Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osobnost manažera a styly řízení Vypracovaly: Tremlová Jana Urbanová Veronika Truncová Jana Bartoníčková Eva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osobnost manažera a styly řízení Vypracovaly: Tremlová Jana Urbanová Veronika Truncová Jana Bartoníčková Eva."— Transkript prezentace:

1 Osobnost manažera a styly řízení Vypracovaly: Tremlová Jana Urbanová Veronika Truncová Jana Bartoníčková Eva

2 Osobnost manažera  Manažer v procesu řízení - při vykonávání manažerské funkce jsou potřebné určité vlastnosti a schopnosti, které oddělují manažera od ostatních pracovních funkcí.  Pojem manažer - je to rozhodující činitel v řízení a postavení firmy, na jeho kvalitě závisí hospodářská politika dané firmy.

3  Vznik profese manažera a jeho postavení v řídící hierarchii Postavení manažera v procesu řízení můžeme znázornit schématem: zaměstnanec – manažer – vlastník

4  Typy manažerů Linioví (nižší) manažeři - vedení zaměstnanců při plnění každodenních úkolů – vykonávají kontrolu, napravují chyby, řeší problémy vyskytující se v provozu, … Střední manažeři - koordinují vykonávané úkoly se záměrem dosažení organizačních cílů Vrcholoví (top) manažeři - formulování organizační strategie, organizace, vedení lidí a kontrolování plnění cílů

5  Manažerské role - Mintzbergův přístup  Interpersonální role - manažer vystupuje jako představitel, vedoucí a spojovatel.  Informační role - pozorovatel, šiřitel a mluvčí.  Rozhodovací role - podnikatel, řešitel rušivých událostí, distributor zdrojů a vyjednavač.

6  Ideální manažer a jeho charakteristiky Podle Druckera: dvě hlediska 1.Zdatnost - schopnost dělat věci správně 2.Efektivita - schopnost vybrat nejvhodnější předmět podnikání Předpoklady se dají rozdělit také na: 1. Vrozené - temperament, inteligence, sociální schopnosti… 2. Získané - schopnost klást otázky, objevovat a řešit problémy, síla představivosti, zdravý úsudek atd.

7 Podle J. S. Livingstona můžeme kvality manažerů vyjádřit ve třech vzájemně propojených rovinách: Potřeba řídit Potřeba pomoci Schopnost vcítit se

8  Profil a osobnost manažera Klasické funkce: plánování, organizování, kontrola Práce s lidmi: komunikování, motivování, vzdělávání, řízení kariéry, odborný vliv, charisma, dovednosti, měl by přesvědčovat, zmocňovat, umět zaujmout Zaměření do budoucnosti: musí být vizionářem, umět koncepčně myslet, ovládat techniky strategického řízení, být otevřený vůči změnám a všemu novému Trvalé zlepšování: uplatňování nových přístupů, metod a technik v řízení, ale i v činnosti útvarů, které manažer řídí Znalosti – jejich doplňování a rozvoj

9  Základní kompetence manažera = způsobilost úspěšně vykonávat příslušné pracovní činnosti. Hodnocení kompetence lze rozdělit: 1.Odborné znalosti -získávány především vzděláním.

10 2.Praktické dovednosti - získávají se především tréninkem a praxí. 3.Sociální zralost - lidská, mravní kvalita lidí, zčásti dědičná, zčásti získaná výchovou. Charakterové vlastnosti jsou projevem sociální zralosti manažera.

11 Styl řízení a řídící práce = navyklý způsob realizace role řídícího pracovníka, navyklý způsob plnění úkolů, zejména opakujících se.  Vnitřní stránka - způsob jednání s lidmi v rozhodování, ukládání úkolů, motivaci, koordinaci, informování, kontrole, hodnocení práce atd.  Vnější stránka - uspořádanost, organizovanost pracoviště, úkolů a pracovní doby i úroveň metod a řešení úkolů řídící práce.  Individuální styl řídící práce - je dán jeho osobností, dále podmínkami, v nichž působí, zejména pak kolektivem a individualitami těch, jejichž řízení je mu svěřeno.

12  Přístupy k poznávání a rozboru stylu řízení Styly řízení práce poznáváme především pomocí sociologického výzkumu: - dotazníkové metody - měření postojů - rozhovorem - přímým pozorováním

13  Styl řízení z hlediska identifikace vedoucího Jedna z metod vychází ze zkoumání tendencí identifikace vedoucího s požadavky nadřízených nebo podřízených. Kritérium posuzování je význam, který pracovník přikládá požadavkům uvedeným v následujícím schématu:

14 Jestliže se pracovník přiklání výrazně ve směru ‘‘a‘‘, jde o tendenci k autokratickému řízení, při sklonu ve směru ‘‘b‘‘ o tendenci k liberálnímu, ‘‘sousedskému‘‘ řízení. Autokrat: staví na první místo svého zájmu výrobní a pracovní úkoly. Jeho styl řízení vychází z názoru, že podřízení pracovníci nejsou dostatečně schopní, vyhýbají se odpovědnosti, nemají ctižádost a že k práci je musí přinutit neustálým dirigováním a sankcemi. K pozitivním rysům tohoto stylu patří rychlost rozhodování a komunikací a z toho vyplívající rychlé reagování na změny.

15 Liberál (sociální typ ): projevuje minimální zájem o úkoly a maximální zájem o lidi, umožňuje uplatnění schopných. Nesprávně oceňuje požadavky svých podřízených, podléhá jejich tlaku, stanoví si nízké a pouze krátkodobé cíle, konflikty neřeší, ale snaží se je utlumit, není ochoten se angažovat pro nové a nést riziko, ochotně deleguje pravomoc. Správný styl řízení vyžaduje proporcionální rozdělení zájmu o výrobu a práci na jedné straně a o vztahy k lidem a jejich potřebám na straně druhé.

16  Individuální styl řízení řídící práce Podle intenzity preference dvou kritérií (výroby a péče o lidi) lze orientačně vymezit několik typů individuálního stylu řízení.

17  Některé typy jsou již uvedeny, proto přiblížíme ty ostatní: Lhostejný typ Byrokratický typ Sousedský typ Harmonický typ Poradní typ Týmový typ

18 Zdroje:  BĚLOHLÁVEK, František, KOŠŤAT, Pavol, ŠULEŘ, Oldřich, Management, 2001  HRON, Jan, Teorie řízení, ČZU Praha, 2008  KOZLER, Josef, MATĚJKA, Jan, Ekonomika, management, marketing v kostce, 2003  Management, Učební a studijní text zpracovaný na základě osnov pro 2-leté denní nástavbové studium, SOU potravinářské Praha H. Počernice)  http://www.miras.cz/seminarky/management-profil- manazera.php http://www.miras.cz/seminarky/management-profil- manazera.php  http://www.podnikatel.cz/firma/management/styly- rizeni/ http://www.podnikatel.cz/firma/management/styly- rizeni/

19 Děkujeme za pozornost

20 Procentické vyjádření spolupráce:  Janina:25%  Verča:25%  Jana:25%  Evča:25%


Stáhnout ppt "Osobnost manažera a styly řízení Vypracovaly: Tremlová Jana Urbanová Veronika Truncová Jana Bartoníčková Eva."

Podobné prezentace


Reklamy Google