Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biblický pohled na peníze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biblický pohled na peníze"— Transkript prezentace:

1 Biblický pohled na peníze

2 Program Session 1: Vize, Hodnoty & Programy
Session 2: Boží a naše Zodpovědnosti Session 3: Hledání rady, Výdaje Session 4: Dluhy, Seznam dluhů Session 5: Dávání. Spoření Session 6: Poctivost/Integrita, Věčnost

3 SESSION 1 Vize, Poslání, Hodnoty & Programy

4 Peníze jsou jazykem světa
Peníze jsou jazykem světa. Boží slovo je překlad, který vede k Finanční Svobodě.

5 Život & práce V Boží ekonomii Štědrost Acts 20:35 Vláda Psalm 24:1
Správcovství Mt 25:14-30 Vláda Psalm 24:1 Život & práce V Boží ekonomii

6 Vize … Vidět Ježíšovy následovníky ze všech národů, jak ve všech oblastech svého života žijí věrně podle Božích finančních principů.

7 Poslání … Podporovat lidi po celém světě, aby se učili Boží finanční principy, aplikovali je a učili je další lidi tak, aby mohli mít bližší vztah s Kristem, svobodně mu sloužit a pomáhat naplňovat Velké Poslání.

8 Hodnoty

9 Programy Znalost finanční problematiky Výchova vedoucích Malé skupiny
Semináře & konference Média Obchod Coaching

10 N W E S Vize Svoboda na věnování se svým životním hodnotám!
Dosažení úspěchu Vize Svoboda na věnování se svým životním hodnotám! N Podívejte se na své finance přes dvoje brýle Objektivnost Vztahy .. A soustřeďte se na své životní hodnoty! Stanovujete si své dlouhodobé cíle, například doma, v práci, ve vzdělávání, v důchodu atd. Svoboda na dosažení cílů! W E Svoboda na život! Tvořivost Disciplína Pořádek ve financích Můžete žít pohodlně a v pokoji, zvládat dobře dluhy a šetřit na budoucí výdaje Můžete se soustředit na budování svých důležitých vztahů, studijních závazků, vědět „kolik je dost“ a růst ve štědrosti S Svobodní pro dávání!

11 Úvod Proč bychom měli mluvit o penězích?
Session 2 Úvod Proč bychom měli mluvit o penězích?

12 I. Úvod — Proč bychom měli mluvit o penězích?
1. Duchovní důvody A. Spravování peněz má velký dopad na náš vztah s Kristem. “Když jste nebyli věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství?” Lukáš 16, 11, B21

13 I. Úvod — Proč bychom měli mluvit o penězích?
1. Duchovní důvody A. Spravování peněz má velký dopad na náš vztah s Kristem. „Pravým bohatstvím“ v životě je blízký vztah s Kristem.

14 I. Úvod — Proč bychom měli mluvit o penězích?
1. Duchovní důvody B. Peníze jsou hlavním Kristovým soupeřem v boji o nadvládu nad našimi životy. „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.” Matouš 6, 24

15 I. Úvod — Proč bychom měli mluvit o penězích?
1. Duchovní důvody C. Spravování peněz je vnějším ukazatelem našeho vnitřního, duchovního stavu. “Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. ” Lukáš 16, 10 C. The way we handle finances is an outside indicator of our inward spiritual condition. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Luke 16:10

16 I. Úvod — Proč bychom měli mluvit o penězích?
Finanční problémy C. The way we handle finances is an outside indicator of our inward spiritual condition. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Luke 16:10 Duchovní záležitosti

17 Zodpovědnost církve ve správcovství …
Štědrost Špatné životní návyky C. The way we handle finances is an outside indicator of our inward spiritual condition. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Luke 16:10 Chudoba Církev Zajetí v obchodu Dluhy Vztahy

18 I. Úvod — Proč bychom měli mluvit o penězích?
2. Praktické důvody ‘Nedostatek peněz’ – Haggai 1:5,6 ‘Potřeba Boží moudrosti’ – James 3:17 ‘Více služby, než lidí’ – Mark 4:19 ‘Peníze záhadně mizí’ – Proverbs 23:5

19 I. Úvod — Proč bychom měli mluvit o penězích?
2. Praktické důvody Nedostatek víry, naděje a lásky  strach, zoufalství, lakota

20 Session 3 Boží a moje role!

21 II. Boží a naše zodpovědnosti
1. Boží zodpovědnosti Bůh je vlastníkem všeho. “Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli .” Žalm 24, 1

22 II. Boží a naše zodpovědnosti
1. Boží zodpovědnosti B. Bůh je ve vedení. “Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi.” Žalm 135, 6

23 II. Boží a naše zodpovědnosti
1. Boží zodpovědnosti C. Bůh naplní naše potřeby. “Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.” Filipským 4, 19

