Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace a informační zdroje. Informace a její charakter  z lat. In-formatio = utváření, ztvárnění  velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace a informační zdroje. Informace a její charakter  z lat. In-formatio = utváření, ztvárnění  velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá."— Transkript prezentace:

1 Informace a informační zdroje

2 Informace a její charakter  z lat. In-formatio = utváření, ztvárnění  velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech  v informatice tvoří informaci kódovaná data, která lze vysílat, přijímat, uchovávat a zpracovávat technickými prostředky  občas je slovo informace chybně zaměňováno s pojmem data, který spíše představuje „to, z čeho informaci získáváme“ (například číslo na konkrétní osobu z telefonního seznamu)  nosičem informace je signál (je vysílaný údaj o stavu a o uspořádání objektu)  s rozvojem elektrických a elektronických komunikací se informace stává i technickým pojmem

3  základním modelem pro přenos informace je soustava vysílač (kodér) – kanál - přijímač (dekodér)  roku 1948 publikoval Claude Shannon, který pracoval pro Bellovy laboratoře, průkopnickou publikaci A Mathematical Theory of Communication, v níž se soustřeďuje na přenos zpráv, kódovaných v nějaké abecedě o konečném nebo spočetném množství znaků a tak se stal jedním ze zakladatelů teorie informace

4 Zpracování informace  účelem analogového přenosu informace je pouze přeměna hlasu nebo obrazu na elektrický signál, jeho nezkreslený přenos a opačná změna na zvuk nebo obraz, už v telegrafii se objevila možnost úsporného kódování znaků  morseova abeceda kóduje písmena a číslice do posloupností krátkých a dlouhých signálů (tečka a čárka), které se snadno a spolehlivě přenášejí  kódovaná informace a její nosiče (děrná páska, děrný štítek, magnetické nosiče atd.) otevřela i další možnosti strojového zpracování informace, z nichž se vyvinula současná počítačová technika a informatika  slovo „informace“ se zde však používá v několika rovinách: text, který právě píši, kóduji do písmen, ta se v počítači převádějí na binární kódy (ASCII, UNICODE) a přenášejí mezi počítači v určitých formátech, ale nakonec jako posloupnosti elektrických signálů. Informace, které do systému vkládáme, dospějí ke svým adresátům jen tehdy, pokud všechny tyto transformace jejich kódování a zobrazení proběhnou podle přesně stejných pravidel v přijímači jako ve vysílači  přenosové sítě proto musejí pracovat s víceúrovňovými modely, kde si vysílače a přijímače na jednotlivých úrovních „rozumějí“: pisatel se čtenářem, program s programem, počítač s počítačem, modem s modemem atd.

5 Měření informace  v knihovnictví se užívá měření na stránky, novináři počítají slova nebo znaky  v počítači se informace měří na bajty nebo bity  jeden bit (angl. bit = drobek, kousek) je základní jednotka informace  při práci s bity se někdy předpony soustavy SI (kilo, mega, …)  byte (též bajt) je skupina zpravidla osmi bitů a jednotka množství dat v informatice

6 Základní jednotka informace 1byte (1B) = základní jednotka používaná v oblasti IT – nejmenší adresovatelná jednotka  1 byte = 8 bitů  Byte vznikl z písmen slov binary digits of eights 1bit =0,125B = nejmenší jednotka informace  nabývá hodnot 0 nebo 1  1 kilobyte 1kB = 1.024 = 2 10 bytů  1 megabyte 1MB = 1,048.576 = 2 20 bytů  1 gigabyte 1GB = 1,073.741,824 = 2 30 bytů  1 terabyte 1TB = 1,099.511,627.776. = 2 40 bytů

7 Velikost jednotky Byte  do jednoho bajtu je možno uložit celkem 2 n různých hodnot (nesprávně je někdy interpretováno, že max. hodnota 1Byte=2 8 )  n je velikost bajtu v bitech (n=8)  pro osmibitový bajt to znamená 256 kombinací hodnot  pro přirozená čísla (desítk. soustava) nabývá 1Byte rozsah 0–255  v binární (dvojkové soustavě) 1Byte je v rozsahu 0000 0000 – 1111 1111  v hexadecimální (šestnáctkové soustavě) nabývá rozsahu číslic 00 H –FF H

