Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz ÚVOD DO STUDIA Září 2014. Obsah kurzu Informace o studiu Informační systém Student Knihovní systém Informace k oboru Informace o AS PřF OU Zápis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz ÚVOD DO STUDIA Září 2014. Obsah kurzu Informace o studiu Informační systém Student Knihovní systém Informace k oboru Informace o AS PřF OU Zápis."— Transkript prezentace:

1 Kurz ÚVOD DO STUDIA Září 2014

2 Obsah kurzu Informace o studiu Informační systém Student Knihovní systém Informace k oboru Informace o AS PřF OU Zápis předmětů na počítačových učebnách

3 Struktura informací z oblasti studia Ostravská univerzita a Přírodovědecká fakulta Kreditní systém studia Organizace akademického roku Studijní a zkušební řád Poplatky spojené se studiem, stipendia Důležité informace, kontakty

4 Ostravská univerzita v Ostravě vznikla v r. 1991 stávající struktura: –Přírodovědecká fakulta –Filozofická fakulta –Pedagogická fakulta –Lékařská fakulta –Fakulta sociálních studií –Fakulta umění –2 vysokoškolské ústavy –Univerzitní knihovna –Centrum informačních technologií (CIT) rektor: prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. přes 2000 studentů na PřF OU ve všech programech

5 Přírodovědecká fakulta – vedení fakulty Děkanka: doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání: RNDr. Petra Konečná, Ph.D. Proděkan pro vědu a vnější vztahy: doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D. Tajemnice fakulty: Ing. Lenka Káňová Předseda akademického senátu: RNDr. Martin Adamec, Ph.D.

6 Přírodovědecká fakulta Katedry –biologie a ekologie –fyzické geografie a geoekologie –fyziky –chemie –informatiky a počítačů –matematiky –sociální geografie a region. rozvoje Oddělení cizích jazyků Centrum celoživotního vzdělávání

7 Kreditní systém organizace studia každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů kontrola studia za určité období: –získaný počet kreditů, –hodnota váženého studijního průměru k poslednímu dni daného AR (≤ 3,40) vážený studijní průměr = (součet součinů známek a kreditů) : součet kreditů

8 Kreditní systém organizace studia řádné ukončení studia: –získání předepsaného počtu kreditů v dané skladbě (tj. za předměty povinné, povinně volitelné a výběrové), –složení státní zkoušky do doby dané maximální délkou studia

9 Standardní a maximální doba studia Typ studiaStandardní délka studia v letech Maximální délka studia v letech Bakalářské studijní programy35 Navazující magisterské studijní programy 2 4

10 Počet kreditů nutných k ukončení studia Typ studiaBakalářské programy Magisterské navazující programy Celkem kreditů180120

11 Požadovaná struktura kreditů tj. počet kreditů v kategorii –povinné - A, –povinně volitelné - B, –výběrové - C je stanovena pro každý studijní obor

12 Požadovaná struktura kreditů pro 2-oborové bc studium Kategorie předmětůpočet kreditů společný základ dvouoborového studia40 z toho:  povinné předměty – tzv.průpravné předměty  povinně volitelné předměty  výběrové předměty 6 16 18 1. obor (A + B předměty)70 2. obor (A + B předměty)70 Celkem180

13 Průpravné předměty kód předmětukategorienázev předmětu KIP/UVALPAÚvod do aplikačních programů KMA/MA2OBAMatematika pro dvouoborové studium KMA/SSMATBZáklady matematiky KIP/ZMATSBZáklady pravděpodobnosti a statistiky KCH/ZACHEBZáklady chemie

14 Chcete pokračovat v NMgr. studiu učitelství? kód předmětunázev předmětu kredity KPD/BZPEGZáklady pedagogiky4 KPE/BOPPPObecná psychologie a psychologie osobnosti 4 možnost výběru ze skupiny dalších pedagogicko psychologických předmětů převážně praktického zaměření

15 Standardní studijní plán vzorové rozvržení předmětů během standardní doby studia členění na předměty povinné, povinně volitelné a výběrové u povinných předmětů (u preferovaných kombinací oborů) je zajišťován rozvrhově (pro doporučený rok a semestr studia) uveřejněn na www stránkách fakulty v odkazu Studium a na Portále OU

16 Standardní studijní plán – členění předmětů povinné předměty (nutno absolvovat) blok povinně volitelných předmětů (nutno získat požadovaný min. počet kreditů) výběrové předměty Pozn.: označení jako předměty A,B,C

17 Standardní studijní plán – členění předmětů podmiňující předměty (jejich absolvování musí předcházet ukončení aktuálního předmětu) vylučující předměty

