytí nouzové přežití nouzové přežití záchranné práce záchranné práce zjišťování a označování nebezpečných oblastí zjišťování a označování nebezpečných oblastí dekontaminace dekontaminace náboženská ( psychologická) služba náboženská ( psychologická) služba bezodkladné pohřební služby bezodkladné pohřební služby


Stáhnout ppt "1 HZS Olomouckého kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Ing. Josef Kočí 950 770"

Podobné prezentace


Reklamy Google