8 Etika  je odvětví filozofie, teorie morálky a mravnosti; rozděluje věci na dobré a zlé; poprvé ji formuloval Aristoteles. Etické zásady práce s počítačem → Desatero počítačové etiky zformulované Patrickem Sullivanem z Institutu pro počítačovou etiku ve Washingtonu:  Nepoužiješ počítače, abys uškodil jinému člověku.  Nebudeš rušit jiné při práci s počítačem.  Nebudeš slídit v cizích počítačových souborech.  Nepoužiješ počítače, abys kradl.  Nepoužiješ počítače pro falešné svědectví.  Nezkopíruješ ani nepoužiješ programové vybavení v něčím vlastnictví, aniž bys za ně zaplatil.  Nepoužiješ cizí počítačové prostředky bez zmocnění nebo řádné kompenzace.  Nepřivlastníš si výsledek cizí duševní činnosti.  Budeš mít na paměti společenské důsledky programu, který píšeš, nebo systému, který navrhuješ.  Budeš používat počítače pouze tak, aby bylo zajištěno uznání a respekt tvých bližních.

9 Etické zásady práce na internetu Její zásady jsou shrnuté do takzvané NETIKY, tj. souboru pravidel a zásad, která by se měla dodržovat v internetovém světě. Je třeba si uvědomit, že na ani na internetu nevystupujeme naprosto anonymně a proto bychom se měli chovat jako ve světě reálném. 1) Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé a ne počítač. To, co napíšete do počítače, byste možná dotyčnému nikdy neřekli do očí. 2) Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. 3) Zjistěte si taktně, s kým mluvíte. Internet je přístupný lidem z celého světa, a v každé zemi platí jiná morálka. Co je dovolené na americkém chatu, nemusí být dovolené na arabském, a to platí o všech podobných skupinách. Politika, náboženství a podobné problémy by proto měly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích slušnosti. 4) Berte ohled na druhé. Ne každý má tak dobré internetové připojení jako vy. Někteří se připojují z domu přes modem a draze za to platí. Neposílejte proto zbytečně velké e-mailové zprávy.

10 5) I když píšete bez diakritiky, snažte se používat správný pravopis. Nebuďte grobián, nezveřejňujte nepravdivé, nebo i pravdivé, ale choulostivé informace. Neporušujte autorská práva. 6) Pomáhejte v diskuzích. Pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte odpověď. Někdo jiný zase pomůže vám. Platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš.“ 7) Respektujte soukromí jiných. Pokud vám omylem přišla zpráva, která vám nepatří, je vhodné ji smazat a taktně upozornit odesilatele na jeho chybu. 8) Nezneužívejte svou moc či své vědomosti. Pokud jste správce serveru, máte sice přístup k poště ostatních, ale nemusíte ji neustále kontrolovat jenom tak z nudy, a pokud umíte hackovat, nemusíte to pořád zkoušet. 9) Odpouštějte ostatním chyby. I vy je děláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte za ně. 10) Nešiřte hoaxy. Zpomalují internet. Pokud vám přijde hoax, zdvořile upozorněte jeho odesílatele, že takové jednání je nevhodné. 11) Nerozesílejte spam a reklamu. 12) Nestahujte warez.

11 Informační zdroje  zdroje informací lze členit podle různých hledisek  Podle účelu (funkce) informací - zdroje informací pro řízení (rozhodování) - zdroje informací pro poznání  Podle míry zveřejnění - zdroje informací veřejných (publikovaných) - zdroje informací neveřejných (nepublikovaných) - zdroje informací utajovaných  Podle typu poskytovaných informací - dokumentové systémy - samotné dokumenty, weby dokumentů apod. - dokumentografické (bibliografické, referenční) systémy - odkazy na dokumenty, nepřímé informace (metainformace) - faktografické (nebibliografické) systémy - slovníky, encyklopedia apod.

12  Podle typu instituce, která je zveřejňuje - producenti, vydavatelé primárních dokumentů - knihy, brožury, časopisy - distributoři, prodejci - knihovny - archívy  Podle nosiče informací - vysílání - rozhlas, TV - tištěné zdroje - elektronické zdroje - na fyzickém médiu (CD, DVD) - na internetu

13  Podle způsobu prezentace údajů - numerické - statistiky, ceníky, jízdní řády, matematické, fyzikální a chemické tabulky - textové - seznamy adres, kalendáře, katalogy výrobků, encyklopedi, slovníky, sbírka zákonů (v papírové i elektronické podobě) - netextové - multimediální - zvuk, obraz, video  Podle obsahu - všeobecké - počasí, zprávy, sport - ekonomické a obchodní - kurzy měn, akcií - legislativní (právní) - sbírka zákonů - populárně vědecké - vědecké (odborné) - přírodovědecké, lékařské, společenskovědní, technické