24 II. Naše a Boží zodpovědnosti
2. Naše zodpovědnosti A. Jsme správci Božího majetku. (Správce se stará o cizí majetek.) [Žalm 8, 5-8]

25 II. Naše a Boží zodpovědnosti
2. Naše zodpovědnosti B. Máme věrně spravovat zdroje, které nám Bůh dal. “Od správce se žádá jen jedno - aby byl shledán věrným.” 1 Korintským 4, 2, B21

26 II. Naše a Boží zodpovědnosti
2. Naše zodpovědnosti C. Máme být teologicky věrní. 2 Timoteova 3, 16

27 II. Boží a naše zodpovědnosti
CHUDOBA PROSPERITA SPRÁVCOVSTVÍ Majetek je Zlý Správný Zodpovědnost Pracuji, abych Naplnil své potřeby Stal se bohatým Sloužil Kristu Zbožní lidé jsou Chudí Bohatí Věrní Bezbožní lidé jsou Nevěrní Dávám Protože musím Abych získal Protože miluji Boha Utrácím Bez vděčnosti Lehkomyslně a konzumně Zodpovědně a s modlitbou

28 III. Práce 1. Bůh stvořil práci v bezhříšné zahradě Eden pro naše dobro. “Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil.” Genesis 2, 15 “Avodah” = uctívat

29 III. Práce 2. Boží pohled na práci Práce je nezbytná.
“Šest dní budeš pracovat.” Exodus 34, 21 “Kdo nepracuje, ať nejí.” Tesalonickým 3, 10

30 III. Práce 2. Boží pohled na práci B. Práce rozvíjí charakter.
“Pracovitým rukám bude svěřena vláda, zahálčivost však vede k porobě.” Přísloví 12, 24

31 III. Práce 2. Boží pohled na práci C. Pracujeme pro Krista.
“Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus.” Koloským 3, 23-24

32 III. Práce 3. Boží zodpovědnosti v práci A. Bůh dává schopnosti.
“Ať tedy Becaleel a Oholiab spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností a důvtipem k vykonání veškeré potřebné práce na svatyni, udělají vše tak, jak přikázal Hospodin.” Exodus 36, 1

33 III. Práce 3. Boží zodpovědnosti v práci B. Bůh zajišťuje úspěch.
“Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo...” Genesis 39, 2-3

34 III. Práce 3. Boží zodpovědnosti v práci
C. Bůh řídí povýšení a karierní postup. “Nepozvedejte své rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte! Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy nepřijde.” Žalm 75, 6-7

35 III Práce 4. Boží zodpovědnosti v práci D. Bůh zajišťuje příjem
“Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.” Matouš 6, 33

36 III. Práce 4. Naše zodpovědnosti v práci A. Máme být pracovití.
“Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil.” Kazatel 9, 10

37 III. Práce 4. Naše zodpovědnosti v práci A. Máme být pracovití.
“Lenoch si žádný úlovek neupeče, píle je pro člověka cenný majetek.” Přísloví 12, 27

38 III. Práce 4. Naše zodpovědnosti v práci A. Máme být pracovití.
“Kdo při své práci lenoší, od kazisvěta se příliš neliší.” Přísloví 18, 9

39 III. Práce 4. Naše zodpovědnosti v práci A. Máme být pracovití.
“Nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování.” Tesalonickým 3, 8-9

40 III. Práce 4. Naše zodpovědnosti v práci B. Nesmíme se přepracovávat.
“Šest dní pracuj, ale sedmého dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žně.” Exodus 34, 21

41 III. Práce 4. Naše zodpovědnosti v práci C. Musíme být poctiví.
“Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního.” Leviticus 19, 11

42 III. Práce 4. Naše zodpovědnost v práci
D. Máme ctít své zaměstnavatele. “Služebníci, s nejvyšší vážností se podřizujte svým pánům - nejenom dobrým a vlídným, ale i zlým.” 1 Petrova 2, 18

43 III. Práce 2. Boží pohled na práci
E. Máme ctít své spolupracovníky a neškodit jim. “Neosočuj otroka před jeho pánem, aby ti nezlořečil a abys nepykal!” Přísloví 30, 10

44 Jak mít přehled ve výdajích
SESSION 3 Jak mít přehled ve výdajích Hledání rady, Utrácení

45 I. Je moudré si před rozhodováním nechat poradit.
“Poslechni radu, přijmi poučení, abys byl příště moudřejší.” Přísloví 19, 20 “Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, dá si poradit.” Přísloví 12, 15

46 I. Je moudré si před rozhodováním nechat poradit.
1. Boží Slovo. “Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.” Židům 4, 12

47 I. Je moudré si před rozhodováním nechat poradit.
2. Manžel/ka. “Hospodin Bůh také řekl: „Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu.’” Genesis 2:18