18 Požadavky na průchod studiem získat min. 20 kreditů za 1. semestr získat minimálně 40 kreditů za 1. rok studia získat minimálně 80 kreditů za každé 4 po sobě jdoucí semestry (lichý-sudý-lichý-sudý) za předchozí studium nepřekročit hodnotu váženého studijního průměru (3,40) nepřekročit limitní počet neabsolvovaných pov. volitelných a výběrových předmětů (na PřF lim. počet je pro bakalářské obory = 6, pro NMgr obory = 4) nepřekročit maximální možnou dobu studia

19 Organizace akademického roku AR 2014/2015: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 zimní semestr výuka 22. 9. – 19. 12. 2014 zkouškové období: 29. 12. – 6. 2. 2015 mezní termín pro splnění povinností za ZS: 6. 2. 2015 registrace předmětů na LS: 29. 10. – 10. 11. 2014 (dle priorit zápisu) tvorba rozvrhu hodin na LS – zápisy na rozvrhové akce: 3. – 8. 2. 2015

20 Organizace akademického roku letní semestr výuka 9. 2. – 8. 5. 2015 zkouškové období: 11. 5. - 19. 6. 2015 mezní termín pro splnění povinností za LS a celý rok: 31. 8. 2015 Registrace předmětů na akademický rok 2015/2016 – směrnice rektora

21 Studijní a zkušební řád OU Čl. 9 Kontrola studia (Zp, Zk, SZZ) –Další průběžné kontroly během semestru –Všechny požadavky v popisu předmětu Čl. 10 Zápočet –Za splnění požadavků dle Popisu předmětu –Nemá „opravný termín“ Čl.11 Zkouška –řádný termín –opravný termín + mimořádný opravný termín (BC max 3, NMgr. max 2) na základě žádosti schválené děkanem –Řádné i opravné termíny nutno absolvovat během vypsaných termínů zkouškového období !!! –Přihlašování ke zkoušce i odhlašování od zkoušky elektronicky!

22 Studijní a zkušební řád OU Čl. 12 Vážený studijní průměr Čl. 14 Státní závěrečná zkouška –splnit do maximální doby studia Čl. 18 Zápis do studia Čl. 19 Zápis do akademického roku –elektronicky, zpravidla na začátku AR –Nerespektování této povinnosti je důvodem k ukončeni studia! Čl. 20 Zápis předmětů –Respektovat všechny principy kreditního systému studia –při nesplnění podmínek lze předmět zapsat nejvýše ještě jednou –Překročení limitního počtu neúspěšně absolvovaných povinně volitelných a výběrových předmětů může být důvodem k ukončení studia

23 Studijní a zkušební řád OU Čl. 20 Zápis předmětů –Registrace předmětů na další semestr –Zápis registrovaných předmětů na rozvrhové akce = tvorba osobního rozvrhu hodin –Neprovedení zápisu (v obou krocích) v daném termínu je důvodem k ukončení studia ! –Řídí se směrnicí rektora pro aktuální AR Čl. 21 Uznání zápočtů a zkoušek –do pěti let od ukončení příslušného studia –žádost (ne SZZ, vyjádření učitele, ne Bc→NMgr do kat.C) –směrnice děkanky Čl. 22 Přerušení studia –Možno na celé semestry –Max 2krát za studium, max na 4 semestry (žádost o prodloužení = žádost o přerušení) –Nutnou podmínkou podání žádosti je splnění studijních povinností –Žádost podat před zahájením výuky příslušného semestru –V průběhu semestru se povoluje jen mimořádně

24 Studijní a zkušební řád OU Čl. 23 Ukončení studia –Za 1. semestr méně než 20 kreditů –Za 1. rok méně než 40 kreditů –Za 4 po sobě jdoucí semestry méně než 80 kreditů –VSP horší než 3,40 (k poslednímu dni daného AR) –Ani při druhém zápisu neabsolvovaný povinný předmět –Za povinně volitelné předměty již nelze získat kredity –Nedostavení se k zápisu, neprovedení zápisu předmětů (v obou krocích) –Neukončení studia v maximální době –Po přerušení studia se nezapsal a do pěti dnů neomluvil –Překročení počtu možností opravného termínu u zkoušky

25 Poplatky spojené se studiem jsou dány § 58 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách: –studuje-li student déle než je standardní doba studia zvětšená o 1 rok –studuje-li absolvent v dalším studijním programu (neplatí pro navazující studium)

26 Poplatky spojené se studiem Důležité: –do doby studia se započte též doba předchozího studia v bakalářských a magisterských studijních programech, které nebylo řádně ukončeno –eviduje se doba studia od 1.7. 2001

27 Poplatky spojené se studiem v roce 2014-2015 při překročení standardní doby– platba za každých započatých 6 měsíců studia Na PřF je částka stanovena na: 18 500 Kč.