14 Vyhledávání v internetu - knihovny  jsou stále v oblibě, uživatel od nich očekává garanci pravdivosti informací, absence nepoužitelného obsahu a také jednotné prostředí  internetových encyklopediích se před časem uvádělo, že jsou většinou placené a pouze zahraničniční  technologií wiki - obsah může tvořit velké množství amatérských redaktorů, encyklopedi jsou už dostupné i v češtině a řada z nich je zdarma  př. Wikipedie - jeden z nejpopulárnějších webů, vznikla v roce 2001 (Web: wikipedia.org) oborové encyklopdie - např. iEcyklopedie (religionistika) nebo Literárně - filozofická encyklopedie

15 Vyhledávání v internetu - katalogy  internetový katalog je seznam odkazů na webové stránky, které jsou setříděny do stromu kategorií a podkategorií  internetové stránky do katalogu navrhují převážně jejich majitelé a editoři katalogu tyto návrhy kontrolují a zveřejňují  Výhodou katalogů jsou zpravidla kvalitní odkazy, protože katalog je výsledkem činnosti lidí. Katalogy jsou vhodné pro "cílené surfování", tj. takové procházení webu, kdy se člověk zajímá o nějaký obor a chce mít přehled o dostupných zdrojích o tomto oboru  Nevýhodou katalogů je náročnost na lidské zdroje a na omezeném počtu publikovaných zdrojů  Kvalita katalogu je přímo úměrná počtu odkazů, kvalitě odkazů a také kvalitě třídění a počtu kategorií  přidat stránku do katalogu je možné většinou zdarma (existují i placené)  př. dir.yahoo.com – katalog Yahoo! odkazy.seznam.cz – katalog Seznam.cz

16 Vyhledávání v internetu - vyhledávače  internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují požadované informace  uživatel zadává do rozhraní vyhledávače klíčová slova, která charakterizují hledanou informaci a vyhledávač obratem na základě své databáze vypisuje seznam odkazů na stránky, které hledané informace obsahují (text, obrázky nebo jiné typy multimediálních informací)  databáze je udržována převážně automaticky na rozdíl od internetových katalogů, které jsou udržovány převážně ručně  př. google.com yahoo.com

17 Metainformace  dílčí informace, které popisují atributy informačního zdroje  zdrojem může být kniha, počítačový dokument, obrázek, videosekvence či zvukový záznam  lidé rádi pracují s metainformacemi (nalepovací štítky, poznámky z přednášek, uzel na kapesníku...)  účel metainformací lze popsat takto: "Metainformace jsou zde proto, aby stroje byly schopny nabídnout nám informace podobně jako člověk!"  slouží jako prostředek vybavení obsahu popisované informace ve vyhledávacích systémech

18 Metadata  z řeckého meta = mezi, za + latinského data = to, co je dáno  jsou to data, která nesou informace o primárních datech  pojem metadat je používán především v souvislosti s elektronickými zdroji a vztahuje se k datům v nejširším smyslu slova (datové soubory, textové informace, obrazové informace, hudba aj.)  funkce metadat je popisná, selekční a archivační; v souvislosti s těmito funkcemi se rozlišují metadata pro účely popisu, správy, právních nároků, technické funkčnosti, užití a archivace. Údaje se obvykle vkládají přímo do zdroje (umísťují se např. v záhlaví dokumentu HTML)  př. - katalogizační lístek v knihovně (obsahuje základní bibliografické informace) - vyhledávání na webu (ručně přidávaná data ke stránkám přinášehá dodatečné informace) - metadata v hlavičce HTML dokumentu

19 Autorská práva  anglicky označováno jako copyright  je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům  tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod.  prostřednictvím autorského práva stát poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu  autorské právo nechrání samotné myšlenky či ideje; chrání pouze konkrétní díla, konkrétní vyjádření takových myšlenek, dílo v objektivně vnímatelné podobě  autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, tabulka fyzikálních konstant apod.  autorské právo je v Česku upraveno autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb.)

20 Děkuji za pozornost Nikola Adámková, VIII.A


Stáhnout ppt "Informace a informační zdroje. Informace a její charakter  z lat. In-formatio = utváření, ztvárnění  velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá."

Podobné prezentace


Reklamy Google