48 I. Je moudré si před rozhodováním nechat poradit.
3. Rodiče. “Opatruj, synu, otcova přikázání, od matčiných pokynů se nevzdaluj.” Přísloví 6, 20

49 I. Je moudré si před rozhodováním nechat poradit.
4. Zbožní lidé. (Žalm 1, 1-3) Pamatujte, Boží cesty jsou naprosto odlišné! Isaiah 55, 8.9

50 I. Je moudré si před rozhodováním nechat poradit.
5. Více rádců. “Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní.” Přísloví 15, 22 “Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství rádců je však záchrana.” Přísloví 11, 14

51 I. Je moudré si před rozhodováním nechat poradit.
6. Vyhněte se vykladačům budoucnosti, prostředníkům a spiritualistům! “Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.” Leviticus 19, 31

52 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení
V Bibli nacházíme několik principů, které by měly ovlivňovat naše utrácení.

53 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení
1. Naučte se být spokojení. “Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.“ Filipským 4, 11-13

54 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení
2. Naučte se nezávidět. “Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic.” Exodus 20, 17

55 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení
3. Neutrácejte podle toho, jak utrácejí ostatní a dejte si pozor na vliv reklam. “Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba.

56 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení
3. Neutrácejte podle toho, jak utrácejí ostatní a dejte si pozor na vliv reklam. “Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli.” Římanům 12, 1-2

57 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení
4. Žijte jednoduše. “Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili. Před těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku.“ 1 Tesalonickým 4, 11-12

58 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení
5. Pokud jste ve finanční tísni, předneste to církvi. “Nejde mi o to, aby se druhým ulehčilo a vy se octli v nesnázích, ale jde mi o rovnost. V tuto chvíli vaše hojnost doplní jejich nedostatek, aby zase jejich hojnost mohla doplnit váš nedostatek. Tak nastane rovnost,

59 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení
5. Pokud jste ve finanční tísni, předneste to církvi. “jak je psáno: „Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek..’” 2 Korintským 8, 13-15

60 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení
6. Vytvořte si způsob, jak KONTROLOVAT SVÉ FINANCE. “Své ovce znej na první pohled, své srdce věnuj svému stádu.” Přísloví 27, 23 Když budete plánovat své výdaje, jednoduše budete mít přehled o stavu svých financích a budete utrácet moudřeji. Using a plan to control spending is a practical way to control the way that you[r] spend the money wisely. Removed “r” from the slide. Check syllabus.

61 Jak vytvořit plán Závazek Shromáždění dat Porovnávání Opravování
Řízení

62 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení
1. Závazek Osobní setkání za 30 dní… Using a plan to control spending is a practical way to control the way that you[r] spend the money wisely. Removed “r” from the slide. Check syllabus.

63 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení
2. Shromáždění dat Using a plan to control spending is a practical way to control the way that you[r] spend the money wisely. Removed “r” from the slide. Check syllabus. Účetní kniha Krabice od bot

64 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení
3. Porovnávání PŘÍJEM Výplata manžela __________ Výplata ženy + __________ Jiný příjem + __________ Čistý příjem celkem = __________ Odečtení daní – __________ Odečtení „desátků“ – __________ Čistý příjem k útratě = __________ VÝDAJE Spoření __________ Jídlo + __________ Bydlení + __________ Doprava + __________ + __________ Příjmy– Výdaje = __________ Using a plan to control spending is a practical way to control the way that you[r] spend the money wisely. Removed “r” from the slide. Check syllabus.

65 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení
Potřeby Měnící se poplatky Touhy Svobodný účet Povinnosti Stálé poplatky 4. Opravování Život v kruhu Božích požehnání

66 II. Biblické pravdy o moudrém utrácení
5. Řízení…. Hotovost na… 1-7 8-15 16-23 24-31 Jídlo (440) 110 Plyn (240) 60 Vstup (200) 50 Jiné (280) 70 CELKEM 410 Using a plan to control spending is a practical way to control the way that you[r] spend the money wisely. Removed “r” from the slide. Check syllabus.

67 SESSION 4 Dluh

68 Dluh “Dlužím, dlužím a proto pracuji…”

69 I. Dluh Bible neříká, že půjčit si je hřích, ale odrazuje od toho. Dluh jsou peníze, které člověk musí někomu splatit. Dluh znamená dlužit peníze bance, přátelům, příbuzným, společnosti kreditních karet a finančním společnostem.

70 I. Dluh 1. Co Písmo říká o dluhu Dlužit se nedoporučuje.
“Nikomu nebuďte nic dlužni.” Římanům 13, 8 “Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.“ Žalm 37, 21

71 I. Dluh Co Písmo říká o dluhu B. Dluh znamená otroctví.
“Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele. Přísloví 22, 7 Pokud jsme zadluženi nemáme plnou svobodu v rozhodování, za co utratit svůj příjem.