28 Poplatky spojené se studiem v roce 2014-2015 pro absolventy za rok 2 500,- Kč Neuhrazení poplatku spojeného se studiem je porušením povinností studenta vysoké školy. (Výzva/exekuční řízení.)

29 Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony Směrnice rektora č. 207/2014 (vybrané položky) úkončástka dodatečný zápis nebo zrušení zápisu předmětu mimo řádný termín (za předmět) 200 - 500 Kč změna v zadání VŠKP200 Kč

30 Stipendia prospěchové stipendium - pro studenty prezenční formy studia (dosažení min. 50 kreditů v uplynulém roce, VSP v rozmezí 1,00 - 1,20 resp. 1,21 – 1,50) mimořádné stipendium zvláštní stipendium

31 Stipendia Ubytovací stipendium –Podmínky stanoví Stipendijní řád OU –Prezenční studium –Dojezdové kritérium –Zadání čísla účtu –Podání el. žádosti pro dané čtvrtletí podle harmonogramu OU (24. 10. 2014)

32 Stipendia Sociální stipendium Rozhodné pro přiznání stipendia podle paragrafu 91 zákona je doručení písemné žádosti na studijní oddělení fakulty, na níž je student zapsán. Nové žádosti (u všech studentů) se podávají do 17. 10. 2014. Přílohou žádosti je potvrzení Sdělení pro účely přiznání stipendia, ve kterém je uvedeno, že student má nárok na dávku státní sociální podpory přídavek na dítě a příjem za rok 2013, rozhodný pro přiznání dávky, nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 vydaný odborem státní sociální podpory, který o přídavku rozhoduje. Potvrzení z ÚP se dokládá do 14. 11. 2014. Sociální stipendium bude přidělováno čtvrtletně, po srovnání žádosti a rozhodných databáze SIMSu. Termíny pro podávání písemných žádostí o sociální stipendium jsou dány harmonogramem příslušného AR. Všechny platby mezi studentem a OU probíhají bezhotovostně!!! Povinnost studenta vložit na Portálu OU číslo účtu!!!

33 Evidence výsledků studia Elektronický index –Přístupný přes Portál OU –Každý student je povinen kontrolovat správnost a úplnost údajů zde uvedených!! –Kontrola studia pouze na základě údajů v elektronickém indexu.

34 Evaluace = hodnocení výuky studenty Využijte možnosti hodnotit – pomůžete zvýšit kvalitu výuky!

35 Elektronická komunikace Univerzitní mail R14xxx@student.osu.cz R14xxx@student.osu.cz Pošta na http://student.osu.czhttp://student.osu.cz

36 Důležité povinnosti při zahájení studia v ZS Registrace předmětů na ZS a tvorba rozvrhu hodin –Do 26. 9. 2014 lze ve výjimečných případech upravovat

37 Důležité akce v rámci ZS 2014/2015 Imatrikulace studentů 1. ročníků –V pondělí 22. 9. 2014 v DK NH Akord v Ostravě - Zábřehu –informace jsou v aktualitách na www stránkách fakulty –děkanské volno do 8:00 - 13:00 Akademický den OU – slavnostní zahájení AR 2014/2015 –středa 8. 10. 2014 –Informace budou na www stránkách OU

38 Důležité informace www stránky fakulty http://prf.osu.cz odkaz STUDIUM http://prf.osu.cz Elektronické nástěnky kateder a oddělení studia http://fakulty.osu.cz/prf/rsk/index.php Portál OU – Přírodovědecká fakulta - Nástěnka

39 Máte problém…kdo Vám poradí? pedagogický poradce vedoucí katedry referentky studijního oddělení (v úředních hodinách) technik informačních systémů Mgr. David Kožušník tel. 597 092 111, david.kozusnik@osu.czdavid.kozusnik@osu.cz proděkanka pro studium: petra.konecna@osu.cz petra.konecna@osu.cz

40 …a na závěr: Přeji Vám úspěšné studium bez velkých problémů !


Stáhnout ppt "Kurz ÚVOD DO STUDIA Září 2014. Obsah kurzu Informace o studiu Informační systém Student Knihovní systém Informace k oboru Informace o AS PřF OU Zápis."

Podobné prezentace


Reklamy Google