72 I. Dluh 1. Co Písmo říká o dluhu C. Ve Starém zákoně:
(1) Dluh byl prokletím za neposlušnost. „ Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha, . . dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. . Bezdomovec, který je ve tvém středu, bude stoupat stále výš nad tebe On ti bude půjčovat, ale ty mu nebudeš moci půjčit..“ Deuteronomium 28,15, 43-44

73 I. Dluh 1. Co Písmo říká o dluhu C. Ve Starém zákoně:
(2) Osvobození od dluhu byla odměna za poslušnost. “Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země. A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha:   Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Deuteronomium 28,1-2, 12

74 Lék? Kurz Kompas, samozřejmě!
I. Dluh 2. Faktory, které vedou k dluhu • Nedostatek znalostí Většina lidí se nenaučila, jak pracovat s penězi Božím způsobem. Lék? Kurz Kompas, samozřejmě!

75 Lék? “Mohu zvládnout vše skrze Krista…!”
I. Dluh 2. Faktory, které vedou k dluhu • nedostatek plánování a disciplíny Mnoho lidí utrácí impulsivně, protože nemají žádný plán nebo rozpočet, který by zajistit, že neutratí více než vydělají. Lék? “Mohu zvládnout vše skrze Krista…!”

76 I. Dluh 2. Faktory, které vedou k dluhu • Požitek
Někteří utrácejí proto, aby uspokojili své tělesné touhy. Lék? Spokojenost!

77 Lék? Hledej nejdříve Boha!
I. Dluh 2. Faktory, které vedou k dluhu • Okolnosti Někdy se lidé zadluží ve chvíli nečekané události, například nemoc nebo ztráta zaměstnání. Lék? Hledej nejdříve Boha!

78 I. Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků: A. Modlitba.
“Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.” Filipským 4, 6

79 I. Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků:
B. Nevytvářet další dluhy. “Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to. ” Přísloví 22, 3

80 I. Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků:
C. Sepište si všechny své dluhy a vše, co vlastníte. Sepište si všechny své dluhy, abyste zjistili, jaká je vaše finanční situace. Pak se rozhodněte, jestli byste neměli něco prodat, abyste snížili dluh.

81 I. Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků:
D. Následujte napsaný plán, a kontrolovali své výdaje To vám zajistí, že vaše výdaje nepřevýší příjmy a identifikuje “peníze nazbyt“, které můžete využít na rychlejší splacení dluhu.

82 I. Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků:
E. Určete si plán na splacení každého dluhu. Komunikujte se svými věřiteli. Většina věřitelů je ochotna pracovat s lidmi, kteří se upřímně snaží splatit svůj dluh, komunikujte pravidelně a dotáhněte to do konce.

83 I. Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků:
E. Určete si plán na splácení každého dluhu. Pokuste se splatit nejnižší dluhy nebo ty s největším úrokem jako první. Jakmile splatíte první dluh, přidejte tuto platbu k dalšímu, který chcete splatit. Pak jakmile splatíte i tento dluh, přidejte obě platby k dalšímu dluhu a pokračujte tak dál, dokud nesplatíte všechny dluhy.

84 I. Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků:
F. Zvažte získání dalšího příjmu. Mnoho lidí si udržuje práci, ze které jednoduše nemají dost peněz k pokrytí svých potřeb, i když utrácejí moudře. Možná potřebují získat další příjem, aby se vyhnuli dluhům.

85 I. Dluh 3. Jak se vymanit z dluhu—sedm kroků:
G. Omezit výdaje Někteří lidí potřebují omezit své výdaje, aby se vyhnuli dluhům.

86 Splácení dluhů – sněhová koule
I. Dluh Splácení dluhů – sněhová koule Měsíční splátky Věřitel Dluh Úrok Min. měsíční splátka Max. měsíční splátka Po 3 měsících Po 6 měsících Po 15 měsících Po 22 měsících Po 26 měsících €150 Postorder € 372 18% €15 €165 Splaceno Otec € 550 €20 €185 Banka (přečerpání) €1.98 0 19% €40 €225 Pers. Loan €2.36 9 16,9% €50 €275 Car €7.20 0 6,9% €259 €534 Total €384

87 Sedm Předpokladů pro zvládnutí dluhu
I. Dluh Sedm Předpokladů pro zvládnutí dluhu A. Buďte odhodlaní ho splatit. Římanům 13,7 B. Nikdy neručte. Přísloví 17,18 C. Poslouchejte princip Garantovaného Závazku Přísloví 22,26-27 D. Vyhýbejte se závazkům založených na tom, že v budoucnu na ně budu mít peníze Přísloví 27,1 E. Nikdy neohrožujte svou rodinu 1 Timoteovi 5,8 F. Vyhněte se spotřebitelskému dluhu Římanům13,8 G. Používejte úvěr na běžného účtu moudře. 1. Korintským 4,2 H.Mohu to zvádnout? 1. Korintským 6,12 I. Mám v tom pokoj? Koloským 3,15

88

89 I. Dluh Půjčování – nebezpěčí! Budoucnost je nejasná
Nemůžete se na ni spolehnout! Jakub 4, 13-17 Zbytečné břímě Pokušení a nebezpečí Timoteovi 6, 9 Může zabránit Bohu, aby jednal On se postará Židům 13, 5 Snižuje dosažitelnost Je potřeba se všeho zříci.... Lukáš 14, 33

90 I. Dluh Jakému pánu sloužíš?
" Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ Matouš 6,24

91 I. Dluh Jsi “zadlužen,” když … Majetek, který lze prodat < půjčky
Sliby nejsou splněny Když to působí úzkost Izajáš 32, 17 Když je rozhodnutí učiněno bez víry

92 Dávání druhým a spoření do budoucna
SESSION 5 Dávání druhým a spoření do budoucna

93 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
1. Je důležité dávat se správnými motivy.

94 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
Je důležité dávat se správnými motivy. A. Dej z láskyplného srdce. “A kdybych rozdal všecko, co mám Ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.” 1. Korintským 13, 3

95 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
Je důležité dávat se správnými motivy. A. Dej z láskyplného srdce. Bůh Otec dal příklad dávání z lásky. “Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna.” Jan 3, 16

96 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
Je důležité dávat se správnými motivy. B. Dávej radostně. “Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'. ” 2.Korintským 9, 7

97 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
Je důležité dávat se správnými motivy. Neochotně = zármutek, smutek, mrzutost. Radostně = radost, veselost, nadšení.

98 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
2. Nejprve dej Bohu. “Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody.” Přísloví 3, 9

99 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
3. Darovaná částka. “Abram mu tehdy ze všeho dal desátek.” Genesis 14, 20

100 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
3. Darovaná částka. Abraham (před Mojžíšovým zákonem) dal Melchísedekovi, Božímu knězi, desetinu. Mojžíšův zákon vyžaduje desátek. Princip Nového Zákona je dávat štědře: Ježíš chválil obětavé dávání.

101 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
3. Darovaná částka. “Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák).Tehdy svolal své učedníky a řekl jim: „Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla, celé své živobytí.‘” Marek 12, 42-44

102 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
3. Darovaná částka. Jsme přesvědčeni, že desátek je minimum, které máme darovat Bohu. Pokud nám Bůh požehná, máme dávat více.

103 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
4. Požehnání z dávání. “Tím vším jsem vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než dostávat.’” Skutky 20, 35

104 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
4. Požehnání z dávání. A. Dávání přitahuje naše srdce ke Kristu. “Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.” Matouš 6, 21

105 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
4. Požehnání z dávání. B. Dávání produkuje zbožný charakter a pomáhá nám se připodobňovat Kristu. “Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš.” Filipským 2, 5

106 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
4. Požehnání z dávání. C. Dáváním si ukládáme poklad v nebi. “Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou.” Matouš 6, 20

107 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
4. Požehnání z dávání. D. Dávání může zapříčinit materiální zisk dárce. “Někdo rozdává - a ještě bohatne, jiný škudlí až běda - k vlastní chudobě! Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.” Přísloví 11, 24-25

108 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
4. Požehnání z dávání. D. Dávání může zapříčinit materiální zisk dárce. “Říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. . .

109 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
4. Požehnání z dávání. “Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: „Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává.“

110 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
4. Požehnání z dávání. “Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu.“ Korintským 9, 6-11

111 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
5. Komu máme dávat? A. Místní církvi, službám a služebníkům. “Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování.” 1 Timoteova 5, 17

112 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
5. Komu máme dávat? A. Místní církvi, službám a služebníkům. “Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia.” 1. Korintským 9, 14

113 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
5. Komu máme dávat? B. Chudým. “Král tehdy řekne… Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít… Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít… 

114 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
5. Komu máme dávat? B. Chudým. “Král jim poví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě.“ Matouš 25, 34-45

115 I. Dávání druhým a spoření do budoucna
5. Komu máme dávat? B. Chudým. “Kdo utiskuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; ctí jej však ten, kdo nuzným pomáhá.” Přísloví 14, 31

116 II. Spoření Bible podporuje spoření.
“Moudrý má doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno rozhází.” Přísloví 21, 20

117 II. Spoření Bible podporuje spoření. A. Šetřete, pouze když dáváte.
„Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!’ Pak si řekl: ‚Udělám tohle - zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a zásoby… 

118 II. Spoření Bible podporuje spoření. A. Šetřete, pouze když dáváte.
“Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!’ Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘ Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu… 

119 II. Spoření Bible podporuje spoření. A. Šetřete, pouze když dáváte.
“Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.” Lukáš 12,

120 Nemusíte vydělávat hodně; spíše poctivě spořte.
II. Spoření Bible podporuje spoření. B. Spořte pravidelně. “Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu.” Přísloví 21, 5 Nemusíte vydělávat hodně; spíše poctivě spořte.

121 II. Spoření Bible podporuje spoření. C. Kolik bychom měli spořit?
“Nechť farao začne jednat. Ať ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země.” Genesis 41, 34

122 II. Spoření Bible podporuje spoření. D. Na co spořit?

123 II. Spoření Bible podporuje spoření. D. Na co spořit?
Na nečekané výdaje.

124 II. Spoření Bible podporuje spoření. D. Na co spořit?
Na nečekané výdaje. Na velké nákupy.

125 II. Spoření Bible podporuje spoření. D. Na co spořit?
Na nečekané výdaje. Na velké nákupy. Na dlouhodobé potřeby.

126 II. Spoření Bible podporuje spoření. E. Investice.
(1) Vyhněte se riskantním investicím. “Nešťastným obratem může to bohatství ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází - vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění. 

127 II. Spoření Bible podporuje spoření. E. Investice.
(1) Vyhněte se riskantním investicím. “To je právě ta hrozná bolest: Stejně, jak člověk přišel, tak zase musí odejít. Co z toho bude mít, že se pachtil za větrem? Všechny své dny strávil ve tmě - v tolika trápeních, v bolesti, ve zlobě!“ Kazatel 5, 13-16

128 II. Spoření Bible podporuje spoření. E. Investice.
(1) Vyhněte se riskantním investicím. (2) Rozložte riziko investic. “Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem.” Kazatel 11, 2

129 Investiční hierarchie
II. Investice Level 6 Investujte riskantněji Založení nové firmy atd. Level 5 Investiční hierarchie Rozložte riziko, abyste dosáhli dlouhodobých cílů Penze Vysoká škola Byznys Level 4 Spořte na velké nákupy Auto Dům Nábytek Level 3 Založte si svobodný účet s 3-6 měsíčním platem Level 2 Odstraňte všechny dluhy s vysokým úrokem a krátkou dobou splácení Level 1 Zajistěte přebytek Ekonomický stav Biblické principy

130 II. Spoření Bible podporuje spoření.
F. Metody rychlého zbohatnutí a gamblerství. “Lakomec štve se za majetkem, neví, že skončí v chudobě.” Přísloví 28, 22

131 II. Spoření Bible podporuje spoření.
F. Metody rychlého zbohatnutí a gamblerství. Zavažte se k tomu, že nikdy nebude gambleřit, dokonce ani pro zábavu. Nesmíme se vystavovat riziku, že se z nás stanou gambleři a také nesmíme podporovat průmysl, který zotročuje tolik lidí.

132 Poctivost/Integrita/Věčnost
SESSION 6 Poctivost/Integrita/Věčnost

133 I. Poctivost/Integrita
Slovo integrita pochází z matematického výrazu „integer“, který znamená „být uceleným, spojeným, dokončeným a otevřeným, nerozděleným, nerozdvojeným nebo nepředstíraným“. Znamená být „stálým“. To, co je uvnitř, je zjevné také navenek.

134 I. Poctivost/Integrita
Člověk s integritou dodrží slovo i v případě, že tím ublíží sám sobě. Má stejné soukromé a veřejné hodnoty. „Tajemstvím života je poctivost a spravedlivé jednání…pokud to dokážete předstírat, musíte to také dělat.“ Groucho Marx

135 I. Poctivost/Integrita
1. Bůh chce, abychom byli absolutně poctiví. “Prolhané rty se Hospodinu hnusí.” Přísloví 12, 22 “Hospodin nenávidí. . . prolhaný jazyk.” Přísloví 6, 16-17 “Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního.” Leviticus 19, 11

136 I. Poctivost/Integrita
2. Bůh nastavil míru poctivosti. A. Pravdivost je jedna z Božích vlastností. Ježíš řekl, “Já jsem…pravda.” Jan14, 6 Bůh nám přikazuje, abychom odráželi jeho poctivost a svatost: “Ten, který vás povolal, je svatý - právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy.” Petrova 1, 15-16

137 I. Poctivost/Integrita
2. Bůh nastavil míru poctivosti. B. Nemůžeme být nepoctiví a milovat Boha. “Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá.” Přísloví 14, 2

138 I. Poctivost/Integrita
2. Bůh nastavil míru poctivosti. C. Nemůžeme být poctiví a milovat svého bližního. “Vždyť přikázání „Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď“ a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Láska bližnímu nikdy neublíží - proto je naplněním Zákona láska.” Římanům 13, 9-10

139 I. Poctivost/Integrita
2. Bůh nastavil míru poctivosti. D. Integrita přináší Bohu radost. “Vím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost.” Paralipomenom 29, 17

140 I. Poctivost/Integrita
2. Bůh nastavil míru poctivosti. E. Integrita přináší bezpečí. “Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.” Přísloví 10, 9

141 I. Poctivost/Integrita
2. Bůh nastavil míru poctivosti. F. Integrita vytváří důvěru, která otvírá dveře efektivní evangelizaci. “abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě.” Filipským 2, 15

142 I. Poctivost/Integrita
2. Bůh nastavil míru poctivosti. G. Integrita poskytuje vedení a upevňuje Boží směřování. “Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost.” Přísloví 11, 3

143 I. Poctivost/Integrita
2. Bůh nastavil míru poctivosti. G. Integrita poskytuje vedení a upevňuje Boží směřování. “Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči ať vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou bezpečné.” Přísloví 4, 24-26

144 I. Poctivost/Integrita
3. Bůh vyžaduje naprostou poctivost od vedoucích.

145 I. Poctivost/Integrita
3. Bůh vyžaduje naprostou poctivost od vedoucích. A. Nepoctivý vedoucí produkuje nepoctivé následovníky. “Panovník, jenž dá na lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemy.” Přísloví 29, 12

146 I. Poctivost/Integrita
3. Bůh vyžaduje naprostou poctivost od vedoucích. B. Nepoctivost může sesadit vedoucího z vedoucí pozice. “Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti.“ Exodus 18, 21

147 I. Poctivost/Integrita
3. Bůh vyžaduje naprostou poctivost od vedoucích. C. Integrita prodlužuje dobu vedení. “Vůdce, jenž nemyslí, tím více utlačuje; ten, komu nejde o zisk, tu dlouho zůstane.” Přísloví 28, 16

148 I. Poctivost/Integrita
D. Úplatky. “Nepřijímej úplatek, neboť úplatek zaslepuje i vidoucí a převrací i slova poctivých.” Exodus 23, 8 “Darebák přijímá tajné dary, aby cesty práva podvrátil.” Přísloví 17, 23

149 I. Poctivost/Integrita
3. Bůh vyžaduje naprostou poctivost od vedoucích. E. Požehnání a prokletí. (1) Požehnání pro poctivé: • Blízký vztah s Bohem. “Hospodinu se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však sdílí svá tajemství.” Přísloví 3, 3

150 I. Poctivost/Integrita
3. Bůh vyžaduje naprostou poctivost od vedoucích. E. Požehnání a prokletí. (1) Požehnání pro poctivé : • Blessings on the family. “Spravedlivý je, kdo žije v poctivosti; šťastní budou jeho potomci!” Přísloví 20, 7

151 I. Poctivost/Integrita
3. Bůh vyžaduje naprostou poctivost od vedoucích. E. Požehnání a prokletí. (1) Požehnání pro poctivé : • Naplněný život. “Pravdomluvné rty obstojí navždy, prolhaný jazyk jen krátký okamžik.” Přísloví 12, 19

152 I. Poctivost/Integrita
3. Bůh vyžaduje naprostou poctivost od vedoucích. E. Požehnání a prokletí. (1) Požehnání pro poctivé : • Hojnost. “Dům spravedlivého je velkou pokladnicí, zisky darebáka nesou jen trápení.” Přísloví 15, 6

153 I. Poctivost/Integrita
3. Bůh vyžaduje naprostou poctivost od vedoucích. E. Požehnání a prokletí. (2) Prokletí pro nepoctivé: • Nepřátelství s Bohem. “Hospodinu se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však sdílí svá tajemství.” Přísloví 3, 32

154 I. Poctivost/Integrita
3. Bůh vyžaduje naprostou poctivost od vedoucích. E. Požehnání a prokletí. (2) Prokletí pro nepoctivé : • Problémy v rodině. “Kdo se chce obohatit, ten vlastní domov boří.” Přísloví 15, 27

155 I. Poctivost/Integrita
3. Bůh vyžaduje naprostou poctivost od vedoucích. E. Požehnání a prokletí. (2) Prokletí pro nepoctivé : • Krátký život. “Poklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá marnost, smrtelná past.” Přísloví 21, 6

156 I. Poctivost/Integrita
3. Bůh vyžaduje naprostou poctivost od vedoucích. E. Požehnání a prokletí. (2) Prokletí pro nepoctivé : • Nedostatek. “Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče.” Přísloví 13, 11

157 II. Věčnost 1. Život na zemi je krátký.
“Vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí.” Jakub 4, 14

158 II. Věčnost 2. Sečti dny svého života na zemi.
“Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec - a pryč letíme… Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli!” Žalm 90, 10, 12

159 II. Věčnost 3. Život je krátký, věčnost dlouhá a to, co učiníme, během našeho krátkého života trvá navěky. “Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem. Jak je psáno: „Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu.“ Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe.” Římanům 14, 10-12

160 II. Věčnost 3. Život je krátký, věčnost dlouhá a to, co učiníme, během našeho krátkého života trvá navěky. Bible také učí, že každý věřící v Krista buď získá nebo ztratí věčnou odměnu. “V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň.” 1. Korintským 3, 13-15

161 Následky porušení integrity

162 Následky porušení integrity
A. Zneuctím Boha, který mě zachránil, povolal a nazval mě svým jménem.

163 Následky porušení integrity
A. Zneuctím Boha, který mě zachránil, povolal a nazval mě svým jménem. B. Způsobím bolest a ostudu své rodině, ztratím jejich důvěru a respekt.

164 Následky porušení integrity
A. Zneuctím Boha, který mě zachránil, povolal a nazval mě svým jménem. B. Způsobím bolest a ostudu své rodině, ztratím jejich důvěru a respekt. C. Bude odhalen můj hřích, za který ponesu zodpovědnost.

165 Následky porušení integrity
A. Zneuctím Boha, který mě zachránil, povolal a nazval mě svým jménem. B. Způsobím bolest a ostudu své rodině, ztratím jejich důvěru a respekt. C. Bude odhalen můj hřích, za který ponesu zodpovědnost. D. Zničím si dobrou pověst v rodině, v církvi a ve společnosti.

166 Následky porušení integrity
A. Zneuctím Boha, který mě zachránil, povolal a nazval mě svým jménem. B. Způsobím bolest a ostudu své rodině, ztratím jejich důvěru a respekt. C. Bude odhalen můj hřích, za který ponesu zodpovědnost. D. Zničím si dobrou pověst v rodině, v církvi a ve společnosti. E. Vložím na sebe obrovské břemeno, ztratím úctu k sobě samotnému a zostudím se.

167 Následky porušení integrity
A. Zneuctím Boha, který mě zachránil, povolal a nazval mě svým jménem. B. Způsobím bolest a ostudu své rodině, ztratím jejich důvěru a respekt. C. Bude odhalen můj hřích, za který ponesu zodpovědnost. D. Zničím si dobrou pověst v rodině, v církvi a ve společnosti. E. Vložím na sebe obrovské břemeno, ztratím úctu k sobě samotnému a zostudím se. F. Zažiju bolest srdce a duše, která je tisíckrát silnější, než aktuální výhody nebo potěšení z hříchu.

168 Následky porušení integrity
A. Zneuctím Boha, který mě zachránil, povolal a nazval mě svým jménem. B. Způsobím bolest a ostudu své rodině, ztratím jejich důvěru a respekt. C. Bude odhalen můj hřích, za který ponesu zodpovědnost. D. Zničím si dobrou pověst v rodině, v církvi a ve společnosti. E. Vložím na sebe obrovské břemeno, ztratím úctu k sobě samotnému a zostudím se. F. Zažiju bolest srdce a duše, která je tisíckrát silnější, než aktuální výhody nebo potěšení z hříchu. G. Ohrozím svědectví a dlouholetou práci druhých křesťanů ve své komunitě.

169 Následky porušení integrity
A. Zneuctím Boha, který mě zachránil, povolal a nazval mě svým jménem. B. Způsobím bolest a ostudu své rodině, ztratím jejich důvěru a respekt. C. Bude odhalen můj hřích, za který ponesu zodpovědnost. D. Zničím si dobrou pověst v rodině, v církvi a ve společnosti. E. Vložím na sebe obrovské břemeno, ztratím úctu k sobě samotnému a zostudím se. F. Zažiju bolest srdce a duše, která je tisíckrát silnější, než aktuální výhody nebo potěšení z hříchu. G. Ohrozím svědectví a dlouholetou práci druhých křesťanů ve své komunitě. H. Dopřeji Satanu, Božímu nepříteli, největší radost, jakou mohu.

170

171 Průzkum- 1 rok od dokončení Kompas studia
Dluh snížen o: $19,500 Úspory vzrostly o: $ 7,907 % z příjmu darovány před studiem: % % z příjmu darovány po studiu: % Růst modlitebního života po studiu: % Růst čtení Bible po studiu: % Růst služby druhým po studiu: % Růst počtu těch, kteří mají Závěť: %

172 Kurzy a studie Kompasu

173 Business By The Book DVD workshop

174 Zdroje pro děti

175


Stáhnout ppt "Biblický pohled na peníze"

Podobné prezentace


Reklamy Google